سوره الحج (22) آیه 2

قرآن، سوره الحج (22) آیه 2

آیه پسین: سوره الحج (22) آیه 3
آیه پیشین: سوره الحج (22) آیه 1

عربی

يَوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها وَ تَرَى النَّاسَ سُكارى وَ ما هُمْ بِسُكارى وَ لكِنَّ عَذابَ اللَّهِ شَدِيدٌ

بدون حرکات عربی

يوم ترونها تذهل كلّ مرضعة عمّا أرضعت و تضع كلّ ذات حمل حملها و ترى النّاس سكارى و ما هم بسكارى و لكنّ عذاب اللّه شديد

خوانش

Yawma tarawnaha tathhalu kullu murdiAAatin AAamma ardaAAat watadaAAu kullu thati hamlin hamlaha watara alnnasa sukara wama hum bisukara walakinna AAathaba Allahi shadeedun

آیتی

آن روز که ببينيدش ، هر شير دهنده اي شير خواره اش را از ياد ببرد و هر، آبستني بار خود بر زمين گذارد و مردم را چون مستان بيني ، حال آنکه مست نيستند بلکه عذاب خدا شديد است

خرمشاهی

روزى كه در آن بينيد هر زن شيردهنده اى از نوزاد شيرى اش غافل شود، و هر زن آبستنى [بى اختيار] وضع حمل كند و مردمان را مست بينى، حال آنكه مست نباشند، ولى عذاب الهى سخت و سنگين است.

کاویانپور

روزى كه آن را مشاهده كنيد، هر زن شيرده، طفل شيرخوارش را رها ميسازد و هر حامله‏اى سقط جنين ميكند. مردم را مست و مدهوش خواهى ديد در حالى كه مست نيستند و لكن عذاب خدا بسيار شديد است.

انصاریان

روزی که آن را ببینید [مشاهده خواهید کرد که] هر مادر شیر دهنده ای از کودکی که شیرش می دهد، بی خبر می شود، و هر ماده بارداری بار خود را سقط می کند، و مردم را مست می بینی در حالی که مست نیستند، بلکه عذاب خدا بسیار سخت است.

سراج

روزى كه ببينيد آن زلزله را بى‏خبر شود هر آن شير دهنده‏اى از آن فرزندى كه (او را) شير دهد و بنهد هر آن باردارى بار خود را (در آن روز) ببينى مردم را مست و حال آنكه ايشان (بحقيقت) مست نيستند و ليكن عذاب خدا سخت است

فولادوند

روزى كه آن را ببينيد، هر شيردهنده‏اى آن را كه شير مى‏دهد [از ترس‏] فرو مى‏گذارد، و هر آبستنى بار خود را فرو مى‏نهد، و مردم را مست مى‏بينى و حال آنكه مست نيستند، ولى عذاب خدا شديد است.

پورجوادی

روزى كه آن را ببينيد مادران شير ده، كودكان شيرخوارشان را از ياد خواهند برد و زنان باردار بار خود را بر زمين گذارند و مردم را مست خواهى ديد، حال آن كه مست نيستند، ولى عذاب خدا شديد است.

حلبی

روزى كه آن را ببينيد هر شير دهنده‏اى از آنكه شير مى‏داد، باز ماند، و هر باردارى بار خويش فرو نهد، و مردمان را مست بينى در حالى كه ايشان مست نباشند، و ليكن عذاب خدا سخت باشد.

اشرفی

روزى كه مى‏بينيد آنرا غافل شود هر شير دهنده از آنچه شير داده و مى‏نهد هر صاحب حملى حملش را و مى‏بينى مردمان را مست و نباشند ايشان مست و ليكن عذاب خدا سخت است

خوشابر مسعود انصاري

روزى كه آن را ببينيد، هر [زن‏] شيردهى از آنچه كه شير [ش‏] مى‏دهد، غافل مى‏شود و هر باردارى بارش را مى‏نهد و مردم را مست مى‏بينى، حال آنكه مست نيستند، ولى عذاب خداوند سخت است

مکارم

روزی که آن را می‌بینید، (آنچنان وحشت سراپای همه را فرامی‌گیرد که) هر مادر شیردهی، کودک شیرخوارش را فراموش می‌کند؛ و هر بارداری جنین خود را بر زمین می‌نهد؛ و مردم را مست می‌بینی، در حالی که مست نیستند؛ ولی عذاب خدا شدید است!

