سوره الحج (22) آیه 67

قرآن، سوره الحج (22) آیه 67

آیه پسین: سوره الحج (22) آیه 68
آیه پیشین: سوره الحج (22) آیه 66

عربی

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً هُمْ ناسِكُوهُ فَلا يُنازِعُنَّكَ فِي الأَْمْرِ وَ ادْعُ إِلى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلى هُدىً مُسْتَقِيمٍ

بدون حرکات عربی

لكلّ أمّة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنّك في الأمر و ادع إلى ربّك إنّك لعلى هدى مستقيم

خوانش

Likulli ommatin jaAAalna mansakan hum nasikoohu fala yunaziAAunnaka fee al-amri waodAAu ila rabbika innaka laAAala hudan mustaqeemin

آیتی

براي هر امتي آييني نهاديم تا بر آن آيين باشد پس در اين کار با تو، مجادله نکنند و مردم را به پروردگار خود دعوت کن ، زيرا تو به راستي بر راه راست گام مي نهي

خرمشاهی

هر امتى را شريعتى مقرر داشته ايم كه ايشان متمسك به آنند، پس نبايد كه با تو در اين امر ستيزه كنند; و به راه پروردگارت بخوان، كه تو بر طريق هدايتى مستقيم هستى.

کاویانپور

ما براى هر امتى شريعتى تعيين كرديم تا بر آن شريعت عمل كنند و مردم نبايد در امر دين با تو بمجادله و مناقشه برخيزند. آنان را بسوى پروردگارت دعوت كن، بدرستى كه تو در راه راست و هدايت كامل هستى.

انصاریان

برای هر امتی عبادتی ویژه قرار داده ایم که آن را انجام می دهند؛ پس نباید در این امر با تو ستیز و نزاع کنند. و به سوی پروردگارت دعوت کن که بی تردید تو بر راهی راست قرار داری.

سراج

براى هر گروهى قرار داديم شريعتى كه آنان پذيرنده آن بودند پس نستيزند با تو در كار دين و بخوان (مردم را) بسوى پروردگارت زيرا تو بر راه راستى

فولادوند

براى هر امتى مناسكى قرار داديم كه آنها بدان عمل مى‏كنند، پس نبايد در اين امر با تو به ستيزه برخيزند، به راه پروردگارت دعوت كن، زيرا تو بر راهى راست قرار دارى.

پورجوادی

براى هر امتى عبادتى مقرر كرديم تا آن را انجام دهد، پس نبايد در اين امر با تو به نزاع برخيزند، به سوى پروردگارت دعوت كن كه تو بر راه راست قرار دارى

حلبی

هر امتى را شريعتى قرار داديم كه ايشان بدان عمل مى‏كنند، پس نبايد در امر [دين‏] با تو نزاع كنند و [مردم را] به سوى پروردگارت بخوان، بى‏گمان تو بر راه راست هستى.

اشرفی

براى هر امتى گردانيديم طريقه كه ايشان سلوك دارنده‏اند آنرا پس نبايد كه نزاع كنند با تو در آن امر و بخوان بسوى پروردگارت بدرستيكه تو هر آينه بر راه راستى

خوشابر مسعود انصاري

براى هر امتى آيينى مقرر داشته‏ايم كه آنان به آن عمل مى‏كنند. پس نبايد در كار [ت‏] با تو منازعه كنند. و به سوى پروردگارت فراخوان. بى گمان تو بر راهى راست هستى

مکارم

برای هر امّتی عبادتی قرار دادیم، تا آن عبادت را (در پیشگاه خدا) انجام دهند؛ پس نباید در این امر با تو به نزاع برخیزند! بسوی پروردگارت دعوت کن، که بر هدایت مستقیم قرار داری (و راه راست همین است که تو می‌پویی).

مجتبوی

براى هر امتى شريعتى- آيين يا راه و روشى براى عبادت يا پرستشگاهى- نهاده‏ايم كه بر آن باشند. پس بايد كه در اين كار با تو جدل و ستيزه نكنند، و به سوى پروردگارت بخوان، كه تو براستى بر رهنمونى [راه‏] راستى.

