سوره الإسراء (17) آیه 15

قرآن، سوره الإسراء (17) آیه 15

آیه پسین: سوره الإسراء (17) آیه 16
آیه پیشین: سوره الإسراء (17) آیه 14

عربی

مَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً

بدون حرکات عربی

من اهتدى فإنّما يهتدي لنفسه و من ضلّ فإنّما يضلّ عليها و لا تزر وازرة وزر أخرى و ما كنّا معذّبين حتّى نبعث رسولا

خوانش

Mani ihtada fa-innama yahtadee linafsihi waman dalla fa-innama yadillu AAalayha wala taziru waziratun wizra okhra wama kunna muAAaththibeena hatta nabAAatha rasoolan

آیتی

، هر که هدايت شود به سود خود هدايت شده و هر که گمراه گردد به زيان خودگمراه شده است و هيچ کس بار ديگري را بر ندارد و ما هيچ قومي را عذاب نمي کنيم تا آنگاه که برايشان پيامبري بفرستيم

خرمشاهی

هر كس كه رهياب شود، همانا به سود خويش رهياب شده است، و هر كس بيراه رود، همانا به زيان خويش بيراه رفته است; و هيچ بردارنده اى بار گناه ديگرى را برندارد; و ما عذابى در كار نمى آوريم مگر آنكه پيش از آن پيامبرى برانگيخته باشيم.

کاویانپور

هر كه راه هدايت پيمود، همانا راه خود را يافته است و هر كه بگمراهى شتافت. فقط خود را گمراه كرده است و هيچكس بار گناه ديگرى را تحمل نخواهد كرد و ما تا پيامبرى نفرستيم (و راه راست را بمردم نشان ندهيم) كسى را مجازات نخواهيم كرد.

انصاریان

هر کس هدایت یافت، فقط به سود خودش هدایت می یابد و هر کس گمراه شد، فقط به زیان خودش گمراه می شود. و هیچ بردارنده بار گناهی بار گناه دیگری را به دوش خود بر نمی دارد؛ و ما بدون اینکه پیامبری را [برای هدایت واتمام حجت به سوی مردم] بفرستیم، عذاب کننده [آنان] نبودیم.

سراج

هر كه راه يابد (و براه راست رود) بى‏گفتگو راه مى‏يابد بسود خويشتن و هر كه گمراه شد فقط گمراه مى‏شود بزيان خويشتن و برندارد هيچ بردارنده‏اى بار گناه ديگرى را و ما نيستيم عذاب كننده (گروهى را بعذاب استيصال) تا آنكه برانگيزانيم پيمبرى

فولادوند

هر كس به راه آمده تنها به سود خود به راه آمده، و هر كس بيراهه رفته تنها به زيان خود بيراهه رفته است. و هيچ بردارنده‏اى بار گناه ديگرى را بر نمى‏دارد، و ما تا پيامبرى برنينگيزيم، به عذاب نمى‏پردازيم.

پورجوادی

هر كس هدايت يابد براى خود هدايت يافته است و آن كس كه گمراه شود به زيان خود گمراه شده است و هيچ كس گناه ديگرى را به دوش نگيرد و ما هرگز عذاب نخواهيم كرد مگر آن كه پيامبرى بفرستيم.

حلبی

هر كس هدايت يافت، پس جز اين نيست كه براى خود هدايت يافته است و هر كس گمراه شد، پس جز اين نيست كه براى خود گمراه شده است و هيچ بار بردارى بار [بد] ديگرى را نكشد و ما عذاب كننده نباشيم مگر اينكه [از پيش‏] رسولى بر انگيزيم.

اشرفی

آنكه هدايت يافت پس جز اين نيست كه هدايت يافت براى خودش و آنكه گمراه شد پس فقط گمراه ميشود بر خودش و برندارد هيچ بردارنده بار گناه ديگرى را و نباشيم عذاب كنندگان تا آنكه بفرستيم رسولى را

خوشابر مسعود انصاري

هر كس كه راه بيابد، فقط به [سود] خودش راه مى‏يابد، و هر كس كه گمراه شود، فقط به زيان خود گمراه مى‏شود. و هيچ بردارنده‏اى بار [گناه‏] ديگرى را بر نمى‏دارد. و ما عذاب كننده نيستيم تا آنكه رسولى فرستيم

مکارم

هر کس هدایت شود، برای خود هدایت یافته؛ و آن کس که گمراه گردد، به زیان خود گمراه شده است؛ و هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی‌کشد؛ و ما هرگز (قومی را) مجازات نخواهیم کرد، مگر آنکه پیامبری مبعوث کرده باشیم (تا وظایفشان را بیان کند.)

