سوره الحج (22) آیه 46

قرآن، سوره الحج (22) آیه 46

آیه پسین: سوره الحج (22) آیه 47
آیه پیشین: سوره الحج (22) آیه 45

عربی

أَ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَْرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِها أَوْ آذانٌ يَسْمَعُونَ بِها فَإِنَّها لا تَعْمَى الأَْبْصارُ وَ لكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

بدون حرکات عربی

أ فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنّها لا تعمى الأبصار و لكن تعمى القلوب الّتي في الصّدور

خوانش

Afalam yaseeroo fee al-ardi fatakoona lahum quloobun yaAAqiloona biha aw athanun yasmaAAoona biha fa-innaha la taAAma al-absaru walakin taAAma alquloobu allatee fee alssudoori

آیتی

آيا در زمين سير نمي کنند تا صاحب دلهايي گردند که بدان تعقل کنند و گوشهايي که بدان بشنوند ؟ زيرا چشمها نيستند که کور مي شوند ، بلکه دلهايي که در سينه ها جاي دارند کور باشند

خرمشاهی

آيا در زمين گردش نكرده اند تا دلهايى داشته باشند كه با آن بينديشند يا گوشهايى كه با آن [حق ر] بشنوند; آرى [فقط] ديدگان نيست كه نابينا مى شود، بلكه دلهايى كه در سينه ها هست [هم] نابينا مى گردد.

کاویانپور

آيا در روى زمين نميگردند و كاوش نميكنند تا دلشان بينش و آگاهى بيشترى يابد و گوششان شنوا گردد؟ (و عبرت بگيرند) گر چه چشم اين كافران نابينا نيست لكن دلى كه در سينه دارند كور و نابيناست.

انصاریان

آیا در زمین گردش نکرده اند تا برای آنان دل هایی [بیدار و بینا] پیدا شود که با آن بیندیشند یا گوش هایی که با آن [اندرزها را] بشنوند؟ حقیقت این است که دیده ها کور نیست بلکه دل هایی که در سینه هاست، کور است!

سراج

آيا سير نكردند در (سر) زمين (شام و يمن) تا باشد آنها را دلهائى تا تعقل كنند بدانها يا گوشهائى كه بشنوند بدانها قصه اين است كه نابينا نمى‏شود ديده‏ها (ى ظاهرى) و ليكن نابينا مى‏شود دلهائى كه در سينه‏هاست (از مشاهده اعتبار)

فولادوند

آيا در زمين گردش نكرده‏اند، تا دلهايى داشته باشند كه با آن بينديشند يا گوشهايى كه با آن بشنوند؟ در حقيقت، چشمها كور نيست ليكن دلهايى كه در سينه‏هاست كور است.

پورجوادی

آيا آنها در زمين نگشتند كه تا دل آگاه و هشيار شوند و گوششان شنوا گردد، زيرا نه چشمها، بلكه دلهايى كه در سينه است نابينا مى‏گردد.

حلبی

آيا در زمين گردش نمى‏كنند تا بر ايشان دلهايى باشد كه بدان انديشه كنند يا گوشهايى كه بدان بشنوند پس به يقين چشمها كور نيست و ليكن دلهايى كه در سينه‏هاست كور شده است!

اشرفی

آيا پس نرفتند در زمين پس بوده باشد ايشانرا دلهائى كه دريابند بآنها يا گوشهائيكه بشنوند بآنها پس بدرستيكه كور نباشند ديده‏ها و ليكن كور باشند آن دلها كه در آن سينه‏ها است

خوشابر مسعود انصاري

آيا در زمين نگشته‏اند تا دلهايى داشته باشند كه با آن [دلها] دريابند يا گوشهايى كه با آن بشنوند؟ بى گمان [فقط] ديدگان نابينا نمى‏گردند بلكه دلهايى [هم‏] كه در سينه‏اند نابينا مى‏شوند

مکارم

آیا آنان در زمین سیر نکردند، تا دلهایی داشته باشند که حقیقت را با آن درک کنند؛ یا گوشهای شنوایی که با آن (ندای حق را) بشنوند؟! چرا که چشمهای ظاهر نابینا نمی‌شود، بلکه دلهایی که در سینه‌هاست کور می‌شود.

