سوره الأنبياء (21) آیه 90

قرآن، سوره الأنبياء (21) آیه 90

آیه پسین: سوره الأنبياء (21) آیه 91
آیه پیشین: سوره الأنبياء (21) آیه 89

عربی

فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ وَهَبْنا لَهُ يَحْيى وَ أَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كانُوا يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَ يَدْعُونَنا رَغَباً وَ رَهَباً وَ كانُوا لَنا خاشِعِينَ

بدون حرکات عربی

فاستجبنا له و وهبنا له يحيى و أصلحنا له زوجه إنّهم كانوا يسارعون في الخيرات و يدعوننا رغبا و رهبا و كانوا لنا خاشعين

خوانش

Faistajabna lahu wawahabna lahu yahya waaslahna lahu zawjahu innahum kanoo yusariAAoona fee alkhayrati wayadAAoonana raghaban warahaban wakanoo lana khashiAAeena

آیتی

دعايش را مستجاب کرديم و به او يحيي را بخشيديم و زنش را برايش شايسته گردانيديم اينان در کارهاي نيک شتاب مي کردند و با بيم و اميد مارا مي خواندند و در برابر ما خاشع بودند

خرمشاهی

آنگاه دعاى او را اجابت كرديم، و به او يحيى را بخشيديم و همسرش را براى او شايسته گردانديم; اينان به نيكوكارى مى شتافتند، و ما را از روى اميد و بيم مى خواندند، و در برابر ما فروتن بودند.

کاویانپور

ما، درخواست او را پذيرفتيم و يحيى را به او بخشيديم. همسرش را كه نازا بود بصلاح آورديم، زيرا آنان در انجام اعمال نيك بسيار كوشا بودند و با اشتياق و ترس (با بيم و اميد) ما را ميخواندند و هميشه براى ما فروتن بودند.

انصاریان

پس [ندای] او را اجابت کردیم و یحیی را به او بخشیدیم و نازایی همسرش را برای وی اصلاح نمودیم، آنان همواره در کارهای خیر می شتافتند، و ما را از روی امید و بیم می خواندند، و پیوسته در برابر ما فروتن بودند.

سراج

پس اجابت كرديم (دعاى) او را و بخشيديم بدو يحيى را و بصلاح آورديم براى زكريا همسرش را (از پس آنكه نازا بود) زيرا ايشان شتاب مى‏كردند در نيكوئيها و مى‏خواندند ما را براى ميل (بپاداش) و بيم (از كيفر) و بودند براى ما فروتن

فولادوند

پس [دعاى‏] او را اجابت نموديم، و يحيى را بدو بخشيديم و همسرش را براى او شايسته [و آماده حمل‏] كرديم، زيرا آنان در كارهاى نيك شتاب مى‏نمودند و ما را از روى رغبت و بيم مى‏خواندند و در برابر ما فروتن بودند.

پورجوادی

دعاى او را اجابت كرديم و يحيى را به او بخشيديم و همسرش را براى او شايسته گردانيديم، آنها در كارهاى خير پيشقدم بودند و با بيم و اميد ما را مى‏خواندند و در برابر ما فروتن بودند.

حلبی

پس [دعاى‏] او را مستجاب كرديم و يحيى را به وى بخشيديم و زن او را برايش شايسته كرديم، بى‏گمان آنها در نيكيها شتاب مى‏كردند و در بيم و اميد ما را مى‏خواندند و ما را فرمانبردار بودند.

اشرفی

پس اجابت كرديم او را و بخشيديم او را يحيى و شايسته كرديم براى او همسرش را بدرستيكه ايشان بودند مى‏شتافتند در خيرات و ميخواندند ما را از راه اميد و بيم و بودند ما را خضوع كنندگان

خوشابر مسعود انصاري

پس [دعايش‏] را اجابت كرديم و به او يحيى را بخشيديم و همسرش را براى او شايسته گردانيديم، بى گمان آنان به نيكوكارى مى‏شتافتند و ما را با اميد و بيم [به دعا] مى‏خواندند و براى ما فروتن بودند

مکارم

ما هم دعای او را پذیرفتیم، و یحیی را به او بخشیدیم؛ و همسرش را (که نازا بود) برایش آماده (بارداری) کردیم؛ چرا که آنان (خاندانی بودند که) همواره در کارهای خیر بسرعت اقدام می‌کردند؛ و در حال بیم و امید ما را می‌خواندند؛ و پیوسته برای ما (خاضع و) خاشع بودند.

