سوره المؤمنون (23) آیه 71

قرآن، سوره المؤمنون (23) آیه 71

آیه پسین: سوره المؤمنون (23) آیه 72
آیه پیشین: سوره المؤمنون (23) آیه 70

عربی

وَ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّماواتُ وَ الأَْرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْناهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ

بدون حرکات عربی

و لو اتّبع الحقّ أهواءهم لفسدت السّماوات و الأرض و من فيهنّ بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون

خوانش

Walawi ittabaAAa alhaqqu ahwaahum lafasadati alssamawatu waal-ardu waman feehinna bal ataynahum bithikrihim fahum AAan thikrihim muAAridoona

آیتی

اگر حق از پي هوسهايشان مي رفت ، آسمانها و زمين و هر که در آنهاست تباه مي شد ولي ما اندرزشان فرستاديم و آنها از اندرزشان رويگردان شدند

خرمشاهی

و اگر حق از هوى و هوسهاى آنان پيروى مى كرد، بيشك آسمان و زمين و هر كه در آنهاست، تباه مى شد; حق اين است كه حديث خودشان را برايشان آورده ايم; آنگاه آنان از ياد خويش رويگردانند.

کاویانپور

هر گاه حق تابع اميال و خواستهاى آنان شود، هر آينه آسمانها و زمين و هر كه در آنهاست از بين ميرود. چنان نيست بلكه قرآن پند و اندرزيست كه براى هدايت آنان فرستاديم و آنها از اين پند و اندرز همواره روگردان هستند.

انصاریان

و اگر حق از هواهای نفس آنان پیروی می کرد، بی تردید آسمان ها و زمین و هر که در آنهاست از هم می پاشید [و تباه می شد؛ چنین نیست که حق از هواهای نفس آنان پیروی کند] بلکه کتاب [ی را که مایه شرف و سربلندی] آنان [است] به آنان داده ایم، ولی آنان از مایه شرف و سربلندی خود روی گردانند.،

سراج

و اگر پيروى كند حق (دعوت حقه) هوسهاى ايشان را قطعا تباه شود آسمانها و زمين و هر كه در آنهاست بلكه آورديم براى ايشان قرآنى كه يادآور ايشانست پس ايشان از يادآور خود روى گردانند

فولادوند

و اگر حق از هوسهاى آنها پيروى مى‏كرد، قطعاً آسمانها و زمين و هر كه در آنهاست تباه مى‏شد. [نه!] بلكه يادنامه‏شان را به آنان داده‏ايم، ولى آنها از [پيروى‏] يادنامه خود رويگردانند.

پورجوادی

اگر حق از هوسهايشان پيروى كند آسمانها و زمين و ساكنان آن تباه شوند ولى ما براى آنها اندرز فرستاديم و آنها از پندشان رو گردانند،

حلبی

و اگر خدا پيروى آرزوهاى ايشان مى‏كرد، البته آسمانها و زمين و هر چه در آنهاست تباه مى‏گشت. [نه‏] بلكه آورديم بر ايشان ذكر [كتاب دينى‏] ايشان را پس ايشان از ذكر خودشان روگردان‏اند.

اشرفی

و اگر پيرو بود حق هوسهاى ايشانرا هر آينه تباه ميشد آسمانها و زمين و هر كه در آنهاست بلكه داديم ايشانرا ذكرشان پس ايشان از ذكرشان روى گردانند

خوشابر مسعود انصاري

و اگر حقّ از خواسته‏هايشان پيروى مى‏كرد، آسمانها و زمين و هر آن كس كه در آنهاست، تباه مى‏شدند. بلكه پندشان را برايشان [در ميان‏] آورده‏ايم، آن گاه آنان از پندشان رويگردانند

مکارم

و اگر حق از هوسهای آنها پیروی کند، آسمانها و زمین و همه کسانی که در آنها هستند تباه می‌شوند! ولی ما قرآنی به آنها دادیم که مایه یادآوری (و عزّت و شرف) برای آنهاست، امّا آنان از (آنچه مایه) یادآوریشان (است) رویگردانند!