مجتبوی

هر كه راه [راست‏] يافت جز اين نيست كه به سود خويش راه يافته و هر كه گمراه شد همانا به زيان خود گمراه شده است و هيچ كس بار گناه ديگرى را بر ندارد و ما [هيچ مردمى را] عذاب‏كننده نباشيم تا آنگاه كه پيامبرى برانگيزيم.

مصباح زاده

آنكه هدايت يافت پس جز اين نيست كه هدايت يافت براى خودش و آنكه گمراه شد پس فقط گمراه ميشود بر خودش و برندارد هيچ بردارنده بار گناه ديگرى را و نباشيم عذاب كنندگان تا آنكه بفرستيم رسولى را

معزی

هر كس هدايت شود جز اين نيست كه هدايت شود براى خويشتن و هر كس گمراه شود جز اين نيست كه گمراه شود بر خويشتن و برندارد هيچ گنهبارى بار گناه ديگرى را و نيستيم ما عذاب كننده تا برانگيزيم پيمبرى را

قمشه ای

هر کس راه هدایت یافت تنها به نفع و سعادت خود یافته، و هر که به گمراهی شتافت آن هم به زیان و شقاوت خود شتافته، و هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نگیرد، و ما تا رسول نفرستیم (و بر خلق اتمام حجّت نکنیم) هرگز کسی را عذاب نخواهیم کرد.

رشاد خليفه

هر كس هدايت شود، به نفع خود هدايت شده است و هر كس به گمراهي رود به ضرر خود گمراه مي شود. هيچ گناهكاري بار گناهان ديگري را بر دوش نخواهد كشيد. ما هرگز تنبيه نمي كنيم، بدون آنكه نخست رسولي بفرستيم.

Literal

Who was guided, so but he guides for himself, and who misguided, so but he misguides on it (himself) and no sinner/loader/burdener carries/loads/bears another’s sins/load/burden , and We were not torturing until We send a messenger.

Al-Hilali Khan

Whoever goes right, then he goes right only for the benefit of his ownself. And whoever goes astray, then he goes astray to his own loss. No one laden with burdens can bear anothers burden. And We never punish until We have sent a Messenger (to give warning).

Arthur John Arberry

Whosoever is guided, is only guided to his own gain, and whosoever goes astray, it is only to his own loss; no soul laden bears the load of another. We never chastise, until We send forth a Messenger.

Asad

Whoever chooses to follow the right path, follows it but for his own good; and whoever goes astray. goes but astray to his own hurt; and no bearer of burdens shall be made to bear another» burden.› Moreover. We would never chastise [any community for the wrong they may do[ere We have sent an apostle [to them].m

Dr. Salomo Keyzer

Hij die op den rechten weg zal worden geleid, zal alleen ten voordeele van zijne eigene ziel worden geleid, en hij die dwaalt, zal alleen tegen zijne eigene ziel, met de last van eene andere worden bezwaard. Wij straffen nooit een volk dan nadat wij eerst een gezant hadden afgevaardigd, om hen te waarschuwen.

Free Minds

Whoever is guided is guided for himself, and whoever is misguided is for his own loss. And no person shall carry the load of another, and We were not to punish until We send a messenger.

Hamza Roberto Piccardo

Chi segue la retta via, la segue a suo vantaggio; e chi si svia lo fa a suo danno; e nessuno porterà il peso di un altro. Non castigheremo alcunpopolo senza prima inviar loro un messaggero.

Hilali Khan

Whoever goes right, then he goes right only for the benefit of his ownself. And whoever goes astray, then he goes astray to his own loss. No one laden with burdens can bear anothers burden. And We never punish until We have sent a Messenger (to give warning).

Kuliev E.

Кто следует прямым путем, тот поступает во благо себе. А кто впадает в заблуждение, тот поступает во вред себе. Ни одна душа не понесет чужого бремени. Мы никогда не наказывали людей, не отправив к ним посланника.