مجتبوی

پس اجابتش كرديم و يحيى را به او بخشيديم و همسر او را برايش شايسته- زاينده يا خوشخو- گردانيديم. اينان در كارهاى نيك مى‏شتافتند و ما را با اميد و بيم مى‏خواندند، و ما را فروتن و فرمانبردار بودند.

مصباح زاده

پس اجابت كرديم او را و بخشيديم او را يحيى و شايسته كرديم براى او همسرش را بدرستى كه ايشان بودند مى‏شتافتند در خيرات و ميخواندند ما را از راه اميد و بيم و بودند ما را خضوع كنندگان

معزی

پس پذيرفتيم از او و بخشيديم بدو يحيى را و شايسته گردانيديم برايش همسرش را همانا بودند ايشان شتاب گيرندگان در خوبيها و مى خواندند ما را اميدى و بيمى و بودند براى ما فروتنان

قمشه ای

ما هم دعای او را مستجاب کردیم و یحیی را به او عطا فرمودیم و جفتش را (که نازا بود) برای او شایسته (همسری و قابل ولادت) گردانیدیم، زیرا آنها در کارهای خیر تعجیل می‌کردند و در حال بیم و امید ما را می‌خواندند و همیشه به درگاه ما خاضع و خاشع بودند.

رشاد خليفه

ما به او پاسخ داديم و يحيي را به او عطا نموديم؛ ما زنش را براي او درمان کرديم، زيرا آنها در کار نيک مي شتافتند و در شادي و بيم ما را مي خواندند. از ديد ما، آنها از حرمتگزاران بودند.

Literal

So We answered/replied to him, and We granted to him John/Yahya and We corrected/reconciliated for him his wife , that they truly were speeding/rushing in the goodnesses , and they call Us desiring/wishing and with awe/monastically , and they were for Us humble/submissive .

Al-Hilali Khan

So We answered his call, and We bestowed upon him Yahya (John), and cured his wife (to bear a child) for him. Verily, they used to hasten on to do good deeds, and they used to call on Us with hope and fear, and used to humble themselves before Us.

Arthur John Arberry

So We answered him, and bestowed on him John, and We set his wife right for him; truly they vied with one another, hastening to good works, and called upon Us out of yearning and awe; and they were humble to Us.

Asad

And so We responded unto him, and bestowed upon him the gift of John, having made his wife fit to bear him a child: [Lit., «for We had made his wife fit for him», i.e., after her previous barrenness.] [and,] verily, these [three] would vie with one another in doing good works, and would call unto Us in yearning and awe; and they were always humble before Us.

Dr. Salomo Keyzer

Daarom verhoorden wij hem en wij schonken hem Yahia (Johannes); en wij stelden zijne vrouw in staat hem een kind ter wereld te brengen. Deze trachtten er naar, in goede werken uit te munten, en riepen ons met liefde en vrees aan, en verootmoedigden zich voor ons.

Free Minds

So We responded to him, and We granted him John, and We cured his wife. They used to hasten to do good, and they would call to Us in joy and in fear. And to Us they were reverent.

Hamza Roberto Piccardo

Lo esaudimmo e gli demmo Giovanni e sanammo la sua sposa. In verità tendevano al bene, Ci invocavano con amore e trepidazione ed erano umili davanti a Noi.

Hilali Khan

So We answered his call, and We bestowed upon him Yahya (John), and cured his wife (to bear a child) for him. Verily, they used to hasten on to do good deeds, and they used to call on Us with hope and fear, and used to humble themselves before Us.

Kuliev E.

