سوره الحج (22) آیه 28

قرآن، سوره الحج (22) آیه 28

آیه پسین: سوره الحج (22) آیه 29
آیه پیشین: سوره الحج (22) آیه 27

عربی

لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَْنْعامِ فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ

بدون حرکات عربی

ليشهدوا منافع لهم و يذكروا اسم اللّه في أيّام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها و أطعموا البائس الفقير

خوانش

Liyashhadoo manafiAAa lahum wayathkuroo isma Allahi fee ayyamin maAAloomatin AAala ma razaqahum min baheemati al-anAAami fakuloo minha waatAAimoo alba-isa alfaqeera

آیتی

تا سودهايي را که از آن آنهاست ببينند و نام خدا را در روزهايي معين ، به هنگام ذبح چارپاياني که خدا رزق آنها ساخته ، ياد کنند پس از آنها بخوريد و بينوايان فقير را نيز اطعام کنيد

خرمشاهی

تا در منافعى كه براى آنان هست حضور داشته باشند، و نام خداوند را در روزهاى معين بر چارپايان زبان بسته اى كه روزيشان داده ايم، ببرند [و قربانى كنند]، آنگاه از آن بخوريد و به درمانده بينوا هم بخورانى.

کاویانپور

تا شاهد (و حافظ) بر منافع خودشان باشند و نام خدا را در روزهاى معلوم (10- 11- 12- 13 ذيحجه) ياد كنند كه ما آنها را از گوشت چهار پايان (قربانى) روزى داديم و از گوشت آنها بخورند و مستمندان و فقيران را اطعام كنند.

انصاریان

تا منافع خود را [از برکت این سفر معنوی] مشاهده کنند، و نام خدا را در روزهایی معین [که برای قربانی اعلام شده] بر دام های زبان بسته ای که به آنان عطا کرده ذکر کنند، [چون قربانی کردید] از آن بخورید و تهیدست را نیز اطعام کنید.

سراج

تا بنگرند (و دريابند) سودهائى كه براى ايشان است و تا ياد كنند نام خدا را در روزهاى دانسته شده بر (ذبح) آنچه خدا روزى داده است ايشان را از چهارپايان (شتر- گاو- گوسفند) پس بخوريد از گوشت آنها و بخورانيد بدرمانده تهيدست

فولادوند

تا شاهد منافع خويش باشند، و نام خدا را در روزهاى معلومى بر دامهاى زبان‏بسته‏اى كه روزىِ آنان كرده است ببرند. پس، از آنها بخوريد و به درمانده مستمند بخورانيد.

پورجوادی

تا شاهد منافع خويش باشند و نام خدا را در روزهاى معين (به هنگام ذبح) بر آنچه از چارپايان روزيشان كرده‏ايم ياد كنند، از گوشتشان بخوريد و بينوايان فقير را اطعام كنيد.

حلبی

تا ببينند سودهايى كه براى آنهاست و نام خدا را ياد كنند، در روزهايى معلوم، بر آنچه روزيشان داد از چهارپايان بسته زبان پس از آنها بخوريد و اطعام كنيد درمانده نيازمند را.

اشرفی

تا حاضر شوند منافعى كه براى ايشانست و ياد كنند نام خدا را در روزهاى معلوم بر آنچه روزيشان كرد از زبان بسته شتر و گاو و گوسفند پس بخوريد از آنها و بخورانيد سختى كشيده درويش را

خوشابر مسعود انصاري

تا در منافعى كه دارند، حضور يابند و نام خدا را در روزهايى معلوم بر چهارپايان حلال گوشتى كه به آنان روزى داده است، ياد كنند. پس از آن بخوريد و به درمانده بينوا بخورانيد

مکارم

تا شاهد منافع گوناگون خویش (در این برنامه حیاتبخش) باشند؛ و در ایّام معیّنی نام خدا را، بر چهارپایانی که به آنان داده است، (به هنگام قربانی‌کردن) ببرند؛ پس از گوشت آنها بخورید؛ و بینوای فقیر را نیز اطعام نمایید!

مجتبوی

تا نزد سودهايى كه ايشان راست حاضر آيند و خداى را در روزهايى دانسته- ايام نحر و تشريق يا دهه اول ذو الحجه- بر [ذبح‏] آنچه از چهارپايان زبان‏بسته روزيشان كرده ياد كنند. پس، از آن بخوريد و به درمانده درويش هم بخورانيد.

