سوره الحج (22) آیه 54

قرآن، سوره الحج (22) آیه 54

آیه پسین: سوره الحج (22) آیه 55
آیه پیشین: سوره الحج (22) آیه 53

عربی

وَ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَ إِنَّ اللَّهَ لَهادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ

بدون حرکات عربی

و ليعلم الّذين أوتوا العلم أنّه الحقّ من ربّك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم و إنّ اللّه لهاد الّذين آمنوا إلى صراط مستقيم

خوانش

WaliyaAAlama allatheena ootoo alAAilma annahu alhaqqu min rabbika fayu/minoo bihi fatukhbita lahu quloobuhum wa-inna Allaha lahadi allatheena amanoo ila siratin mustaqeemin

آیتی

و تا دانشمندان بدانند که قرآن به راستي از جانب پروردگار توست و بدان ايمان بياورند و دلهايشان بدان آرام گيرد و خدا کساني را که ايمان آورده اند به راه راست هدايت مي کند

خرمشاهی

و تا دانش يافتگان [راستين] بدانند كه آن حق [و] از سوى پروردگار توست، و به آن ايمان آورند و دلهايشان در برابر آن خاشع شود، و بيگمان خداوند رهنماى مؤمنان به راه راست است.

کاویانپور

و تا كسانى كه اهل علم و دانشند يقين حاصل كنند كه اين آيات قرآن بحق از جانب پروردگار تو نازل گرديده و به آن ايمان آورند و قلبشان خاشع و مطمئن گردد. البته خدا اهل ايمان را براه راست هدايت ميفرمايد.

انصاریان

و [نیز برای این است] تا کسانی که دانش و آگاهی [دینی] به آنان عطا شده بدانند که [محو شدن و نابودی القائات شیطان و استوار شدن آیات] از سوی پروردگارت حق است، پس به آن ایمان آورند و دل هایشان برای آن رام و فروتن شود؛ و قطعاً خدا هدایت کننده اهل ایمان به سوی راهی راست است.

سراج

و تا بدانند آنانكه يافته‏اند دانش آنچه تلاوت شده حق است از نزد پروردگار تو پس بگروند به آن و نرم شود براى آن دلهايشان و البته خدا راهنماست آنان را كه ايمان آورده‏اند بسوى راه راست

فولادوند

و تا آنان كه دانش يافته‏اند بدانند كه اين [قرآن‏] حق است [و] از جانب پروردگار توست. و بدان ايمان آورند و دلهايشان براى او خاضع گردد. و به راستى خداوند كسانى را كه ايمان آورده‏اند، به سوى راهى راست راهبر است.

پورجوادی

و تا دانشمندان بدانند كه قرآن به راستى از جانب پروردگار توست و به آن ايمان بياورند و دلهايشان نرم شود و خداوند مؤمنان را به راه راست هدايت مى‏كند

حلبی

و تا بدانند آن كسان كه دانش داده شدند كه همان حق است كه از جانب پروردگارت [بر تو نازل شده‏]، پس به او بگروند و دلهايشان به آن آرام گيرد و بى‏گمان خدا هدايت كننده است، آن كسان را كه ايمان آوردند به راهى راست.

اشرفی

و تا بدانند آنان كه داده شدند علم كه آن حقست از پروردگار تو پس ايمان آورند بآن پس نرم شود براى آن دلهاشان و بدرستيكه خدا هر آينه راه نماينده است آنانرا كه گرويدند بسوى راهى راست

خوشابر مسعود انصاري

و تا دانش يافتگان بدانند كه آن [وحى‏] از سوى پروردگارت حقّ است، و به آن ايمان آورند، آن گاه دلهايشان براى او (خداوند) فروتن شود. و بى گمان خداوند هدايتگر مؤمنان به راه راست است

مکارم

و (نیز) هدف این بود که آگاهان بدانند این حقّی است از سوی پروردگارت، و در نتیجه به آن ایمان بیاورند، و دلهایشان در برابر آن خاضع گردد؛ و خداوند کسانی را که ایمان آوردند، بسوی صراط مستقیم هدایت می‌کند.