مصباح زاده

براى هر امتى گردانيديم طريقه كه ايشان سلوك دارنده‏اند آنرا پس نبايد كه نزاع كنند با تو در آن امر و بخوان بسوى پروردگارت براستيكه تو هر آينه بر راه راستى

معزی

براى هر ملتى نهاديم روشى كه ايشانند رونده آن پس نستيزند با تو در كار و برخوان بسوى پروردگار خود كه توئى همانا بر هدايتى راست

قمشه ای

ما برای هر امتی پرستشگاهی مقرر کردیم تا به خدا توجه کنند (و آنجا جهت وحدت و انس و الفت آن امت شود) پس (ای رسول) نباید مردم (در امر کعبه و قربانگاه و سایر دستورهای الهی) با تو به منازعت برخیزند و تو (خلق را) به سوی خدا دعوت کن که خود به راهی راست و هدایتی کامل هستی.

رشاد خليفه

ما براي هر جماعتي آدابي مقرر كرده‌ايم كه بايد اجرا نمايند. بنابراين، آنها نبايد با تو مجادله كنند. تو به دعوت كردن همه به سوي پروردگارت ادامه بده. مطمئناً، تو در راه راست هستي.

Literal

To every/each nation We made/created a ritual or method of worship they are practicing the rituals or methods of worship , so they do not dispute/quarrel with you (E) in the matter/affair, and call to your Lord, that you are on (E) straight/direct guidance.

Al-Hilali Khan

For every nation We have ordained religious ceremonies (e.g. slaughtering of the beast of cattle during the three days of stay at Meena (Makkah) during the Hajj (pilgrimage)) which they must follow; so let them (pagans) not dispute with you on the matter (i.e. to eat of the cattle which you slaughter, and not to eat of cattle which Allah kills by its natural death), but invite them to your Lord. Verily! You (O Muhammad SAW) indeed are on the (true) straight guidance. (i.e. the true religion of I

Arthur John Arberry

We have appointed for every nation a holy rite that they shall perform. Let them not therefore wrangle with thee upon the matter, and do thou summon unto thy Lord; surely thou art upon a straight guidance.

Asad

UNTO every community have We appointed [different] ways of worship, [Lit., «a way of worship» (mansak, which sometimes denotes also «an act of worship»). For a fuller explanation of this passage, see the second paragraph of 5:48 — «Unto every one of you have We appointed a [different] law and way of life» – and the corresponding notes.] which they ought to observe. Hence, [O believer,] do not let those [who follow ways other than thine] draw thee into disputes on this score, [I.e., do not allow thyself to be drawn into disputes» (Zamakhshari and Baghawi).] but summon [them all] unto thy Sustainer: for, behold, thou art indeed on the right way.

Dr. Salomo Keyzer

Voor de belijders van iederen godsdienst hebben wij zekere gebruiken vastgesteld, welke zij in acht moeten nemen. Laten zij dus niet met u daarover twisten, maar noodig hen tot uwen Heer; want gij volgt den rechten weg.

Free Minds

For every nation We have made rites which they will fulfill. So do not let the matter fall into dispute. And call upon your Lord, for you are on a guidance which is straight.

Hamza Roberto Piccardo

Ad ogni comunità abbiamo indicato un culto da osservare. E non polemizzino con te in proposito. Chiamali al tuo Signore, ché in verità sei sulla retta via.

Hilali Khan

For every nation We have ordained religious ceremonies (e.g. slaughtering of the beast of cattle during the three days of stay at Meena (Makkah) during the Hajj (pilgrimage)) which they must follow; so let them (pagans) not dispute with you on the matter (i.e. to eat of the cattle which you slaughter, and not to eat of cattle which Allah kills by its natural death), but invite them to your Lord. Verily! You (O Muhammad SAW) indeed are on the (true) straight guidance. (i.e. the true religion of Islamic Monotheism).

Kuliev E.

