سوره النور (24) آیه 40

قرآن، سوره النور (24) آیه 40

آیه پسین: سوره النور (24) آیه 41
آیه پیشین: سوره النور (24) آیه 39

عربی

أَوْ كَظُلُماتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ إِذا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَراها وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ

بدون حرکات عربی

أو كظلمات في بحر لجّيّ يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها و من لم يجعل اللّه له نورا فما له من نور

خوانش

Aw kathulumatin fee bahrin lujjiyyin yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun thulumatun baAAduha fawqa baAAdin itha akhraja yadahu lam yakad yaraha waman lam yajAAali Allahu lahu nooran fama lahu min noorin

آیتی

يا همانند تاريکيهايي است در دريايي ژرف ، که موجش فرو پوشد و بر فراز آن موجي ديگر و برفرازش ابري است تيره ، تاريکيهايي برفراز يکديگر ،آن سان که اگر دست خود بيرون آرد آن را نتواند ديد و آن که خدا راهش را به هيچ نوري روشن نکرده باشد ، هيچ نوري فرا راه خويش نيابد

خرمشاهی

يا [اعمالشان] همچون تاريكيهايى است در دريايى ژرف كه آن را موجى فرو پوشانده و بر فراز آن موجى ديگر است كه بر فراز آن ابرى است. تاريكيهايى تو بر تو، چون دستش را برآورد، چه بسا نبيندش، و هر كس كه خداوند برايش نورى مقرر نداشته باشد، نورى ندارد.

کاویانپور

يا اعمال كافران همانند تاريكيهاست در اعماق دريا كه موجى بدنبال موج ديگر آن را بپوشاند و بر فراز آن ابرى سياه قرار بگيرد كه تاريكى بر تاريكيهاى آن بيفزايد. هر گاه دست خود را بيرون آورد، آن را نبيند و خدا براى هر كس نور هدايت قرار نداد، هيچ نورى براى او نخواهد بود.

انصاریان

یا [اعمالشان] مانند تاریکی هایی است در دریایی بسیار عمیق که همواره موجی آن را می پوشاند، و بالای آن موجی دیگر است، و بر فراز آن ابری است، تاریکی هایی است برخی بالای برخی دیگر؛ [مبتلای این امواج و تاریکی ها] هرگاه دستش را بیرون آورد، بعید است آن را ببیند. و کسی که خدا نوری برای او قرار نداده است، برای او هیچ نوری نیست.

سراج

يا مانند تاريكيهائيست در دريائى كه بپوشد دريا را موجى از فراز آن موجى از بالاى آن موج ابريست اين تاريكيهائيست بعضى از آنها بالاى بعضى است چون برون كند دستش را نزديك نيست كه ببيند آنرا و هر كه را مقرر نكرد خدا برايش روشنى نيست او را هيچ روشنى

فولادوند

يا [كارهايشان‏] مانند تاريكيهايى است كه در دريايى ژرف است كه موجى آن را مى‏پوشاند [و] روى آن موجى [ديگر] است [و] بالاى آن ابرى است. تاريكيهايى است كه بعضى بر روى بعضى قرار گرفته است. هر گاه [غرقه‏] دستش را بيرون آورد، به زحمت آن را مى‏بيند، و خدا به هر كس نورى نداده باشد او را هيچ نورى نخواهد بود.

پورجوادی

يا همچون ظلمت اندود درياى پهناور مواجى كه موج بر موج فرود مى‏آيد و بر فراز آن ابر تاريك روى ابر مى‏غلتد و اگر دست بيرون آرد ديدنش ممكن نيست و كسى را كه خدا نورى برايش مقرر نداشته است نورى نخواهد داشت.

حلبی

يا چون تاريكى‏هايى است در درياى عميق، كه فرو پوشد آن را موجى كه از بالاى وى موجى باشد و از بالاى آن ابرى. تاريكى‏هايى باشد برخى از آنها بالاى برخى. چون بيرون آرد دست خويش را [چنان باشد] كه آن را نبيند و هر كس كه خدا براى او نورى قرار نداد، او را هيچ روشنايى نباشد.