مجتبوی

روزى كه آن را ببينيد، [از هول آن‏] هر شيردهنده‏اى آن را كه شير مى‏دهد از ياد ببرد و هر زن باردارى بار خويش بنهد، و مردم را مستان بينى- پندارى- و حال آنكه مست نيستند و ليكن عذاب خدا سخت است.

مصباح زاده

روزى كه مى‏بينيد آنرا غافل شود هر شير دهنده از آنچه شير داده و مى‏نهد هر صاحب حملى حملش را و مى‏بينى مردمان را مست و نباشند ايشان مست و ليكن عذاب خدا سخت است

معزی

روزى كه بينيدش فراموش كند هر شيردهنده از آنچه شير دهد و بگذارد هر زن باردارى بار خود را و بينى مردم را مست و نيستند مستان و ليكن عذاب خدا است سخت

قمشه ای

آن روز که آن هنگامه بزرگ را مشاهده کنید خواهید دید که هر زن شیرده طفل خود را (از هول) فراموش کند و هر آبستن بار رحم را بیفکند، و مردم را (از وحشت آن روز) بی‌خود و مست بنگری در صورتی که مست نیستند و لیکن عذاب خدا سخت است.

رشاد خليفه

روزي كه آن را مشاهده كنيد، حتي مادر شيرده، كودك خود را رها خواهد كرد و زن حامله سقط جنين خواهد نمود. مردم را خواهي ديد كه تلوتلو مي ‌خورند، گويي مست اند، در حالي كه مست نيستند. اين به دليل آن است كه مجازات خدا بسيار شديد است.

Literal

A day/time you see/understand it, every/each breast feeder forgets/neglects of what she breast fed, every/each (owner) of a load/pregnancy gives birth/drops her load/pregnancy, and you see/understand the people intoxicated/loosing judgment , and they are not with intoxicated/loosing judgment, and but God’s punishment (is) strong (severe).

Al-Hilali Khan

The Day you shall see it, every nursing mother will forget her nursling, and every pregnant one will drop her load, and you shall see mankind as in a drunken state, yet they will not be drunken, but severe will be the Torment of Allah.

Arthur John Arberry

on the day when you behold it, every suckling woman shall neglect the child she has suckled, and every pregnant woman shall deposit her burden, and thou shalt see mankind drunk, yet they are not drunk, but God’s chastisement is terrible.

Asad

On the Day when you behold it, every woman that feeds a child at her breast will utterly forget her nursling, and every woman heavy with child will bring forth her burden [before her time]; and it will seem to thee that all mankind is drunk, [Lit., «thou shalt see [or «behold»] mankind drunk», i.e., behaving as if they were drunk. The illusory purely subjective character of this «seeing» – implied it the use of the singular form tara («thou shalt see») after the plural «you» employed in the first clause of this verse – justifies the rendering «it will seem to thee that…», etc.] although they will not be drunk – but vehement will be [their dread of] God’s chastisement. [My interpolation of the words «their dread of» is based on the statement in 21:103 that, as far as the righteous are concerned, «the supreme awesomeness [of the Day of Resurrection] will cause them no grief» despite the dread with which it will overwhelm every human being.]

Dr. Salomo Keyzer

Op den dag, waarop gij het zult zien, zal iedere vrouw die zog geeft, het kind vergeten dat zoogt, en iedere zwangere vrouw zal haren last wegwerpen, en gij zult de mannen schijnbaar dronken zien, maar zij zullen niet wezenlijk beschonken wezen; doch de straf van God zal streng zijn.

Free Minds

The moment you see it, every nursing mother will leave her suckling child, and every pregnant one will miscarry, and you will see the people drunk while they are not drunk, but the retribution of God is most severe.

Hamza Roberto Piccardo

Il Giorno in cui la vedrete ogni nutrice dimenticherà il suo lattante e ogni femmina gravida abortirà. E vedrai ebbri gli uomini mentre non lo saranno ma sarà questo il tremendo il castigo di Allah.

Hilali Khan

The Day you shall see it, every nursing
mother will forget her nursling, and every pregnant one will drop her load, and you shall see mankind as in a drunken state, yet they will not be drunken, but severe will be the Torment of Allah.

Kuliev E.

В тот день, когда вы увидите его, каждая кормящая мать забудет того, кого она кормила, а каждая беременная женщина выкинет свой плод. Ты увидишь людей пьяными, но они не будут пьяны, зато мучения от Аллаха будут тяжки.

M.-N.O. Osmanov

В этот день, который вы [непременно] увидите, всякая кормящая мать отринет своего младенца и всякая беременная женщина выкинет плод свой. Увидишь ты людей, [шатающихся, как] пьяные, но не пьяны они, а [устрашены] суровым наказанием Аллаха.

