سوره الحج (22) آیه 36

قرآن، سوره الحج (22) آیه 36

آیه پسین: سوره الحج (22) آیه 37
آیه پیشین: سوره الحج (22) آیه 35

عربی

وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ كَذلِكَ سَخَّرْناها لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

بدون حرکات عربی

و البدن جعلناها لكم من شعائر اللّه لكم فيها خير فاذكروا اسم اللّه عليها صوافّ فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها و أطعموا القانع و المعترّ كذلك سخّرناها لكم لعلّكم تشكرون

خوانش

Waalbudna jaAAalnaha lakum min shaAAa-iri Allahi lakum feeha khayrun faothkuroo isma Allahi AAalayha sawaffa fa-itha wajabat junoobuha fakuloo minha waatAAimoo alqaniAAa waalmuAAtarra kathalika sakhkharnaha lakum laAAallakum tashkuroona

آیتی

شتران قرباني را براي شما از شعاير خدا قرار داديم شما را در آن ، خيري است و همچنان که برپاي ايستاده اند نام خدا را بر آنها بخوانيد و چون پهلويشان بر زمين رسيد از آنها بخوريد و فقيران قانع و گدايان را اطعام کنيد اينها را براي شما رام کرديم باشد که سپاسگزاري کنيد

خرمشاهی

و [قربانى] شتران درشت اندام را براى شما از شعائر الهى گردانده ايم; براى شما در آن خيرى هست، پس در حالى كه به صف و بر پا ايستاده اند، نام خداوند را بر آنها ببريد [و قربانى كنيد] و چون پهلوهايشان به خاك رسيد [و بدنشان سرد شد] از آن بخوريد، و به فقير غير سائ

کاویانپور

براى شما قربانى كردن شتران را از شعائر خدا قرار داديم كه در آن منافعى براى شما هست. هنگام ذبح آنها تا برپا ايستاده‏اند، نام خدا را ذكر كنيد و هنگامى كه به پهلو بر زمين افتند از گوشت آنها بخوريد و مستمندان و سائلين را اطعام كنيد و بدينسان آنها را در اختيار شما گذاشتيم تا شكر نعمت خدا را بجاى آوريد.

انصاریان

شتران قربانی را برای شما از شعایر خدا قرار دادیم، برای شما در آنها سودی [مانند سواری گرفتن و تغذیه از شیر و گوشت آنها] ست؛ در حالی که به نظم در خط مستقیم ایستاده اند، نام خدا را [هنگام نحر کردنشان] بر آنها ذکر کنید، و زمانی که [بی جان] به پهلو در افتاده اند، از آنها بخورید و به تهیدستانی که اهل درخواست کردن نیستند و فقیرانی که اهل درخواست کردن هستند، بخورانید. این گونه آنها را برای شما رام و مسخّر کردیم تا سپاس گزاری کنید.

سراج

و اشتران قربانى را قرار داديمشان براى شما از نشانه‏هاى (دين) خدا شما را در آنها نيكوئيست و ياد كنيد نام خدا را بر كشتن آن در حاليكه بر پا ايستاده باشند و چون بيفتد پهلوهاى آنها (بزمين) بخوريد از گوشتشان و بخورانيد نيازمند قانع و سؤال كننده را اينچنين رامشان كرديم برايتان تا آنكه شما سپاسگزارى كنيد

فولادوند

و شتران فربه را براى شما از [جمله‏] شعاير خدا قرار داديم: در آنها براى شما خير است. پس نام خدا را بر آنها -در حالى كه برپاى ايستاده‏اند- ببَريد و چون به پهلو درغلتيدند از آنها بخوريد و به تنگدست [سائل‏] و به بينوا[ى غير سائل ]بخورانيد. اين گونه آنها را براى شما رام كرديم، اميد كه شكرگزار باشيد.

پورجوادی

و شتران قربانى را براى شما از شعائر الهى قرار داديم، شما را در آن خير و بركت است، نام خدا را در همان حال كه به پا ايستاده‏اند ببريد و هنگامى كه پهلويشان (بر زمين) قرار گرفت از گوشتشان بخوريد و فقيران قانع و خواهنده را اطعام كنيد، ما اينگونه اينها را براى شما رام كرديم تا سپاس داريد.

حلبی

و [ذبح اشتران بزرگ و فربه‏] را براى شما از شعائر خدا قرار داديم شما را در آن خير است. پس نام خدا را بر آنها ياد كنيد، [در حالى كه‏] ايستاده باشند، و آن گاه كه به پهلوهاى خود فرو افتند، پس از آن بخوريد و «قانع» و «معتر» [يعنى كسى كه اشاره به نياز خود بكند ولى سؤالى نكند] را اطعام كنيد اينچنين اين [چهار پايان‏] را براى شما تسخير كرديم. باشد كه شما شكر گزاريد!

