سوره الكهف (18) آیه 55

قرآن، سوره الكهف (18) آیه 55

آیه پسین: سوره الكهف (18) آیه 56
آیه پیشین: سوره الكهف (18) آیه 54

عربی

وَ ما مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمُ الْهُدى وَ يَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الأَْوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذابُ قُبُلاً

بدون حرکات عربی

و ما منع النّاس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى و يستغفروا ربّهم إلاّ أن تأتيهم سنّة الأوّلين أو يأتيهم العذاب قبلا

خوانش

Wama manaAAa alnnasa an yu/minoo ith jaahumu alhuda wayastaghfiroo rabbahum illa an ta/tiyahum sunnatu al-awwaleena aw ya/tiyahumu alAAathabu qubulan

آیتی

مردمان را چون به راه هدايت فرا خواندند ، هيچ چيز از ايمان آوردن و آمرزش خواستن ، باز نداشت مگر آنکه مي بايست به شيوه پيشينيان گرفتار عذاب شوند يا آنکه عذاب روياروي و آشکارا بر آنان فرود آيد

خرمشاهی

و مردمان را به هنگامى كه هدايت به سويشان آمد، چيزى از ايمان آوردن و آمرزش خواهى از پروردگارشان باز نداشت، مگر آنكه سنت پيشينيان براى آنان نيز پيش آمد، يا عذاب رويارويشان آمد.

کاویانپور

ظهور پيامبران مانع ايمان و طلب آمرزش مردم از پروردگارشان نبود مگر اينكه خواستند تا آئين مجازات خدا در مورد پيشينيان، شامل آنان نيز بشود يا عذابى كه در پيشرس آنهاست، آنها را فرا گيرد.

انصاریان

و هنگامی که هدایت به سوی مردم آمد، چیزی مانع ایمان آوردن آنان و درخواست آمرزش از پروردگارشان نشد، مگر [کبر و دشمنی آنان با حق که در چنان فضایی آکنده از کبر و دشمنی گویی انتظار می بردند] که روش های [جاری ما در عذاب] پیشینیان [متکبّر کفر پیشه] به سراغشان آید، یا عذاب رویاروی به آنان رسد [تا آن زمان ایمان بیاورند و درخواست آمرزش کنند.]

سراج

و بازنداشت مردم از آنكه بگروند آنگه كه آمد بديشان راهنما و از آنكه آمرزش خواهند از پروردگار خود مگر انتظار آنكه بيايد بديشان طريقه پيشينيان (عذاب مستاصل كننده) يا بيايد بديشان عذاب كه با آن رو برو شوند

فولادوند

و چيزى مانع مردم نشد از اينكه وقتى هدايت به سويشان آمد ايمان بياورند، و از پروردگارشان آمرزش بخواهند، جز اينكه [مستحق شوند] تا سنت [خدا در مورد عذاب‏] پيشينيان، در باره آنان [نيز] به كار رود، يا عذاب رويارويشان بيايد.

پورجوادی

و چون هدايت به سراغشان آمد چيزى از ايمان آوردن و طلب آمرزش از پروردگارشان جلوگيرى نكرد جز اين كه شيوه گذشتگان براى‏شان پيش آيد، يا عذاب را فرا روى خود دريابند.

حلبی

و چه چيز مردم را باز داشت از اينكه ايمان بياورند، آن گاه كه هدايت برايشان آمد، و [از اينكه‏] از پروردگارشان آمرزش بخواهند، جز اينكه [مى‏خواستند] آنها را طريقه پيشينيان [يعنى انتظار عذاب و استيصال‏] بيايد، يا بيايدشان عذاب روياروى.

اشرفی

و منع نكرد مردمانرا كه بگروند وقتى كه آمد ايشانرا هدايت و آمرزش خواهند از پروردگارشان مگر اينكه آيد ايشانرا عادت پيشينيان يا آيد ايشانرا عذاب روى بروى

خوشابر مسعود انصاري

و [چيزى‏] مردم را باز نداشت از آنكه چون هدايت به سوى آنان آمد: ايمان آورند و از پروردگارشان آمرزش خواهند. مگر [انتظار] آنكه سنت پيشينيان [به سر] آنان نيز بيايد يا اينكه عذاب چند گونه به آنان برسد

مکارم

و چیزی مردم را بازنداشت از اینکه -وقتی هدایت به سراغشان آمد- ایمان بیاورند و از پروردگارشان طلب آمرزش کنند، جز اینکه (خیره‌سری کردند؛ گویی می‌خواستند) سرنوشت پیشینیان برای آنان بیاید، یا عذاب (الهی) در برابرشان قرار گیرد!