مصباح زاده

تا حاضر شوند منافعى كه براى ايشانست و ياد كنند نام خدا را در روزهاى معلوم بر آنچه روزيشان كرد از زبان بسته شتر و گاو و گوسفند پس بخوريد از آنها و بخورانيد سختى كشيده درويش را

معزی

تا بنگرند سودهائى براى خويش و ببرند نام خدا را در روزهائى دانسته بر آنچه روزيشان داده است از دامهاى چهارپا پس بخوريد از آن و بخورانيد به بينواى درويش

قمشه ای

تا (در آنجا) بر سر منافع (دنیوی و اخروی بسیار) خود حضور یابند و نام خدا را در ایامی معین یاد کنند که آنها را از حیوانات بهائم (یعنی شتر و گاو و گوسفند) روزی داده است. پس از آن تناول کرده و فقیران بیچاره را نیز (از قربانیها) طعام دهید.

رشاد خليفه

آنها مي ‌توانند به دنبال منافع بازرگاني باشند و در طي روزهاي معين نام خدا را ياد كنند كه چارپايان را براي آنها فراهم نمود. از آن بخوريد و درماندگان و تهيدستان را غذا دهيد.

Literal

To witness benefits/uses for them, and they mention/remember God’s name in known days/times, on (for) what He provided for them from quadrupeds of land and sea excluding felines the camels/livestock, so eat from it, and feed the miserable/fallen in hardship, the poor/needy .

Al-Hilali Khan

That they may witness things that are of benefit to them (i.e. reward of Hajj in the Hereafter, and also some worldly gain from trade, etc.), and mention the Name of Allah on appointed days (i.e. th, th, th, and th day of Dhul-Hijjah), over the beast of cattle that He has provided for them (for sacrifice) (at the time of their slaughtering by saying: Bismillah, Wallahu-Akbar, Allahumma Minka wa Ilaik). Then eat thereof and feed therewith the poor who have a very hard time.

Arthur John Arberry

that they may witness things profitable to them and mention God’s Name on days well-known over such beasts of the flocks as He has provided them: «So eat thereof, and feed the wretched poor.»

Asad

so that they might experience much that shall be of benefit to them, [Lit., «that they might witness benefits [accruing] to them» – i.e., increased consciousness of God through facing the first temple ever dedicated to Him, as well as the consciousness of being part of a brotherhood embracing all believers. Apart from these spiritual benefits, the annual pilgrimage to Mecca provides an opportunity for believers from all parts of the world to become acquainted with the many social and political problems that confront the various geographically separated sectors of the community.] and that they might extol the name of God on the days appointed [for sacrifice], over whatever heads of cattle He may have provided for them [The repeated Quranic insistence on pronouncing the name of God whenever one slaughters an animal is meant to make the believers «realize the awfulness of taking life, and the solemn nature of the trust which God has conferred upon them in the permission to eat the flesh of animals» (Marmaduke Pickthall, The Meaning of the Glorious Koran, London 1930, p. 342, footnote 2). As regards the «days appointed» [ayyam ma lumat] spoken of above, they apparently denote the Festival of Sacrifices, which falls on the 10th of the lunar month of Dhu `l-Hijjah, as well as the next two days, marking the end of the pilgrimage (Ibn Abbas, as quoted by Razi).] [to this end]: eat, then, thereof, and feed the unfortunate poor. [Whereas the pilgrims are merely permitted to eat some of the flesh of the animals which they have sacrificed, the feeding of the poor is mandatory (Tabari and Zamakhshari) and constitutes. thus, the primary objective of these sacrifices. Apart from this, they are meant to commemorate Abraham’s readiness to sacrifice his first-born son (Ishmael) after he dreamt that God demanded of him this supreme sacrifice (see 37:102 – 107 and the corresponding notes); furthermore, they are a reminder that God is the Provider of all sustenance and the One who gives life and deals death, and that all must return to Him; and lastly (as stressed by Razi), they are to be symb
ols of each believer’s readiness to sacrifice himself in the cause of truth.]

Dr. Salomo Keyzer

Opdat zij getuigen mogen zijn van de voordeelen die voor hen voortspruiten uit het bezoeken van deze heilige plaats, en dat zij den naam van God mogen herdenken op de bepaalde dagen, uit dankbaarheid voor de kudden, welke hij hun heeft geschonken. Eet dus daarvan, en voedt den nooddruftige en den arme.

Free Minds

So that they may witness benefits for themselves and recall God’s name in the appointed days over what He has provided for them of the animal livestock. So eat from it and feed the needy and the poor.

Hamza Roberto Piccardo

per partecipare ai benefici che sono stati loro concessi; ed invocare il Nome di Allah nei giorni stabiliti, sull’animale del gregge che è stato loro attribuito in nutrimento. Mangiatene voi stessi e datene al bisognoso e al povero.

