سوره الحج (22) آیه 60

قرآن، سوره الحج (22) آیه 60

آیه پسین: سوره الحج (22) آیه 61
آیه پیشین: سوره الحج (22) آیه 59

عربی

ذلِكَ وَ مَنْ عاقَبَ بِمِثْلِ ما عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ

بدون حرکات عربی

ذلك و من عاقب بمثل ما عوقب به ثمّ بغي عليه لينصرنّه اللّه إنّ اللّه لعفوّ غفور

خوانش

Thalika waman AAaqaba bimithli ma AAooqiba bihi thumma bughiya AAalayhi layansurannahu Allahu inna Allaha laAAafuwwun ghafoorun

آیتی

هر کس عقوبت کند همچنان که او را عقوبت کرده اند ، آنگاه بر او ستم کنند ، خدا ياريش خواهد کرد زيرا خدا عفو کننده و آمرزنده است

خرمشاهی

آرى و كسى كه همانند عقابى كه ديده است، [بر ديگران] عقاب روا دارد، سپس بر او ستم رود، خداوند او را يارى مى دهد كه بيگمان خداوند بخشاينده آمرزگار است.

کاویانپور

اين، امر و حكم خداست كه هر كس بايد فقط بهمان قدرى كه به او ظلم شده در مقام انتقام برآيد. هر گاه مظلومى دوباره مورد ظلم قرار گيرد، خدا او را يارى ميكند (البته خدا براى مردم با گذشت) بسيار بخشنده و آمرزنده است.

انصاریان

[مطلب درباره مؤمن و کافر] همان است [که گفتیم] ، و هر کس به مانند آنچه به آن عقوبت شده [متجاوز را] عقوبت کند، آن گاه به وی ستم شود، یقیناً خدا او را یاری می دهد؛ زیرا خدا باگذشت و بسیار آمرزنده است.

سراج

اين (حكم خداست) و هر كه كيفر دهد بمانند آنچه شكنجه شده است پس ستم شود بر او سوگند ياد مى‏كنم كه ياريش كند خدا زيرا خدا در گذرنده و آمرزنده است

فولادوند

آرى چنين است، و هر كس نظير آنچه بر او عقوبت رفته است دست به عقوبت زند، سپس مورد ستم قرار گيرد، قطعاً خدا او را يارى خواهد كرد، چرا كه خدا بخشايشگر و آمرزنده است.

پورجوادی

بدين خاطر هر كس به همان اندازه كه ستم ديده است مجازات كند، آن گاه باز بر او ستم كنند، خدا او را يارى خواهد كرد، زيرا خدا بخشايشگر و آمرزنده است.

حلبی

[سخن حق‏] اينچنين است و هر كس [را رواست‏] كه عقوبت كند همانند آنچه بر او عقوبت رفت. و اگر باز بر او ستم شود، البته خدا ياريش دهد. بى‏گمان خدا بخشاينده آمرزگار است.

اشرفی

اينست و كسيكه عقوبت رساند بمانند آنچه عقوبت شده بآن سپس ستم شود بر او هر آينه يارى كند او را خدا بدرستيكه خدا هر آينه در گذرنده آمرزنده است

خوشابر مسعود انصاري

[حكم‏] اين است. و هر كس كه [ديگرى را] مانند آنچه خود به آن عقوبت ديده است، عقوبت دهد، آن گاه بر او ستم رود، بى‏گمان خداوند او را يارى خواهد داد. به راستى خداوند بخشاينده آمرزگار است

مکارم

(آری،) مطلب چنین است! و هر کس به همان مقدار که به او ستم شده مجازات کند، سپس مورد تعدّی قرار گیرد، خدا او را یاری خواهد کرد؛ یقیناً خداوند بخشنده و آمرزنده است!

مجتبوی

اين است [حكم خدا در باره كافر و مؤمن‏]، و كسى كه عقوبت كند بمانند آنكه او را عقوبت كرده‏اند، و پس از آن باز بر او ستم كنند هر آينه خدا يارى‏اش مى‏كند، [و اگر دست از تجاوز برداشتند] همانا خدا بخشنده و آمرزگار است.

