سوره الأنبياء (21) آیه 47

قرآن، سوره الأنبياء (21) آیه 47

آیه پسین: سوره الأنبياء (21) آیه 48
آیه پیشین: سوره الأنبياء (21) آیه 46

عربی

وَ نَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَ إِنْ كانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنا بِها وَ كَفى بِنا حاسِبِينَ

بدون حرکات عربی

و نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا و إن كان مثقال حبّة من خردل أتينا بها و كفى بنا حاسبين

خوانش

WanadaAAu almawazeena alqista liyawmi alqiyamati fala tuthlamu nafsun shay-an wa-in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha wakafa bina hasibeena

آیتی

روز قيامت ترازوهاي عدل را تعبيه مي کنيم ، و به هيچ کس ستم نمي شود، اگر عملي به سنگيني يک خردل هم باشد به حسابش مي آوريم ، که ما حساب کردن را بسنده ايم

خرمشاهی

و ترازوهاى راست و درست را در روز قيامت در ميان نهيم، و بر هيچ كس هيچ ستمى نرود; و اگر [عملى] همسنگ دانه خردلى باشد، آن را به حساب آوريم، و ما خود حسابرسى را كفايت كنيم.

کاویانپور

و ما ترازوى عدل را براى روز قيامت برقرار ميسازيم و كوچكترين ستمى به هيچكس نخواهد شد و اگر عملى به اندازه دانه خردلى باشد، ما آن را بحساب ميآوريم و تنها محاسبه ما كافى خواهد بود.

انصاریان

و ترازوهای عدالت را در روز قیامت می نهیم و به هیچ کس هیچ ستمی نمی شود؛ و اگر [عمل خوب یا بد] هم وزن دانه خردلی باشد آن را [برای وزن کردن] می آوریم، و کافی است که ما حسابگر باشیم.

سراج

و بنهيم ترازوهاى عدل و راستى را براى (جزاى) روز رستاخيز و ستمديده نشود هيچ نفسى چيزى (از حق خود) و اگر باشد آن عمل هموزن دانه‏اى از خردل بياريم آنرا و بس باشيم ما از نظر حسابگر

فولادوند

و ترازوهاى داد را در روز رستاخيز مى‏نهيم، پس هيچ كس [در] چيزى ستم نمى‏بيند، و اگر [عمل‏] هموزن دانه خردلى باشد آن را مى‏آوريم و كافى است كه ما حسابرس باشيم.

پورجوادی

در روز رستاخيز ترازوهاى عدل مى‏نهيم و به هيچ كس كمترين ستمى نمى‏شود و اگر عملى به مقدار سنگينى يك دانه خردل باشد آن را به حساب خواهيم آورد كه حسابرسى ما كافى است.

حلبی

و به روز قيامت ترازوهاى عدل بنهيم پس به هيچ نفس، چيزى ستم نشود و اگر چه [آن عمل‏] همسنگ يك دانه خردل باشد، آن را [در ترازوى‏] ايشان بحساب بياوريم و كافى است كه ما به حساب برسيم.

اشرفی

و ميگذاريم ترازوهاى درست براى روز قيامت پس ستم كرده نشود نفسى چيزى را و اگر باشد مقدار دانه از خردل بياريم آنرا و بس است بما از حيث حسابگرى

خوشابر مسعود انصاري

و در روز قيامت ترازوهاى درست را در ميان نهيم و كسى هيچ ستمى نبيند و اگر [عمل نيك و بد هر شخص‏] هموزن دانه خردلى باشد، آن را [در ميان‏] مى‏آوريم و ما حسابرسى را كفايت مى‏كنيم

مکارم

ما ترازوهای عدل را در روز قیامت برپا می‌کنیم؛ پس به هیچ کس کمترین ستمی نمی‌شود؛ و اگر بمقدار سنگینی یک دانه خردل (کار نیک و بدی) باشد، ما آن را حاضر می‌کنیم؛ و کافی است که ما حساب‌کننده باشیم!

مجتبوی

و ما ترازوهاى دادگرى را در روز رستاخيز مى‏نهيم- براى حسابرسى و سنجش اعمال نيك و بد- پس به كسى هيچ ستمى نرود و اگر [كردارشان‏] همسنگ دانه خردلى باشد آن را بياريم، و ما حسابگرانى بسنده‏ايم.

مصباح زاده

و ميگذاريم ترازوهاى درست براى روز قيامت پس ستم كرده نشود نفسى چيزى را و اگر باشد مقدار دانه از خردل بياريم آنرا و بس است بما از حيث حسابگرى

معزی

و برنهيم ترازوهاى داد را براى روز قيامت پس ستم نشود كسى چيزى را و اگر باشد سنگينى دانه خردلى بياريمش و بس باشيم ما حسابگران

قمشه ای

و ما ترازوهای عدل را به روز قیامت خواهیم نهاد و هیچ ستمی به هیچ نفسی نخواهد شد و اگر عملی به قدر دانه خردلی باشد در حساب آریم و تنها علم ما برای حسابگری کفایت خواهد کرد.

رشاد خليفه

ما در روز قيامت ترازوهاي عدالت را برقرار خواهيم كرد. به هيچ نفسي كوچك‌ترين بي ‌عدالتي نخواهد شد. حتي به اندازه دانه خردلي به حساب خواهد آمد. ما باكفايت ‌ترين حسابرس هستيم.

Literal

And We put the scales/measures the just/equitable to the Resurrection Day, so a self does not be caused injustice to/oppressed a thing, and (even) if (it) was a seed’s/grain’s weight of mustard/an herb, We brought it and enough/sufficient with Us counting/calculating.

