سوره الكهف (18) آیه 48

قرآن، سوره الكهف (18) آیه 48

آیه پسین: سوره الكهف (18) آیه 49
آیه پیشین: سوره الكهف (18) آیه 47

عربی

وَ عُرِضُوا عَلى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونا كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِداً

بدون حرکات عربی

و عرضوا على ربّك صفّا لقد جئتمونا كما خلقناكم أوّل مرّة بل زعمتم ألّن نجعل لكم موعدا

خوانش

WaAAuridoo AAala rabbika saffan laqad ji/tumoona kama khalaqnakum awwala marratin bal zaAAamtum allan najAAala lakum mawAAidan

آیتی

همه در يک صف به پروردگارت عرضه مي شوند اکنون نزد ما آمديد همچنان که نخستين بار شما را بيافريديم آيا مي پنداشتيد که هرگز برايتان وعده گاهي قرار نخواهيم داد ؟

خرمشاهی

و [آنان ر] بر پروردگارت به صف عرضه دارند [فرمايد] همچنانكه نخست بار شما را آفريده بوديم [تنها و برهنه] نزد ما آمديد; ولى گمان مى كرديد كه براى شما موعد [ديدارى] نمى گذاريم.

کاویانپور

و مردم در حالى كه صفها كشيده‏اند بر پروردگارت عرضه ميشوند (خطاب ميرسد: اى فرزند آدم) بدانسان كه شما را در آغاز خلق كرديم در پيشگاه ما حاضر شديد و گمان ميكرديد كه معاد و برگشتى براى شما نخواهد بود.

انصاریان

و صف کشیده بر پروردگارت عرضه می شوند [به آنان گویند:] همانا [تنها] نزد ما آمدید، همان گونه که نخستین بار شما را [تنها] آفریدیم [شما در توانمندی ما نسبت به زنده کردن مردگان تردید داشتید] ، بلکه می پنداشتید برای حسابرسی اعمال شما موعدی قرار نخواهیم داد.

سراج

و عرضه شوند بر پروردگار تو صف كشيده بعزتم سوگند آمديد بنزد ما همانگونه كه آفريده بوديم شما را نخستين بار بلكه پنداشتيد كه ننهاده‏ايم براى شما وعده گاهى

فولادوند

و ايشان به صف بر پروردگارت عرضه مى‏شوند [و به آنها مى‏فرمايد:] به راستى همان گونه كه نخستين بار شما را آفريديم [باز] به سوى ما آمديد، بلكه پنداشتيد هرگز براى شما موعدى مقرر قرار نخواهيم داد.

پورجوادی

و همه در يك صف بر پروردگارت عرضه شوند:- آن گونه كه در آغاز شما را آفريديم نزد ما باز آمديد، لكن گمان مى‏كرديد ما موعدى براى شما قرار نخواهيم داد

حلبی

و عرضه شوند بر خداى تو به صف ايستاده، [به آنها گفته شود] به يقين پيش ما آمديد، هم چنان كه اول بار شما را آفريديم، و شما گمان كرده بوديد كه هرگز شما را وعده گاهى قرار نخواهيم داد.

اشرفی

و عرض كرده شوند بر پروردگارت صف كشيده بتحقيق آمديد ما را همچنانكه آفريديم شما را اول بار بلكه ادعا كرديد كه هرگز نميگردانيم براى شما وقت وعده

خوشابر مسعود انصاري

و [آنان‏] صف بسته به حضور پروردگارت آورده شوند. [خداوند مى‏فرمايد:] به راستى چنان [نزد] ما آمديد كه نخستين بار شما را آفريده بوديم، بلكه پنداشتيد كه وعده گاهى براى شما مقرر نخواهيم كرد.

مکارم

آنها همه در یک صف به (پیشگاه) پروردگارت عرضه می‌شوند؛ (و به آنان گفته می‌شود:) همگی نزد ما آمدید، همان گونه که نخستین بار شما را آفریدیم! اما شما گمان می‌کردید ما هرگز موعدی برایتان قرار نخواهیم داد!

مجتبوی

و همگى صف كشيده بر پروردگارت عرضه شوند [و خداى گويد:] هر آينه نزد ما آمده‏ايد- تنها و تهيدست- همان گونه كه نخستين بار شما را بيافريديم بلكه پنداشتيد كه هرگز شما را وعده‏گاهى ننهيم.

مصباح زاده

و عرض كرده شوند بر پروردگارت صف كشيده بتحقيق آمديد ما را همچنانكه آفريديم شما را اول بار بلكه ادعا كرديد كه هرگز نميگردانيم براى شما وقت وعده

معزی

و عرض شدند بر پروردگار تو صفى همانا آمديد ما را چنانكه آفريديمتان نخستين بار بلكه پنداشتيد كه هرگز نگذاريم براى شما وعده گاهى را

قمشه ای

و خلایق را در صفی بر خدا عرضه کنند (و به کافران گفته شود: دیدید) همان گونه که اول بار شما را آفریدیم باز به سوی ما باز آمدید، اما شما (به خیال باطل) پنداشتید که هرگز برای شما وعده گاهی نمی‌نهیم (و معادی در کار نیست).

رشاد خليفه

آنها در پيشگاه پروردگارت در يك صف حاضر خواهند شد. شما يكه و تنها نزد ما بازآمده ايد، درست همان طور كه در آغاز شما را آفريديم. درواقع، اين چيزي است كه ادعا مي كرديد هرگز اتفاق نخواهد افتاد.

