سوره النحل (16) آیه 89

قرآن، سوره النحل (16) آیه 89

آیه پسین: سوره النحل (16) آیه 90
آیه پیشین: سوره النحل (16) آیه 88

عربی

وَ يَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ جِئْنا بِكَ شَهِيداً عَلى هؤُلاءِ وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً وَ بُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ

بدون حرکات عربی

و يوم نبعث في كلّ أمّة شهيدا عليهم من أنفسهم و جئنا بك شهيدا على هؤلاء و نزّلنا عليك الكتاب تبيانا لكلّ شي‏ء و هدى و رحمة و بشرى للمسلمين

خوانش

Wayawma nabAAathu fee kulli ommatin shaheedan AAalayhim min anfusihim waji/na bika shaheedan AAala haola-i wanazzalna AAalayka alkitaba tibyanan likulli shay-in wahudan warahmatan wabushra lilmuslimeena

آیتی

و روزي باشد که از هر امتي شاهدي از خودشان به زيان خودشان برانگيزيم وتو را بياوريم تا به زيان آنان شهادت دهي و ما قرآن را که بيان کننده هر چيزي است و هدايت و رحمت و بشارت براي مسلمانان است بر تو نازل کرده ايم

خرمشاهی

و روزى كه از هر امتى شاهدى از خودشان بر آنان برانگيزيم و تو را بر اينان شاهد آوريم [تا چه خواهند كرد] و كتاب آسمانى [قرآن] را بر تو نازل كرديم كه روشنگر همه چيز است، و براى مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارت است.

کاویانپور

روز قيامت از هر امتى شاهدى از خودشان ميآوريم و تو را نيز بر مسلمانان گواه خواهيم آورد و ما اين قرآن را به تو نازل كرديم كه روشنگر همه چيز است و هدايت و رحمت و بشارتى است براى همه مسلمانان.

انصاریان

و [یاد کن] روزی را که در هر امتی گواهی از خودشان بر آنان برمی انگیزیم، و تو را [ای پیامبر اسلام!] بر اینان گواه می آوریم؛ و این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر هر چیزی و هدایت و رحمت ومژده ای برای تسلیم شدگان [به فرمان های خدا] ست.

سراج

و (بياد آر) روزى كه برانگيزانيم در ميان هر گروهى گواهى بر (كردار و گفتار) ايشان از خودشان و بياريم ترا (اى پيامبر) گواه بر گواهان و فرو فرستاديم بر تو قرآن را در حاليكه بيان كننده است همه چيز را و هدايت كننده و بخشايشى (براى مردم) و بشارتى براى مسلمانان

فولادوند

و [به ياد آور] روزى را كه در هر امتى گواهى از خودشان برايشان برانگيزيم، و تو را [هم‏] بر اين [امت‏] گواه آوريم، و اين كتاب را كه روشنگر هر چيزى است و براى مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگرى است، بر تو نازل كرديم.

پورجوادی

روزى كه از هر امتى گواهى بر آنان برانگيزيم و تو را بر آنها گواه آوريم. اين كتاب را كه بر تو نازل كرديم، بيانگر همه چيز و هدايت و رحمت و بشارت براى مسلمانان است.

حلبی

و [ياد كن‏] روزى را كه در هر امتى گواهى بر خودشان از ميان خودشان برانگيزيم، و تو را بر اين گروه گواه بياوريم. و فرود آورديم كتاب را بر تو براى بيان همه چيز و [مايه‏] هدايت و رحمت و بشارت براى مسلمانان.

اشرفی

و روزى كه برانگيزيم در هر امتى شاهدى را بر ايشان از خودشان و آورديم ترا شاهد بر آنها و فرو فرستاديم بر تو اين كتاب را بيانى كامل مر همه چيز را و هدايت و رحمت و بشارت مر مسلمانان را

خوشابر مسعود انصاري

و روزى كه در [ميان‏] هر امّتى گواهى از خودشان بر آنان بر انگيزيم و تو را بر اين [كافران‏] گواه آريم. و بر تو كتاب [آسمانى‏] براى روشن ساختن هر چيزى و راه نمودن و رحمت و مژده دادن مسلمانان نازل كرديم

مکارم

(به یاد آورید) روزی را که از هر امتی، گواهی از خودشان بر آنها برمی‌انگیزیم؛ و تو را گواه بر آنان قرارمی‌دهیم! و ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز، و مایه هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است!