Mohammad Habib Shakir

On the day when you shall see it, every woman giving suck shall quit in confusion what she suckled, and every pregnant woman shall lay down her burden, and you shall see men intoxicated, and they shall not be intoxicated but the chastisement of Allah will be severe.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

On the day when ye behold it, every nursing mother will forget her nursling and every pregnant one will be delivered of her burden, and thou (Muhammad) wilt see mankind as drunken, yet they will not be drunken, but the Doom of Allah will be strong (upon them).

Palmer

On the day ye shall see it, every suckling woman shall be seared away from that to which she gave suck; and every pregnant woman shall lay down her load; and thou shalt see men drunken, though they be not drunken: but the torment of God is severe.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Onu göreceğiniz gün, her emzikli kadın, emzirdiğinden vazgeçer ve her gebe kadın, taşıdığını düşürür. Sen o gün insanları sarhoşlar halinde görürsün; oysaki onlar sarhoş değillerdir, ama Allah’ın azabı çok şiddetlidir.

Qaribullah

On that Day you will see every one that suckles shall forsake her suckling, and every carrier shall miscarry, and you shall see mankind drunk although they are not drunk; dreadful will be the punishment of Allah.

QXP

On the Day when you behold it (wars of such intensity that) even a nursing mother would forget her infant, and the pregnant would abort her fetus. And it will seem to you that all mankind is drunk, although they will not be drunk. But the Divine Requital is a tremendous thing.

Reshad Khalifa

The day you witness it, even a nursing mother will discard her infant, and a pregnant woman will abort her fetus. You will see the people staggering, as if they are intoxicated, even though they are not intoxicated. This is because GOD’s retribution is so awesome.

Rodwell

On the day when ye shall behold it, every suckling woman shall forsake her sucking babe; and every woman that hath a burden in her womb shall cast her burden; and thou shalt see men drunken, yet are they not drunken: but it is the mighty chastisement of God!

Sale

On the day whereon ye shall see it, every woman who giveth suck shall forget the infant which she suckleth, and every female that is with young shall cast her burden; and thou shalt see men seemingly drunk, yet they shall not be really drunk: But the punishment of God will be severe.

Sher Ali

On the day when you see it, every woman giving suck shall forget her suckling and every pregnant woman shall cast her burden; and thou shalt see men as they were drunken while they will not be drunken, but severe will indeed be the chastisement of ALLAH.

Unknown German

An dem Tage, da ihr es seht, wird jede Säugende ihren Säugling vergessen und jede Schwangere sich ihrer Last entledigen; und du wirst die Menschen als Trunkene sehen, obwohl sie nicht trunken sein werden, allein die Strafe Allahs wird streng sein.

V. Porokhova

В тот День, ■ Как вы увидите его, ■ Каждая мать, кормящая младенца, забудет про него, ■ А каждая беременная сложит свою ношу; ■ И ты увидишь пьяными людей, ■ Хотя они пьяны не будут, ■ А это (будет оттого), ■ Что наказание Аллаха будет страшным.

Yakub Ibn Nugman

Ул көнне күргән һәр имезүче хатын имезә торган баласын онытыр, вә һәр йөкле хатын йөген вакытсыз төшерер, вә ул көндә кешеләрне исерек күрерсең, алар хәмер эчеп исерек түгел, ләкин Аллаһ ґәзабы катыдыр, куркып гакыллары китәр.

جالندہری

(اے مخاطب) جس دن تو اس کو دیکھے گا (اُس دن یہ حال ہوگا کہ) تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی۔ اور تمام حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے۔ اور لوگ تجھ کو متوالے نظر آئیں گے مگر وہ متوالے نہیں ہوں گے بلکہ (عذاب دیکھ کر) مدہوش ہو رہے ہوں گے۔ بےشک خدا کا عذاب بڑا سخت ہے

طاہرالقادری

جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی (ماں) اس (بچی) کو بھول جائے گی جسے وہ دودھ پلا رہی تھی اور ہر حمل والی عورت اپنا حمل گرا دے گی اور (اے دیکھنے والے!) تو لوگوں کو نشہ (کی حالت) میں دیکھے گا حالانکہ وہ (فی الحقیقت) نشہ میں نہیں ہوں گے لیکن اﷲ کا عذاب (ہی اتنا) سخت ہوگا (کہ ہر شخص حواس باختہ ہو جائے گا)،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.