سوره الإسراء (17) آیه 101

قرآن، سوره الإسراء (17) آیه 101

آیه پسین: سوره الإسراء (17) آیه 102
آیه پیشین: سوره الإسراء (17) آیه 100

عربی

وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسى تِسْعَ آياتٍ بَيِّناتٍ فَسْئَلْ بَنِي إِسْرائِيلَ إِذْ جاءَهُمْ فَقالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لأََظُنُّكَ يا مُوسى مَسْحُوراً

بدون حرکات عربی

و لقد آتينا موسى تسع آيات بيّنات فسئل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إنّي لأظنّك يا موسى مسحورا

خوانش

Walaqad atayna moosa tisAAa ayatin bayyinatin fais-al banee isra-eela ith jaahum faqala lahu firAAawnu innee laathunnuka ya moosa mashooran

آیتی

از بني اسرائيل بپرس ، که چون موسي نزد آنان آمد ، به او نه نشانه ، آشکار داده بوديم و فرعون به او گفت : اي موسي ، پندارم که تو را جادو کرده باشند

خرمشاهی

و به راستى كه به موسى معجزات نه گانه روشنگرى بخشيديم; از بنى اسرائيل بپرس آنگاه كه [موسى] به نزدشان آمد و فرعون به او گفت اى موسى تو را جادوزده مى دانم.

کاویانپور

و ما به موسى نه آيت روشن عطا كرديم. اين را از بنى اسرائيل بپرس كه موسى بر آنان آمد. فرعون گفت: يا موسى، در واقع من تو را مسحور مى‏پندارم.

انصاریان

و به راستی به موسی آن گاه که نزد بنی اسرائیل آمد، نه معجزه روشن دادیم، بنابراین از [آگاهان] بنی اسرائیل بپرس [که آن معجزه ها چه بود؟] پس فرعون [با دیدن معجزات] به او گفت: ای موسی! بی تردید من تو را جادوشده می پندارم!!

سراج

و بعزتم سوگند كه بيشك داديم موسى را نه معجزه آشكارا پس بپرس از بنى اسرائيل (اين نه معجزه را) آنگه كه آمد موسى بسويشان پس گفت باو فرعون كه من بى گمان مى‏پندارم ترا اى موسى جادو شده

فولادوند

و در حقيقت، ما به موسى‏ نُه نشانه آشكار داديم. -پس، از فرزندان اسرائيل بپرس- آنگاه كه نزد آنان آمد، و فرعون به او گفت: «اى موسى‏، من جداً تو را افسون‏شده مى‏پندارم.»

پورجوادی

موسى را نه معجزه آشكار عطا كرديم، از بنى اسرائيل بپرس آن زمانى كه نزدشان آمد و فرعون به او گفت: «اى موسى گمان مى‏كنم تو سحر شده‏اى.»

حلبی

و به يقين ما موسى را نه آيت روشن بداديم پس از بنى اسرائيل بپرس، چون [موسى‏] به ايشان آمد، فرعون او را گفت: بى‏گمان من تو را اى موسى جادو زده مى‏پندارم.

اشرفی

و بحقيقت داديم موسى را نه نشانه روشن پس بپرس از بنى اسرائيل وقتى كه آمد ايشانرا پس گفت او را فرعون بدرستيكه من هر آينه گمان دارم اى موسى سحر شده

خوشابر مسعود انصاري

و به راستى به موسى نه نشانه آشكار داديم. پس از بنى اسرائيل چون موسى به سوى آنان آمد [حكايت اين نشانه‏ها را] بپرس. كه فرعون به او گفت: اى موسى من تو را جادو زده مى‏بينم.

مکارم

ما به موسی نه معجزه روشن دادیم؛ پس از بنی اسرائیل سؤال کن آن زمان که این (معجزات نه گانه) به سراغ آنها آمد (چگونه بودند)؟! فرعون به او گفت: «ای موسی! گمان می‌کنم تو دیوانه (یا ساحری)!»

مجتبوی

و هر آينه موسى را نه نشانه روشن و آشكار داديم. از فرزندان اسرائيل بپرس چون [موسى‏] بديشان آمد [ميان او و فرعون چه گذشت‏]، پس فرعون او را گفت: همانا تو را، اى موسى، جادوزده‏اى مى‏پندارم.

مصباح زاده

و بحقيقت داديم موسى را نه نشانه روشن پس بپرس از بنى اسرائيل وقتى كه آمد ايشان را پس گفت او را فرعون بدرستى كه من هر آينه گمان دارم اى موسى سحر شده

معزی

و همانا داديم به موسى نُه آيت روشن پس بپرس بنى اسرائيل را گاهى كه بيامدشان پس گفت بدو فرعون كه مى پندارمت اى موسى جادوشده

قمشه ای

و همانا ما به موسی نه آیت روشن و معجز آشکار عطا کردیم، این حکایت را از بنی اسرائیل سؤال کن که موسی بر آنها آمد، پس فرعون به او گفت: ای موسی، من تو را سحرزده (یا ساحر و سحر آموز) می‌پندارم.

رشاد خليفه

ما با نه معجزه شگرف از موسي حمايت کرديم- از فرزندان اسراييل بپرس. هنگامي که او نزد آنان رفت، فرعون به وي گفت: موسي، من فكر مي كنم تو را جادو کرده اند.

Literal

And We had given/brought to Moses nine evidences/signs evidences, so ask/question Israel’s sons and daughters, when (he) came to them, so Pharaoh said to him: «That I, I think/suspect you (E) you, Moses, (are) bewitched/enchanted.»