مجتبوی

و روزى كه در هر امتى گواهى بر آنان از خودشان برانگيزيم و تو را گواه بر اينان- اين امّت- بياريم و ما اين كتاب را كه بيانى رسا براى هر چيزى و راهنما و بخشايش و مژده براى مسلمانان است بر تو فروفرستاديم.

مصباح زاده

و روزى كه بر انگيزيم در ǘѠامتى شاهدى را بر ايشان از خودشان و آورديم ترا شاهد بر آنها و فرو فرستاديم بر تو اين كتاب را بيانى كامل مر همه چيز را و هدايت و رحمت و بشارت مر مسلمانان را

معزی

و روزى كه برانگيزانيم از هر ملّتى گواهى را بر ايشان از خود ايشان و بياريم تو را بر اينان گواه و فرستاديم بر تو كتاب را بيانى براى همه چيز و هدايت و رحمت و بشارتى براى مسلمين

قمشه ای

و روزی که ما در میان هر امتی از (رسولان) خودشان گواهی بر آنان برانگیزیم و تو را (ای محمد) بر این امت گواه آریم (آن روز سخت را یاد کن و امت را متذکر ساز) ، و ما بر تو این کتاب (قرآن عظیم) را فرستادیم تا حقیقت هر چیز را روشن کند و برای مسلمین هدایت و رحمت و بشارت باشد.

رشاد خليفه

آن روز خواهد آمد كه از ميان هر جامعه اي شاهدي برمي انگيزيم و تو را به عنوان شاهد اين مردم مي آوريم. ما اين كتاب را بر تو نازل كرده ايم تا همه چيز را توضيح دهد و هدايت و رحمت و مژده اي باشد براي تسليم شدگان.

Literal

And a day/time, We send/resurrect/revive in every nation/generation a witness/testifier on them from themselves, and We came with you (as) a witness/testifier on those, and We descended on you The Book (a) clarification/explanation to every thing, and guidance, and mercy, and a good news to the Moslems/submitters/surrenderers.

Al-Hilali Khan

And (remember) the Day when We shall raise up from every nation a witness against them from amongst themselves. And We shall bring you (O Muhammad SAW) as a witness against these. And We have sent down to you the Book (the Quran) as an exposition of everything, a guidance, a mercy, and glad tidings for those who have submitted themselves (to Allah as Muslims).

Arthur John Arberry

And the day We shall raise up from every nation a witness against them from amongst them, and We shall bring thee as a witness against those. And We have sent down on thee the Book making clear everything, and as a guidance and a mercy, and as good tidings to those who surrender.

Asad

for one Day We shall raise up within every community a witness against them from among themselves.’O› And thee [too, O Prophet,] have We brought forth to bear witness regarding those [whom thy message may have reached],›

Dr. Salomo Keyzer

Op zekeren dag zullen wij uit ieder volk een getuige van de hunne tegen hen doen opstaan, en wij zullen u, o Mahomet, tot een getuige tegen deze Arabieren maken. Wij hebben u het boek van den Koran nedergezonden, tot uitlegging van alle dingen, die zoowel in het geloof als in het leven noodig zijn, en tot eene richting, en genade en goede tijdingen onder de Moslems.

Free Minds

And the Day We send to every nation a witness against them from themselves, and We have brought you as a witness against these. And We have sent down to you the Scripture as a clarification for all things, and a guide and mercy and good tidings to those who have surrendered.

Hamza Roberto Piccardo

E il Giorno in cui susciteremo in ogni comunità un testimone scelto tra loro e a carico loro, ti chiameremo [o Muhammad] come testimone nei loro confronti. Abbiamo fatto scendere su di te il Libro, che spiegasse ogni cosa, guida e misericordia e lieta novella per i musulmani.

Hilali Khan

And (remember) the Day when We shall raise up from every nation a witness against them from amongst themselves. And We shall bring you (O Muhammad SAW) as a witness against these. And We have sent down to you the Book (the Quran) as an exposition of everything, a guidance, a mercy, and glad tidings for those who have submitted themselves (to Allah as Muslims).

Kuliev E.

В тот день Мы выставим против каждой общины свидетеля из их числа, а тебя выставим свидетелем против этих. Мы ниспослали тебе Писание для разъяснения всякой вещи, как руководство к прямому пути, милость и благую весть для мусульман.

M.-N.O. Osmanov

[Вспомни, Мухаммад,] тот день, когда Мы выставили против последователей каждой общины свидетеля из их среды – и тебя выставили свидетелем против [мекканских многобожников], как Мы ниспослали тебе Писание в разъяснение всего сущего как руководство к прямому пути, как милость и добрую весть для муслимов.

