سوره الحج (22) آیه 37

قرآن، سوره الحج (22) آیه 37

آیه پسین: سوره الحج (22) آیه 38
آیه پیشین: سوره الحج (22) آیه 36

عربی

لَنْ يَنالَ اللَّهَ لُحُومُها وَ لا دِماؤُها وَ لكِنْ يَنالُهُ التَّقْوى مِنْكُمْ كَذلِكَ سَخَّرَها لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ وَ بَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ

بدون حرکات عربی

لن ينال اللّه لحومها و لا دماؤها و لكن يناله التّقوى منكم كذلك سخّرها لكم لتكبّروا اللّه على ما هداكم و بشّر المحسنين

خوانش

Lan yanala Allaha luhoomuha wala dimaoha walakin yanaluhu alttaqwa minkum kathalika sakhkharaha lakum litukabbiroo Allaha AAala ma hadakum wabashshiri almuhsineena

آیتی

گوشت و خون اين شتران به خدا نمي رسد آنچه به او مي رسد پرهيزگاري شماست همچنين آنها را رام شما ساخت تا خدا را به شکرانه آنکه هدايتتان کرده است ، به بزرگي ياد کنيد و نيکوکاران را بشارت ده

خرمشاهی

گوشتهاى آنها و خونهايشان هرگز به خداوند نمى رسد، بلكه پرهيزگارى شما به رضاى او نايل مى گردد; بدينسان آنها را براى شما رام كرده است تا خداوند را به خاطر آنكه راهنمايى تان كرده است، تكبير گوييد، و به نيكوكاران بشارت ده.

کاویانپور

خدا (در مورد قربانى كردن) از شما گوشت و خون قربانى نميخواهد، بلكه پرهيزكارى و تقواى دل مورد نظر خداست و بدينسان آنها را در اختيار شما قرار داد تا خدا را به بزرگى ياد كنيد كه شما را هدايت فرمود و نيكوكاران را بشارت باد.

انصاریان

هرگز گوشت هایشان وخون هایشان به خدا نمی رسد، بلکه تقوای شما به او می رسد. این گونه آنها را برای شما رام و مسخّر کرد تا خدا را به [شکرانه] اینکه هدایتتان کرد به بزرگی یاد کنید؛ و نیکوکاران را [به لطف و رحمت خدا] مژده ده.

سراج

هرگز نرسد بخدا گوشتهاى آنها و نه خونهاى آنها و ليكن مى‏رسد بخدا پرهيزكارى از شما اينچنين مسخر كرديم اشتران را براى شما تا ببزرگى ياد كنيد خدا را بر آنچه راه نمود شما را (بدستورات دينى) و مژده ده نيكوكاران را

فولادوند

هرگز [نه‏] گوشتهاى آنها و نه خونهايشان به خدا نخواهد رسيد، ولى [اين‏] تقواى شماست كه به او مى‏رسد. اين گونه [خداوند] آنها را براى شما رام كرد، تا خدا را به پاس آنكه شما را هدايت نموده به بزرگى ياد كنيد، و نيكوكاران را مژده ده.

پورجوادی

گوشت و خون آنها هرگز به خدا نمى‏رسد و ليكن چيزى كه به او مى‏رسد پرهيزگارى شماست، اينگونه خدا آنها را به تسخير شما در آورد تا به شكرانه هدايت شدنتان بزرگش بشماريد و نيكوكاران را بشارت ده،

حلبی

[و بدانيد كه‏] هرگز گوشت‏هاى اين قربانيها و ريختن خون آنها نزد خدا به درجه قبول نرسد و ليكن تقواى شما به [درجه قبول‏] او برسد اينچنين آنها را براى شما مسخر كرد تا خدا را بدانچه هدايتتان كرد به بزرگى ياد كنيد. و نيكوكاران را بشارت ده.

اشرفی

هرگز نميرسد خدا را گوشتهاى آنها و نه خونهاى آنها و ليكن ميرسد او را پرهيزگارى از شما همچنين مسخر كرد آنها را براى شما تا بزرگ داريد خدا را بر آنچه هدايت كرد شما را و مژده ده نيكو كاران را

خوشابر مسعود انصاري

[هرگز] گوشتهاى آن [قربانيها] و نيز خونهايش به خداوند نمى‏رسد بلكه پرهيزگاريتان به او مى‏رسد. بدينسان آن [قربانيها] را برايتان تسخير كرد تا خداوند را به شكرانه آنكه شما را هدايت كرده است به بزرگى ياد كنيد و به نيكوكاران نويد ده

مکارم

نه گوشتها و نه خونهای آنها، هرگز به خدا نمی‌رسد. آنچه به او می‌رسد، تقوا و پرهیزگاری شماست. این گونه خداوند آنها را مسخّر شما ساخته، تا او را بخاطر آنکه شما را هدایت کرده است بزرگ بشمرید؛ و بشارت ده نیکوکاران را!

