سوره النحل (16) آیه 116

قرآن، سوره النحل (16) آیه 116

آیه پسین: سوره النحل (16) آیه 117
آیه پیشین: سوره النحل (16) آیه 115

عربی

وَ لا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ

بدون حرکات عربی

و لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا على اللّه الكذب إنّ الّذين يفترون على اللّه الكذب لا يفلحون

خوانش

Wala taqooloo lima tasifu alsinatukumu alkathiba hatha halalun wahatha haramun litaftaroo AAala Allahi alkathiba inna allatheena yaftaroona AAala Allahi alkathiba la yuflihoona

آیتی

تا بر خدا افترا بنديد ، براي هر دروغ که بر زبانتان مي آيد مگوييد که اين حلال است و اين حرام کساني که به خداوند دروغ مي بندند رستگار نمي شوند ،

خرمشاهی

و با هر دروغى كه به زبانتان مى آيد، مگوييد كه اين حلال است و اين حرام; تا بر خداوند دروغ بسته باشيد; زيرا كسانى كه بر خداوند دروغ مى بندند رستگار نمى شوند.

کاویانپور

شما نبايد از پيش خود چيزى را حلال و چيزى را حرام كنيد و به خدا نسبت دروغ بدهيد. هر كه به خدا نسبت دروغ بدهد هرگز روى رستگارى نخواهد ديد.

انصاریان

و به سبب دروغی که زبانتان گویای به آن است، نگویید: این حلال است و این حرام، تا به دروغ به خدا افترا بزنید [که این حلال و حرام حکم خداست]؛ مسلماً کسانی که به خدا دروغ می بندند، رستگار نخواهند شد.

سراج

و نگوئيد براى وصف كردن زبانهاى شما دروغ را (هر چه بر زبان شما گذرد از دروغ نگوئيد) كه اين حلال است و اين حرام تا ببنديد بر خدا دروغ را (چه احكام دين توفيقى است) زيرا آنانكه مى‏بندند بر خدا دروغ را رستگار نمى‏شوند (آنچه براى آن افتراء مى‏زنند)

فولادوند

و براى آنچه زبان شما به دروغ مى‏پردازد، مگوييد: «اين حلال است و آن حرام » تا بر خدا دروغ بنديد، زيرا كسانى كه بر خدا دروغ مى‏بندند رستگار نمى‏شوند.

پورجوادی

به صرف دروغى كه زبانتان توصيف مى‏كند نگوييد اين حلال است و آن حرام، تا بر خدا دروغ بسته باشيد، آنها كه به خدا دروغ مى‏بندند، رستگار نخواهند شد

حلبی

و مگوييد آنچه را كه زبانهايتان وصف مى‏كند به دروغ، كه اين حلال است و اين حرام، تا [بدينسان‏] به دروغ بر خدا افترا بزنيد. بى‏گمان كسانى كه به دروغ به خدا افترا مى‏زنند، رستگار نمى‏شوند،

اشرفی

و نگوئيد براى وصف كردن زبانتان دروغ را كه اين حلال است و اين حرام تا ببنديد بر خدا دروغ را بدرستيكه آنان كه مى‏بندند بر خدا دروغ را رستگار نميشوند

خوشابر مسعود انصاري

و چيزى را كه زبانتان به دروغ بيان مى‏كند، مگوييد اين حلال و آن حرام است تا بر خداوند دروغ ببنديد. بى گمان آنان كه بر خداوند دروغ مى‏بندند، رستگار نمى‏شوند

مکارم

به خاطر دروغی که بر زبانتان جاری می‌شود (و چیزی را مجاز و چیزی را ممنوع می‌کنید،) نگویید: «این حلال است و آن حرام»، تا بر خدا افترا ببندید به یقین کسانی که به خدا دروغ می‌بندند، رستگار نخواهند شد!

مجتبوی

و با دروغى كه بر زبانتان مى‏رود مگوييد: اين حلال است و آن حرام، تا بر خدا دروغ بنديد. همانا كسانى كه بر خدا دروغ بندند رستگار نخواهند شد.

مصباح زاده

و نگوئيد براى وصف كردن زبانتان دروغ را كه اين حلال است و اين حرام تا ببنديد بر خدا دروغ را بدرستى كه آنان كه مى‏بندند بر خدا دروغ را رستگار نميشوند

معزی

و نگوئيد بدانچه مى ستايد زبانهاى شما به دروغ اين است حلال و اين است حرام تا ببنديد بر خدا دروغ را همانا آنان كه بندند بر خدا دروغ را رستگار نشوند

قمشه ای

و شما نباید از پیش خود به دروغ چیزی را حلال و چیزی را حرام گویید و به خدا نسبت دهید تا بر خدا دروغ بندید، که آنان که بر خدا دروغ بندند هرگز روی رستگاری نخواهند دید.

رشاد خليفه

به زبان خود دروغ نگوييد: اين حلال است و آن حرام، که در اين صورت دروغ ساخته ايد و آن را به خدا نسبت داده ايد. مطمئناً، آنان که دروغ مي سازند و آنها را به خدا نسبت مي دهند، هرگز موفق نخواهند شد.

Literal

And do not say to what your tongues/languages/speeches describes/categorizes the lies/defiance/falsehood, that (is) permitted/allowed, and that (is) forbidden .» To fabricate/cut and split on (about) God the lies/denials/falsehood: «That those who fabricate/cut and split on (about) God the lies/denials/falsehood do not succeed/win.