مجتبوی

و مردم را، آنگاه كه رهنمونى- پيامبر و قرآن- بديشان آمد، باز نداشت از اينكه ايمان بياورند و از پروردگارشان آمرزش بخواهند مگر [طلب و انتظار] اينكه روش و نهاد [ما در باره‏] پيشينيان بديشان آيد يا عذاب روياروى به آنان رسد.

مصباح زاده

و منع نكرد مردمان را كه بگروند وقتى كه آمد ايشان را هدايت و آمرزش خواهند از پروردگارشان مگر اينكه آيد ايشان را عادت پيشينيان يا آيد ايشان را عذاب روى بروى

معزی

و بازنداشت مردم را از آنكه ايمان آرند گاهى كه بيامدشان هدايت و از آنكه آمرزش خواهند از پروردگار خويش جز آنكه بيايدشان شيوه پيشينيان يا بيايدشان عذاب روى بروى

قمشه ای

و چون هدایت (الهی قرآن) به خلق رسید چیزی مردم را منع نکرد که آن هدایت را بپذیرند و به درگاه پروردگار خود توبه و استغفار کنند به جز آنکه (خواستند مستحق شوند تا) سنّت (عقوبت و هلاک) پیشینیان به اینان هم برسد و یا با مجازات و عذاب خدا روبرو شوند.

رشاد خليفه

هنگامي كه هدايت بر مردم آمد، تنها چيزي که آنان را از ايمان و درخواست آمرزش از پروردگارشان بازداشت اين بود که تقاضا کردند همان (سبک از معجزاتي) را ببينند که نسل هاي گذشته ديدند و يا به اعتراض خواستند كه عذاب را زودتر ببينند.

Literal

And what prevented/forbid the people that (E) they believe when the guidance came to them? And they ask for forgiveness (from) their Lord? Except that the first’s/beginner’s law/manner comes to them or the punishment comes to them in front/facing front.

Al-Hilali Khan

And nothing prevents men from believing, now when the guidance (the Quran) has come to them, and from asking Forgiveness of their Lord, except that the ways of the ancients be repeated with them (i.e. their destruction decreed by Allah), or the torment be brought to them face to face?

Arthur John Arberry

And naught prevented men from believing when the guidance came unto them, and seeking their Lord’s forgiveness, but that the wont of the ancients should come upon them, or that the chastisement should come upon them face to face.

Asad

for, what is there to keep people from attaining to faith now that guidance has come unto them, and from asking their Sustainer to forgive them their sins – unless it be [their wish] that the fate of the [sinful] people of ancient times should befall them [as well], or that the [ultimate] suffering should befall them in the hereafter?»

Dr. Salomo Keyzer

Niets verhindert de menschen, nu hun eene leiding is geschonken, te gelooven, en vergiffenis van hunnen Heer te vragen, en toch wachten zij wellicht tot de straf van hunne voorgangers op hen zal worden toegepast, of dat de kastijding van het volgende leven openlijk op hen nederkomt.

Free Minds

And what prevented the people from believing when the guidance came to them, and to seek forgiveness from their Lord? Are they waiting for what happened to the people of old to come to them, or that the retribution be brought to them face to face?

Hamza Roberto Piccardo

Cosa mai impedisce agli uomini di credere, dopo che è giunta loro la Guida, e di chiedere perdono al loro Signore? [Vogliono] subire il destino dei loro avi e

Hilali Khan

And nothing prevents men from believing, now when the guidance (the Quran) has come to them, and from asking Forgiveness of their Lord, except that the ways of the ancients be repeated with them (i.e. their destruction decreed by Allah), or the torment be brought to them face to face?

Kuliev E.

Что же помешало людям уверовать, когда к ним явилось верное руководство, и попросить прощения у своего Господа, если не стремление к участи первых поколений и мучениям, которые предстанут перед ними лицом к лицу?