مجتبوی

و اگر حق از هوسها و آرزوهاى آنان پيروى مى‏كرد هر آينه آسمانها و زمين و هر كه در آنهاست تباه مى‏شد، ولى ما يادكرد و پندشان- قرآن- را بديشان آورديم و آنها از ياد و پند خويش رويگردانند.

مصباح زاده

و اگر پيرو بود حق هوسهاى ايشان را هر آينه تباه ميشد آسمانها و زمين و هر كه در آنهاست بلكه داديم ايشان را ذكرشان پس ايشان از ذكرشان روى گردانند

معزی

و اگر پيروى كند حقّ هوسهاى آنان را هر آينه فاسد شود آسمانها و زمين و هر كه در آنها است بلكه آورديمشان به ذكر خود پس ايشانند از ذكر خود روى گردانان

قمشه ای

و اگر حق تابع هوای نفس آنان شود همانا آسمانها و زمین و هر که در آنهاست فاسد خواهد شد. (و کافران از جهل نسبت جنون به رسول ما دادند؛ چنین نیست) بلکه ما اندرز قرآن بزرگ را بر آنها فرستادیم و آنان از این اندرز خود اعراض کنند.

رشاد خليفه

درواقع، اگر حقيقت با خواسته‌هايشان مطابقت مي ‌كرد، در آسمان‌ها و زمين هرج و مرج مي شد؛ و هرچه در آنهاست، به فساد كشيده مي ‌شد. ما مدركشان را به آنها داده‌ايم، اما آنها نسبت به مدرك خود بي اعتنا هستند.

Literal

And if the truth followed their self attractions for desires , the skies/space and the earth/Planet Earth and who (is) in them (B) would have (been) corrupted/destroyed , but We came/brought to them with their reminder, so they are from their reminder objecting/opposing .

Al-Hilali Khan

And if the truth had been in accordance with their desires, verily, the heavens and the earth, and whosoever is therein would have been corrupted! Nay, We have brought them their reminder, but they turn away from their reminder.

Arthur John Arberry

Had the truth followed their caprices, the heavens and the earth and whosoever in them is had surely corrupted. Nay, We brought them their Remembrance, but from their Remembrance they turned.

Asad

But if the truth [I.e., the reality of all creation.] were in accord with their own likes and dislikes, the heavens and the earth would surely have fallen into ruin, and all that lives in them [would long ago have perished]! [I.e., if the universe – and, especially, human life – had been as devoid of meaning and purpose as they imagine, nothing could have endured, and everything would have long since perished in chaos.] Nay, [in this divine writ] We have conveyed unto them all that they ought to bear in mind: [For this rendering of the term dhikr, see note on 21:10.] and from this their reminder they [heedlessly] turn away!

Dr. Salomo Keyzer

Indien de waarheid hunne begeerte zou hebben gevolgd, waarlijk dan zouden de hemelen en de aarde, en alles wat er in is, bedorven zijn geweest. Maar wij hebben hun eene vermaning gezonden, en zij wenden zich er van af.

Free Minds

And if the truth were to follow their desires, then the heavens and the Earth and all who are in them would have been corrupted. No, We have come to them with their reminder, but from their reminder they are turning away.

Hamza Roberto Piccardo

Se la verità fosse consona alle loro passion, i certamente si sarebbero corrotti i cieli e la terra e quelli che vi si trovano! No, abbiamo dato loro il Monito, ma essi se ne allontanano.

Hilali Khan

And if the truth had been in accordance with their desires, verily, the heavens and the earth, and whosoever is therein would have been corrupted! Nay, We have brought them their reminder, but they turn away from their reminder.

Kuliev E.

А если бы истина зависела от их желаний, то сгинули бы небеса, земля и те, кто на них. Мы даровали им их Напоминание (Коран), однако они отвернулись от своего Напоминания.