مجتبوی

آيا در زمين به گردش و تماشا نرفتند تا دلهايى داشته باشند كه با آن [به هشيارى پند را] دريابند يا گوشهايى كه با آن [اندرز را] بشنوند؟! زيرا چشمها [ى سر] نابينا نيست بلكه [چشم‏] دلهايى كه در سينه‏هاست كور و نابيناست.

مصباح زاده

آيا پس نرفتند در زمين پس بوده باشد ايشان را دلهائى كه در يابند بآنها يا گوشهائى كه بشنوند بانها پس بدرستى كه كور نباشند ديده‏ها و ليكن كور باشند آن دلها كه در آن سينه‏ها است

معزی

آيا نگشتند در زمين تا باشدشان دلهائى كه دريابند بدانها يا گوشهائى كه بشنوند بدانها زيرا كور نشوند ديدگان و ليكن كور شوند دلهائى كه درون سينه ها است

قمشه ای

آیا (این کافران) در روی زمین به سیر و تماشا نرفتند تا دلهاشان بینش و هوش یابد و گوششان به حقیقت شنوا گردد؟که (این کافران را) چشمهای سر گرچه کور نیست لیکن چشم باطن و دیده دلها کور است.

رشاد خليفه

آيا در زمين سير نكردند تا عقل خود را براي فهميدن و گوش خود را براي شنيدن به كار برند؟ درحقيقت، كوري واقعي كوري چشم‌ نيست، بلكه كوري قلب‌ در درون سينه‌هاست.

Literal

Do they not walk/move/ride in the earth/Planet Earth, so it (can) be for them hearts/minds they reason/comprehend with it, or ears they hear/listen with it, so that it truly does not blind/confuse the eye sights/knowledge and but that the hearts/minds which (are) in the chests (innermosts) blind/confuse (although they have eyes, they refuse to accept it).

Al-Hilali Khan

Have they not travelled through the land, and have they hearts wherewith to understand and ears wherewith to hear? Verily, it is not the eyes that grow blind, but it is the hearts which are in the breasts that grow blind.

Arthur John Arberry

What, have they not journeyed in the land so that they have hearts to understand with or ears to hear with? It is not the eyes that are blind, but blind are the hearts within the breasts.

Asad

Have they, then, never journeyed about the earth, letting their hearts gain wisdom, and causing their ears to hear? [Lit., «whereupon they would have hearts wherewith they might understand, or ears whereby they might hear».] Yet, verily, it is not their eyes that have become blind – but blind have become the hearts that are in their breasts!

Dr. Salomo Keyzer

Reisden zij niet door het land? En hebben zij geene harten om er mede te begrijpen, en ooren om er mede te hooren? Waarlijk, hunne oogen zijn voor deze niet blind, maar de harten, die zich in hunne borsten bevinden zijn blind.

Free Minds

Have they not roamed the land and had hearts with which to comprehend and ears with which to hear? No, it is not the sight which is blind, but it is the hearts that are in the chests that are blind.

Hamza Roberto Piccardo

Non percorrono dunque la terra? Non hanno cuori per capire e orecchi per sentire? Ché in verità non sono gli occhi ad essere ciechi, ma sono ciechi i cuori nei loro petti.

Hilali Khan

Have they not travelled through the land, and have they hearts wherewith to understand and ears wherewith to hear? Verily, it is not the eyes that grow blind, but it is the hearts which are in the breasts that grow blind.

Kuliev E.

Разве они не странствовали по земле, имея сердца, посредством которых они могли разуметь, и уши, посредством которых они могли слушать? Воистину, слепнут не глаза, а слепнут сердца, находящиеся в груди.