M.-N.O. Osmanov

[поэтому] только их стремление к участи прежних народов и к немедленной каре [Аллаха] помешало людям (т. е. мекканским многобожникам) уверовать и просить прощения у Господа своего [даже] после того, как к ним пришло [Наше] руководство (т. е. Коран).

Mohammad Habib Shakir

And nothing prevents men from believing when the guidance comes to them, and from asking forgiveness of their Lord, except that what happened to the ancients should overtake them, or that the chastisement should come face to face with them.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And naught hindereth mankind from believing when the guidance cometh unto them, and from asking forgiveness of their Lord unless (it be that they wish) that the judgment of the men of old should come upon them or (that) they should be confronted with the Doom.

Palmer

Naught prevented men from believing when the guidance came to them, or from asking pardon of their Lord, except the coming on them of the course of those of yore, or the coming of the torment before their eyes.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Kendilerine hidayet geldikten sonra, insanları iman etmekten, Rablerinden af dilemekten alıkoyan şey şundan başkası değildir: Evvelkilerin yol ve yöntemlerinin kendilerine de gelmesini yahut bizzat azabın karşılarına dikilivermesini beklemek.

Qaribullah

Nothing prevented people from believing and seeking the forgiveness of their Lord when guidance came to them, unless they are waiting for the fate of the ancients to overtake them, or that the punishment should come upon them face to face.

QXP

For, what is there to keep people from attaining belief now that Guidance has come to them, and from asking the protecting forgiveness of their Lord? Unless they choose the fate of the ancient people to befall them or that the doom reaches them even faster.

Reshad Khalifa

Nothing prevented the people from believing, when the guidance came to them, and from seeking the forgiveness of their Lord, except that they demanded to see the same (kind of miracles) as the previous generations, or challenged to see the retribution beforehand.

Rodwell

And what, now that guidance is come to them, letteth men from believing and from asking forgiveness of their Lord – unless they wait till that the doom of the ancients overtake them, or the chastisement come upon them in the sight of the universe?

Sale

Yet nothing hindreth men from believing, now a direction is come unto them, and from asking pardon of their Lord, excepting that they wait until the punishment of their predecessors come to be inflicted on them, or that the chastisement of the next life come upon them publicly.

Sher Ali

And nothing hinders people from believing when the guidance comes to them, and from asking forgiveness of their Lord, but that they wait for the fate of the ancients to overtake them or that punishment should come upon them face to face.

Unknown German

Und nichts hinderte die Menschen daran, zu glauben, als die Führung zu ihnen kam, und ihren Herrn um Verzeihung zu bitten, (sie warteten) denn, bis das Beispiel der Früheren über sie käme oder die Strafe ihnen offen vor Augen gestellt würde.

V. Porokhova

Так что мешает людям веровать (в Аллаха), ■ Когда пришло к ним Руководство, ■ И что удерживает их ■ Взывать к их Господу простить их (и направить), ■ Как только то, чтоб их постигла участь предков ■ Иль наказание лицом к лицу предстало?

Yakub Ibn Nugman

Аллаһудан һидәятне күрсәтүче Коръән килгәннән соң кешеләрне иман китерүдән һәм тәүбә итеп Раббыларыннан гафу сораудан нәрсә тыя, һичнәрсә тыймый, мәгәр аларга әүвәлгеләрне һәлак итүдә кылган гадәтебезнең килүе яки аларга күренеп килә торган ґәзаб тыя, ягъни алар һәлак итә торган ґәзабны күрмичә иман китерәчәк түгелләр.

جالندہری

اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آگئی تو ان کو کس چیز نے منع کیا کہ ایمان لائیں۔ اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگیں۔ بجز اس کے کہ (اس بات کے منتظر ہوں کہ) انہیں بھی پہلوں کا سا معاملہ پیش آئے یا ان پر عذاب سامنے آموجود ہو

طاہرالقادری

اور لوگوں کو جبکہ ان کے پاس ہدایت آچکی تھی کسی نے (اس بات سے) منع نہیں کیا تھا کہ وہ ایمان لائیں اور اپنے رب سے مغفرت طلب کریں سوائے اس (انتظار) کے کہ انہیں اگلے لوگوں کا طریقہ (ہلاکت) پیش آئے یا عذاب ان کے سامنے آجائے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.