سوره النور (24) آیه 39

قرآن، سوره النور (24) آیه 39

آیه پسین: سوره النور (24) آیه 40
آیه پیشین: سوره النور (24) آیه 38

عربی

وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمالُهُمْ كَسَرابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً حَتَّى إِذا جاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَ وَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسابَهُ وَ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسابِ

بدون حرکات عربی

و الّذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظّمآن ماء حتّى إذا جاءه لم يجده شيئا و وجد اللّه عنده فوفّاه حسابه و اللّه سريع الحساب

خوانش

Waallatheena kafaroo aAAmaluhum kasarabin biqeeAAatin yahsabuhu alththam-anu maan hatta itha jaahu lam yajidhu shay-an wawajada Allaha AAindahu fawaffahu hisabahu waAllahu sareeAAu alhisabi

آیتی

اعمال کافران چون سرابي است در بياباني تشنه ، آبش پندارد و چون بدان ، نزديک شود هيچ نيابد و خدا را نزد خود يابد که جزاي او را به تمام بدهد و خدا زود به حسابها مي رسد

خرمشاهی

و كافران اعمالشان همچون سرابى در بيابانى است كه تشنه آبش مى پندارد، تا آنكه نزديك آن رسد و آن را چيزى نيابد، و آنگاه خداوند را نزد خود حاضر يابد كه حسابش را به تمام و كمال بپردازد و خداوند زودشمار است.

کاویانپور

اعمال كسانى كه كافر شدند همانند سرابى است در بيابان هموار كه انسان تشنه آن را آب پندارد و چون بدانجا رسد، چيزى نيابد، آن گاه خدا را نزديك خويش يابد كه بحساب اعمالش كاملا برسد و خدا بسيار سريع الحساب است.

انصاریان

و کافران اعمالشان مانند سرابی در بیابانی مسطّح و صاف است که تشنه، آن را [از دور] آب می پندارد، تا وقتی که به آن رسد آن را چیزی نیابد، و خدا را نزد اعمالش می یابد که حسابش را کامل و تمام می دهد، و خدا حسابرسی سریع است.

سراج

و آنانكه كافر شدند كردارهاشان مانند سرابيست در زمين هموار كه پندارد و آنرا تشنه آبى تا وقتى كه وى آيد به آن مكان نيابد بدانجا چيزى و بيابد كافر خدا را نزد كردار خود و تمام بدهد خدا جزاى او را و خدا زود حساب است

فولادوند

و كسانى كه كفر ورزيدند، كارهايشان چون سرابى در زمينى هموار است كه تشنه، آن را آبى مى‏پندارد، تا چون بدان رسد آن را چيزى نيابد و خدا را نزد خويش يابد و حسابش را تمام به او دهد و خدا زودشمار است.

پورجوادی

اعمال كافران چونان سرابى است در بيابان كه تشنه آن را آب پندارد و چون به آن نزديك شود چيزى نيابد و خدا را نزد خويش يابد كه جزاى او را كامل بدهد و خدا زود شمار است،

حلبی

و آن كسان كه كافر شدند اعمال ايشان همانند سرابيست [در] زمين هموارى، كه تشنه آن را آبى مى‏پندارد تا چون به سوى آن آيد، آن را چيزى نيابد، و خدا را نزد خويش يابد. پس تمام دهد خدا به او حسابش را و خدا زود شمار است

اشرفی

و آنان كه كافر شدند كردارشان چون سرابيست در زمين هموارى كه ميپندارد آنرا تشنه آب تا چون آمد آنرا نيافتش چيزى و يافت خدا را نزدش پس تمام داد او را حسابش و خدا زود حساب است

خوشابر مسعود انصاري

و آنان كه كفر ورزيده‏اند، كارهايشان مانند سرابى در هامونى هموار است كه تشنه آن را آب مى‏پندارد. تا آنكه به آن نزديك شود، آن را چيزى نيابد و [حكم مقرّر] خداوند را نزد آن بيابد. كه حسابش را به تمام و كمال به او بدهد. و خداوند زود شمار است

مکارم

کسانی که کافر شدند، اعمالشان همچون سرابی است در یک کویر که انسان تشنه از دور آن را آب می‌پندارد؛ امّا هنگامی که به سراغ آن می‌آید چیزی نمی‌یابد، و خدا را نزد آن می‌یابد که حساب او را بطور کامل می‌دهد؛ و خداوند سریع الحساب است!

