سوره الحج (22) آیه 15

قرآن، سوره الحج (22) آیه 15

آیه پسین: سوره الحج (22) آیه 16
آیه پیشین: سوره الحج (22) آیه 14

عربی

مَنْ كانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيا وَ الآْخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّماءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ ما يَغِيظُ

بدون حرکات عربی

من كان يظنّ أن لن ينصره اللّه في الدّنيا و الآخرة فليمدد بسبب إلى السّماء ثمّ ليقطع فلينظر هل يذهبنّ كيده ما يغيظ

خوانش

Man kana yathunnu an lan yansurahu Allahu fee alddunya waal-akhirati falyamdud bisababin ila alssama-i thumma liyaqtaAA falyanthur hal yuthhibanna kayduhu ma yagheethu

آیتی

کسي که مي پندارد که خدا در دنيا و آخرت ياريش نخواهد کرد ، خويشتن رابا ريسماني از آسمان بياويزد سپس آن را ببرد و بنگرد که آيا اين حيله خشمش را از ميان خواهد برد ؟

خرمشاهی

هر كس گمان مى برد كه خداوند هرگز او [پيامبر] را در دنيا و آخرت يارى نمى كند، ريسمانى به سقف [خانه اش] ببندد [و به گردن اندازد] سپس [آن يا نفس خود ر] ببرد آنگاه بنگرد آيا اين تدبير او مايه خشمش را از بين مى برد؟

کاویانپور

كسى كه (از روى خشم و بى‏ايمانى) گمان ميبرد كه خدا در دنيا و آخرت پيامبرش را يارى نخواهد كرد (سخت و اشتباه است) بايد با وسيله‏اى خود را حلق آويز كند و سپس آن را قطع نمايد تا بنگرد آيا اين خودكشى، خشم او را فرو خواهد نشاند؟

انصاریان

کسی که همواره گمان می کند که خدا هرگز پیامبرش را در دنیا و آخرت یاری نخواهد داد [و اکنون یاری خدا را می بیند و به این خاطر ناامید و خشمگین است] باید طنابی از سقف [خانه اش] بیاویزد، سپس خود را حلق آویز کند، پس ببیند آیا حیله و نیرنگش آنچه را سبب خشم او شده است از بین می برد؟!

سراج

كسى كه پيوسته مى‏پندارد كه هرگز يارى نكند پيغمبر را خداى در دنيا و آخرت بايد بكشد ريسمانى به آسمان (رسنى به سقف بياويزد و بگلوى خود بندد) پس ببرد (آن رسن را تا به زمين افتد و بميرد) و بنگرد آيا مى‏برد نيرنگش خشم او را

فولادوند

هر كه مى‏پندارد كه خدا [پيامبرش‏] را در دنيا و آخرت هرگز يارى نخواهد كرد [بگو] تا طنابى به سوى سقف كشد [و خود را حلق‏آويز كند] سپس [آن را] بِبُرَد. آنگاه بنگرد كه آيا نيرنگش چيزى را كه مايه خشم او شده از ميان خواهد برد؟

پورجوادی

هر كس گمان كند خدا پيامبرش را در دنيا و آخرت بى‏ياور مى‏گذارد، ريسمانى به سقف بياويزد و پس آن گاه طناب را (به گردن اندازد و) ببرد تا ببيند كه آيا اين كار خشمش را فرو مى‏نشاند.

حلبی

آن كس كه گمان كند خدا او را [پيامبر خود را] هرگز در دنيا و آخرت يارى نمى‏كند، پس [بگو خدا چنين خواهد كرد، و اگر تو را خوش نمى‏آيد]: ريسمانى به سقف [خانه‏] بكشد، سپس آن را ببرد، پس بنگرد كه آيا مكر او خشم او را از ميان برد؟

اشرفی

كسى كه باشد كه گمان برد كه هرگز يارى نخواهد كرد او را خدا در دنيا و آخرت پس بايد كه دراز كند ريسمانى بر آسمان پس قطع كند پس نظر كند كه آيا ميبرد حيله اش آنچه را بخشم مى‏آورد

خوشابر مسعود انصاري

هر كس پنداشته باشد كه خداوند او (پيامبر) را در دنيا و آخرت يارى نخواهد كرد، بايد ريسمانى به سقف [خانه‏اش‏] بياويزد. سپس [از آن‏] نفسش را ببرد، آن گاه بنگرد، آيا [اين‏] تدبيرش خشم او را از ميان مى‏برد؟

مکارم

هر کس گمان می‌کند که خدا پیامبرش را در دنیا و آخرت یاری نخواهد کرد (و از این نظر عصبانی است، هر کاری از دستش ساخته است بکند)، ریسمانی به سقف خانه خود بیاویزد، و خود را حلق آویز و نفس خود را قطع کند (و تا لبه پرتگاه مرگ پیش رود)؛ ببیند آیا این کار خشم او را فرو می‌نشاند؟!

