سوره الكهف (18) آیه 57

قرآن، سوره الكهف (18) آیه 57

آیه پسین: سوره الكهف (18) آیه 58
آیه پیشین: سوره الكهف (18) آیه 56

عربی

وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْها وَ نَسِيَ ما قَدَّمَتْ يَداهُ إِنَّا جَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَ فِي آذانِهِمْ وَقْراً وَ إِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذاً أَبَداً

بدون حرکات عربی

و من أظلم ممّن ذكّر بآيات ربّه فأعرض عنها و نسي ما قدّمت يداه إنّا جعلنا على قلوبهم أكنّة أن يفقهوه و في آذانهم وقرا و إن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا

خوانش

Waman athlamu mimman thukkira bi-ayati rabbihi faaAArada AAanha wanasiya ma qaddamat yadahu inna jaAAalna AAala quloobihim akinnatan an yafqahoohu wafee athanihim waqran wa-in tadAAuhum ila alhuda falan yahtadoo ithan abadan

آیتی

کيست ستمکارتر از آن که آيات پروردگارش را برايش بخوانند و او اعراض کند و کارهايي را که از پيش مرتکب شده فراموش کند ؟ بر دل ايشان پرده افکنديم تا آيات را در نيابند و گوشهايشان را کر ساختيم که اگر به راه هدايتشان فراخواني ، هرگز راه نيابند

خرمشاهی

و كيست ستمكارتر از كسى كه به آيات پروردگارش پند داده شود اما روى از آن بگرداند و كار و كردار پيشين خود را فراموش كند; ما بر دلهايشان پرده هايى كشيده ايم كه آن [پيام] را درنيابند و در گوشهاى آنان سنگينى اى [نهاده ايم] و اگر ايشان را به سوى هدايت فرا خوانى،

کاویانپور

ستمكارتر از آن كس كيست كه به آيات پروردگارش پندش دهند و از آن روى برگرداند و كارهاى زشتى را كه قبلا انجام داده فراموش كند. ما بر دل آنان پوششى قرار داديم تا آن را نفهمند و در گوش آنها سنگينى نهاديم (تا حقايق را نشنوند) و اگر آنها را براه راست دعوت كنى، هرگز هدايت نمييابند.

انصاریان

و کیست ستمکارتر از کسی که به وسیله آیات پروردگارش پند داده شود، ولی از آنها روی برگرداند و دست آورد پیشین خود را [که کفر، جدال و ستیز با حق است] فراموش کند؟ به راستی ما بر دل های آنان پوشش هایی قرار داده ایم تا قرآن را نفهمند، و در گوش هایشان سنگینی نهادیم [تا آن را نشنوند]؛ و اگر آنان را به راه هدایت فراخوانی، هرگز و هیچ گاه هدایت نیابند.

سراج

و كيست ستمكارتر از كسى كه پندش دهند به آيه‏هاى پروردگار خود و روى بتابد از آن و فراموش كند آنچه را كه پيش فرستاده دو دستش البته ما نهاده‏ايم بر دلهاى ايشان پرده‏ها از آنكه بفهمند قرآن را و نيز در گوشهاى ايشان سنگينى را (تا آنرا نشنوند) و اگر بخوانى ايشان را براه يافتگى هرگز راه نيابند در آن هنگام هيچگاه

فولادوند

و كيست ستمكارتر از آن كس كه به آيات پروردگارش پند داده شده، و از آن روى برتافته، و دستاورد پيشينه خود را فراموش كرده است؟ ما بر دلهاى آنان پوششهايى قرار داديم تا آن را درنيابند و در گوشهايشان سنگينى [نهاديم‏]. و اگر آنها را به سوى هدايت فراخوانى باز هرگز به راه نخواهند آمد.

پورجوادی

كيست ستمكارتر از كسى كه آيات پروردگارش را بر او بخوانند و از آن روى بگرداند و آنچه را خود مرتكب شده است از ياد ببرد؟ ما بر دلشان پرده افكنده‏ايم تا آيات ما را درنيابند و گوششان را سنگين كرده‏ايم كه اگر به هدايتشان بخوانى هرگز هدايت نشوند.

