سوره الإسراء (17) آیه 23

قرآن، سوره الإسراء (17) آیه 23

آیه پسین: سوره الإسراء (17) آیه 24
آیه پیشین: سوره الإسراء (17) آیه 22

عربی

وَ قَضى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما وَ قُلْ لَهُما قَوْلاً كَرِيماً

بدون حرکات عربی

و قضى ربّك ألاّ تعبدوا إلاّ إيّاه و بالوالدين إحسانا إمّا يبلغنّ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفّ و لا تنهرهما و قل لهما قولا كريما

خوانش

Waqada rabbuka alla taAAbudoo illa iyyahu wabialwalidayni ihsanan imma yablughanna AAindaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma offin wala tanharhuma waqul lahuma qawlan kareeman

آیتی

پروردگارت مقرر داشت که جز او را نپرستيد و به پدر و مادر نيکي کنيد هر گاه تا تو زنده هستي هر دو يا يکي از آن دو سالخورده شوند ، آنان را ميازار و به درشتي خطاب مکن و با آنان به اکرام سخن بگوي

خرمشاهی

و پروردگارت امر كرده است كه جز او را مپرستيد و به پدر و مادر نيكى كنيد، [و] اگر يكى از آنها، يا هر دو آنها در نزد تو به سن پيرى برسند، به آنان [حتى] اف مگو، و آنان را مران و با ايشان به نرمى [و احترام] سخن بگو.

کاویانپور

و پروردگار تو چنين مقرر فرمود: كه جز او كسى را نپرستيد و به پدر و مادر خويش نيكى و مهربانى كنيد. هر گاه يكى از آنها يا هر دو پيش تو بسن پيرى برسند، با آنها تندى مكن و آنها را آزرده خاطر نساز و از خود مران و با آنان با احترام و محبت سخن بگو.

انصاریان

و پروردگارت فرمان قاطع داده است که جز او را نپرستید، و به پدر و مادر نیکی کنید؛ هرگاه یکی از آنان یا دو نفرشان در کنارت به پیری رسند [چنانچه تو را به ستوه آورند] به آنان اُف مگوی و بر آنان [بانگ مزن و] پرخاش مکن، و به آنان سخنی نرم و شایسته [و بزرگوارانه] بگو.

سراج

و حكم كرد پروردگارت كه نپرستيد جز او را و ديگر به آنكه به پدر و مادر نيكوئى كنيد نيكوئى كردنى و اگر برسند نزد تو بسن پيرى يكى از آن دو يا هر دو (و محتاج بخدمت تو شدند) مگو بايشان (كلمه) اف و بانگ مزن بر ايشان و بگو بايشان سخنى نيكو

فولادوند

و پروردگار تو مقرر كرد كه جز او را مپرستيد و به پدر و مادر [خود] احسان كنيد. اگر يكى از آن دو يا هر دو، در كنار تو به سالخوردگى رسيدند به آنها [حتى‏] «اوف» مگو و به آنان پَرخاش مكن و با آنها سخنى شايسته بگوى.

پورجوادی

پروردگارت مقرر داشته است كه جز او را نپرستيد و به پدر و مادر نيكى كنيد، چنانچه يكى يا هر دوى آنها نزد تو به پيرى رسيدند كلمه‏اى رنجش آور به آنها نگو و بر سرشان فرياد نزن و با اكرام با آنها سخن بگو،

حلبی

و پروردگارت مقرر كرد كه جز او كسى را نپرستيد و با پدر و مادر نيكويى كنيد اگر يكى از آن دو يا هر دو در پيش تو، به پيرى رسيدند، آن دو را «اف» مگو و آن دو را مران و آن دو را سخنى نيكو [و لطيف‏] بگوى!

اشرفی

و حكم كرد پروردگارت كه نپرستيد مگر او را و بوالدين نيكوئى كردن را اگر برسند نزد تو به پيرى يكيشان يا هر دوشان پس مگوى آنانرا اف و زجرشان مكن و بگوى آنان را گفتارى خوب

خوشابر مسعود انصاري

و پروردگارت [چنين‏] حكم كرد كه جز او را مپرستيد و به پدر و مادر نيكى كنيد. اگر يكى از آن دو يا هر دوى آنها در نزد تو به [سنّ‏] پيرى رسند. [حتى‏] به آنان «افّ» مگو و بر آنان بانگ مزن و به نيكى با آنان سخن گوى

مکارم

و پروردگارت فرمان داده: جز او را نپرستید! و به پدر و مادر نیکی کنید! هرگاه یکی از آن دو، یا هر دوی آنها، نزد تو به سن پیری رسند، کمترین اهانتی به آنها روا مدار! و بر آنها فریاد مزن! و گفتار لطیف و سنجیده و بزرگوارانه به آنها بگو!