مجتبوی

و كسانى كه كافر شدند كردارهاشان- كه به پندارشان نيكوست- چون سرابى است در بيابانى هموار كه تشنه آن را آب پندارد تا چون بدانجا رسد چيزى نيابد و خداى را نزد آن يابد كه حساب- كيفر- او را تمام بدهد، و خدا زود حساب است.

مصباح زاده

و آنان كه كافر شدند كردارشان چون سرابيست در زمين هموارى كه ميپندارد آنرا تشنه آب تا چون آمد آنرا نيافتش چيزى و يافت خدا را نزدش پس تمام داد او را حسابش و خدا زود حساب است

معزی

و آنان كه كفر ورزيدند كردارشان مانند سرابى است در خشكزارى كه پنداردش تشنه لب آبى تا گاهى كه بيايدش نيابدش چيزى و بيابد خدا را نزد آن پس بدو دهد حسابش را و خدا است شتابنده در حساب

قمشه ای

و آنان که کافرند اعمالشان در مثل به سرابی ماند در بیابان هموار بی‌آب که شخص تشنه آن را آب پندارد (و به جانب آن شتابد) چون بدانجا رسید هیچ آب نیابد، و (آن کافر) خدا را حاضر و ناظر اعمال خویش بیند که به حساب کارش تمام و کامل برسد و خدا به یک لحظه حساب تمام خلایق می‌کند.

رشاد خليفه

و اما كساني كه كافر هستند، اعمالشان مانند سرابي است در صحرا. شخص تشنه فكر مي ‌كند كه آن آب است، اما هنگامي كه به آن مي ‌رسد، مي فهمد كه چيزي نيست و درعوض، خدا را آنجا مي ‌يابد، تا جزاي كامل اعمالش را بدهد. خدا دقيق‌ترين حسابرس است.

Literal

And those who disbelieved their deeds (are) as a mirage at a plain land (desert) the thirsty thinks/supposes it (is) water, until when he came to it, he did not find it a thing, and he found God at it, so He fulfilled/completed him his account/calculation, and God (is) fast/quick (in) the counting/calculating.

Al-Hilali Khan

As for those who disbelieve, their deeds are like a mirage in a desert. The thirsty one thinks it to be water, until he comes up to it, he finds it to be nothing, but he finds Allah with him, Who will pay him his due (Hell). And Allah is Swift in taking account.

Arthur John Arberry

And as for the unbelievers, their works are as a mirage in a spacious plain which the man athirst supposes to be water, till, when he comes to it, he finds it is nothing; there indeed he finds God, and He pays him his account in full; (and God is swift at the reckoning.)

Asad

But as for those who are bent on denying the truth, their [good] deeds are like a mirage in the desert, which the thirsty supposes to be water – until, when he approaches it, he finds that it was nothing: [I.e., he is bound to realize on Judgment Day that all his supposedly «good» deeds have been rendered worthless by his deliberate refusal to listen to the voice of truth (Zamakhshari and Razi).] instead, he finds [that] God [has always been present] with him, and [that] He will pay him his account in full – for God is swift in reckoning!

Dr. Salomo Keyzer

Maar wat de ongeloovigen betreft, hunne werken zijn gelijk aan den damp in eene vlakte die door den dorstige voor water wordt gehouden, totdat hij bij zijne nadering vindt, dat het niets is, maar hij vindt God met zich, die hem zijne rekening ruim betalen zal, en God is snel in het opmaken der rekening;

Free Minds

As for those who reject, their works are like a mirage in the desert. A thirsty person thinks it is water, until he reaches it, he finds it is nothing; and he finds God there and He pays him his due, and God is swift in judgment.

Hamza Roberto Piccardo

Quanto a coloro che sono miscredenti, le loro opere sono come un miraggio in una piana desertica che l’assetato scambia per acqua e poi, quando vi giunge, non trova nulla; anzi, nei pressi trova Allah che gli salda il conto. Allah è rapido al conto.

Hilali Khan

As for those who disbelieve, their deeds are like a mirage in a desert. The thirsty one thinks it to be water, until he comes up to it, he finds it to be nothing, but he finds Allah with him, Who will pay him his due (Hell). And Allah is Swift in taking account.

Kuliev E.

А деяния неверующих подобны мареву в пустыне, которое жаждущий принимает за воду. Когда он подходит к нему, то ничего не находит. Он находит вблизи себя Аллаха, который воздает ему сполна по его счету. Аллах скор в расчете.

M.-N.O. Osmanov

У тех же, которые не уверовали, деяния – словно марево в пустыне, которое жаждущий принимает за воду, но когда он приближается, то не обретает ничего. Но он находит вблизи себя Аллаха, который требует от него полной расплаты. Ведь Аллах скор на расплату.

