سوره الكهف (18) آیه 71

قرآن، سوره الكهف (18) آیه 71

آیه پسین: سوره الكهف (18) آیه 72
آیه پیشین: سوره الكهف (18) آیه 70

عربی

فَانْطَلَقا حَتَّى إِذا رَكِبا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَها قالَ أَ خَرَقْتَها لِتُغْرِقَ أَهْلَها لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْراً

بدون حرکات عربی

فانطلقا حتّى إذا ركبا في السّفينة خرقها قال أ خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا

خوانش

Faintalaqa hatta itha rakiba fee alssafeenati kharaqaha qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji/ta shay-an imran

آیتی

پس به راه افتادند تا به کشتي سوار شدند کشتي را سوراخ کرد گفت :کشتي را سوراخ مي کني تا مردمش را غرقه سازي ؟ کاري که مي کني کاري سخت بزرگ و زشت است

خرمشاهی

پس رهسپار شدند تا آنكه سوار كشتى اى شدند [و خضر] آن را سوراخ كرد. [موسى] گفت سوراخش كردى كه سرنشينانش را غرق كنى؟ عجب كار هول انگيزى كردى.

کاویانپور

موسى و خضر با هم حركت كردند و با هم سوار كشتى شدند خضر كشتى را سوراخ كرد، موسى گفت: كشتى را سوراخ كردى تا سرنشينان آن را غرق كنى، واقعا كار ناشايستى انجام دادى.

انصاریان

پس هر دو به راه افتادند تا وقتی که در کشتی سوار شدند، او شکافی در کشتی ایجاد کرد. موسی گفت: آیا آن را شکافتی تا سرنشینانش را غرق کنی؟ به راستی که کاری بسیار زشت کردی!

سراج

پس هر دو تن (بساحل دريا) روان شدند تا آنگه كه نشستند در كشتى خضر سوراخ كرد كشتى را موسى گفت آيا سوراخ كردى كشتى را تا غرق كنى مردمش را بى‏شك آوردى كارى بزرگ و بر دل گران

فولادوند

پس رهسپار گرديدند، تا وقتى كه سوار كشتى شدند، [وى‏] آن را سوراخ كرد. [موسى‏] گفت: «آيا كشتى را سوراخ كردى تا سرنشينانش را غرق كنى؟ واقعاً به كار ناروايى مبادرت ورزيدى.»

پورجوادی

آنها پا در راه نهادند و سرانجام سوار كشتى شدند. او كشتى را سوراخ كرد. گفت: «كشتى را سوراخ كردى كه سرنشينان آن را غرق كنى؟ واقعا كار بدى كردى.»

حلبی

پس روان شدند تا اينكه چون آن دو به كشتى بر نشستند، [خضر] آن را سوراخ كرد. [موسى‏] گفت: آيا آن را سوراخ كردى تا مردمش را غرق كنى؟ به يقين كارى زشت كردى؟

اشرفی

پس رفتند تا چون سوار شدند در كشتى سوراخ كرد آنرا گفت آيا سوراخ كردى آنرا تا غرق كنى اهلش را بدرستيكه آوردى چيزى ناشايسته

خوشابر مسعود انصاري

پس رهسپار شدند، تا آنكه در كشتى سوار شدند، [آن بنده‏] آن [كشتى‏] را سوراخ كرد. [موسى‏] گفت: آيا آن را سوراخ كردى تا سرنشينانش را غرفه سازى؟ بى گمان كارى [بس‏] ناگوار در ميان آورده‏اى

مکارم

آن دو به راه افتادند؛ تا آن که سوار کشتی شدند، (خضر) کشتی را سوراخ کرد. (موسی) گفت: «آیا آن را سوراخ کردی که اهلش را غرق کنی؟! راستی که چه کار بدی انجام دادی!»

مجتبوی

پس برفتند تا آنگاه كه به كشتى سوار شدند، آن را سوراخ كرد. [موسى‏] گفت: آيا آن را سوراخ كردى تا مردمش را غرق كنى؟ بى‏گمان كارى ناروا و شگفت كردى.

مصباح زاده

پس رفتند تا چون سوار شدند در كشتى سوراخ كرد آنرا گفت آيا سوراخ كردى آنرا تا غرق كنى اهلش را بدرستى كه آوردى چيزى ناشايسته

معزی

پس برفتند تا گاهى كه سوار شدند در كشتى بشكافتش گفت آيا سوراخ كرديش كه غرق كنى مردمش را همانا بياوردى چيزى زشت را

قمشه ای

سپس هر دو با هم برفتند تا وقتی که در کشتی سوار شدند. آن عالم کشتی را بشکست، موسی گفت: ای مرد، آیا کشتی شکستی تا اهل آن را به دریا غرق کنی؟! بسیار کار منکر و شگفتی به جای آوردی.

رشاد خليفه

پس به راه افتادند. هنگامي كه سوار كشتي شدند، او آن را سوراخ كرد. او گفت: آيا آن را سوراخ كردي تا مردمش را غرق كني؟ تو مرتكب عمل زشتي شده اي.

Literal

So they (B) left/set out until when they (B) rode/boarded in the ship/boat, he made a hole/opening (in) it, he (Moses) said: «Did you make a hole/opening (in) it to drown/sink its people ? You had come (with) a strange/denied thing.»

Al-Hilali Khan

So they both proceeded, till, when they embarked the ship, he (Khidr) scuttled it. Moosa (Moses) said: «Have you scuttled it in order to drown its people? Verily, you have committed a thing «Imra» (a Munkar – evil, bad, dreadful thing).»

