سوره الإسراء (17) آیه 64

قرآن، سوره الإسراء (17) آیه 64

آیه پسین: سوره الإسراء (17) آیه 65
آیه پیشین: سوره الإسراء (17) آیه 63

عربی

وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَ أَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ وَ شارِكْهُمْ فِي الأَْمْوالِ وَ الأَْوْلادِ وَ عِدْهُمْ وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلاَّ غُرُوراً

بدون حرکات عربی

و استفزز من استطعت منهم بصوتك و أجلب عليهم بخيلك و رجلك و شاركهم في الأموال و الأولاد و عدهم و ما يعدهم الشّيطان إلاّ غرورا

خوانش

Waistafziz mani istataAAta minhum bisawtika waajlib AAalayhim bikhaylika warajlika washarik-hum fee al-amwali waal-awladi waAAidhum wama yaAAiduhumu alshshaytanu illa ghurooran

آیتی

با فرياد خويش هر که را تواني از جاي برانگيز و به ياري سواران و، پيادگانت بر آنان بتاز و در مال و فرزند با آنان شرکت جوي و به آنها وعده بده و حال آنکه شيطان جز به فريبي وعده شان ندهد

خرمشاهی

و هر كس را كه توانى از ايشان به بانگ خويش از جاى ببر و سوارگان و پيادگانت را بر سر ايشان بتاز و با آنان در اموال و اولاد شريك شو، و به آنان وعده[هاى رنگين] بده; و شيطان وعده اى جز فريب به آنان نمى دهد.

کاویانپور

از آنان هر كه را توانستى با صداى خود فريب بده و سواران و پيادگان خود را براى فريب آنان برانگيز و در اموال و فرزندان با آنها شريك شو، و با وعده‏هاى دروغين آنها را فريب بده كه شيطان جز نيرنگ و فريب وعده‏اى نميدهد.

انصاریان

از آنان هر که را توانستی با آوازت [به سوی باطل] برانگیز، و [برای راندنشان به سوی طغیان و گناه] با سواره ها و پیاده هایت بر آنان بانگ زن، و با آنان [از راه سوق دادنشان به حرام] در اموال و [از طریق وسوسه کردنشان به زنا] در اولاد شریک شو، و به آنان وعده [دروغ] بده [که از قیامت، حسابرسی، بهشت و دوزخ خبری نیست] و شیطان آنان را جز از روی باطل و دروغ وعده نمی دهد.

سراج

و از جاى بجنبان هر كه را توانى از فرزندان آدم ببانگ (وسوسه) خود و برانگيزان برايشان (در وسوسه) سواران و پيادگان خود را و شركت كن با ايشان در مالها و فرزندانشان و (بوعده‏هاى دروغ) وعده بده ايشان را و وعده نمى‏دهد بديشان ابليس مگر بفريب

فولادوند

و از ايشان هر كه را توانستى با آواى خود تحريك كن و با سواران و پيادگانت بر آنها بتاز و با آنان در اموال و اولاد شركت كن و به ايشان وعده بده»، و شيطان جز فريب به آنها وعده نمى‏دهد.

پورجوادی

هر كدام از آنها را كه توانستى با صدايت برانگيز و به يارى سواران و پيادگانت بر آنها بتاز و در اموال و فرزندانشان شريك شو و به آنها وعده بده.» ولى شيطان جز فريب به آنها وعده نمى‏دهد.

حلبی

و از ايشان هر كه را توانى به دعوت خود [بر عصيان‏] از جاى ببر! و سوارگاران و پيادگان خويش بر ايشان بر انگيز! و در اموال و فرزندان با ايشان انباز باش! و ايشان را نويد بده! و شيطان جز فريب وعده‏شان نمى‏دهد.

اشرفی

و لغزش ده كسى را كه توانى از ايشان بآوازت و فرياد زن برايشان باسوارانت و پيادگانت و انباز شو با ايشان در مالها و اولاد و وعده ده ايشانرا و وعده نميدهد ايشانرا شيطان مگر فريب

خوشابر مسعود انصاري

و هر كس از آنان را كه مى‏توانى با دعوت خويش از جاى ببر و سواران و پيادگانت را براى [نابودى‏] آنان [به بانگ بلند] فراخوان و در اموال و فرزندان با آنان شريك شو و به آنان وعده ده. و شيطان به آنان جز فريب وعده نمى‏دهد