Al-Hilali Khan

And indeed We gave to Moosa (Moses) nine clear signs. Ask then the Children of Israel, when he came to them, then Firaun (Pharaoh) said to him: «O Moosa (Moses)! I think you are indeed bewitched.»

Arthur John Arberry

And We gave Moses nine signs, clear signs. Ask the Children of Israel when he came to them, and Pharaoh said to him, ‹Moses, I think thou art bewitched.›

Asad

AND, INDEED, We gave unto Moses nine clear messages. Ask, then, the children of Israel’2

Dr. Salomo Keyzer

Wij gaven vroeger aan Mozes de macht om negen duidelijke teekens te toonen. En vraag de kinderen Israls nopens het verhaal van Mozes, toen hij tot hen kwam en Pharao tot hem zeide: Waarlijk, ik geloof dat gij, o Mozes! door eene betoovering beheerscht zijt.

Free Minds

And We had given Moses nine clear signs. So ask the Children of Israel, when he came to them, then Pharaoh said: "I think that you Moses are bewitched!"

Hamza Roberto Piccardo

In verità abbiamo dato a Mosè nove segni evidenti. Chiedi ai Figli di Israele di quando giunse a loro e Faraone gli disse: «O Mosè, io credo che tu sia stregato».

Hilali Khan

And indeed We gave to Moosa (Moses) nine clear signs. Ask then the Children of Israel, when he came to them, then Firaun (Pharaoh) said to him: "O Moosa (Moses)! I think you are indeed bewitched."

Kuliev E.

Мы даровали Мусе (Моисею) девять ясных знамений. Спроси сынов Исраила (Израиля) о том, как Муса (Моисей) пришел к ним, и Фараон сказал ему: «О Муса (Моисей)! Воистину, я полагаю, что ты околдован».

M.-N.O. Osmanov

Мы, воистину, даровали Мусе девять явных знамений. Попроси [, Мухаммад,] сынов Исраила [рассказать] о том, как Муса пришел к ним и Фир’аун сказал ему: «Воистину, о Муса, я полагаю, что ты заколдован».

Mohammad Habib Shakir

And certainly We gave Musa nine clear signs; so ask the children of Israel. When he came to them, Firon said to him: Most surely I deem you, O Musa, to be a man deprived of reason.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And verily We gave unto Moses nine tokens, clear proofs (of Allah’s Sovereignty). Do but ask the Children of Israel how he came unto them, then Pharaoh said unto him: Lo! I deem thee one bewitched, O Moses.

Palmer

And we did bring Moses nine manifest signs; then ask the children of Israel (about) when he came to them, and Pharaoh said to him, ‹Verily, I think thee, O Moses! enchanted.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yemin olsun, biz, Mûsa’ya açık-seçik dokuz mucize verdik. İsrailoğullarına sor: Hani, Mûsa onlara geldiğinde Firavun ona şöyle demişti: «Ben senin kesinlikle büyülendiğini düşünüyorum, ey Mûsa!»

Qaribullah

To Moses We gave nine clear signs. Ask the Children of Israel about how he came to them. When Pharaoh said to him: ‹Moses, I think you are bewitched.›

QXP

(We have been sending Prophets for the reformation of this mentality.) Indeed We gave unto Moses nine clear Messages. Ask then, the Children of Israel what happened when he came unto them and Pharaoh said to him, «Verily, O Moses! I think you are bewitched.» (7:133), (27:12).

Reshad Khalifa

We supported Moses with nine profound miracles – ask the Children of Israel. When he went to them, Pharaoh said to him, «I think that you, Moses, are bewitched.»

Rodwell

We therefore gave to Moses nine clear signs. Ask thou, therefore, the children of Israel how it was when he came unto them, and Pharaoh said to him, «Verily, I deem thee, O Moses, a man enchanted.»

Sale

We heretofore gave unto Moses the power of working nine evident signs. And do thou ask the children of Israel as to the story of Moses; when he came unto them, and Pharaoh said unto him, verily I esteem thee, O Moses, to be deluded by sorcery.

Sher Ali

And certainly WE gave Moses nine manifest Signs. So ask then the Children of Israel. When he came to them, Pharaoh said to him, `I do think thee, O Moses, to be a victim of deception.›

Unknown German

Wir hatten Moses neun offenbare Zeichen gegeben. Frage nur die Kinder Israels. Als er zu ihnen kam, sprach Pharao zu ihm: «Ich halte dich, o Moses, zweifellos für ein Opfer der Täuschung.»

V. Porokhova

Мы дали Мусе девять ясных знаков – ■ Спроси сынов Исраиля (о том); ■ Когда он к ним пришел, ■ То Фараон сказал: «Мне кажется, что ты, о Муса, ■ (Дурными) чарами опутан!»

Yakub Ibn Nugman

Дөреслектә Муса г-мгә тугыз төрле могҗиза бирдек, Муса белән Фиргаун арасында булган хәлләрне Ягъкуб балаларыннан сора! Фиргаун Муса г-мгә әйтте: «Ий Муса! Мин сине сихерләнгән кеше дип беләмен», – дип.

جالندہری

اور ہم نے موسیٰ کو نو کھلی نشانیاں دیں تو بنی اسرائیل سے دریافت کرلو کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ موسیٰ میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے

طاہرالقادری

اور بیشک ہم نے موسٰی (علیہ السلام) کو نو روشن نشانیاں دیں تو آپ بنی اسرائیل سے پوچھیئے جب (موسٰی علیہ السلام) ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا: میں تو یہی خیال کرتا ہوں کہ اے موسٰی! تم سحر زدہ ہو (تمہیں جادو کر دیا گیا ہے)،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.