حلبی

و كيست ستمكارتر از آن كس كه به آيات پروردگارش به او تذكّر دادند، پس از آن رو گردانيد و فراموش كرد آنچه را كه دو دستش از پيش فرستاد، بى‏گمان ما بر دلهايشان پوشش‏ها نهيم از اينكه آن را دريابند، و در گوشهايشان سنگينى. و اگر به سوى هدايتشان بخوانى، هرگز هدايت نيابند.

اشرفی

و كيست ستمكارتر از آنكه پند داده شدند بآيت‏هاى پروردگارش پس رو گردانيد از آنها و فراموش كرد آنچه را پيش فرستاد دو دستش بدرستيكه ما گردانيديم بر دلهاشان پوشش‏ها مبادا كه بفهمند آنرا و در گوش‏هاى ايشان گرانى و اگر بخوانى ايشانرا بسوى هدايت پس هدايت نمى‏يابند آنگاه هرگز

خوشابر مسعود انصاري

و كيست ستمكارتر از كسى كه به آيات پروردگارش پند داده شود، آن گاه از آن رويگردان شود و آنچه را كه از پيش فرستاده است، فراموش كند. ما بر دلهايشان پرده‏ها افگنده‏ايم تا آن [قرآن‏] را در نيابند و در گوشهايشان سنگينى‏اى [قرار داده‏ايم‏] و اگر آنان را به هدايت فراخوانى، آن گاه هرگز راه نيابند

مکارم

چه کسی ستمکارتر است از آن کس که آیات پروردگارش به او تذکّر داده شده، و از آن روی گرداند، و آنچه را با دستهای خود پیش فرستاد فراموش کرد؟! ما بر دلهای اینها پرده‌هایی افکنده‌ایم تا نفهمند؛ و در گوشهایشان سنگینی قرار داده‌ایم (تا صدای حق را نشنوند)! و از این رو اگر آنها را به سوی هدایت بخوانی، هرگز هدایت نمی‌شوند!

مجتبوی

و ستمكارتر از آن كس كيست كه به آيات پروردگارش پند داده شود پس، از آنها روى بگرداند و آنچه را دو دستش پيش فرستاده- كردارهاى زشتش- فراموش كند. ما بر دلهاشان پوششها نهاده‏ايم تا آن (قرآن) را درنيابند و در گوشهاشان گرانى [تا آن را نشنوند]، و اگر به راه راست بخوانيشان هيچگاه راه نيابند.

مصباح زاده

و كيست ستمكارتر از آنكه پند داده شد بآيت‏هاى پروردگارش پس رو گردانيد از آنها و فراموش كرد آنچه را پيش فرستاد دو دستش بدرستى كه ما گردانيديم بر دلهاشان پوشش‏ها مبادا كه بفهمند آنرا و در گوش‏هاى ايشان گرانى و اگر بخوانى ايشان را بسوى هدايت پس هدايت نمى‏يابند آنگاه هرگز

معزی

و كيست ستمگرتر از آنكه يادآورى شد به آيتهاى خدا پس روى گردانيد از آنها و فراموش كرد آنچه را پيش فرستاد دستهايش همانا نهاديم بر دلهاى ايشان پوششهائى از آنكه دريابندش و در گوشهاى ايشان سنگينى را و اگر خوانيشان بسوى هدايت هرگز هدايت نشوند هيچگاه

قمشه ای

و کیست ستمکارتر از آن کسی که متذکر آیات خدایش ساختند و بدانها پندش دادند و باز از آنها اعراض کرد و از اعمال زشتی که کرده بود به کلی فراموش کرد و ما (پس از اتمام حجت) بر دلهایشان پرده‌ها (ی جهل و قساوت) انداختیم تا دیگر آیات ما را فهم نکنند، و گوش آنها را (از شنیدن سخن حق) سنگین ساختیم و اگر به هدایتشان بخوانی دیگر ابدا هدایت نخواهند یافت.

رشاد خليفه

چه كساني پليدتر از آنان كه مدرک پروردگارشان به آنان يادآوري شود، سپس بي آنكه بفهمند چه مي كنند، آنها را ناديده بگيرند. درنتيجه، ما بر قلب هايشان پرده مي نهيم و بر گوش هايشان كري تا آنها را از فهميدن آن (قرآن) بازدارد. بنابراين، هر كاري براي هدايتشان انجام دهي، آنها هرگز نمي توانند هدايت شوند.