مجتبوی

گوشت و خون آنها- قربانيها- هرگز به خدا نمى‏رسد و ليكن پرهيزگارى شما به او مى‏رسد. بدين گونه آنها- چهارپايان- را براى شما رام كرد تا خداى را به پاس آنكه شما را راه نمود به بزرگى ياد كنيد. و نيكوكاران را مژده ده.

مصباح زاده

هرگز نميرسد خدا را گوشتهاى آنها و نه خونهاى آنها و ليكن ميرسد او را پرهيزگارى از شما همچنين مسخر كرد آنها را براى شما تا بزرگ داريد خدا را بر آنچه هدايت كرد شما را و مژده ده نيكوكاران را

معزی

هرگز نرسد خدا را گوشتها و نه خونهاى آنها و ليكن رسدش پرهيزكارى از شما بدينگونه رام كرديم آنها را براى شما تا بزرگ شمريد خدا را بر آنچه راهبريتان كرد و بشارت ده نيكوكاران

قمشه ای

(بدانید که) هرگز گوشت و خون این قربانیها نزد خدا (به درجه قبول) نمی‌رسد لیکن تقوای شماست که به (پیشگاه قبول) او خواهد رسید. این چنین این بهایم را مسخر شما ساخته تا خدا را به پاس آنکه شما را هدایت فرمود تکبیر و تسبیح گویید (و شکر نعمتش به جای آرید) و تو (ای رسول) نیکوکاران را (به سعادت ابد) بشارت ده.

رشاد خليفه

نه گوشت آنها و نه خون آنها به خدا مي ‌رسد. آنچه به او مي ‌رسد پرهيزكاري شماست. او آنها را برايتان رام كرده است، باشد كه سپاسگزاري خود را با تجليل خدا به دليل آنكه شما را هدايت كرد، نشان دهيد. به نيكوكاران مژده بده.

Literal

God will not take/receive its meat , and nor its blood, and but He takes/receives the fear and obedience from you, as/like that He manipulated/subjugated it for you to greaten/magnify God on what He guided you, and announce good news (to) the good doers.

Al-Hilali Khan

It is neither their meat nor their blood that reaches Allah, but it is piety from you that reaches Him. Thus have We made them subject to you that you may magnify Allah for His Guidance to you. And give glad tidings (O Muhammad SAW) to the Muhsinoon (doers of good).

Arthur John Arberry

The flesh of them shall not reach God, neither their blood, but godliness from you shall reach Him. So He has subjected them to you, that you may magnify God for that He has guided you. And give thou good tidings unto the good-doers.

Asad

[But bear in mind:] never does their flesh reach God, and neither their blood: it is only your God-consciousness that reaches Him. It is to this end that We have made them subservient to your needs, so that you might glorify God for all the guidance with which He has graced you. And give thou this glad tiding unto the doers of good:

Dr. Salomo Keyzer

Hun vleesch wordt niet door God aangenomen, noch hun bloed, maar uwe vroomheid wordt door hem aangenomen. Zoo hebben wij u de oppermacht over hen gegeven, opdat gij God zoudt verheerlijken voor de openbaringen, waardoor hij u heeft geleid. En breng den rechtvaardige de goede tijding.

Free Minds

Neither their meat nor their blood reaches God, but what reaches Him is the righteousness from you. It was thus that He made them in service to you, so that you may glorify God for what He has guided you to, and give news to the good doers.

Hamza Roberto Piccardo

Le loro carni e il loro sangue non giungono ad Allah, vi giunge invece il vostro timor [di Lui]. Così ve le ha assoggettate, affinché proclamiate la grandezza di Allah Che vi ha guidato. Danne la lieta novella a coloro che operano il bene.

Hilali Khan

It is neither their meat nor their blood that reaches Allah, but it is piety from you that reaches Him. Thus have We made them subject to you that you may magnify All
ah for His Guidance to you. And give glad tidings (O Muhammad SAW) to the Muhsinoon (doers of good).

Kuliev E.

Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До Него доходит лишь ваша богобоязненность. Так Он подчинил их вам, чтобы вы возвеличивали Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь. Обрадуй же благой вестью творящих добро.