اشرفی

يا چون تاريكيهائى در دريائى عميق كه فرو پوشد او را موجى از بالايش موجى از بالايش ابرى تاريكى‏ها است بعضيشان بالاى بعضى چون بيرون آورد دستش را نزديك نيست كه ببيندش و كسيكه نگردانيد خدا برايش نورى پس نباشد او را هيچ نورى

خوشابر مسعود انصاري

يا مانند تاريكيهايى در دريايى ژرف است كه آن را موجى فرو پوشانده كه بر فرازش موجى است [و] بر فراز آن نيز ابرى است. تاريكيهايى است كه برهم انباشته است. چون دستش را بيرون آورد، نزديك نيست كه آن را ببيند. و هر كس كه خداوند برايش نور قرار نداده باشد، نورى ندارد

مکارم

یا همچون ظلماتی در یک دریای عمیق و پهناور که موج آن را پوشانده، و بر فراز آن موج دیگری، و بر فراز آن ابری تاریک است؛ ظلمتهایی است یکی بر فراز دیگری، آن گونه که هر گاه دست خود را خارج کند ممکن نیست آن را ببیند! و کسی که خدا نوری برای او قرار نداده، نوری برای او نیست!

مجتبوی

يا مانند تاريكيهايى است در دريايى ژرف و بسيار موج كه پيوسته موجى آن را بپوشاند و بالاى آن موجى ديگر است و بر فراز آن ابرى [تيره‏] تاريكيهايى است روى يكديگر- تاريكى شب و تاريكى دريا و تاريكى ابر-، گاهى كه دست خويش بيرون آرد نتواند كه ببيندش و هر كه را خداى نورى نداده او را هيچ نورى نيست.

مصباح زاده

يا چون تاريكيهائى در دريائى عميق كه فرو پوشد او را موجى از بالايش موجى از بالايش ابرى تاريكى‏ها است بعضيشان بالاى بعضى چون بيرون آورد دستش را نزديك نيست كه ببيندش و كسى كه نگردانيد خدا برايش نورى پس نباشد او را هيچ نورى

معزی

يا مانند تاريكيهائى در دريائى ژرف بپوشاندش موجى (فراگيردش) از فراز آن است موجى كه از فراز آن است ابرى تاريكيهائى است پاره اى از آنها بر فراز پاره اى گاهى كه برون آرد دستش را نيارد كه بيندش و آنكو ننهاده است خدا برايش نورى پس نباشدش نورى

قمشه ای

یا (مثل اعمال کافران) به ظلمات دریای موّاج عمیقی ماند که امواج آن (که شک و جهل و اعمال زشت است) بعضی بالای بعضی دیگر دریا را بپوشاند و ابر تیره (کفر) نیز فراز آن برآید تا ظلمت‌ها چنان متراکم فوق یکدیگر قرار گیرد که چون دست بیرون آرد آن را نتواند دید، و هر که را خدا نور (علم و معرفت و ایمان) نبخشید هرگز (جان) روشنی نخواهد یافت.

رشاد خليفه

مثال ديگر، بودن در تاريكي مطلق است در ميان اقيانوسي خروشان، با امواج روي امواج، توأم با مه غليظ. تاريكي روي تاريكي- اگر شخص به دست خود نگاه مي ‌كرد، به سختي مي ‌توانست آن را ببيند. خدا هر كه را از نور محروم كند، او هيچ نوري نخواهد داشت.

Literal

Or as darknesses in a wide roaring and noisy sea/ocean , waves/surges cover/darken him/it , from above it waves/surges, from above it clouds, darknesses, some of it (is) above some, if he brought out his hand he is not about to/almost see it, and who God did not make/put for him light, so (there is) none from light (is) to/for him.