Literal

And who (is) more unjust/oppressive than who was reminded with his Lord’s evidences/signs/verses, so he objected/turned away from it, and he forgot what his two hands advanced/introduced/ undertook , We (E) had made/put covers/protections on their hearts/minds that they understand/know it , and in their ears deafness/weight , and if you call them to the guidance, so they will never/not be guided then ever (E).

Al-Hilali Khan

And who does more wrong than he who is reminded of the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) of his Lord, but turns away from them forgetting what (deeds) his hands have sent forth. Truly, We have set veils over their hearts lest they should understand this (the Quran), and in their ears, deafness. And if you (O Muhammad SAW) call them to guidance, even then they will never be guided.

Arthur John Arberry

And who does greater evil than he who, being reminded of the signs of his Lord, turns away from them and forgets what his hands have forwarded? Surely We have laid veils on their hearts lest they understand it, and in their ears heaviness; and though thou callest them to the guidance, yet they will not be guided ever.

Asad

And who could be more wicked than he to whom his Sustainer’s messages are conveyed and who thereupon turns away from them, forgetting all [the evil] that his hands may have wrought?» Behold, over their hearts have We laid veils which prevent them from grasping the truth, and into their ears, deafness; and though thou call them onto the right path,» they will never allow themselves to be guided.

Dr. Salomo Keyzer

En wie is onrechtvaardiger dan hij, die bekend is gemaakt met de teekens van zijn Heer, maar zich ver daarvan verwijdert en vergeet wat hij vroeger verricht heeft? Waarlijk wij hebben sluiers over hunne harten geworpen, dat zij den Koran niet zouden verstaan, en wij wierpen zwaarte in hunne ooren. Indien gij hen tot de ware richting oproept, zullen zij die nog altijd niet volgen.

Free Minds

And who is more wicked than one who is reminded of his Lord’s verses but he turned away from them, and he forgot what his hands had done. We have made veils upon their hearts from understanding them, and a deafness in their ears. And if you invite them to the guidance, they will never be guided.

Hamza Roberto Piccardo

Quale peggior ingiusto di colui che si allontana dai segni di Allah, dopo che essi gli sono stati ricordati, e che dimentica quello che ha commesso? Anche se li richiami alla retta via, essi non la seguiranno mai.

Hilali Khan

And who does more wrong than he who is reminded of the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) of his Lord, but turns away from them forgetting what (deeds) his hands have sent forth. Truly, We have set veils over their hearts lest they should understand this (the Quran), and in their ears, deafness. And if you (O Muhammad SAW) call them to guidance, even then they will never be guided.

Kuliev E.

Кто может быть несправедливее того, кому напомнили о знамениях его Господа, а он отвернулся от них и забыл то, что совершили его руки? Мы накинули на их сердца покрывала, чтобы они не постигли его (Коран), а их уши поражены глухотой. Если даже ты призовешь их на прямой путь, они никогда не последуют прямым путем.

M.-N.O. Osmanov

Кто же греховнее того, кому сообщили знамения его Господа, а он отверг их и предал забвению свои [грешные] поступки? Воистину, Мы накинули на их сердца покровы и поразили их уши глухотой, чтобы они не постигли его (т. е. Коран). Если даже ты призовешь их ступить на прямой путь, они ни за что не ступят на него.

Mohammad Habib Shakir

And who is more unjust than he who is reminded of the communications of his Lord, then he turns away from them and forgets what his two hands have sent before? Surely We have placed veils over their hearts lest they should understand it and a heaviness in their ears; and if you call them to the guidance, they will not ever follow the right course in that case.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And who doth greater wrong than he who hath been reminded of the revelations of his Lord, yet turneth away from them and forgetteth what his hands send forward (to the Judgment)? Lo! on their hearts We have placed coverings so that they understand not, and in their ears a deafness. And though thou call them to the guidance, in that case they can never be led aright.

Palmer

Who is more unjust than he who, being reminded of the signs of his Lord, turns away therefrom, and forgets what his hands have done before? verily, we will place veils upon their hearts lest they should understand, and dullness in their ears! And if thou shouldst call them to the guidance, they will not be guided then for ever.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldığı halde, onlardan yüz çeviren ve iki elinin hazırlayıp önden gönderdiği şeyleri unutandan daha zalim kim olabilir? Şu bir gerçek ki, biz onların kalpleri üzerine onu anlamamaları için kabuklar geçirdik, kulakları içine de ağırlıklar koyduk. Onları hidayete çağırsan da bu durumda hidayete asla ulaşamazlar.