M.-N.O. Osmanov

Ни мясо их, ни кровь их (т. е. жертвенных животных) не нужны Аллаху, Ему нужна лишь ваша набожность. Посему Он дал вам власть над жертвенными животными, чтобы вы величали Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь. Так обрадуй же благой вестью тех, кто вершит добро.

Mohammad Habib Shakir

There does not reach Allah their flesh nor their blood, but to Him is acceptable the guarding (against evil) on your part; thus has He made them subservient to you, that you may magnify Allah because He has guided you aright; and give good news to those who do good (to others).

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Their flesh and their food reach not Allah, but the devotion from you reacheth Him. Thus have We made them subject unto you that ye may magnify Allah that He hath guided you. And give good tidings (O Muhammad) to the good.

Palmer

Thus have we subjected them to you; haply, ye may give thanks! Their meat will never reach to God, nor yet their blood, but the piety from you will reach to Him. Thus hath He subjected them to you that ye may magnify God for guiding you: and give thou glad tidiness to those who do good.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Onların etleri de kanları da Allah’a asla ulaşmaz; fakat sizin takvanız O’na ulaşır. Onları size bu şekilde boyun eğdirdi ki, sizi hidayete erdirdiği için Allah’ı yücelterek anasınız. Güzel düşünüp güzel davrananlara müjde ver.

Qaribullah

Their flesh and blood does not reach Allah rather it is piety from you that reaches Him. As such He has subjected them to you, in order that you exalt Allah for guiding you. And give glad tidings to the generous.

QXP

Neither their meat nor their blood reaches Allah. What reaches Him is your sincere devotion. He has thus subjected them to you that you manifestly establish the Greatness of Allah in the land for everyone to behold (the objective of Hajj). And to see how magnificent the Guidance is that He has bestowed upon you (2:185). And (O Prophet) give glad news to all benefactors of humanity.

Reshad Khalifa

Neither their meat, nor their blood reaches GOD. What reaches Him is your righteousness. He has subdued them for you, that you may show your appreciation by glorifying GOD for guiding you. Give good news to the charitable.

Rodwell

By no means can their flesh reach unto God, neither their blood; but piety on your part reacheth Him. Thus hath He subjected them to you, that ye might magnify God for His guidance: moreover, announce to those who do good deeds –

Sale

Their flesh is not accepted of God, neither their blood; but your piety is accepted of Him. Thus have We given you dominion over them, that ye might magnify God, for the revelations whereby He hath directed you. And bear good tidings unto the righteous,

Sher Ali

Their flesh reaches not ALLAH, nor does their blood, but it is your righteousness that reaches HIM. Thus HE has subjected them to you, that you may glorify ALLAH for HIS guiding you. And give glad tidings to those who do good.

Unknown German

Ihr Fleisch erreicht Allah nicht, noch tut es ihr Blut, sondern eure Ehrfurcht ist es, die Ihn erreicht. Also hat Er sie euch dienstbar gemacht, daß ihr Allah dafür preiset, daß Er euch geleitet hat. Und gib frohe Botschaft denen, die Gutes tun.

V. Porokhova

Ведь ни их кровь, ни мясо их ■ К Аллаху не восходит – ■ Лишь ваше благочестие возносится к Нему. ■ Он подчинил их вам лишь для того, ■ Чтоб величали вы Аллаха ■ За то, что путь прямой вам указал. ■ А ты, (о Мухаммад!), ■ Обрадуй Вестию благою всех добротворящих, –

Yakub Ibn Nugman

Чалган дөяләрегезнең итләре вә каннары Аллаһуга ирешмәс ләкин сездән Аллаһуга тәкъвалык вә изге гамәлләр ирешер, әнә шулай Аллаһ дөяләрне сезнең файдагызга бирде, сезне туры юлга күндергәне өчен Аллаһуны зурлап тәкбирләр әйтүегез өчен, яхшы эшле изгеләрне җәннәт белән шатландыр!

جالندہری

خدا تک نہ اُن کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون۔ بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اسی طرح خدا نے ان کو تمہارا مسخر کر دیا ہے تاکہ اس بات کے بدلے کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی ہے اسے بزرگی سے یاد کرو۔ اور (اے پیغمبر) نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دو

طاہرالقادری

ہرگز نہ (تو) اﷲ کو ان (قربانیوں) کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون مگر اسے تمہاری طرف سے تقوٰی پہنچتا ہے، اس طرح (اﷲ نے) انہیں تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ تم (وقتِ ذبح) اﷲ کی تکبیر کہو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے، اور آپ نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.