اشرفی

و شتران تنومند گردانيديم آنها را براى شما از علامت‏هاى خدا شما راست در آنها منافع پس ياد كنيد نام خدا را بر آنها صف زدگان پس چون فرود آيد پهلوهاشان پس بخوريد از آنها و بخورانيد قانع و دريوزه را همچنين مسخر كرديم آنها را براى شما باشد كه شما شكر كنيد

خوشابر مسعود انصاري

و [قربانى كردن‏] شتران [درشت اندام‏] را برايتان از شعائر خداوند گردانيده‏ايم، در آن برايتان خير است. پس نام خداوند را بر [ذبح‏] آن [شتران‏] در حالى ياد كنيد كه بر پا ايستاده‏اند، آن گاه چون پهلوى آن [شتران‏] به زمين رسد، از آن بخوريد و به بينواى غير سائل و سائل بخورانيد. بدينسان آن را برايتان رام گردانيده‏ايم باشد كه سپاس گزاريد

مکارم

و شترهای چاق و فربه را (در مراسم حج) برای شما از شعائر الهی قرار دادیم؛ در آنها برای شما خیر و برکت است؛ نام خدا را (هنگام قربانی کردن) در حالی که به صف ایستاده‌اند بر آنها ببرید؛ و هنگامی که پهلوهایشان آرام گرفت (و جان دادند)، از گوشت آنها بخورید، و مستمندان قانع و فقیران را نیز از آن اطعام کنید! این گونه ما آنها را مسخّرتان ساختیم، تا شکر خدا را بجا آورید.

مجتبوی

و شتران قربانى را براى شما از نشانه‏هاى عبادت خدا قرار داديم، شما را در آن خيرى [و ثوابى‏] است. پس نام خداى را بر آنها [كه نحر مى‏كنيد] در حالى كه ايستاده‏اند ياد كنيد، و چون پهلوشان بر زمين افتد- جان دهند- از آنها بخوريد و به نيازمند خرسند و بينواى خواهنده بخورانيد. اينچنين آنها را براى شما رام كرديم، باشد كه سپاس داريد.

مصباح زاده

و شتران تنومند گردانيديم آنها را براى شما از علامت‏هاى خدا شما راست در آنها منافع پس ياد كنيد نام خدا را بر آنها صف زدگان پس چون فرود آيد پهلوهاشان پس بخوريد از آنها و بخورانيد قانع و دريوزه را همچنين مسخر كرديم آنها را براى شما باشد كه شما شكر كنيد

معزی

و اشتران فربه (قربانى) گردانيديم آنها را براى شما از شعارهاى خدا شما را است در آنها خوبيى پس ببريد نام خدا را بر آنها صف آرندگان تا گاهى كه بيفتد پهلوهاى آنها بخوريد از آنها و بخورانيد بينوا و دريوزه را بدينسان رام گردانيديمشان براى شما شايد شما سپاسگزاريد

قمشه ای

و (نحر) شتران فربه را برای شما از شعائر خدا (و احکام حج) مقرر داشتیم که در آن قربانی شما را خیر و صلاح است، پس هنگام ذبح آنها تا برپا ایستاده‌اند نام خدا را یاد کنید و چون پهلوشان به زمین افتد (و نحر کامل شوند) از گوشت آنها تناول نموده و به فقیر وسائل هم اطعام کنید. ما این چنین این بهائم را مسخر و مطیع شما ساختیم تا شکر (نعمتهای ما را) به جای آرید.

رشاد خليفه

هديه كردن حيوانات از جمله مراسمي است كه خدا به نفع خودتان مقرر كرده است. هنگامي كه آنها در صف ايستاه‌اند، نام خدا را بر آنها ذكر كنيد. هنگامي كه براي قرباني كردن هديه شدند، از آنها بخوريد و تهيدستان و نيازمندان را غذا دهيد. به همين جهت ما آنها را براي شما رام كرديم، باشد كه قدرداني خود را نشان دهيد.

Literal

And the fattened camel/cow (for sacrifice), We made it for you from God’s methods/ways of worship, for you in it (is) goodness , so remember/mention God’s name on it (when it is) lined/arranged in a row, so if it fell down and died (was sacrificed and fell on) its sides, so eat from it and feed the humble asker that is content with little or much , and the poor/needy/poorest, as/like that We manipulated/subjugated it for you, maybe/perhaps you thank/be grateful.

Al-Hilali Khan

And the Budn (cows, oxen, or camels driven to be offered as sacrifices by the pilgrims at the sanctuary of Makkah.) We have made for you as among the Symbols of Allah, therein you have much good. So mention the Name of Allah over them when they are drawn up in lines (for sacrifice). Then, when they are down on their sides (after slaughter), eat thereof, and feed the beggar who does not ask (men), and the beggar who asks (men). Thus have We made them subject to you that you may be grateful.