Qaribullah

Who is greater in evil than he who, when reminded of the verses of his Lord, turns away from them and forgets what his hands have sent before him? We have placed veils over their hearts lest they should understand it, and there is heaviness in their ears. Even if you call them to guidance, they will never be guided.

QXP

And who does greater harm to himself than the one to whom his Lord’s Messages are conveyed and he turns away from them, forgetting what he is doing and what wrong he has done before? Our Law makes their hearts and ears impermeable to reason and advice. No matter what you do to guide them, they will not allow themselves to be shown the right way.

Reshad Khalifa

Who are more evil than those who are reminded of their Lord’s proofs, then disregard them, without realizing what they are doing. Consequently, we place shields on their hearts to prevent them from understanding it (the Quran), and deafness in their ears. Thus, no matter what you do to guide them, they can never ever be guided.

Rodwell

But who is worse than he who when told of the signs of his Lord turneth him away and forgetteth what in time past his hands have wrought? Truly we have thrown veils over their hearts lest they should understand this Koran, and into their ears a heaviness: And if thou bid them to «the guidance» yet will they not even then be guided ever.

Sale

And who is more unjust than he who hath been acquainted with the signs of his Lord, and retireth afar off from the same, and forgetteth that which his hands have formerly committed? Verily We have cast vails over their hearts, lest they should understand the Koran, and into their ears thickness of hearing: If thou invite them to the true direction, yet will they not therefore be directed for ever.

Sher Ali

And who is more unjust than he who is reminded of the Signs of his Lord, but turns away from them, and forgets what his hands have sent forward ? Verily, WE have placed veils over their hearts that they understand it not and in their ears a deafness. And if thou call them to guidance, they will never accept t.

Unknown German

Und wer ist ungerechter als der, der an die Zeichen seines Herrn gemahnt wurde, er wandte sich aber ab von ihnen und vergaß, was seine Hände vorausgeschickt hatten? Wahrlich, Wir haben Schleier über ihre Herzen gelegt, so daß sie es nicht begreifen, und Taubheit in ihre Ohren. Und selbst wenn du sie zum rechten Weg rufst, werden sie nie den rechten Weg einschlagen.

V. Porokhova

Кто же не праведнее тех, ■ Кому напомнили знамения Господни, ■ Они же (не признали их и) отвратились, ■ Забыв о том, что предварили им деяния их рук? ■ Мы их сердца покровами закрыли, ■ Чтобы они не поняли его, ■ А в уши положили глухоту. ■ И если ты их призовешь на путь прямой, ■ То и тогда они им не пойдут.

Yakub Ibn Nugman

Раббысының вәгазьләре белән вәгазьләнеп тә аннан баш тарткан кешедән дә залимрәк кеше булырмы, ул үзе эшләгән явыз эшләрен онытты. Инде аңламасыннар өчен күңелләренә пәрдә кылдык вә хак сүзне ишетмәсеннәр өчен колакларын саңгыраулы кылдык. Әгәр син аларны һидәяткә чакырсаң, мәңге һидәяткә күнелмәсләр.

جالندہری

اور اس سے ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کے کلام سے سمجھایا گیا تو اُس نے اس سے منہ پھیر لیا۔ اور جو اعمال وہ آگے کرچکا اس کو بھول گیا۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے کہ اسے سمجھ نہ سکیں۔ اور کانوں میں ثقل (پیدا کردیا ہے کہ سن نہ سکیں) اور اگر تم ان کو رستے کی طرف بلاؤ تو کبھی رستے پر نہ آئیں گے

طاہرالقادری

اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی نشانیاں یاد دلائی گئیں تو اس نے ان سے رُوگردانی کی اور ان (بداَعمالیوں) کو بھول گیا جو اس کے ہاتھ آگے بھیج چکے تھے، بیشک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے ہیں کہ وہ اس حق کو سمجھ (نہ) سکیں اور ان کے کانوں میں بوجھ پیدا کر دیا ہے (کہ وہ اس حق کو سن نہ سکیں)، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ کبھی بھی قطعًا ہدایت نہیں پائیں گے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.