مجتبوی

و تا آنان كه دانش داده شده‏اند بدانند كه آن- آنچه پيامبر قرائت يا آرزو كرده- راست است از پروردگار تو و بدان ايمان آورند و دلهاشان براى آن نرم گردد و آرام گيرد، و هر آينه خدا كسانى را كه ايمان آورده‏اند به راه راست رهنمون است.

مصباح زاده

و تا بدانند آنان كه داده شدند علم كه آن حقست از پروردگار تو پس ايمان آورند بان پس نرم شود براى آن دلهاشان و بدرستى كه خدا هر آينه راه نماينده است آنان را كه گرويدند بسوى راهى راست

معزی

و تا بدانند آنان كه داده شدند دانش را كه آن است حقّ از پروردگار تو پس ايمان آرند بدان پس نرم شود براى آن دلهاشان و همانا خدا راهنماى آنانى است كه ايمان آوردند بسوى راهى راست

قمشه ای

و تا آنکه اهل علم و معرفت به یقین بدانند که این آیات قرآن به حق از جانب پروردگار تو نازل گردیده که بدان ایمان آورند و دلهاشان پیش او خاضع و خاشع شود، و البته خدا اهل ایمان را به راهی راست هدایت خواهد کرد.

رشاد خليفه

كساني كه از نعمت دانش برخوردار شدند، حقيقت را از جانب پروردگارت تشخيص خواهند داد، سپس به آن ايمان مي ‌آورند و قلبشان فوراً آن را خواهد پذيرفت. مطمئناً، خدا مؤمنان را در راه راست هدايت مي ‌نمايد.

Literal

And (for) those who were given/brought the knowledge to know that it (is) the truth from your Lord, so they believe with (in) it, so their hearts/minds became humble/tranquil to Him, and that truly God is guiding (E) those who believed to a straight/direct road/way .

Al-Hilali Khan

And that those who have been given knowledge may know that it (this Quran) is the truth from your Lord, and that they may believe therein, and their hearts may submit to it with humility. And verily, Allah is the Guide of those who believe, to the Straight Path.

Arthur John Arberry

and that they who have been given knowledge may know that it is the truth from thy Lord and believe in it, and so their hearts be humble unto Him; and assuredly God ever guides those who believe to a straight path.

Asad

And [God renders Satan’s aspersions null and void] so that they who are endowed with [innate] knowledge might know that this [divine writ] is the truth from thy Sustainer, and that they aught believe in it, and that their hearts might humbly submit unto Him. For, behold, God does guide onto a straight way those who have attained to faith –

Dr. Salomo Keyzer

Opdat zij wien verstand werd geschonken, zouden mogen weten, dat dit boek de waarheid van hunnen Heer is en zij daarin zouden gelooven, en opdat hunne harten daarop zouden vertrouwen; want waarlijk, God is de leider op den rechten weg van hen die gelooven.

Free Minds

And to let those who have been given knowledge know that it is the truth from your Lord, and they will believe in it, and their hearts will soften to it. And God will guide those who believe to a straight path.

Hamza Roberto Piccardo

Coloro che [invece] hanno ricevuto la scienza sanno che questa è la Verità che viene dal tuo Signore, credono in essa e i loro cuori vi si sottomettono umilmente. In verità Allah dirige sulla retta via coloro che credono.

Hilali Khan

And that those who have been given knowledge may know that it (this Quran) is the truth from your Lord, and that they may believe therein, and their hearts may submit to it with humility. And verily, Allah is the Guide of those who believe, to the Straight Path.

Kuliev E.

Пусть знают те, кому даровано знание, что это – истина от твоего Господа, чтобы они могли уверовать в него, а их сердца могли смиренно покориться ему. Воистину,
ллах наставляет верующих на прямой путь.

M.-N.O. Osmanov

[Аллах являет знамения], дабы те, кому даровано знание, ведали, что Коран – это истина от твоего Господа; чтобы они уверовали в Него и смирились сердцами пред Ним. Воистину, Аллах наставляет уверовавших на прямой путь.