Arthur John Arberry

And the beasts of s
acrifice — We have appointed them for you as among God’s waymarks; therein is good for you. So mention God’s Name over them, standing in ranks then, when their flanks collapse, eat of them and feed the beggar and the suppliant. So We have subjected them to you; haply you will be thankful.

Asad

And as for the sacrifice of cattle, We have ordained it for you as one of the symbols set up by God, [See note on verse 32 above.] in which there is [much] good for you. Hence, extol the name of God over them when they are lined up [for sacrifice]; and after they have fallen lifeless to the ground, eat of their flesh, [Lit., «of them».] and feed the poor who is contented with his lot (and does not beg), as well as him who is forced to beg. It is to this end [Lit., «thus».] that We have made them [I.e., the sacrificial animal.] subservient to your needs, so that you might have cause to be grateful.

Dr. Salomo Keyzer

De kameelen voor offeranden gedood, hebben wij u aangewezen als zinnebeelden van uwe gehoorzaamheid aan God; ook verkrijgt gij andere voordeelen van hen. Herdenk dus den naam van God over hen, als gij hen doodt, in de juiste orde op hunne voeten staande, en als zij dood zijn nedergevallen eet dan er van, en geef er van te eten, zoowel aan hem, die tevreden is met hetgeen hem gegeven wordt, zonder dat hij vraagt, als aan hem die vraagt. Zoo hebben wij u de oppermacht over hen gegeven, opdat gij ons dankbaar zoudt zijn.

Free Minds

And the plump animals for offering, We have made them for you as decrees from God, in them is goodness for you. So mention God’s name upon them while being orderly, so once their body becomes still, then eat from them and give food to the poor and the needy. It was thus that We have made them in service to you, that you may be thankful.

Hamza Roberto Piccardo

E le [vittime sacrificali] imponenti ve le indicammo come elementi rituali. In ciò vi è un bene per voi! Menzionate su di loro il Nome di Allah quando le apprestate [al sacrificio], poi, quando giacciono

Hilali Khan

And the Budn (cows, oxen, or camels driven to be offered as sacrifices by the pilgrims at the sanctuary of Makkah.) We have made for you as among the Symbols of Allah, therein you have much good. So mention the Name of Allah over them when they are drawn up in lines (for sacrifice). Then, when they are down on their sides (after slaughter), eat thereof, and feed the beggar who does not ask (men), and the beggar who asks (men). Thus have We made them subject to you that you may be grateful.

Kuliev E.

Жертвенных верблюдов Мы сделали для вас обрядовыми знамениями Аллаха. Они приносят вам пользу. Произносите же над ними имя Аллаха, когда они стоят рядами. Когда же они падут на свои бока, то ешьте от них и кормите тех, кто довольствуется малым, и тех, кто просит от нищеты. Так Мы подчинили их (верблюдов) вам, – быть может, вы будете благодарны.

M.-N.O. Osmanov

И принесение в жертву верблюдов Мы установили для вас в качестве обряда, предписанного Аллахом. Для вас в этом – польза. Произносите же над верблюдами имя Аллаха, когда они стоят рядами. А когда их повергнут на бока, то ешьте их [мясо], накормите и того, кто стыдится просить, и того, кто просит не таясь. Так Мы дали вам власть над ними (т. е. жертвенными верблюдами), – быть может, вы возблагодарите [за это].

Mohammad Habib Shakir

And (as for) the camels, We have made them of the signs of the religion of Allah for you; for you therein is much good; therefore mention the name of Allah on them as they stand in a row, then when they fall down eat of them and feed the poor man who is contented and the beggar; thus have We made them subservient to you, that you may be grateful.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And the camels! We have appointed them among the ceremonies of Allah. Therein ye have much good. So mention the name of Allah over them when they are drawn up in lines. Then when their flanks fall (dead), eat thereof and feed the beggar and the suppliant. Thus have We made them subject unto you, that haply ye may give thanks.

Palmer

The bulky (camels) we have made for you one of the symbols of God, therein have ye good; so mention the name of God over them as they stand in a row, and when they fall down (dead) eat of them, and feed the easily contented and him who begs.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Biz o büyükbaş hayvanları da sizin için Allah’ın kutsallık nişanları arasına koyduk. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar sıralanmış halde ayakları üzerine dururken, üzerlerine Allah’ın ismini anın. Yanları yere yaslandığı zaman da onlardan yiyin; isteyen yoksulu da istemeyen yoksulu da doyurun. Allah o hayvanları sizin hizmetinize verdi ki, şükredebilesiniz.

Qaribullah

And the camels We have made a part of the waymarks of Allah. In them is good for you. Pronounce over them the Name of Allah, when they are hobbled; and when they have fallen down on their sides, eat of them and feed the impoverished nonrequestor and the requestor. As such We have subjected them to you, in order that you give thanks.