Al-Hilali Khan

Or (the state of a disbeliever) is like the darkness in a vast deep sea, overwhelmed with a great wave topped by a great wave, topped by dark clouds, darkness, one above another, if a man stretches out his hand, he can hardly see it! And he for whom Allah has not appointed light, for him there is no light.

Arthur John Arberry

or they are as shadows upon a sea obscure covered by a billow above which is a billow above which are clouds, shadows piled one upon another; when he puts forth his hand, wellnigh he cannot see it. And to whomsoever God assigns no light, no light has he.

Asad

Or [else, their deeds are] [I.e., their bad deeds, as contrasted with their good deeds, which in the preceding verse have been likened to a mirage.] like the depths of darkness upon an abysmal sea, made yet more dark by wave billowing over wave, with [black] clouds above it all: depths of darkness, layer upon layer, [Lit., «one above another».] [so that] when one holds up his hand, he can hardly see it: for he to whom God gives no light, no light whatever has he!

Dr. Salomo Keyzer

Of als de duisternis, verspreid over eene diepe zee, met golven bedekt die over andere golven rollen, waarboven wolken liggen, en daarboven duisternis boven duisternis; de mensch strekt zijne hand uit en ziet het niet. Indien God den mensch geen licht geeft, waar zal hij het dan vinden?

Free Minds

Or like the darkness out in a deep ocean in the midst of violent waves, with waves upon waves and dark clouds. Darkness upon darkness, if he brings out his own hand, he could barely see it. And for whomever God does not make a light, he will have no light.

Hamza Roberto Piccardo

Oppure [le loro opere sono paragonabili] a tenebre di un mare profondo, le onde lo coprono, [onde] al di sopra delle quali si ergono [altre] onde sulle quali vi sono le nuvole. [Ammassi di] tenebre le une sulle altre, dove l’uomo che stende la mano quasi non può vederla. Per colui cui Allah non ha dato la luce, non c’è alcuna luce.

Hilali Khan

Or (the state of a disbeliever) is like the darkness in a vast deep sea, overwhelmed with a great wave topped by a great wave, topped by dark clouds, darkness, one above another, if a man stretches out his hand, he can hardly see it! And he for whom Allah has not appointed light, for him there is no light.

Kuliev E.

Или же они подобны мраку во глубине морской пучины. Его покрывает волна, над которой находится другая волна, над которой находится облако. Один мрак поверх другого! Если он вытянет свою руку, то не увидит ее. Кому Аллах не даровал света, тому не будет света.

M.-N.O. Osmanov

Или [их деяния] – словно мрак в морской бездне, которую покрывают вздымающиеся волны, над которыми – тучи. Пучины мрака громоздятся друг на друга. Если [неверный] вытянет свою руку, то не увидит ее. Нет света у того, кому Аллах не даровал света.

Mohammad Habib Shakir

Or like utter darkness in the deep sea: there covers it a wave above which is another wave, above which is a cloud, (layers of) utter darkness one above another; when he holds out his hand, he is almost unable to see it; and to whomsoever Allah does not give light, he has no light.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Or as darkness on a vast, abysmal sea. There covereth him a wave, above which is a wave, above which is a cloud. Layer upon layer of darkness. When he holdeth out his hand he scarce can see it. And he for whom Allah hath not appointed light, for him there is no light.

Palmer

Or like darkness on a deep sea, there covers it a wave above which is a wave, above which is a cloud,- darknesses one above the other,- when one puts out his hand he can scarcely see it; for he to whom God has given no light, he has no light.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Engin denizdeki karanlıklara da benzerlik var. Üst üste dalgaların kapladığı bir deniz. Daha üstünde de bulutlar var. Birbiri üstüne karanlıklar… Elini çıkarsa göremeyecek halde. Allah’ın ışık vermediği kişiye hiçbir ışık bulunamaz.

Qaribullah

Or, they are like darkness upon a deep sea covered with a wave above which is another wave, above which are clouds, darkness piled one upon the other; when he stretches out his hand he can scarcely see it. Indeed, to whomsoever Allah assigns no light, he shall have no light.