مکارم

هر کدام از آنها را می‌توانی با صدایت تحریک کن! و لشکر سواره و پیاده‌ات را بر آنها گسیل دار! و در ثروت و فرزندانشان شرکت جوی! و آنان را با وعده‌ها سرگرم کن! -ولی شیطان، جز فریب و دروغ، وعده‌ای به آنها نمی‌دهد-

مجتبوی

و با آواز خود هر كه را از آنها توانى برانگيز و از جاى ببر، و با سواران و پيادگانت بر آنها بانگ زن [تا به سوى گناه بتازند]، و در مالها و فرزندان انبازشان باش، و به ايشان وعده ده و شيطان آنان را وعده نمى‏دهد مگر به فريب- يا وعده فريبنده-.

مصباح زاده

و لغزش ده كسى را كه توانى از ايشان باوازت و فرياد زن بر ايشان با سوارانت و پيادگانت و انباز شو با ايشان در مالها و اولاد و وعده ده ايشان را و وعده نمى‏دهد ايشان را شيطان مگر فريب

معزی

و بلغزان هر كه را توانستى از ايشان به آواز خود و تاخت آور بر ايشان با سواره و پياده خويش و شركت كن با ايشان در مالها و فرزندان و وعده بده ايشان را و وعده نمى دهد ايشان را شيطان مگر فريب

قمشه ای

(برو) و هر که را توانستی با آواز خود تحریک کن و به لغزش افکن، و با جمله لشکر سوار و پیاده‌ات بر آنها بتاز و در اموال و اولاد هم با ایشان شریک شو و به آنها وعده (های دروغ و فریبنده) بده، و (ای بندگان بدانید که) وعده شیطان چیزی جز غرور و فریب نخواهد بود.

رشاد خليفه

تو مي تواني با صداي خود آنها را فريب دهي و با تمام نيروها و تمام مردان خود عليه آنها بسيج شوي و در اموال و فرزندانشان شريك باشي و به آنها وعده دهي. آنچه شيطان وعده مي دهد، جز خيالي واهي نيست.

Literal

And harass/disturb with your voice/noise whom you were able from them, and gather/urge on them with your horses/horsemen, and your men, and share them/be a partner with them in the properties/possessions/wealths, and the children, and promise them. And the devil does not promise them except deceit/temptation.

Al-Hilali Khan

«And Istafziz (literally means: befool them gradually) those whom you can among them with your voice (i.e. songs, music, and any other call for Allahs disobedience), make assaults on them with your cavalry and your infantry, mutually share with them wealth and children (by tempting them to earn money by illegal ways usury, etc., or by committing illegal sexual intercourse, etc.), and make promises to them.» But Satan promises them nothing but deceit.

Arthur John Arberry

And startle whomsoever of them thou canst with thy voice; and rally against them thy horsemen and thy foot, and share with them in their wealth and their children, and promise them!› But Satan promises them naught, except delusion.

Asad

Entice, then, with thy voice such of them as thou canst, and bear upon them with all thy horses and all thy men,» and be their partner in [all sins relating to] worldly goods and children,» and hold out [all manner of] promises to them: and [they will not know that] whatever Satan promises them is but meant to delude the mind.»

Dr. Salomo Keyzer

En lok door uwe stem allen tot verleiding, welke gij kent en val hen op alle zijden met uwe ruitere en met uwe voetknechten aan, en wees hun deelgenoot in hunne rijkdommen en hunne kinderen, en doe hun beloften, (doch de duivel zal hun slechts bedriegelijke beloften doen).

Free Minds

"And entice whoever you can of them with your voice, and mobilize all your forces and men against them, and you may share with them in their money and children, and promise them." But the devil promises nothing but deceit.

Hamza Roberto Piccardo

Seduci con la tua voce quelli che potrai, riunisci contro di loro i tuoi cavalieri e i tuoi fanti, sii loro socio nelle ricchezze e nella progenie, blandiscili con promesse». Le promesse di Satana non sono altro che inganni.

Hilali Khan

"And Istafziz (literally means: befool them gradually) those whom you can among them with your voice (i.e. songs, music, and any other call for Allahs disobedience), make assaults on them with your cavalry and your infantry, mutually share with them wealth and children (by tempting them to earn money by illegal ways usury, etc., or by committing illegal sexual intercourse, etc.), and make promises to them." But Satan promises them nothing but deceit.

Kuliev E.