مجتبوی

هر كه مى‏پندارد كه خدا او- پيامبر خود- را در اين جهان و آن جهان هرگز يارى نخواهد كرد- و اكنون يارى او را مى‏بيند و از اين رو به خشم آمده- بايد ريسمانى به آسمان- سقف و هر چه بر فراز سر آدمى است- كشد سپس خود را [با دار آويختن‏] خفه كند، و آنگاه بنگرد كه آيا اين ترفند و نيرنگش خشم او را از ميان مى‏برد؟

مصباح زاده

كسى كه باشد كه گمان برد كه هرگز يارى نخواهد كرد او را خدا در دنيا و آخرت پس بايد كه دراز كند ريسمانى بر آسمان پس قطع كند پس نظر كند كه آيا ميبرد حيله‏اش آنچه را بخشم مياورد

معزی

آنكو مى پندارد كه هرگز ياريش نمى كند خدا در دنيا و آخرت پس بكشد ريسمانى بسوى آسمان پس ببرد پس بنگرد آيا مى برد نيرنگ او آنچه را به خشم مى آورد

قمشه ای

آن کس که پندارد خدا هرگز او را (یعنی رسولش را) در دنیا و آخرت یاری نخواهد کرد (و اینک نصرت‌های الهی را در حق او می‌بیند) پس طنابی به سقف بندد و خود را از آن بیاویزد تا خفه شود، آن گاه بنگرد که آیا این حیله و کید او خشمش را از بین می‌برد؟

رشاد خليفه

اگر كسي تصور كند كه خدا نمي ‌تواند او را در اين دنيا و در آخرت حمايت كند، بگذار تا كاملاً به (خالق خود در) آسمان رو آورد و (اتكاي خود را از ديگران) قطع كند. در آن هنگام خواهد ديد كه اين نقشه و روش هرچه را كه باعث نگراني اوست، برطرف مي ‌سازد.

Literal

Who was thinking/assuming that God will never/not give him victory/aid in the present world and the end (other life), so he should extend/spread with a motive/connection to the sky/space, then he should cut (it) off/sever , so he should look/see does his plot/conspiracy/deceit eliminate (E) what angers/enrages (him)?

Al-Hilali Khan

Whoever thinks that Allah will not help him (Muhammad SAW) in this world and in the Hereafter, let him stretch out a rope to the ceiling and let him strangle himself. Then let him see whether his plan will remove that whereat he rages!

Arthur John Arberry

Whosoever thinks God will not help him in the present world and the world to come; let him stretch up a rope to heaven, then let him sever it, and behold whether his guile does away with what enrages him.

Asad

If anyone thinks that God will not succour him [I.e., that God is not enough to succour him: obviously an allusion to the type of man who «worships God on the border-line of faith» (verse 11 above) and therefore doubts His power to guide men towards happiness in this world and in the hereafter. The assumption of the majority of the commentators that the personal pronoun «him» relates to the Prophet Muhammad is, to my mind, very far-fetched and certainly not warranted by the context.] in this world and in the life to come, let him reach out unto heaven by any [other] means and [thus try to] make headway: [The rendering of la-yaqta as «let him [try to] make headway» is based on the accepted, tropical use of the verb qataa (lit., «he cut») in the sense of «traversing a distance»: and this is the interpretation of yaqta by Abu Muslim (as quoted by Razi). The expression «by any [other] means» (bi-sabab) relates to what has been said in verses 12 – 13 above.] and then let him see whether this scheme of his will indeed do away with the cause of his anguish. [Lit., «that which causes anger» or «exasperation», i.e., anguish at finding himself helpless and abandoned.]

Dr. Salomo Keyzer

Laat hij, die denkt dat God zijn gezant in deze wereld en in het toekomstige leven geene hulp zal verleenen, een touw aan den hemel bevestigen en laat hem daarna een eind aan zijn leven maken, en hij zal zien, of zijne kunstgrepen datgene de uitwerking kunnen benemen, welke hem toornig maakt.

Free Minds

Whosoever thinks that God will not grant him victory in this world and the Hereafter, then let him extend his request to the heavens, then let him stop and see whether this action has removed his obstacles.

Hamza Roberto Piccardo

Chi pensa che Allah non darà la vittoria [al Suo Inviato] in questa vita e nell’Altra, tenda una corda al soffitto fino a soffocarsi. Vedrà così se il suo artificio farà sparire ciò che lo fa andare in collera.

Hilali Khan

Whoever thinks that Allah will not help him (Muhammad SAW) in this world and in the Hereafter, let him stretch out a rope to the ceiling and let him strangle himself. Then let him see whether his plan will remove that whereat he rages!

Kuliev E.

