سوره الإسراء (17) آیه 12

قرآن، سوره الإسراء (17) آیه 12

آیه پسین: سوره الإسراء (17) آیه 13
آیه پیشین: سوره الإسراء (17) آیه 11

عربی

وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ وَ النَّهارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّيْلِ وَ جَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ وَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَ الْحِسابَ وَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ فَصَّلْناهُ تَفْصِيلاً

بدون حرکات عربی

و جعلنا اللّيل و النّهار آيتين فمحونا آية اللّيل و جعلنا آية النّهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربّكم و لتعلموا عدد السّنين و الحساب و كلّ شي‏ء فصّلناه تفصيلا

خوانش

WajaAAalna allayla waalnnahara ayatayni famahawna ayata allayli wajaAAalna ayata alnnahari mubsiratan litabtaghoo fadlan min rabbikum walitaAAlamoo AAadada alssineena waalhisaba wakulla shay-in fassalnahu tafseelan

آیتی

شب و روز را دو آيت از آيات خدا قرار داديم آيت شب را تاريک گردانيديم ، و آيت روز را روشن تا به طلب رزقي که پروردگارتان مقرر داشته است برخيزيد و شمار سالها و حساب را بدانيد ، و ما هر چيزي را به تفصيل بيان کرده ايم

خرمشاهی

و شب و روز را دو پديده قرار داديم، و آنگاه پديده شب را محو، و پديده روز را روشن گردانديم، تا از فضل پروردگارتان [روزى خويش ر] بجوييد، و شمار سالها و حساب [هر چيز] را بدانيد; و هر چيز را به خوبى روشن ساخته ايم.

کاویانپور

ما شب و روز را دو آيت و نشانه قدرت خود مقرر كرديم. نشانه شب را تاريك و نشانه روز را روشن ساختيم تا از فضل و بخشش پروردگارتان طلب روزى كنيد و شمارش سالها و حساب آن را داشته باشيد و در مورد هر چيزى به تفصيل بيان كرديم.

انصاریان

ما شب و روز را دو نشانه [قدرت و حکمت خود] قرار دادیم؛ پس شب را بی نور نمودیم و روز را روشن ساختیم، تا [در آن] روزی و رزقی را از پروردگارتان بطلبید و برای اینکه شماره سال ها و حساب [اوقات و زمان ها] را بدانید، و هر چیزی را [که نسبت به دنیا و دینتان و تربیت و کمالتان نیازمند به آن هستید] به روشنی و به طور کامل بیان کردیم.

سراج

(بى‏تامل) آفريده‏ايم شب و روز را دو نشانه و تاريك آفريديم نشانه‏اى كه شب است و خلق كرديم نشانه‏اى كه روز است روشن تا بخواهيد (در روشنى او) فزونى (در معيشت را) از پروردگارتان و تا بدانيد (به شمار شب و روز) شمار سالها و حساب و هر چيزى (كه بدان نيازمنديد) بيانش را كرديم بيان كردنى

فولادوند

و شب و روز را دو نشانه قرار داديم. نشانه شب را تيره‏گون و نشانه روز را روشنى‏بخش گردانيديم تا [در آن،] فضلى از پروردگارتان بجوييد، و تا شماره سالها و حساب [عمرها و رويدادها] را بدانيد و هر چيزى را به روشنى باز نموديم.

پورجوادی

ما شب و روز را دو نشانه قرار داديم. آن گاه كه نشانه شب را محو كرديم، نشانه روز را روشنى بخش درآورديم تا به طلب رزقى كه پروردگار از فضلش مقرر داشته برخيزيد و شمارش سالها و حساب را بدانيد و هر چيزى را به روشنى بيان كرديم.

حلبی

و شب و روز را دو علامت قرار داديم، پس علامت شب را بسترديم و علامت روز را روشن كرديم تا از پروردگارتان افزونى [روزى حلال‏] بخواهيد و تا شمار سالها و حساب را بدانيد. و هر چيزى را كه [بگمان آيد] تفصيل داديم آن را تفصيل دادنى.

اشرفی

و گردانيديم شب و روز را دو آيت پس محو كرديم آيت شب را و گردانيديم آيت روز را نور دهنده چشم تا بجوئيد فضلى را از پروردگارتان و تا بدانيد شمار سالها و حساب را و هر چيزى تفصيل داديم آنرا تفصيل دادنى

خوشابر مسعود انصاري

و شب و روز را دو نشانه قرار داديم، و نشانه شب را ناپيدا ساختيم و نشانه روز را روشن گردانيديم تا از پروردگارتان فضل بجوييد و تا شمار سالها و حساب را بدانيد و هر چيزى را به تفصيل بيان نموديم

مکارم

ما شب و روز را دو نشانه توحید و عظمت خود قرار دادیم؛ سپس نشانه شب را محو کرده، و نشانه روز را روشنی‌بخش ساختیم تا (در پرتو آن،) فضل پروردگارتان را بطلبید (و به تلاش زندگی برخیزید)، و عدد سالها و حساب را بدانید؛ و هر چیزی را بطور مشخّص و آشکار، بیان کردیم.