Одурачивай своим голосом, кого сможешь, пусти в ход против них свою конницу и пехоту, дели с ними их богатства и детей и давай им обещания. Воистину, обещания сатаны – всего лишь обольщение.

M.-N.O. Osmanov

Соблазняй своими речами кого сможешь, пусти в ход против них все свои силы «, дели с ними их богатства и детей, и давай им [ложные] обещания. Но обещание шайтана – всего лишь обольщение.

Mohammad Habib Shakir

And beguile whomsoever of them you can with your voice, and collect against them your forces riding and on foot, and share with them in wealth and children, and hold out promises to them; and the Shaitan makes not promises to them but to deceive:

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And excite any of them whom thou canst with thy voice, and urge thy horse and foot against them, and be a partner in their wealth and children, and promise them. Satan promiseth them only to deceive.

Palmer

Entice away whomsoever of them thou canst with thy voice; and bear down upon them with thy horse and with thy foot; and share with them in their wealth and their children; and promise them,- but Satan promises them naught but deceit.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

«Onlardan güç yetirdiğini sesinle yerinden oynat. Atlıların ve yayalarınla yaygara çıkarıp üzerlerine çullan. Mallarda, evlatlarda onlara ortak ol, onlara ha bire vaatte bulun.» Şeytan onlara bir aldanıştan başka ne vaat eder ki?!

Qaribullah

Rouse with your voice whoever you are able from among them. Rally against them your cavalry and those on foot. Share their wealth and children with them, and promise them. ‹ But satan promises them nothing except delusion.

QXP

«Tempt and allure them with your voice such of them as you can (through the media and show biz, and propaganda against the Truth.) You may prompt them into armed conflicts, and entice them with monetary help, business partnerships and ready loans. You may misguide the children with detrimental educational programs, and counter-productive recreation. And hold out promises to them.» Whatever Satan promises them is but meant to deceive their minds.

Reshad Khalifa

«You may entice them with your voice, and mobilize all your forces and all your men against them, and share in their money and children, and promise them. Anything the devil promises is no more than an illusion.

Rodwell

And entice such of them as thou canst by thy voice; assault them with thy horsemen and thy footmen; be their partner in their riches and in their children, and make them promises: but Satan shall make them only deceitful promises.

Sale

an ample reward for your demerits! And intice to vanity such of them as thou canst, by thy voice; and assault them on all sides with thy horsemen and thy footmen; and partake with them in their riches, and their children; and make them promises; — but the devil shall make them no other than deceitful promises: —

Sher Ali

And entice whomsoever of them thou canst with thy voice, and urge against them thy horsemen and thy footmen and share with them in wealth, and their children, and make promises to them.› And Satan promises them naught but deceit.

Unknown German

Und betöre nun son ihnen, wen du vermagst, mit deiner Stimme und treibe gegen sie dein Roß und deinen Fuß und sei ihr Teilhaber an Vermögen und Kindern und mache ihnen Versprechungen.» – Und Satan verspricht ihnen nur Trug. –

V. Porokhova

Введи в соблазн тех из них, ■ Кого (сумеет) совратить твой голос, ■ И направляй на них все воинства твои, ■ И соучаствуй с ними в их добре и детях, ■ Давай (заманчивые) обещанья – ■ Ведь Сатана умеет обещать лишь для обмана, –

Yakub Ibn Nugman

Ий Иблис, тавышың белән өндәп кешеләрдән көчең җиткәннәрене аздыр вә аларны аздыру өчен атлы вә җәяүле гаскәреңнән ярдәм сорагыл һәм аларның малларында вә балаларында уртак бул, дәхи ялган вәгъдәңне әйт! Шайтанның вәгъдәсе алдаудан башка нәрсә түгелдер.

جالندہری

اور ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتا رہ۔ اور ان پر اپنے سواروں اور پیاروں کو چڑھا کر لاتا رہ اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہ اور ان سے وعدے کرتا رہ۔ اور شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے سب دھوکا ہے

طاہرالقادری

اور جس پر بھی تیرا بس چل سکتا ہے تو (اسے) اپنی آواز سے ڈگمگا لے اور ان پر اپنی (فوج کے) سوار اور پیادہ دستوں کو چڑھا دے اور ان کے مال و اولاد میں ان کا شریک بن جا اور ان سے (جھوٹے) وعدے کر، اور ان سے شیطان دھوکہ و فریب کے سوا (کوئی) وعدہ نہیں کرتا،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.