QXP

Or total darkness in the midst of a deep ocean, with waves upon waves and a thick cloud above – darkness upon darkness. When he holds out his hand, he can barely see it. Allah’s Law does not give light to him who disregards His Light.

Reshad Khalifa

Another allegory is that of being in total darkness in the midst of a violent ocean, with waves upon waves, in addition to thick fog. Darkness upon darkness – if he looked at his own hand, he could barely see it. Whomever GOD deprives of light, will have no light.

Rodwell

Or like the darkness on the deep sea when covered by billows riding upon billows, above which are clouds: darkness upon darkness. When a man reacheth forth his hand, he cannot nearly see it! He to whom God shall not give light, no light at all hath he!

Sale

Or, as the darkness in a deep sea, covered by waves riding on waves, above which are clouds, being additions of darkness one over the other; when one stretcheth forth his hand, he is far from seeing it. And unto whomsoever God shall not grant his light, he shall enjoy no light at all.

Sher Ali

Or, their deeds are like thick layers of darkness spread over a vast and deep sea, on whose surface rise waves above waves, above which are clouds – layers upon layers of darkness. When he holds out his hands, he can hardly see it; and he whom ALLAH gives no light – for him there is no light at all.

Unknown German

Oder wie Finsternisse in einem tiefen Meer, eine Woge bedeckt es, über ihr ist eine Woge, darüber ist eine Wolke: Finsternisse, eine über der andern. Wenn er seine Hand ausstreckt, kann er sie kaum sehen; und wem Allah kein Licht gibt – für den ist kein Licht.

V. Porokhova

(И вновь, деянья тех, кто не уверовал в Аллаха), ■ Подобны мраку над пучиной моря, ■ Когда вздымается волна, ■ Над ней – другая, ■ Над ними (виснет) туча (тяжко), ■ На мрак один ложится мрак другой, ■ И если человек вытягивает руку, ■ Ее почти не видит он, – ■ Кого Аллах не наделяет Светом, ■ Тому нет Света никогда!

Yakub Ibn Nugman

Яки ул имансыз дин тотучыларның гамәлләре, тирән диңгездә дулкынлыктан барлыкка килгән караңгылык кеби. Ул диңгезне дулкын каплый, ул дулкын өстеннән янә дулкын каплый, вә ул дулкын өстеннән кара болыт каплыйдыр, ошбу караңгылыклар берсе икенчесенең өстенә караңгылыктыр. Ошбу катлы-катлы караңгылык астында калган кеше, әгәр кулын чыгарса, ифрат караңгылыктан кулын күрергә якын да булмас. Аллаһ кемгә иман нурын бирмәсә, әлбәттә, аның иман нуры булмас!

جالندہری

یا (ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے) جیسے دریائے عمیق میں اندھیرے جس پر لہر چڑھی چلی آتی ہو اور اس کے اوپر اور لہر (آرہی ہو) اور اس کے اوپر بادل ہو، غرض اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، ایک پر ایک (چھایا ہوا) جب اپنا ہاتھ نکالے تو کچھ نہ دیکھ سکے۔ اور جس کو خدا روشنی نہ دے اس کو (کہیں بھی) روشنی نہیں (مل سکتی)

طاہرالقادری

یا (کافروں کے اعمال) اس گہرے سمندر کی تاریکیوں کی مانند ہیں جسے موج نے ڈھانپا ہوا ہو (پھر) اس کے اوپر ایک اور موج ہو (اور) اس کے اوپر بادل ہوں (یہ تہ در تہ) تاریکیاں ایک دوسرے کے اوپر ہیں، جب (ایسے سمندر میں ڈوبنے والا کوئی شخص) اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے (کوئی بھی) دیکھ نہ سکے، اور جس کے لئے اللہ ہی نے نورِ (ہدایت) نہیں بنایا تو اس کے لئے (کہیں بھی) نور نہیں ہوتا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.