مجتبوی

و شب و روز را دو نشانه ساختيم، پس نشانه شب را زدوديم- تاريكى آن را به تابش خورشيد محو كرديم- و نشانه روز را روشن گردانيديم، تا از پروردگارتان فزونى و بخشش- روزى- بجوييد و تا شمار سالها و ديگر شمارها را بدانيد و هر چيزى را به تفصيل بيان كرديم.

مصباح زاده

و گردانيديم شب و روز را دو آيت پس محو كرديم آيت شب را و گردانيديم آيت روز را نور دهنده چشم تا بجوئيد فضلى را از پروردگارتان و تا بدانيد شمار سالها و حساب را و هر چيزى تفصيل داديم آنرا تفصيل دادنى

معزی

و گردانيديم شب و روز را دو آيت پس برانداختيم آيت شب را و گردانيديم آيت روز را روشن تا بجوئيد فضلى را از پروردگار خويش و تا بدانيد شمار سالها و حساب را و هرچيز را تفصيل داديم تفصيلى

قمشه ای

و ما شب و روز را دو آیت و نشانه‌ای (از قدرت خود) قرار دادیم آن‌گاه آیت شب (روشنی ماه) را زدودیم و آیت روز (خورشید) را تابان ساختیم تا شما در روز (روزی حلال) از فضل خدا طلب کنید و تا آنکه شمار سالها و حساب (اوقات) را عموما بدانید و ما (برای پند و صلاح بندگان) هر چیزی را مفصل بیان کردیم.

رشاد خليفه

ما شب و روز را دو نشانه قرار داديم. ما شب را تاريك كرديم و روز را روشن، تا در آن در جستجوي روزي پروردگارتان باشيد. درضمن، اين برايتان سيستم زمان و وسيله اي را براي محاسبه برقرار مي كند. ما اين چنين همه چيز را با جزئيات توضيح مي دهيم.

Literal

And We made/put the night and the daytime (as) two signs/evidences , so We wiped out/erased/eliminated the night’s sign/evidence , and We made/put the daytime’s sign/evidence manifest/clearly visible to the eye and understanding , to wish/desire grace/favour from your Lord, and to know the years› number, and the counting/calculating, and every thing We detailed/explained it detailing/explaining .

Al-Hilali Khan

And We have appointed the night and the day as two Ayat (signs etc.). Then, We have made dark the sign of the night while We have made the sign of day illuminating, that you may seek bounty from your Lord, and that you may know the number of the years and the reckoning. And We have explained everything (in detail) with full explanation.

Arthur John Arberry

We have appointed the night and the day as two signs; then We have blotted out the sign of the night, and made the sign of the day to see, and that you may seek bounty from your Lord, and that you may know the number of the years, and the reckoning; and everything We have distinguished very distinctly.

Asad

And We have established the night and the day as two symbols;» and thereupon We have effaced the symbol of night and set up [in its place] the lightgiving symbol of day, so that you might seek to obtain your Sustainer’s bounty and be aware of the passing years» and of the reckoning [that is bound to come]. For clearly, most clearly, have We spelt out everything!

Dr. Salomo Keyzer

Wij hebben den nacht en den dag bevolen, als twee teekens van onze macht; daarna bluschten wij het teeken van den nacht uit, en wij deden het teeken van den dag voortschijnen, opdat gij zoudt trachten, weldaden van uwen Heer te verkrijgen door het vervullen uwer plichten, en opdat gij het getal jaren en de berekening van den tijd zoudt kennen, en wij hebben iedere noodige zaak door eene duidelijke uitlegging verklaard.

Free Minds

And We made the night and the day as two signs, so We erased the sign of night and We made the sign of day to see-in, that you may seek bounty from your Lord, and that you may know the number of the years and the count. And everything We have detailed completely.

Hamza Roberto Piccardo

Abbiamo fatto la notte e il giorno come segni: è oscuro il segno della notte, mentre è chiaro il segno del giorno, affinché in essi cerchiate la grazia del vostro Signore e conosciate lo scorrere degli anni e il computo [del tempo]. Ed ogni cosa l’abbiamo esposta in dettaglio.

Hilali Khan

And We have appointed the night and the day as two Ayat (signs etc.). Then, We have made dark the sign of the night while We have made the sign of day illuminating, that you may seek bounty from your Lord, and that you may know the number of the years and the reckoning. And We have explained everything (in detail) with full explanation.

Kuliev E.

Мы сделали ночь и день двумя знамениями. Мы погрузили во мрак знамение ночи, а знамение дня сделали светящимся, чтобы вы стремились к милости вашего Господа, могли вести летоисчисление и знали счет. Всякой вещи Мы дали исчерпывающее разъяснение.

M.-N.O. Osmanov

Мы сотворили и ночь, и день двумя знамениями, но Мы погрузили во мрак знамение ночи, а знамение дня сделали дающим свет, чтобы вы стремились к милости Господа вашего, умели вести счет годам, знали исчисление и постигли все то, что Мы вам разъяснили исчерпывающе.