Кто полагает, что Аллах не окажет ему (Мухаммаду) помощи в этом мире и в Последней жизни, пусть подвяжет веревку к небу (или потолку), а затем перережет ее и посмотрит, устранит ли его хитрость то, что вызывает его ярость.

M.-N.O. Osmanov

Тот, кто полагает, что Аллах не окажет помощи ему (т. е. Мухаммаду) в этой и будущей жизни, пусть подвяжет веревку к потолку, затем удавится ею и пусть тогда посмотрит, устранит ли его уловка то, что вызывает его гнев.

Mohammad Habib Shakir

Whoever thinks that Allah will not assist him in this life and the hereafter, let him stretch a rope to the ceiling, then let him cut (it) off, then let him see if his struggle will take away that at which he is enraged.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Whoso is wont to think (through envy) that Allah will not give him (Muhammad) victory in the world and the Hereafter (and is enraged at the thought of his victory), let him stretch a rope up to the roof (of his dwelling), and let him hang himself. Then let him see whether his strategy dispelleth that whereat he rageth!.

Palmer

He who thinks that God will never help him in this world or the next – let him stretch a cord to the roof and put an end to himself; and let him cut it and see if his stratagem will remove what he is enraged at.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Kim Allah’ın dünyada ve âhirette kendisine yardım etmeyeceğini sanıyorsa; bir sebeple göğe uzansın, sonra öteki ilişkilerini kessin de bakıversin: Oyunu, öfkelendiği şeyleri gerçekten giderecek mi?»

Qaribullah

If any one thinks that Allah will not give him (Prophet Muhammad) victory in this present world and in the Everlasting Life, let him stretch a rope to heaven, and let him sever it. Then, let him see if his guile does away with that which has enraged him.

QXP

If anyone thinks that Allah cannot help him in this world and in the life to come, let him reach out unto the heaven by any other means and thus try to make headway. And then let him see whether his approach will dispel the cause of his anguish.

Reshad Khalifa

If anyone thinks that GOD cannot support him in this life and in the Hereafter, let him turn completely to (his creator in) heaven, and sever (his dependence on anyone else). He will then see that this plan eliminates anything that bothers him.

Rodwell

Let him who thinketh that God will not help His Apostle in this world and in the next, stretch a cord aloft as if to destroy himself; then let him cut it, and see whether his devices can bring that to nought at which he was angry!

Sale

Whoso thinketh that God will not assist his Apostle in this world, and in the world to come, let him strain a rope towards heaven, then let him put an end to his life, and see whether his devices can render that ineffectual, for which he was angry.

Sher Ali

Whoso thinks that ALLAH will not help him in this world and the Hereafter, let him stretch a rope to heaven, and let him cut it off. Then let him see if his device can remove that which enrages him.

Unknown German

Wer da meint, daß Allah ihm (dem Propheten) niemals helfen wird hienieden und im Jenseits, der soll doch mit Hilfe eines Seils zum Himmel emporsteigen und es abschneiden. Dann soll er sehen, ob sein Anschlag das hinwegnehmen wird, was (ihn) erzürnt.

V. Porokhova

А тот, кто думает: Аллах ему ■ Ни в ближней жизни не поможет, ни в далекой, – ■ Тот пусть веревку к небесам протянет, ■ Потом ее обрежет и посмотрит – ■ Смогла ль его уловка устранить ■ То, что его приводит в ярость.

Yakub Ibn Nugman

Берәү зан итсә ягъни Аллаһ, Мухәммәд г-мгә дөньяда һәм ахирәттә ярдәм бирмәс дип әйтер булса, ул кеше көче җитсә, аркан сузып күккә менсен, аннары Мухәммәд г-мгә килә торган вәхийны яки ярдәмне киссен, соңра карасын бу хәйләсе аның ачуын китерерме? Ягъни ничек кенә ачуланса да, ни генә кылса да, аның Аллаһ эшенә каршы тора алмас.

جالندہری

جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ خدا اس کو دنیا اور آخرت میں مدد نہیں دے گا تو اس کو چاہیئے کہ اوپر کی طرف (یعنی اپنے گھر کی چھت میں) ایک رسی باندھے پھر (اس سے اپنا) گلا گھونٹ لے۔ پھر دیکھے کہ آیا یہ تدبیر اس کے غصے کو دور کردیتی ہے

طاہرالقادری

جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اﷲ اپنے (محبوب و برگزیدہ) رسول کی دنیا و آخرت میں ہرگز مدد نہیں کرے گا اسے چاہئے کہ (گھر کی) چھت سے ایک رسی باندھ کر لٹک جائے پھر (خود کو) پھانسی دے لے پھر دیکھے کیا اس کی یہ تدبیر اس (نصرتِ الٰہی) کو دور کر دیتی ہے جس پر غصہ کھا رہا ہے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.