M.-N.O. Osmanov

Разве, когда они странствовали по земле, их сердца не разуме
ли или же уши не внимали [тому, что происходит вокруг] ? Ведь слепы не глаза, а слепы сердца, что в груди.

Mohammad Habib Shakir

Have they not travelled in the land so that they should have hearts with which to understand, or ears with which to hear? For surely it is not the eyes that are blind, but blind are the hearts which are in the breasts.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Have they not travelled in the land, and have they hearts wherewith to feel and ears wherewith to hear? For indeed it is not the eyes that grow blind, but it is the hearts, which are within the bosoms, that grow blind.

Palmer

Have they not travelled on through the land? and have they not hearts to understand with, or ears to hear with? for it is not their eyes which are blind, but blind are the hearts which are within their breasts.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yeryüzünde hiç dolaşmadılar mı ki, kalpleri olsun da onunla akıllarını çalıştırsınlar, kulakları olsun da onlarla duysunlar. Şu bir gerçek ki, kafadaki gözler kör olmaz ama göğüslerin içindeki gönüller körleşir.

Qaribullah

Have they never journeyed through the land so that they have hearts to understand, or ears to hear with? It is not the eyes, but the hearts in the chests that are blind.

QXP

Have they never journeyed about the earth, letting their hearts gain wisdom, and causing their ears to hear? Indeed, it is not their eyes that become blind, but blind become their hearts that are in the breasts.

Reshad Khalifa

Did they not roam the earth, then use their minds to understand, and use their ears to hear? Indeed, the real blindness is not the blindness of the eyes, but the blindness of the hearts inside the chests.

Rodwell

Have they not journeyed through the land? Have they not hearts to understand with, or ears to hear with? It is not that to these sights their eyes are blind, but the hearts in their breasts are blind!

Sale

Do they not therefore journey through the land? And have they not hearts to understand with, or ears to hear with? Surely as to these things their eyes are not blind, but the hearts are blind which are in their breasts.

Sher Ali

Have they not traveled in the land, so that they may have hearts wherewith to understand, or ears wherewith to hear ? For, surely, it is not the eyes that are blind, but blind are the hearts which are in the breasts.

Unknown German

Sind sie denn nicht im Lande umhergereist, so daß sie Herzen haben könnten, damit zu begreifen, oder Ohren, damit zu hören? Denn fürwahr, es sind ja nicht die Augen, die blind sind, sondern blind sind die Herzen, die in den Busen sind.

V. Porokhova

Ужель им по земле ходить (не приходилось), ■ Чтоб их сердца познали мудрость, ■ А уши – слышать научились? ■ Но нет, не взоры их слепы – ■ Слепы сердца в груди у нечестивых!

Yakub Ibn Nugman

Әйә алар җир өстендә йөрмиләрме, йөрсәләр һәлак булган шәһәрләрне күреп гыйбрәт алырлар иде, һәм күңелләре йомшарып Аллаһуның ґәзабын аңнар иделәр, һәм колаклары да хак сүзләрне ишетә торган булыр иде, бит маңгай күзенең сукыр булуы Аллаһуны танып мөселман булудан мәхрүм итмәс мәгәр күкрәк эчендәге күңел сукыр булса – ул мәхрүм итәр.

جالندہری

کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ ان کے دل (ایسے) ہوتے کہ ان سے سمجھ سکتے۔ اور کان (ایسے) ہوتے کہ ان سے سن سکتے۔ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ دل جو سینوں میں ہیں (وہ) اندھے ہوتے ہیں

طاہرالقادری

تو کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی کہ (شاید ان کھنڈرات کو دیکھ کر) ان کے دل (ایسے) ہو جاتے جن سے وہ سمجھ سکتے یا کان (ایسے) ہو جاتے جن سے وہ (حق کی بات) سن سکتے، تو حقیقت یہ ہے کہ (ایسوں کی) آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.