مصباح زاده

اينست و كسى كه عقوبت رساند بمانند آنچه عقوبت شده بان سپس ستم شود بر او هر آينه يارى كند او را خدا بدرستى كه خدا هر آينه در گذرنده آمرزنده است

معزی

اين و هر كه كيفر دهد مانند آنچه را شكنجه شده است پس ستم شود بر او هر آينه ياريش كند خدا و همانا خدا است درگذرنده آمرزگار

قمشه ای

(سخن حق) این است، و هر کس به همان قدر ظلمی که به او شده در مقام انتقام برآید و باز بر او ظلم شود البته خدا او را یاری می‌کند (در این آیه ترغیب خلق است برگرفتن حق مظلوم از ظالم) ، همانا خدا را عفو و آمرزش بسیار است.

رشاد خليفه

چنين مقرر شده است كه اگر كسي به همان اندازه‌اي كه به او ظلم شده است، منصفانه انتقام بگيرد، سپس به خاطر آن، مورد اذيت و آزار قرار بگيرد، خدا مطمئناً از او حمايت خواهد كرد. خداست توبه پذير، عفو‌كننده.

Literal

That and who punished with equal/alike (to) what he was punished with it, then he was oppressed/transgressed on him, God will give him victory/aid (E) , that truly God (is) often forgiving/pardoning (E), forgiving.

Al-Hilali Khan

That is so. And whoever has retaliated with the like of that which he was made to suffer, and then has again been wronged, Allah will surely help him. Verily! Allah indeed is Oft-Pardoning, Oft-Forgiving.

Arthur John Arberry

All that; and whosoever chastises after the manner that he was chastised and then again is oppressed, assuredly God will help him; surely God is All-pardoning, All-forgiving.

Asad

Thus shall it be. And as for him who responds to aggression only to the extent of the attack levelled against him, [Lit., «who has retaliated with the like of what he had been afflicted with» – i.e., has acted only in self-defence and done to his enemy no more than the enemy had done to him. (A similar phrase, relating to retaliation in argument, is found in 16:126 and explained in the corresponding note.)] and is thereupon [again] treacherously attacked – God will most certainly succour him: for, behold, God is indeed an absolver of sins, much-forgiving. [While the opening sentence of this verse stresses the principle of self-defence as the only justification of war (cf. 2:190 and 192 – 193) – with the proviso that retaliation must not exceed the injury initially suffered – the concluding part of the verse implies that in case of repeated, unprovoked aggression the believers are allowed to wage an all-out war with a view to destroying completely the enemy’s military power. Since such an all-out war might seem to conflict with the principle of limited retaliation alluded to above, the Quran states that God absolves the believers of what otherwise might have been a sin, since it is they «against whom war is being wrongfully waged» (verse 39) by repeated acts of aggression.]

Dr. Salomo Keyzer

Wie eene wraak zal nemen gelijk aan de schade welke hem werd toegebracht, en daarna onrechtvaardig zal worden behandeld, waarlijk God zal hem ondersteunen; want God is barmhartig en vergevensgezind.

Free Minds

It is decreed that whoever retaliates with equal measure as was retaliated against him, then he was persecuted for this, God will give him victory. God is Pardoning, Forgiving.

Hamza Roberto Piccardo

Allah certamente proteggerà chi risponda proporzionatamente all’offesa e ancora subisca rappresaglie, poiché in verità Allah è indulgente, perdonatore.

Hilali Khan

That is so. And whoever has retaliated with the like of that which he was made to suffer, and then has again been wronged, Allah will surely help him. Verily! Allah indeed is Oft-Pardoning, Oft-Forgiving.

Kuliev E.

Вот так! Если кто-либо наказывает так, как он сам был
наказан, после чего с ним поступают несправедливо, то Аллах непременно поможет ему. Воистину, Аллах – Снисходительный, Прощающий.