مجتبوی

و پروردگار تو حكم كرد كه جز او را نپرستيد و به پدر و مادر نيكى كنيد. اگر يكى از آن دو يا هر دو نزد تو به پيرى رسند پس به آنها «اف»- سخن بيزارى و ناخوشايند- مگو و بر ايشان بانگ مزن- يا: ايشان را از خود مران-، و به ايشان گفتارى نيكو و درخور گراميداشت بگو.

مصباح زاده

و حكم كرد پروردگارت كه نپرستيد مگر او را و بوالدين نيكوئى كردن را اگر برسند نزد تو به پيرى يكيشان يا هر دوشان پس مگوى آنان را اف و زجرشان مكن و بگوى آنان را گفتارى خوب

معزی

و حكم كرد پروردگار تو كه پرستش نكنيد جز او را و به پدر و مادر نيكى كنيد اگر برسند نزدت پيرى را يكى از آنان يا هر دو پس نگو به ايشان اُف و نهيب نزن بر ايشان و بگو بديشان گفتارى گرامى

قمشه ای

و خدای تو حکم فرموده که جز او را نپرستید و درباره پدر و مادر نیکویی کنید و چنانکه یکی از آنها یا هر دو در نزد تو پیر و سالخورده شوند (که موجب رنج و زحمت تو باشند) زنهار کلمه‌ای که رنجیده خاطر شوند مگو و بر آنها بانگ مزن و آنها را از خود مران و با ایشان به اکرام و احترام سخن‌گو.

رشاد خليفه

پروردگارت مقرر كرده است که جز او را عبادت نکن و به والدين خود احترام بگذار تا وقتي يکي از آن دو، يا هر دو در قيد حيات هستند، هرگز به آنها اُف نگو (كوچك ترين حركت ناراحت كننده)، به آنان پرخاش نکن؛ با ايشان خوش رفتار باش.

Literal

And your Lord passed judgment/ordered that you not worship except (only) Him, and with the (B) parents/father and mother a goodness if the old age reaches (E) one of them or both of them at/by/near you ,so do not say to them (B): «Ugh !» And do not deprive/yell at them (B) , and say to them (B) a gracious/kind saying/word.

Al-Hilali Khan

And your Lord has decreed that you worship none but Him. And that you be dutiful to your parents. If one of them or both of them attain old age in your life, say not to them a word of disrespect, nor shout at them but address them in terms of honour.

Arthur John Arberry

Thy Lord has decreed you shall not serve any but Him, and to be good to parents, whether one or both of them attains old age with thee; say not to them ‹Fie› neither chide them, but speak unto them words respectful,

Asad

for thy Sustainer has ordained that you shall worship none but Him. And do good unto [thy] parents.› Should one of them, or both, attain to old age in thy care, never say «Ugh»r to them or scold them, but [always] speak unto them with reverent speech,

Dr. Salomo Keyzer

Uw Heer heeft u bevolen, niemand buiten hem te aanbidden, en dat gij uwen ouders gehoorzaamheid zoudt betoonen; hetzij een hunner of wel beiden den ouderdom met u bereiken. Zeg dus niet tot hen: Foei! noch doe hen verwijtingen, maar spreek met eerbied tot hen.

Free Minds

And your Lord decreed that you shall not serve except Him, and do good to your parents. When one of them or both of them reaches old age, do not say to them a word of disrespect nor raise your voice at them, but say to them a kind saying.

Hamza Roberto Piccardo

Il tuo Signore ha decretato di non adorare altri che Lui e di trattare bene i vostri genitori. Se uno di loro, o entrambi, dovessero invecchiare presso di te, non dir loro «uff!» e non li rimproverare; ma parla loro con rispetto,

Hilali Khan

And your Lord has decreed that you worship none but Him. And that you be dutiful to your parents. If one of them or both of them attain old age in your life, say not to them a word of disrespect, nor shout at them but address them in terms of honour.