Для каждой общины Мы установили обряды, которые они отправляют, и пусть они не спорят с тобой по этому поводу. Призывай же к своему Господу. Воистину, ты – на прямом пути.

M.-N.O. Osmanov

Для каждой общины Мы определили обряды, которые они отправляют, и пусть [последователи общин] не спорят с тобой об этом. Призывай [их] к твоему Господу, ведь ты – на прямом, верном пути.

Mohammad Habib Shakir

To every nation We appointed acts of devotion which they observe, therefore they should not dispute with you about the matter and call to your Lord; most surely you are on a right way.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Unto each nation have We given sacred rites which they are to perform; so let them not dispute with thee of the matter, but summon thou unto thy Lord. Lo! thou indeed followest right guidance.

Palmer

For every nation have we made rites which they observe; let them not then dispute about the matter, but call upon thy Lord; verily, thou art surely in a right guidance!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Her ümmet için biz, bir ibadet şekli/bir ibadet yeri belirledik; onlar, onu izlerler. Artık bu iş konusunda seninle çekişmesinler. Sen de Rabbine davet et/dua et. Sen, elbette ki şaşırtmadan yol aldıran bir kılavuzun ardındasın.

Qaribullah

For every nation We have appointed a Holy Rite which they shall perform. Do not let them dispute with you concerning the matter. Call to your Lord; surely, you are upon a Straight Path.

QXP

We have let every community hold some rites that they observe (as a diversity of humanity (49:13)). So, let them not involve you in their arguments, just call them to your Lord (2:177). For, behold, you (O Prophet) are indeed on the Right Way.

Reshad Khalifa

For each congregation, we have decreed a set of rites that they must uphold. Therefore, they should not dispute with you. You shall continue to invite everyone to your Lord. Most assuredly, you are on the right path.

Rodwell

To every people have we appointed observances which they observe. Therefore, let them not dispute this matter with thee, but bid them to thy Lord, for thou art on the right way:

Sale

Unto the professors of every religion have We appointed certain rites, which they observe. Let them not therefore dispute with thee concerning this matter; but invite them unto thy Lord: For thou followest the right direction.

Sher Ali

For every people WE have appointed ways of worship which they observe; so let them not dispute with thee in the matter of the Islamic way of worship; and call thou the people to thy Lord, for, surely, thou art on the right guidance.

Unknown German

Einem jeden Volke haben Wir Andachtsübungen gegeben, die sie befolgen; sie sollen daher nicht mit dir streiten in dieser Sache; sondern rufe (sie) zu deinem Herrn. Wahrlich, du folgst der rechten Führung.

V. Porokhova

Установили Мы для каждого народа ■ Свои обряды поклоненья, ■ Что надлежит им выполнять. ■ И пусть они по этому вопросу ■ С тобою в споры не вступают, ■ Но все же к Богу твоему их призывай, – ■ Ведь ты, поистине, на праведном пути.

Yakub Ibn Nugman

Дин тотучыларның һәр фиркасы өчен шәригать кылдык, һәрберсе үз динен тотар, башка диндәге кешеләр Ислам дине хакында синең белән тартышмасыннар, кешеләрне Аллаһ дине – Исламга вә Аллаһуга гыйбадәткә чакыр, әлбәттә, син хаклыкка ирештерә торган туры юлдасың!

جالندہری

ہم نے ہر ایک اُمت کے لئے ایک شریعت مقرر کردی ہے جس پر وہ چلتے ہیں تو یہ لوگ تم سے اس امر میں جھگڑا نہ کریں اور تم (لوگوں کو) اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو۔ بےشک تم سیدھے رستے پر ہو

طاہرالقادری

ہم نے ہر ایک امت کے لئے (احکامِ شریعت یا عبادت و قربانی کی) ایک راہ مقرر کر دی ہے، انہیں اسی پر چلنا ہے، سو یہ لوگ آپ سے ہرگز (اﷲ کے) حکم میں جھگڑا نہ کریں، اور آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں۔ بیشک آپ ہی سیدھی (راہِ) ہدایت پر ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.