Al-Hilali Khan

And We shall set up balances of justice on the Day of Resurrection, then none will be dealt with unjustly in anything. And if there be the weight of a mustard seed, We will bring it. And Sufficient are We as Reckoners.

Arthur John Arberry

And We shall set up the just balances for the Resurrection Day, so that not one soul shall be wronged anything; even if it be the weight of one grain of mustard-seed We shall produce it, and sufficient are We for reckoners.

Asad

But We shall set up just balance-scales on Resurrection Day, and no human being shall be wronged in the least: for though there be [in him but] the weight of a mustard-seed [of good or evil], We shall bring it forth; and none can take count as We do!

Dr. Salomo Keyzer

Wij zullen juiste weegschalen instellen voor den dag der opstanding, geene ziel zal onrechtvaardig worden behandeld; al zij de verdienste of de schuld eener daad zoo zwaar slechts als een mostaardzaadkorrel, wij zullen die openbaar voorbrengen, en het is voldoende dat wij die rekening hebben ingesteld.

Free Minds

And We will place the scales of justice for the Day of Resurrection, so that no soul will be wronged in the least. Even if it was the weight of a mustard seed, We will bring it. And We are sufficient as a Reckoner.

Hamza Roberto Piccardo

Rizzeremo bilance esatte, nel Giorno della Resurrezione e nessuna anima subirà alcun torto; foss’anche del peso di un granello di senape, lo riesumeremo. Basteremo Noi a tirare le somme.

Hilali Khan

And We shall set up balances of justice on the Day of Resurrection, then none will be dealt with unjustly in anything. And if there be the weight of a mustard seed, We will bring it. And Sufficient are We as Reckoners.

Kuliev E.

В День воскресения Мы установим справедливые Весы, и ни с кем не поступят несправедливо. Если найдется нечто весом с горчичное зернышко, Мы принесем его. Довольно того, что Мы ведем счет!

M.-N.O. Osmanov

В День воскресения Мы установим справедливые весы, и никто не вкусит несправедливости – даже на вес горчичного зерна. Ибо никто другой не умеет считать [деяния], как умеем считать Мы!

Mohammad
Habib Shakir

And We will set up a just balance on the day of resurrection, so no soul shall be dealt with unjustly in the least; and though there be the weight of a grain of mustard seed, (yet) will We bring it, and sufficient are We to take account.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And We set a just balance for the Day of Resurrection so that no soul is wronged in aught. Though it be of the weight of a grain of mustard seed, We bring it. And We suffice for reckoners.

Palmer

We will place just balances upon the resurrection day, and no soul shall be wronged at all, even though it be the weight of a grain of mustard seed, we will bring it; for we are good enough at reckoning up.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Kıyamet günü için adalet terazilerini kuracağız/adaleti terazilere koyacağız. Hiç kimseye zere kadar zulüm edilmeyecek. Hardal tanesi kadar birşey olsa onu ortaya getiririz. Hesapçılar olarak biz yeteriz!

Qaribullah

On the Day of Resurrection We shall set up just scales, so that no soul shall in the least be wronged, even though it be the weight of a grain of mustard seed We will bring it We Suffice as reckoners.

QXP

We will set up the Scales of justice on the Day of Resurrection, and no person will be wronged in the least. Though the good or evil be of the weight of a mustard seed, We will bring it forth. We are Sufficient for reckoning and none can take account as We do. (99:7-8).

Reshad Khalifa

We will establish the scales of justice on the Day of Resurrection. No soul will suffer the least injustice. Even the equivalent of a mustard seed will be accounted for. We are the most efficient reckoners.

Rodwell

Just balances will we set up for the day of the resurrection, neither shall any soul be wronged in aught; though, were a work but the weight of a grain of mustard seed, we would bring it forth to be weighed: and our reckoning will suffice.

Sale

We will appoint just balances for the day of resurrection; neither shall any soul be injured at all: Although the merit or guilt of an action be of the weight of a grain of mustard-seed only, We will produce it publicly; and there will be sufficient accountants with Us.

Sher Ali

And WE shall set up just balances on the Day of Resurrection, so that no soul will be wronged in the least. And even if it be the weight of a grain of mustard seed, WE would bring it forth. And sufficient are WE as reckoners.

Unknown German

Und Wir werden (genaue) Waagen der Gerechtigkeit aufstellen für den Tag der Auferstehung, so daß keine Seele in irgend etwas Unrecht erleiden wird. Und wäre es das Gewicht eines Senfkorns, Wir wollen es hervorbringen. Und Wir genügen als Rechner.

V. Porokhova

В День Воскресения ■ Мы установим верные Весы, ■ И ни одна душа ни в чем обижена не будет; ■ И будь какое-либо (из ее деяний) ■ Весом хотя б с горчичное зерно, ■ Мы и его на вес положим, – ■ И Нас достаточно для проведения расчета.

Yakub Ibn Nugman

Кыямәт көне өчен Без гадел үлчәүне куярбыз, савабы киметелеп яки гөнаһы арттырылып, һичкемгә золым итү булмас, гәрчә яхшылыгы горчич орлыгы хәтле генә булса да аны үлчәүгә куярбыз. Хисаб итеп җәза бирмәк өчен Мин җитәрмен!

جالندہری

اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی (کسی کا عمل) ہوگا تو ہم اس کو لاحاضر کریں گے۔ اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں

طاہرالقادری

اور ہم قیامت کے دن عدل و انصاف کے ترازو رکھ دیں گے سو کسی جان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر (کسی کا عمل) رائی کے دانہ کے برابر بھی ہوگا (تو) ہم اسے (بھی) حاضر کر دیں گے، اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.