Mohammad Habib Shakir

And on the day when We will raise up in every people a witness against them from among themselves, and bring you as a witness against these– and We have revealed the Book to you explaining clearly everything, and a guidance and mercy and good news for those who submit.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And (bethink you of) the day when We raise in every nation a witness against them of their own folk, and We bring thee (Muhammad) as a witness against these. And We reveal the Scripture unto thee as an exposition of all things, and a guidance and a mercy and good tidings for those who have surrendered (to Allah).

Palmer

And on the day when we will raise up in every nation a witness against them from among themselves, and we will bring thee as a witness against these;- for we have sent down to thee a book explaining clearly everything, and a guidance, and a mercy, and glad tidings to the believers.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Gün olur, her ümmet için kendi aleyhlerine kendi içlerinden bir tanık çıkarırız. Seni de şu insanlar hakkında tanık olarak getireceğiz. Sana bu Kitap’ı indirdik ki herşey için ayrıntılı bir açıklayıcı, bir kılavuz, bir rahmet, Müslümanlara da bir müjde olsun.

Qaribullah

And on that Day We shall raise up from every nation a witness from their own against them, and We shall bring you (Prophet Muhammad) as a witness against those. And We have sent down to you the Book making everything clear, as a guidance, and mercy, and glad tidings to those who submit.

QXP

For, one Day, We shall raise from every community a leading witness against them from among themselves. And We shall call you (O Prophet) to testify regarding those whom your Message has reached. The Book We have revealed to you explains everything; a Guide and Grace and the glad tiding for all those who have submitted.

Reshad Khalifa

The day will come when we will raise from every community a witness from among them, and bring you as the witness of these people. We have revealed to you this book to provide explanations for everything, and guidance, and mercy, and good news for the submitters.

Rodwell

And one day we will summon up in every people a witness against them from among themselves; and we will bring thee up as a witness against these Meccans: for to thee have we sent down the Book which cleareth up everything, a guidance, and mercy, and glad tidings to those who resign themselves to God (to Muslims).

Sale

On a certain day We will raise up in every nation a witness against them, from among themselves; and We will bring thee, O Mohammed, as a witness against these Arabians. We have sent down unto thee the book of the Koran, for an explication of every thing necessary both as to faith and practice, and a direction, and mercy, and good tidings unto the Moslems.

Sher Ali

And remember the day when WE will raise up in every people a witness against them from among themselves, and WE will bring thee as a witness against all of them. And WE have sent down to thee the Book to explain everything and a guidance and a mercy and glad tidings to those who submit to ALLAH.

Unknown German

Und am Tage, da Wir in jeglichem Volk einen Zeugen erwecken uerden wider sie aus ihren eigenen Reihen, dich wollen Wir als Zeugen bringen wider diese. Und Wir haben dir das Buch hernieder gesandt zur Erklärung aller Dinge, und als Führung und Barmherzigkeit und frohe Botschaft den Gottergebenen.

V. Porokhova

Настанет День, ■ Когда из каждого народа ■ Мы против них свидетеля (их дел) поставим, ■ А против этих ■ Тебя свидетелем, (о Мухаммад!), ■ Мы приведем. ■ Мы ниспослали тебе Книгу для разъяснения всего, ■ Как руководство, благовестие и милость ■ Для мусульман, (предавшихся ■ Господней Воле).

Yakub Ibn Nugman

Кыямәт көнендә һәр өммәткә үзараларына җибәрелгән пәйгамбәрне шаһит итеп кубарырбыз, вә сине дә, ий Мухәммәд г-м, үз өммәтеңә шаһит итеп китерербез. Вә сиңа Коръән иңдердек һәрнәрсәне ап-ачык итеп, вә мөэминнәргә һидәят, рәхмәт вә сөенеч итеп иңдердек.

جالندہری

اور (اس دن کو یاد کرو) جس دن ہم ہر اُمت میں سے خود اُن پر گواہ کھڑے کریں گے۔ اور (اے پیغمبر) تم کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے۔ اور ہم نے تم پر (ایسی) کتاب نازل کی ہے کہ (اس میں) ہر چیز کا بیان (مفصل) ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے

طاہرالقادری

اور (یہ) وہ دن ہوگا (جب) ہم ہر امت میں انہی میں سے خود ان پر ایک گواہ اٹھائیں گے اور (اے حبیبِ مکرّم!) ہم آپ کو ان سب (امتوں اور پیغمبروں) پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے آپ پر وہ عظیم کتاب نازل فرمائی ہے جو ہر چیز کا بڑا واضح بیان ہے اور مسلمانوں کے لئے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.