M.-N.O. OsmanovИ если бы истина следовала их [низменным] страстям, то сгинули бы небеса, земля и те, кто на них. Но, напротив, Мы даровали им наставление (т. е. Коран), они же отвергли его.
Mohammad Habib Shakir

And should the truth follow their low desires, surely the heavens and the earth and all those who are therein would have perished. Nay! We have brought to them their reminder, but from their reminder they turn aside.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And if the Truth had followed their desires, verily the heavens and the earth and whosoever is therein had been corrupted. Nay, We have brought them their Reminder, but from their Reminder they now turn away.

Palmer

But if the truth were to follow their lusts, the heavens and the earth would be corrupted with all who in them are! – Nay, we brought them their reminder, but they from their reminder turn aside.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Eğer hak onların keyiflerine uysaydı, gökler de yer de bunların içindekiler de kesinlikle fesada uğrardı. Hayır, biz onlara zikirlerini/Kur’anlarını getirdik ama onlar zikirlerinden/Kur’anlarından yüz çeviriyorlar.

Qaribullah

Had the truth followed their fancies, the heavens, the earth, and all who live in them would have surely been corrupted. No, We brought them their Remembrance; but from their Remembrance they turn away.

QXP

And if the Truth had followed their whims (2:120), verily the heavens and the earth and all beings therein would have fallen into ruin. Nay, We have given them their Reminder, but they turn away from their Reminder that can give them eminence. (7:176), (21:10-24), (43:43).

Reshad Khalifa

Indeed, if the truth conformed to their wishes, there would be chaos in the heavens and the earth; everything in them would be corrupted. We have given them their proof, but they are disregarding their proof.

Rodwell

But if the truth had followed in the train of their desires, the heavens and the earth, and all that therein is, had surely come to ruin! But we have brought them their warning; and from their warning they withdraw.

Sale

If the truth had followed their desires, verily the heavens and the earth, and whoever therein is, had been corrupted. But We have brought them their admonition; and they turn aside from their admonition.

Sher Ali

And if the truth had followed their desires, verily the heavens and the earth and whosoever is therein would have been corrupted. Nay, WE have brought them their admonition, but from their own admonition they now turn aside.

Unknown German

Und wenn die Wahrheit sich nach ihren Begierden gerichtet hätte, wahrlich, die Himmel und die Erde und wer darinnen ist, wären in Unordnung gestürzt worden. Nein, Wir haben ihnen ihre Ehre gebracht, doch von ihrer eigenen Ehre kehren sie sich ab.

V. Porokhova

И если б Истина (Господня) ■ Была созвучна их желаньям, ■ Распался бы (Господень лад) ■ Небес, земли ■ И пребывающего в них (Его веленьем). ■ Мы увещание послали им, ■ (И если заповеди в нем они услышат и исполнят, – ■ Им в нем величие и честь). ■ Они же эту честь отвергли!

Yakub Ibn Nugman

Коръән яки пәйгамбәр аларның теләгенә, нәфесләренә иярә торган булса иде, әлбәттә, җир вә күкләр һәм җир, күкләрдә булган һәрнәрсә бозылыр, яраксыз булыр иде. Бәлки Без аларга һәрнәрсәдән хәбәр бирүче хакыйкый вәгазь китабы Коръәнне бирдек, алар исә Коръәннән баш тартучылар.

جالندہری

اور خدائے (برحق) ان کی خواہشوں پر چلے تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب درہم برہم ہوجائیں۔ بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت (کی کتاب) پہنچا دی ہے اور وہ اپنی (کتاب) نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں

طاہرالقادری

اور اگر حق (تعالیٰ) ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو (سارے) آسمان اور زمین اور جو (مخلوقات و موجودات) ان میں ہیں سب تباہ و برباد ہو جاتے بلکہ ہم ان کے پاس وہ (قرآن) لائے ہیں جس میں ان کی عزت و شرف (اور ناموری کا راز) ہے سو وہ اپنی عزت ہی سے منہ پھیر رہے ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.