Al-Hilali Khan

And say not concerning that which your tongues put forth falsely: «This is lawful and this is forbidden,» so as to invent lies against Allah. Verily, those who invent lies against Allah will never prosper.

Arthur John Arberry

And do not say, as to what your tongues falsely describe, ‹This is lawful; and this is forbidden, so that you may forge against God falsehood; surely those who forge against God falsehood shall not prosper.

Asad

Hence, do not utter falsehoods by letting your tongues determine [at your own discretion], «This is lawful and that is forbidden», thus attributing your own lying inventions to God: 141 for, behold, they who attribute their own lying inventions to God will never attain to a happy state!

Dr. Salomo Keyzer

En zeg niet, waarmede uwe tongen eene leugen uitdrukken: Dit is wettig en dit onwettig, om eene leugen nopens God uit te denken; want zij die iets nopens God uitdenken, zullen geen voorspoed genieten.

Free Minds

And do not say regarding what your tongues describe with lies: "This is lawful and that is forbidden;" that you seek to invent lies about God. Those who invent lies about God will not succeed.

Hamza Roberto Piccardo

Non proferite dunque stravaganti invenzioni delle vostre lingue dicendo: «Questo è lecito e questo illecito» e mentendo contro Allah. Coloro che inventano menzogne contro Allah non avranno alcun successo.

Hilali Khan

And say not concerning that which your tongues put forth falsely: "This is lawful and this is forbidden," so as to invent lies against Allah. Verily, those who invent lies against Allah will never prosper.

Kuliev E.

Не изрекайте своими устами ложь, утверждая, что это – дозволено, а то – запретно, и не возводите навет на Аллаха. Воистину, не преуспеют те, которые возводят навет на Аллаха.

M.-N.O. Osmanov

Не изрекайте своими устами ложь, утверждая, что это, мол, дозволено, а то запретно, и не возводите напраслину на Аллаха. Воистину, не будут благоденствовать те, которые возводят на Аллаха навет.

Mohammad Habib Shakir

And, for what your tongues describe, do not utter the lie, (saying) This is lawful and this is unlawful, in order to forge a lie against Allah; surely those who forge the lie against Allah shall not prosper.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And speak not, concerning that which your own tongues qualify (as clean or unclean), the falsehood: «This is lawful, and this is forbidden,» so that ye invent a lie against Allah. Lo! those who invent a lie against Allah will not succeed.

Palmer

And say not of the lie your tongues pronounce, ‹This is lawful, and this is unlawful,› forging against God a lie; verily, those who forge against God a lie shall not prosper.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yalan düzerek Allah’a iftira etmek için, dillerinizin uydurma nitelendirmeleriyle «Şu helaldir, şu da haramdır!» demeyin. Yalan düzerek Allah’a iftira edenler kurtulamazlar.

Qaribullah

And do not say what your tongues falsely describe ‹This is lawful, and that is forbidden, ‹ in order to forge a lie about Allah. Indeed, those who forge a lie about Allah shall never prosper.

QXP

Do not keep uttering in falsehood, «This is lawful and this is unlawful», thus inventing lies against Allah. Those who fabricate lies against Allah, fail to prosper in their «Self».

Reshad Khalifa

You shall not utter lies with your own tongues stating: «This is lawful, and this is unlawful,» to fabricate lies and attribute them to GOD. Surely, those who fabricate lies and attribute them to GOD will never succeed.

Rodwell

And say not with a lie upon your tongue, «This is lawful and this is forbidden:» for so will ye invent a lie concerning God: but they who invent a lie of God shall not prosper:

Sale

And say not that wherein your tongues utter a lie; this is lawful, and this is unlawful; that ye may devise a lie concerning God: For they who devise a lie concerning God, shall not prosper.

Sher Ali

And say not – because of the falsehood which your tongues utter – `This is lawful, and this is unlawful,› so as to be of those who forge lies against ALLAH. Surely, those who forge lies against ALLAH do not prosper.

Unknown German

Und sagt nicht – auf Grund des Falschen eurer Zungen -: «Das ist erlaubt, und das ist nicht erlaubt», so daß ihr eine Lüge erdichtet gegen Allah. Die eine Lüge gegen Allah erdichten, sie haben keinen Erfolg.

V. Porokhova

Какую б ложь вам ваши языки ■ Ни издавали (из корысти), ■ Не говорите никогда: ■ «Сие – дозволено, сие – запрещено», ■ Чтоб приписать Аллаху ложь. ■ Не благоденствовать, поистине, таким, ■ Кто ложь возводит на Аллаха!

Yakub Ibn Nugman

Аллаһуга ялганны ифтира кылыр өчен дәлилсез үз белдегегез белән бусы – хәрам вә бусы – хәләл, дип әйтмәгез! Чөнки хәләл, хәрам кылучы Аллаһу тәгаләдер. Аллаһуга ялганны ифтира кылучылар ґәзабтан котыла алмаслар.

جالندہری

اور یوں ہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آجائے مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ خدا پر جھوٹ بہتان باندھنے لگو۔ جو لوگ خدا پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں ان کا بھلا نہیں ہوگا

طاہرالقادری

اور وہ جھوٹ مت کہا کرو جو تمہاری زبانیں بیان کرتی رہتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے اس طرح کہ تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھو، بیشک جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ (کبھی) فلاح نہیں پائیں گے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.