Mohammad Habib Shakir

And (as for) those who disbelieve, their deeds are like the mirage in a desert, which the thirsty man deems to be water; until when he comes to it he finds it to be naught, and there he finds Allah, so He pays back to him his reckoning in full; and Allah is quick in reckoning;

Mohammed Marmaduke William Pickthall

As for those who disbelieve, their deeds are as a mirage in a desert. The thirsty one supposeth it to be water till he cometh unto it and findeth it naught, and findeth, in the place thereof, Allah Who payeth him his due; and Allah is swift at reckoning.

Palmer

But those who misbelieve, their works are like the mirage in a plain, the thirsty counts it water till when he comes to it he finds nothing, but he finds that God is with him; and He will pay him his account, for God is quick to take account.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Küfre sapanlara gelince, onların amelleri çöldeki serap gibidir ki, susuzluktan bunalan onu su sanır. Ama ona yaklaşınca hiçbir şey bulamaz; yanında Allah’ı bulur; O da onun hesabını eksiksiz bir biçimde görür. Allah, hesabı çok çabuk görendir.

Qaribullah

As for the unbelievers, their works are like a mirage in the wilderness. The thirsty person thinks it is water, but when he comes near he finds that it is nothing. He finds Allah there, who pays him his account in full. Allah is Swift in reckoning.

QXP

But as for those who reject the Message, their deeds are like a mirage in the desert. The thirsty one supposes it to be water till he comes unto it and finds nothing. However, he does meet Allah’s Law of Requital to compensate for his deeds. And Allah is Swift at taking account.

Reshad Khalifa

As for those who disbelieve, their works are like a mirage in the desert. A thirsty person thinks that it is water. But when he reaches it, he finds that it is nothing, and he finds GOD there instead, to requite him fully for his works. GOD is the most efficient reckoner.

Rodwell

But as to the infidels, their works are like the vapour in a plain which the thirsty dreameth to be water, until when he cometh unto it, he findeth it not aught, but findeth that God is with him; and He fully payeth him his account: for swift to take account is God:

Sale

But as to the unbelievers, their works are like the vapour in a plain, which the thirsty traveller thinketh to be water, until, when he cometh thereto, he findeth it to be nothing; but he findeth God with him, and he will fully pay him his account; and God is swift in taking an account:

Sher Ali

And as to those who disbelieve, their deeds are like a mirage in a desert. The thirsty one imagines it to be water until, when he comes up to it, he finds it to be nothing. And he finds ALLAH near him, WHO then pays him his account in full; And ALLAH is swift in reckoning.

Unknown German

Die aber ungläubig sind – ihre Taten sind wie eine Luftspiegelung in einer Ebene. Der Dürstende hält sie für Wasser bis er, wenn er hinzutritt, sie als Nichts findet. Doch er findet Allah nahebei, Der ihm seine Rechnung voll bezahlt; und Allah ist schnell im Abrechnen.

V. Porokhova

Деянья ж тех, кто не уверовал (в Аллаха), ■ Подобны миражу в пустыне: ■ И (путник), жаждою томим, ■ Принять его за воду (может), ■ А стоит подойти ему (поближе), ■ Увы! Он видит: (там) ничто! ■ Зато найдет он там с собой Аллаха, ■ Который ему счет предъявит, – ■ Аллах, поистине, с расчетом скор!

Yakub Ibn Nugman

Имансыз дин тотучыларның гамәлләренең мисалы, тигез киң җирдә рәшә (мираж) кебидер, бик сусаган кеше аны су дип белер һәм су эчәм дип анда барыр, хәтта барып җитсә ул җирдә һичнәрсә тапмас, имансызның гамәле нәкъ шундыйдыр, вә ул гамәле өстендә Аллаһуның хөкемен табар, Аллаһ аңа тулысынча хисап ясап тиешле җәзаны бирер. Бит Аллаһ бик тиз хисап итүчедер.

جالندہری

جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے میدان میں ریت کہ پیاسا اسے پانی سمجھے یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے اور خدا ہی کو اپنے پاس دیکھے تو وہ اسے اس کا حساب پورا پورا چکا دے۔ اور خدا جلد حساب کرنے والا ہے

طاہرالقادری

اور کافروں کے اعمال چٹیل میدان میں سراب کی مانند ہیں جس کو پیاسا پانی سمجھتا ہے۔ یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے تو اسے کچھ (بھی) نہیں پاتا (اسی طرح اس نے آخرت میں) اللہ کو اپنے پاس پایا مگر اللہ نے اس کا پورا حساب (دنیا میں ہی) چکا دیا تھا، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.