Mohammad Habib Shakir

And that those who have been given the knowledge may know that it is the truth from your Lord, so they may believe in it and their hearts may be lowly before it; and most surely Allah is the Guide of those who believe into a right path.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And that those who have been given knowledge may know that it is the truth from thy Lord, so that they may believe therein and their hearts may submit humbly unto Him. Lo! Allah verily is guiding those who believe unto a right path.

Palmer

and that those who have been given ‹the knowledge› may know that it is the truth from thy Lord, and may believe therein, and that their hearts may be lowly; for, verily, God surely will guide those who believe into a right way.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Kendilerine ilim verilenler onun, senin Rabbinden bir hak olduğunu bilsinler, ona inansınlar da kalpleri ona saygı duysun diye böyle yapılmıştır. Şu bir gerçek ki Allah Hâdî’dir, iman edenleri dosdoğru yola mutlaka ulaştıracaktır.

Qaribullah

and so that those to whom knowledge has been given will know that this is the truth from your Lord and so believe in it and that their hearts will be humble to Him. Indeed, Allah will surely guide those who believe to a Straight Path.

QXP

Those who are blessed with true knowledge, will recognize your Lord’s Truth, accept it, and then settle it in their hearts and humbly submit to Him. Surely, Allah alone is the Guide of those who truly believe, to the Straight Path. (5:48), (15:19).

Reshad Khalifa

Those who are blessed with knowledge will recognize the truth from your Lord, then believe in it, and their hearts will readily accept it. Most assuredly, GOD guides the believers in the right path.

Rodwell

And that they to whom «the Knowledge» hath been given, may know that the Koran is the truth from thy Lord, and may believe in it, and their hearts may acquiesce in it: for God is surely the guider of those who believe, into the straight path.

Sale

And that they on whom knowledge hath been bestowed, may know that this book is the truth from thy Lord, and may believe therein; and that their hearts may acquiesce in the same: For God is surely the director of those who believe, into the right way.

Sher Ali

And that those to whom knowledge is given may know that it is the truth from thy Lord, so that they may believe therein and their hearts may be humble unto HIM. And, surely, ALLAH guides those who believe to the right path;

Unknown German

Und damit die, denen das Wissen gegeben ward, erkennen, daß es die Wahrheit ist von deinem Herrn, so daß sie daran glauben und ihre Herzen Ihm unterwürfig werden mögen. Und siehe, Allah leitet jene, die gläubig sind, auf den geraden Weg.

V. Porokhova

Чтобы узнали те, которые владеют знаньем, ■ Что он есть Истина от их Владыки, ■ И чтоб они могли уверовать в него, ■ И чтобы их сердца ■ Покорно перед ним открылись, – ■ Аллах, поистине, ведет к пути прямому ■ Тех, кто уверовал (в Него).

Yakub Ibn Nugman

Чын белем ияләре Коръәнне Раббыңнан иңгән хак китап дип белсеннәр өчен, ягъни алар Коръәннең хаклыгын белеп шайтан юлына кермәсләр вә Коръән юлыннан чыкмаслар, Коръәннең һәр сүзенә ышанырлар вә күңелләре Коръәнгә мәхәббәт итәр, иман китереп Коръән белән гамәл кылган кешеләрне, әлбәттә, Аллаһ туры юлга күндерүче.

جالندہری

اور یہ بھی غرض ہے کہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ وہ (یعنی وحی) تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے تو وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل خدا کے آگے عاجزی کریں۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں خدا ان کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرتا ہے

طاہرالقادری

اور تاکہ وہ لوگ جنہیں علم (صحیح) عطا کیا گیا ہے جان لیں کہ وہی (وحی جس کی پیغمبر نے تلاوت کی ہے) آپ کے رب کی طرف سے (مَبنی) برحق ہے سو وہ اسی پر ایمان لائیں (اور شیطانی وسوسوں کو ردّ کردیں) اور ان کے دل اس (رب) کے لئے عاجزی کریں، اور بیشک اﷲ مومنوں کو ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرمانے والا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.