QXP

And the camels! We have appointed them among the symbols (of obedience) to Allah; in them is much good for you. (They carry you and your loads and then help you host one another). So mention Allah’s Name over them when they are drawn up in lines (for sacrifice). And after they have fallen to the ground lifeless, eat from their flesh, and feed the contented poor who beg not as well as the poor who ask. Remember that Allah has subjected these animals to you so that you may be practically grateful.

Reshad Khalifa

The animal offerings are among the rites decreed by GOD for your own good. You shall mention GOD’s name on them while they are standing in line. Once they are offered for sacrifice, you shall eat therefrom and feed the poor and the needy. This is why we subdued them for you, that you may show your appreciation.

Rodwell

And the camels have we appointed you for the sacrifice to God: much good have ye in them. Make mention, therefore, of the name of God over them when ye slay them, as they stand in a row; and when they are fallen over on their sides, eat of them, and feed him who is content and asketh not, and him who asketh. Thus have We subjected them to you, to the intent ye should be thankful.

Sale

The camels slain for sacrifice have We appointed for you as symbols of your obedience unto God: Ye also receive other advantages from them. Wherefore commemorate the name of God over them, when ye slay them, standing on their feet disposed in right order: And when they are fallen down dead, eat of them; and give to eat thereof both unto him who is content with what is given him, without asking, and unto him who asketh. Thus have We given you dominion over them, that ye might return Us thanks.

Sher Ali

And among the sacred Signs of ALLAH WE have appointed for you the sacrificial camels. In them there is much good for you. So mention the name of ALLAH over them as they stand tied up in rows. And when they fall down dead on their sides, eat thereof and feed him who is needy but contented and him also who supplicates. Thus have WE subjected them to you, that you may be grateful.

Unknown German

Und unter den Zeichen Allahs haben Wir für euch die Opferkamele bestimmt. An ihnen habt ihr viel Gutes. So sprechet den Namen Allahs über sie aus, wenn sie gereiht dastehen. Und wenn ihre Seiten niederfallen, so esset davon und speiset den Bedürftigen und den Bittenden. Also haben Wir sie euch dienstbar gemacht, daß ihr dankbar seiet.

V. Porokhova

Для вас Мы сделали верблюдов ■ Из (всех других) отмеченных (животных) ■ Для (жертво)приношения Аллаху, – ■ Ведь в них – для вас большое благо. ■ Так поминайте же над ними Его имя, ■ Когда их собирают в ряд (к забою). ■ Когда ж они падут на их бока ■ (И, перестав дышать, замрут), ■ Ешьте их сами и кормите тех, ■ Кто к вам в смирении своем (не смеет обратиться), ■ (Довольствуясь лишь доброхотным подаяньем), ■ И тех, кто сам стыдливо просит вас. ■ Так подчинили вам Мы (скот), ■ Чтоб, (осознав знаменье это), ■ Вы Нам могли быть благодарны.

Yakub Ibn Nugman

Корбан дөяләрен Аллаһ диненең галәмәтләреннән кылдык, аларда сезнең өчен дөньяда файда, ахирәткә сәваб бар, өч аякларында торган хәлләрендә бугазлаган вакытыгызда Аллаһ исемен зекер итегез, әгәр бугазлагач яннары илә җиргә төшсәләр, аларны ашагыз вә канәгатьле фәкыйрьгә вә оялып сораучы фәкыйрьгә ашатыгыз! Ул дөяләрне аяк өстендә бугазлауны бәян иткәнебез кеби аларны сезгә файдаландырдык, шаять шөкер итәрсез.

جالندہری

اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لئے شعائر خدا مقرر کیا ہے۔ ان میں تمہارے لئے فائدے ہیں۔ تو (قربانی کرنے کے وقت) قطار باندھ کر ان پر خدا کا نام لو۔ جب پہلو کے بل گر پڑیں تو ان میں سے کھاؤ اور قناعت سے بیٹھ رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے ان کو تمہارے زیرفرمان کردیا ہے تاکہ تم شکر کرو

طاہرالقادری

اور قربانی کے بڑے جانوروں (یعنی اونٹ اور گائے وغیرہ) کو ہم نے تمہارے لئے اﷲ کی نشانیوں میں سے بنا دیا ہے ان میں تمہارے لئے بھلائی ہے پس تم (انہیں) قطار میں کھڑا کر کے (نیزہ مار کر نحر کے وقت) ان پر اﷲ کا نام لو، پھر جب وہ اپنے پہلو کے بل گر جائیں تو تم خود (بھی) اس میں سے کھاؤ اور قناعت سے بیٹھے رہنے والوں کو اور سوال کرنے والے (محتاجوں) کو (بھی) کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے انہیں تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ تم شکر بجا لاؤ،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.