Hilali Khan

That they may witness things that are of benefit to them (i.e. reward of Hajj in the Hereafter, and also some worldly gain from trade, etc.), and mention the Name of Allah on appointed days (i.e. 10th, 11th, 12th, and 13th day of Dhul-Hijjah), over the beast of cattle that He has provided for them (for sacrifice) (at the time of their slaughtering by saying: Bismillah, Wallahu-Akbar, Allahumma Minka wa Ilaik). Then eat thereof and feed therewith the poor who have a very hard time.

Kuliev E.

Пусть они засвидетельствуют то, что приносит им пользу, и поминают имя Аллаха в установленные дни над скотиной, которой Он наделил их. Ешьте от них и кормите несчастного бедняка!

M.-N.O. Osmanov

дабы быть очевидцами выгод [которые влечет хаддж] для них, славить имя Аллаха в установленные дни при [принесении в жертву] дарованную им скотину. Так ешьте их мясо и кормите обездоленного бедняка!

Mohammad Habib Shakir

That they may witness advantages for them and mention the name of Allah during stated days over what He has given them of the cattle quadrupeds, then eat of them and feed the distressed one, the needy.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

That they may witness things that are of benefit to them, and mention the name of Allah on appointed days over the beast of cattle that He hath bestowed upon them. Then eat thereof and feed therewith the poor unfortunate.

Palmer

that they may witness advantages for them, and may mention the name of God for the stated days over what God has provided them with of brute beasts, then eat thereof and feed the badly off, the poor.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Kendilerine ait bir takım yararlara tanık olsunlar. Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerinde belirli günlerde Allah’ın adını ansınlar. İşte bunlardan yiyin, sıkıntı içindeki fakiri de doyurun.

Qaribullah

that they witness profitable things for them and mention the Name of Allah on well known days over the flocks which He has provided them. Eat thereof, and feed the wretched poor.

QXP

So that they might see with their own eyes and experience what benefits the Divine System holds for them (in addition to uniting them in the common bond of humanity). And they shall commemorate Allah’s Name collectively during the specified days of Hajj; and over the livestock He has bestowed upon them. Then host one another with the livestock (to make the Congregation self-sufficient in the food resource). Eat and feed the distressed poor (regardless of whether they are in the congregation or elsewhere).

Reshad Khalifa

They may seek commercial benefits, and they shall commemorate GOD’s name during the specified days for providing them with livestock. «Eat therefrom and feed the despondent and the poor.»

Rodwell

That they may bear witness of its benefits to them, and may make mention of God’s name on the appointed days, over the brute beasts with which He hath supplied them for sustenance: Therefore eat thereof yourselves, and feed the needy, the poor:

Sale

that they may be witnesses of the advantages which accrew to them from the visiting this holy place, and may commemorate the name of God on the appointed days, in gratitude for the brute cattle which He hath bestowed on them. Wherefore eat thereof, and feed the needy, and the poor.

Sher Ali

`That they may witness the benefits provided for them and may mention the name of ALLAH, during the appointed days, over the quadrupeds of the class of cattle that HE has provided for them. So eat thereof and feed the distressed and the needy.

Unknown German

Auf daß sie ihre Vorteile wahrnehmen und des Namens Allahs gedenken während der bestimmten Tage für das, was Er ihnen gegeben hat an Vieh. Darum esset davon und speiset den Notleidenden, den Bedürftigen.

V. Porokhova

Чтобы они могли свидетелями стать ■ О пользе им (в паломничестве) этом ■ И чтоб в назначенные дни ■ Они Аллаха имя поминали ■ Над (жертвенным) скотом, ■ Что Он им даровал (в стадах их): ■ Вкушайте (сами мясо) их ■ И накормите им несчастных и в нужде.

Yakub Ibn Nugman

Хаҗиларның дөньяларына вә диннәренә файда китерсеннәр өчен, һәм тәшрыйк кеби билгеле бәйрәм көннәрендә Аллаһ исемен күп зекер итсеннәр өчен дөя, сыер вә куйлар белен ризыкландыруына шөкер итеп, хаҗда салган корбан итләрен атагыз һәм каты фәкыйрьгә ашатыгыз.

جالندہری

تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کے لئے حاضر ہوں۔ اور (قربانی کے) ایام معلوم میں چہار پایاں مویشی (کے ذبح کے وقت) جو خدا نے ان کو دیئے ہیں ان پر خدا کا نام لیں۔ اس میں سے تم خود بھی کھاؤ اور فقیر درماندہ کو بھی کھلاؤ

طاہرالقادری

تاکہ وہ اپنے فوائد (بھی) پائیں اور (قربانی کے) مقررہ دنوں کے اندر اﷲ نے جو مویشی چوپائے ان کو بخشے ہیں ان پر (ذبح کے وقت) اﷲ کے نام کا ذکر بھی کریں، پس تم اس میں سے خود (بھی) کھاؤ اور خستہ حال محتاج کو (بھی) کھلاؤ،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.