Kuliev E.

Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им: «Тьфу!» – не кричи на них и обращайся к ним почтительно.

M.-N.O. Osmanov

Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и выказывать доброе отношение к родителям. Если один из родителей или оба достигнут преклонного возраста, то не говори с ними сердито, не ворчи на них и обращайся к ним уважительно.

Mohammad Habib Shakir

And your Lord has commanded that you shall not serve (any) but Him, and goodness to your parents. If either or both of them reach old age with you, say not to them (so much as) «Ugh» nor chide them, and speak to them a generous word.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Thy Lord hath decreed, that ye worship none save Him, and (that ye show) kindness to parents. If one of them or both of them attain old age with thee, say not «Fie» unto them nor repulse them, but speak unto them a gracious word.

Palmer

Thy Lord has decreed that ye shall not serve other than Him; and kindness to one’s parents, whether one or both of them reach old age with thee; and say not to them, ‹Fie!› and do not grumble at them, but speak to them a generous speech.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Rabbin şöyle hükmetti: O’ndan başkasına kulluk/ibadet etmeyin, anaya-babaya çok güzel davranın: Onlardan birisi yahut her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına gelirse sakın onlara «Öf!» bile deme; onları azarlama, onlara tatlı-iltifatlı söz söyle.

Qaribullah

Your Lord has ordered you to worship none except Him, and to be good to your parents. If either or both of them attain old age with you, do not say: «Fie on you», nor rebuke them, but speak to them with words of respect.

QXP

(A benevolent society begins at home.) Your Lord has decreed that you worship none but Him, and always be kind to your parents. If one of them or both attain old age, do not utter the slightest harsh word to them. Never repel them and always address them respectfully. (36:68).

Reshad Khalifa

Your Lord has decreed that you shall not worship except Him, and your parents shall be honored. As long as one or both of them live, you shall never say to them, «Uff» (the slightest gesture of annoyance), nor shall you shout at them; you shall treat them amicably.

Rodwell

Thy Lord hath ordained that ye worship none but him; and, kindness to your parents, whether one or both of them attain to old age with thee: and say not to them, «Fie!» neither reproach them; but speak to them both with respectful speech;

Sale

Thy Lord hath commanded that ye worship none, besides Him; and that ye shew kindness unto your parents, whether the one of them, or both of them attain to old age with thee. Wherefore say not unto them, fie on you! Neither reproach them, but speak respectfully unto them;

Sher Ali

Thy Lord has commanded that ye worship none but HIM, and that ye show kindness to parents. If one or both of them attain old age with thee, never say to them as much as ugh nor reproach them, but always address them with kindly speech.

Unknown German

Dein Herr hat geboten: «Verehret keinen denn Ihn, und (erweiset) Güte den Eltern. Wenn eines von ihnen oder beide bei dir ein hohes Alter erreichen, sage nie «Pfui!» zu ihnen, und stoße sie nicht zurück, sondern sprich zu ihnen ein ehrerbietiges Wort.

V. Porokhova

И ваш Господь повелевает, ■ Чтоб поклонялись вы Единому Ему ■ И чтоб к родителям своим благодеяли. ■ А если кто-нибудь из них иль оба ■ Достигнут старости в ваш век, ■ Не говори (презрительное) «пфи» ■ И не кричи на них, ■ А речь веди пристойно с ними.

Yakub Ibn Nugman

Аллаһ хөкем итте вә әмер бирде, фәкать Аллаһуга гына гыйбадәт кыйлырга һәм ата-анага изгелек итәргә. Әгәр син исән чакта аларның берсе яки икесе дә картлыкка ирешсәләр, син аларга «уф» та димәгел, вә каһәрләмә кәефләрен җибәрмә, бәлки аларга һәрвакыт йомшак вә мөлаем сүзләр сөйләгел!

جالندہری

اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اُن کو اُف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور اُن سے بات ادب کے ساتھ کرنا

طاہرالقادری

اور آپ کے رب نے حکم فرما دیا ہے کہ تم اﷲ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کیا کرو، اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں ”اُف“ بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں اور ان دونوں کے ساتھ بڑے ادب سے بات کیا کرو،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.