Literal

And they were displayed/exhibited on (to) your Lord (in) a row/line/arranged (and told): «You had come to Us as We created you (on the) first/beginning time , but you claimed/alleged that We not make for you an appointment.»

Al-Hilali Khan

And they will be set before your Lord in (lines as) rows, (and Allah will say): «Now indeed, you have come to Us as We created you the first time. Nay, but you thought that We had appointed no meeting for you (with Us).»

Arthur John Arberry

and they shall be presented before their Lord in ranks — ‹You have come to Us, as We created you upon the first time; nay, you asserted We should not appoint for you a tryst.›

Asad

And they will be lined up before thy Sustainer, [and He will say: so] «Now, indeed, you have come unto Us [in a lonely state], even as We created you in the first instances» – although you were wont to assert that We would never ‹appoint for you a meeting [with Us]!»

Dr. Salomo Keyzer

En zij zullen in duidelijke orde voor uwen Heer worden geplaatst en hij zal tot hen zeggen: Thans zijt gij naakt tot ons gekomen, zooals wij u de eerste maal schiepen; maar hij dacht, dat wij onze belofte niet aan u zouden vervullen.

Free Minds

And they are displayed before your Lord as a column: "You have come to Us as We had created you the first time. No, you claimed We would not make for you an appointed time!"

Hamza Roberto Piccardo

Compariranno in file schierate davanti al tuo Signore: «Eccovi ritornati a Noi come vi creammo la prima volta. E invece pretendevate che mai vi avremmo fissato un termine?

Hilali Khan

And they will be set before your Lord in (lines as) rows, (and Allah will say): "Now indeed, you have come to Us as We created you the first time. Nay, but you thought that We had appointed no meeting for you (with Us)."

Kuliev E.

Они предстанут перед твоим Господом рядами: «Вы пришли к Нам такими, какими Мы создали вас в первый раз. Но вы предполагали, что Мы не назначили встречи с вами».

M.-N.O. Osmanov

И они предстанут перед Господом твоим, выстроившись в ряд, [и будет им сказано]: «Вы пришли такими, какими Мы сотворили вас изначально, хотя вы и твердили, что не предстанете [перед Нами] никогда».

Mohammad Habib Shakir

And they shall be brought before your Lord, standing in ranks: Now certainly you have come to Us as We created you at first. Nay, you thought that We had not appointed to you a time of the fulfillment of the promise.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And they are set before thy Lord in ranks (and it is said unto them): Now verily have ye come unto Us as We created you at the first. But ye thought that We had set no tryst for you.

Palmer

Then shall they be presented to thy Lord in ranks. – Now have ye come to us as we created you at first! nay, but ye thought that we would never make our promise good!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Hepsi, saflar halinde Rabbine arz edilmiştir. Yemin olsun, sizi ilk kez yarattığımız gibi yine bize geldiniz. Ama siz, sizin için hesabın görüleceği bir zaman belirlemeyeceğimizi sanmıştınız.

Qaribullah

and they shall be presented in ranks before your Lord (who will say to them:) ‹You have returned to Us as We created you the first time. No, you claimed We would not appoint a meeting for you!

QXP

All mankind will be one, as they were in the beginning (2:213). Before their Lord total equity will prevail as if all were lined up before Him (10:19). «Now, indeed, you have come to Us just as the initial state after We created you. This is so, although you thought that We had not set it to happen.»

Reshad Khalifa

They will be presented before your Lord in a row. You have come to us as individuals, just as we created you initially. Indeed, this is what you claimed will never happen.

Rodwell

And they shall be set before thy Lord in ranks: – «Now are ye come unto us as we created you at first: but ye thought that we should not make good to you the promise.»

Sale

And they shall be set before thy Lord in distinct order, and He shall say unto them, now are ye come unto us naked, as We created you the first time: But ye thought that We should not perform our promise unto you.

Sher Ali

And they will be presented to thy Lord standing in rows; and it will be said to them, `Now have you come to US as WE created you at first. But you thought that WE would not appoint a time for the fulfillment of OUR promise to you.›

Unknown German

Und sie werden vor deinem Herrn aufgestellt werden in Reihen: «Nun seid ihr zu Uns gekommen, so wie Wir euch erstmals erschufen. Ihr aber wähntet, Wir würden euch nie einen Tag der Erfüllung bestimmen.»

V. Porokhova

Они предстанут перед Господом твоим рядами, ■ (И скажет Он): ■ «Вот вы вернулись к Нам (в том виде), ■ В котором вас Мы сотворили изначально. ■ Но нет же! Вы (всегда) считали, ■ Что Мы не назначали встречи вам ■ На срок определенный».

Yakub Ibn Nugman

Кубарылгач, саф-саф итеп Раббыңа тапшырылырлар. Тәхкыйк хозурымызга килдегез әүвәлдә халык кылганыбыз кеби, ялангач хәлегездә, бәлки сез уйладыгыз каберләрегездән кубарырбыз дигән вәгъдәбездә тормабыз, дип.

جالندہری

اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے صف باندھ کر لائے جائیں گے (تو ہم ان سے کہیں گے کہ) جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا (اسی طرح آج) تم ہمارے سامنے آئے لیکن تم نے تو یہ خیال کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لئے (قیامت کا) کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا

طاہرالقادری

اور (سب لوگ) آپ کے رب کے حضور قطار در قطار پیش کئے جائیں گے، (ان سے کہا جائے گا:) بیشک تم ہمارے پاس (آج اسی طرح) آئے ہو جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا بلکہ تم یہ گمان کرتے تھے کہ ہم تمہارے لئے ہرگز وعدہ کا وقت مقرر ہی نہیں کریں گے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.