Мы ответили на его мольбу, даровали ему Йахйу (Иоанна) и сделали его жену способной на это. Воистину, они спеши
ли творить добро, взывали к Нам с надеждой и страхом и были смиренны перед Нами.

M.-N.O. Osmanov

Мы удовлетворили его мольбу, даровали ему Йахйу и сделали его [бесплодную] жену способной родить. Воистину, они проявляли усердие в добрых деяниях, взывали к Нам в надежде и страхе и были смиренны перед Нами.

Mohammad Habib Shakir

So We responded to him and gave him Yahya and made his wife fit for him; surely they used to hasten, one with another In deeds of goodness and to call upon Us, hoping and fearing and they were humble before Us.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Then We heard his prayer, and bestowed upon him John, and adjusted his wife (to bear a child) for him. Lo! they used to vie one with the other in good deeds, and they cried unto Us in longing and in fear, and were submissive unto Us.

Palmer

And we answered him, and bestowed upon him John; and we made his wife right for him; verily, these vied in good works, and called on us with longing and dread, and were humble before us.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Kendisine hemen cevap vermiş. Yahya’yı ona hediye etmiş, karısını kendisi için doğurmaya elverişli hale getirmiştik. Onlar, hayırlarda yarışırlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı. Onlar, bize ürpererek saygı gösterirlerdi.

Qaribullah

So We answered him, and gave him John, curing his wife (of sterility). They raced with each other in good works and called on Us out of yearning and awe, and they were humble to Us.

QXP

And so We responded to him, and bestowed upon him Yahya, after making his wife fit to bear him a child. And verily, they (parents and son) used to race in doing good works, and remembered Us in situations of hope or fear. And they were always humble before Us.

Reshad Khalifa

We responded to him and granted him John; we fixed his wife for him. That is because they used to hasten to work righteousness, and implored us in situations of joy, as well as fear. To us, they were reverent.

Rodwell

So we heard him, and gave him John, and we made his wife fit for child-bearing. Verily, these vied in goodness, and called upon us with love and fear, and humbled themselves before us:

Sale

Wherefore We heard him, and We gave him John; and We rendered his wife fit for bearing a child unto him. These strove to excel in good works, and called upon us with love, and with fear; and humbled themselves before us.

Sher Ali

So WE heard his prayer and bestowed upon him John and cured his wife of sterility for him. They used to vie with one another in good works and they called on US in hope and in fear, and they humbled themselves before US.

Unknown German

Da erhörten Wir ihn und schenkten ihm Johannes und heilten ihm sein Weib. Sie pflegten miteinander zu wetteifern in guten Taten und sie riefen Uns an in Hoffnung und in Furcht und waren demütig vor Uns.

V. Porokhova

И Мы ответили на зов его ■ И даровали сына, ■ И плодной сделали ему его жену. ■ Они были, поистине, к делам благим устремлены, ■ С благоговейным трепетом молились Нам, ■ В смирении пред Нами (пребывая).

Yakub Ibn Nugman

Аның догасын кабул иттек, вә аңа Яхъяны бирдек, вә аның хатыны бала тудырмый торган иде, тудыра торган кылдык, алар яхшы эшләргә ашыгучы булдылар, вә Безнең хозурымызда булган сәвабка кызыгып һәм куркып дога кылалар иде, һәм Бездән даим куркучы булдылар.

جالندہری

تو ہم نے ان کی پکار سن لی۔ اور ان کو یحییٰ بخشے اور ان کی بیوی کو اُن کے (حسن معاشرت کے) قابل بنادیا۔ یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے

طاہرالقادری

تو ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی اور ہم نے انہیں یحیٰی (علیہ السلام) عطا فرمایا اور ان کی خاطر ان کی زوجہ کو (بھی) درست (قابلِ اولاد) بنا دیا۔ بیشک یہ (سب) نیکی کے کاموں (کی انجام دہی) میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں شوق و رغبت اور خوف و خشیّت (کی کیفیتوں) کے ساتھ پکارا کرتے تھے، اور ہمارے حضور بڑے عجز و نیاز کے ساتھ گڑگڑاتے تھے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.