Arthur John Arberry

So they departed; until, when they embarked upon the ship, he made a hole in it. He said, ‹What, hast thou made a hole in it so as to drown its passengers? Thou hast indeed done a grievous thing.›

Asad

And so the two went on their way, till (they reached the seashore; and] when they disembarked from the boat [that had ferried them across], the sage 75 made a hole in it-[whereupon Moses] exclaimed: «Hast thou made a hole in it in order to drown the people who may be [travelling] in it? Indeed, thou hast done a grievous thing!»

Dr. Salomo Keyzer

Zij begaven zich daarop beiden naar het strand der zee en beklommen een schip, en hij maakte er een gat in. En Mozes zeide tot hem: Hebt gij er een gat in gemaakt om degenen te doen verdrinken die aan boord zijn? Thans hebt gij een vreemde zaak bedreven.

Free Minds

So they ventured forth until they rode in a boat and he made a hole in it. He said: "Did you make a hole in it to drown its people? You have done something dreadful!"

Hamza Roberto Piccardo

Partirono entrambi e, dopo essere saliti su una nave, quello vi produsse una falla. Chiese [Mosè]: «Hai prodotto la falla per far annegare tutti quanti? Hai certo commesso qualcosa di atroce!».

Hilali Khan

So they both proceeded, till, when they embarked the ship, he (Khidr) scuttled it. Moosa (Moses) said: "Have you scuttled it in order to drown its people? Verily, you have committed a thing "Imra" (a Munkar – evil, bad, dreadful thing)."

Kuliev E.

Они вдвоем двинулись в путь. Когда же они сели на корабль, он сделал в нем пробоину. Он сказал: «Ты сделал пробоину, чтобы потопить людей на нем? Ты совершил тяжкий поступок!»

M.-N.O. Osmanov

И они вдвоем двинулись в путь. И вот, когда они были на корабле, [Наш раб] сделал [в нем] пробоину. [Муса] спросил: «Ты сделал пробоину, чтобы потопить тех, кто на корабле? Ты совершил предосудительный поступок».

Mohammad Habib Shakir

So they went (their way) until when they embarked in the boat he made a hole in it. (Musa) said: Have you made a hole in it to drown its inmates? Certainly you have done a grievous thing.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

So they twain set out till, when they were in the ship, he made a hole therein. (Moses) said: Hast thou made a hole therein to drown the folk thereof? Thou verily hast done a dreadful thing.

Palmer

So they set out until when they rode in the bark, he scuttled it. Said he, ‹Hast thou scuttled it to drown its crew? Thou hast produced a strange thing.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

İkisi birlikte yola koyudular. Bir süre sonra gemiye bindiklerinde, tuttu gemiyi deliverdi. Mûsa dedi: «İçindekileri boğmak için mi deldin onu? Vallahi korkunç bir iş yaptın!»

Qaribullah

So they departed. When they boarded a ship, he bored a hole in it. ‹What, have you made a hole in it, ‹ he said, ‹is it to drown its passengers? You have done a dreadful thing. ‹

QXP

So they went on until they were in a boat and he made a hole in it. Moses said, «Did you make a hole to drown people? You have done something terrible!»

Reshad Khalifa

So they went. When they boarded a ship, he bore a hole in it. He said, «Did you bore a hole in it to drown its people? You have committed something terrible.»

Rodwell

So they both went on, till they embarked in a ship, and he – the unknown – staved it in. «What!» said Moses, «hast thou staved it in that thou mayest drown its crew? a strange thing now hast thou done!»

Sale

So they both went on by the sea shore, until they went up into a ship; and he made a hole therein. And Moses said unto him, hast thou made a hole therein, that thou mightest drown those who are on board? Now hast thou done a strange thing.

Sher Ali

So they both set out till, when they embarked in a boat, he made a hole in it. Moses said, `Hast thou made a hole in it to drown those who are in it ? Surely, thou hast done a grievous thing.›

Unknown German

So schritten sie beide fürbaß, bis sie in ein Boot stiegen, in das er ein Loch hineinschlug. (Moses) sprach: «Schlugst du ein Loch hinein, um seine Mannschaft zu ertränken? Fürwahr, du hast etwas Schreckliches getan!»

V. Porokhova

Они отправились в дорогу оба ■ И, (лодку повстречав), вошли в нее. ■ Тут он ее (внезапно) продырявил, ■ И Муса, (не стерпев), сказал: ■ «Ты сделал в ней дыру, ■ Чтоб потопить сидящих в ней? ■ Как странно поведение твое!»

Yakub Ibn Nugman

Һәм икәү су буйлап киттеләр, бара торгач, бер көймәгә утырдылар, Хозыр г-м ул көймәне балта белән тиште. Муса г-м әйтте: «Кешеләрен суга батырмак өчен көймәне тиштеңме? Тәхкыйк син һич ярамаган эшне кылдың».

جالندہری

تو دونوں چل پڑے۔ یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو (خضر نے) کشتی کو پھاڑ ڈالا۔ (موسیٰ نے) کہا کیا آپ نے اس لئے پھاڑا ہے کہ سواروں کو غرق کردیں یہ تو آپ نے بڑی (عجیب) بات کی

طاہرالقادری

پس دونوں چل دیئے یہاں تک کہ جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے (تو خضر علیہ السلام نے) اس (کشتی) میں شگاف کر دیا، موسٰی (علیہ السلام) نے کہا: کیا آپ نے اسے اس لئے (شگاف کر کے) پھاڑ ڈالا ہے کہ آپ کشتی والوں کو غرق کردیں، بیشک آپ نے بڑی عجیب بات کی،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.