M.-N.O. Osmanov

Так и будет. Если кто-либо отвечает на обиду такой же обидой, а потом он будет обижен в большей мере, то Аллах непременно поможет ему, ибо Аллах – прощающий, снисходительный.

Mohammad Habib Shakir

That (shall be so); and he who retaliates with the like of that with which he has been afflicted and he has been oppressed, Allah will most certainly aid him; most surely Allah is Pardoning, Forgiving.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

That (is so). And whoso hath retaliated with the like of that which he was made to suffer and then hath (again) been wronged, Allah will succour him. Lo! Allah verily is Mild, Forgiving.

Palmer

That (is so). Whoever punishes with the like of what he has been injured with, and shall then be outraged again, God shall surely help him; verily, God pardons, forgives.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

İşte böyle. Kim uğratıldığı cezanın aynısıyla ceza edip de zulüm ve saldırganlığa uğrarsa, Allah ona mutlaka yardım edecektir. Allah, elbette ki Afüvv’dür, Gafûr’dur.

Qaribullah

So shall it be. He who punishes after the manner that he was punished and then again is oppressed, shall be helped by Allah. Allah is Pardoning, Forgiving.

QXP

Thus shall it be. As for him who responds to aggression only to the extent of the attack that was leveled against him, and is then again treacherously attacked, Allah will certainly help him. For Allah is Mild, Forgiving. (22:39).

Reshad Khalifa

It is decreed that if one avenges an injustice that was inflicted upon him, equitably, then he is persecuted because of this, GOD will surely support him. GOD is Pardoner, Forgiving.

Rodwell

So shall it be. And whoever in making exact reprisal for injury done him, shall again be wronged, God will assuredly aid him: for God is most Merciful, Gracious.

Sale

This is so. Whoever shall take a vengeance equal to the injury which hath been done him, and shall afterwards be unjustly treated; verily God will assist him: For God is merciful, and ready to forgive.

Sher Ali

That indeed is so. And whoso retaliates with the like of that with which he is afflicted and is then transgressed against, ALLAH will surely help him. ALLAH is indeed the Effacer of sins and is Most Forgiving.

Unknown German

Das (soll so sein). Und wer Vergeltung übt nach dem Maße dessen, womit er gekränkt worden ist, und dann (wiederum) Unrecht leidet, dem wird Allah sicherlich beistehen. Wahrlich, Allah ist allvergebend, allverzeihend.

V. Porokhova

Так будет! ■ И если тот, кто был обижен, ■ (Обидчику) воздаст в такой же мере, ■ Потом же вновь против него ■ Будет проявлена несправедливость, – ■ Аллах ему поможет непременно, – ■ Поистине, Он извиняет (слабости людские) ■ И (им) прощает (вновь и вновь).

Yakub Ibn Nugman

Эш Без әйткәнчәдер. Берәү икенче берәүдән зарар күреп, үзенә ирешкән зарар хәтле белән зарар ирештерүчедән үч алса, соңра бу үч алучыга икенче мәртәбә зарар ирештерелсә, ул икенче мәртәбә зарар күрүчегә, әлбәттә, Аллаһ ярдәм бирер, дөреслектә Аллаһ мөэминнәрне гафу итүче вә гөнаһларын ярлыкаучы.

جالندہری

یہ (بات خدا کے ہاں ٹھہر چکی ہے) اور جو شخص (کسی کو) اتنی ہی ایذا دے جتنی ایذا اس کو دی گئی پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے تو خدا اس کی مدد کرے گا۔ بےشک خدا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے

طاہرالقادری

(حکم) یہی ہے، اور جس شخص نے اتنا ہی بدلہ لیا جتنی اسے اذیت دی گئی تھی پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے تو اﷲ ضرور اس کی مدد فرمائے گا۔ بیشک اﷲ درگزر فرمانے والا بڑا بخشنے والا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.