Mohammad Habib Shakir

And We have made the night and the day two signs, then We have made the sign of the night to pass away and We have made the sign of the day manifest, so that you may seek grace from your Lord, and that you might know the numbering of years and the reckoning; and We have explained everything with distinctness.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And We appoint the night and the day two portents. Then We make dark the portent of the night, and We make the portent of the day sight-giving, that ye may seek bounty from your Lord, and that ye may know the computation of the years, and the reckoning; and everything have We expounded with a clear expounding.

Palmer

We made the night and the day two signs; and we blot out the sign of the night and make the sign of the day visible, that ye may seek after plenty from your Lord, and that ye may number the years and the reckoning; and we have detailed everything in detail.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Biz, geceyi ve gündüzü iki ayet yaptık; sonra gecenin ayetini silip gündüzün ayetini gösterici yaptık ki, Rabbinizden bir lütuf isteyesiniz, yılların sayısını ve hesabı bilesiniz. Biz her şeyi ayrıntılı bir biçimde açıkladık.

Qaribullah

We appointed the night and the day as two signs. Then, We blotted out the sign of the night and made the sign of the day to see, so that you seek the bounty of your Lord and that you know the number of years and the reckoning. And We have clearly distinguished everything.

QXP

(Right and Wrong have been made distinct as day and night.) We have appointed the Night and the Day as two of Our Signs. The Sign of the Night We have made darkness (of ignorance) while the Sign of the Day we have made brightness (of Guidance). You shall seek the Bounty from your Lord, and be aware of the passing years and make your calendars. (6:97), (10:5). (Reckon every day, month and year to see what you have gained and what you have lost in your self-development). We have given you much detail in this brief statement.

Reshad Khalifa

We rendered the night and the day two signs. We made the night dark, and the day lighted, that you may seek provisions from your Lord therein. This also establishes for you a timing system, and the means of calculation. We thus explain everything in detail.

Rodwell

We have made the night and the day for two signs: the sign of the night do we obscure, but the sign of the day cause we to shine forth, that ye may seek plenty from your Lord, and that ye may know the number of the years and the reckoning of time; and we have made everything distinct by distinctiveness.

Sale

We have ordained the night and the day for two signs of our power: Afterwards We blot out the sign of the night, and We cause the sign of the day to shine forth, that ye may endeavour to obtain plenty from your Lord by doing your business therein, and that ye may know the number of years, and the computation of time; and every thing necessary have We explained by a perspicuous explication.

Sher Ali

And WE have made the night and the day two Signs, and the Sign of the night WE have made dark, and the Sign of the day WE have made sight-giving, that you make seek bounty from your Lord, and that you may know the computation of years and the process of reckoning. And everything WE have explained with a detailed explanation.

Unknown German

Wir machten die Nacht und den Tag zu zwei Zeichen, indem Wir das Zeichen der Nacht dunkel gemacht haben, und das Zeichen des Tags haben Wir licht gemacht, auf daß ihr nach Fülle von eurem Herrn trachtet und kennt die Bemessung der Jahre und die Rechenkunst. Und jegliches Ding haben Wir klar gemacht mit deutlicher Erklärung.

V. Porokhova

Мы сделали мрак (черной) ночи ■ И свет (ликующего) дня ■ Двумя знаменьями для вас. ■ И Мы неясным делаем знаменье ночи, ■ А ясным делаем знаменье дня, ■ Дающим видеть все, (что будет вам на пользу), – ■ Чтоб вы искали от щедрот Аллаха, ■ Чтоб знали вы число и счет годам. ■ И Мы распределили всяку вещь ■ По (должному) и ясному порядку.

Yakub Ibn Nugman

Төнне вә көндезне ике галәмәт кыйлдык. Ай, йолдызлар – төн галәмәте, кояш көн галәмәтедер, яки караңгылык -төн галәмәте, яктылык – көн галәмәтедер, төн галәмәте булган караңгылыкны җибәрәбез дә, көн галәмәте булган яктылыкны китерәбез, Раббыгызның юмартлыгыннан дөнья кирәкләрен кәсеп итмәклегегез өчен, дәхи ай, еллар хисабын белмәклегегез өчендер, вә һәр нәрсәне ачык бәян кыйлдык игътибарлагыз!

جالندہری

اور ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا ہے رات کی نشانی کو تاریک بنایا اور دن کی نشانی کو روشن۔ تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل (یعنی) روزی تلاش کرو اور برسوں کا شمار اور حساب جانو۔ اور ہم نے ہر چیز کو (بخوبی) تفصیل کردی ہے

طاہرالقادری

اور ہم نے رات اور دن کو (اپنی قدرت کی) دو نشانیاں بنایا پھر ہم نے رات کی نشانی کو تاریک بنایا اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل (رزق) تلاش کر سکو اور تاکہ تم برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو، اور ہم نے ہر چیز کو پوری تفصیل سے واضح کر دیا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.