M.-N.O. Osmanov

Тот, кто идет прямым путем, идет себе на пользу. Тот же, кто отклоняется [с дороги], отклоняется во вред себе. И ни одна душа не понесет ношу чужую, и Мы [никогда] не наказывали [людей], не послав предварительно к ним посланника.

Mohammad Habib Shakir

Whoever goes aright, for his own soul does he go aright; and whoever goes astray, to its detriment only does he go astray: nor can the bearer of a burden bear the burden of another, nor do We chastise until We raise a messenger.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Whosoever goeth right, it is only for (the good of) his own soul that he goeth right, and whosoever erreth, erreth only to its hurt. No laden soul can bear another’s load, We never punish until we have sent a messenger.

Palmer

He who accepts guidance, accepts it only for his own soul: and he who errs, errs only against it; nor shall one burdened soul bear the burden of another. Nor would we punish until we had sent an apostle.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Kim yola gelirse kendisi için yola gelmiş olur. Sapıtan da kendi aleyhine sapıtmış olur. Hiçbir günahkâr, bir başka günahkârın yükünü taşımaz. Ve biz, bir resul göndermedikçe azap edici değiliz.

Qaribullah

Whosoever is guided is only guided for his own self, and whosoever goes astray it is only against it. No soul shall bear another’s burden. Nor do We punish until we have sent a Messenger.

QXP

So, whoever goes right, does it for his own «Self», and whoever strays, strays against his own «Self». No person bears the load of another. And We never punish any people until We have sent a Messenger. (The Eternal Messenger now is the Book of Allah).

Reshad Khalifa

Whoever is guided, is guided for his own good, and whoever goes astray does so to his own detriment. No sinner will bear the sins of anyone else. We never punish without first sending a messenger.

Rodwell

For his own good only shall the guided yield to guidance, and to his own loss only shall the erring err; and the heavy laden shall not be laden with another’s load. We never punished until we had first sent an apostle:

Sale

He who shall be rightly directed, shall be directed to the advantage only of his own soul; and he who shall err, shall err only against the same: Neither shall any laden soul be charged with the burden of another. We did not punish any people, until we had first sent an Apostle to warn them.

Sher Ali

He who follows the right way follows it only for the good of his own soul; and he who goes astray, goes astray only to his own loss. And no bearer of burden shall bear the burden of another. And WE shall never punish until WE have sent a Messenger.

Unknown German

Wer den rechten Weg befolgt, der befolgt ihn nur zu seinem eignen Heil; und wer irregeht, der geht irre allein zu seinem eignen Schaden. Und keine Lasttragende trägt die Last einer andern. Und Wir strafen nie, ehe Wir denn einen Gesandten geschickt haben.

V. Porokhova

Кто следует прямым путем, ■ Тот им идет себе на благо. ■ Кто в заблуждении блуждает, ■ Блуждает самому себе во вред. ■ И ни одна обремененная душа ■ Не понесет чужое бремя. ■ И никогда никто не был наказан Нами, ■ Пока Мы не послали (к ним) ■ Посланника (с предупреждением о каре ■ И наставлением на правый путь).

Yakub Ibn Nugman

Бер кеше һидәятле булса, һидәяте фәкать үзе өчен генәдер, вә бер кеше адашса, үзе өчен генә адашты, дәхи Аллаһ алдына үз гөнаһын йөкләп баручы кеше башка һичбер кешенең гөнаһын йөкләп бармас. Пәйгамбәр җибәреп шәригать хөкемнәрен өйрәтмичә, һичбер каумне ґәзаб кылыр булмадык. Шәригать хөкемнәрен ишеткәннән соң аны үтәмәүчеләрне Аллаһ ґәзаб кыйладыр.

جالندہری

جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے لئے اختیار کرتا ہے۔ اور جو گمراہ ہوتا ہے گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا۔ اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے

طاہرالقادری

جو کوئی راہِ ہدایت اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے فائدہ کے لئے ہدایت پر چلتا ہے اور جو شخص گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا وبال (بھی) اسی پر ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے (کے گناہوں) کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم ہرگز عذاب دینے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ہم (اس قوم میں) کسی رسول کو بھیج لیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.