سوره النور (24) آیه 45

قرآن، سوره النور (24) آیه 45

آیه پسین: سوره النور (24) آیه 46
آیه پیشین: سوره النور (24) آیه 44

عربی

وَ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى بَطْنِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى رِجْلَيْنِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ ما يَشاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ

بدون حرکات عربی

و اللّه خلق كلّ دابّة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه و منهم من يمشي على رجلين و منهم من يمشي على أربع يخلق اللّه ما يشاء إنّ اللّه على كلّ شي‏ء قدير

خوانش

WaAllahu khalaqa kulla dabbatin min ma-in faminhum man yamshee AAala batnihi waminhum man yamshee AAala rijlayni waminhum man yamshee AAala arbaAAin yakhluqu Allahu ma yashao inna Allaha AAala kulli shay-in qadeerun

آیتی

و خدا هر، جنبنده اي را از آب بيافريد بعضي از آنها بر شکم مي روند وبعضي بر دوپا مي روند و بعضي بر چهار پا مي روند خدا هر چه بخواهد مي آفريند زيرا خدا بر هر کاري تواناست

خرمشاهی

و خداوند هر جانورى را از آب آفريده است، كه بعضى از آنها بر شكمش راه مى رود و بعضى از آنها بر دو پا راه مى رود، و بعضى از آنها بر چهار [پ] راه مى رود; خداوند هر چه بخواهد مى آفريند، بيگمان خداوند بر هر كارى تواناست.

کاویانپور

خدا تمام جانداران را ابتدا از آب آفريد. بعضيها روى شكم و بعضى‏ها روى دو پا و بعضى ديگر روى چهارپا راه ميروند. خدا هر چه بخواهد مى‏آفريند زيرا خدا به همه چيز و بر همه كار تواناست.

انصاریان

و خدا هر جنبده ای را از آبی [که به صورت نطفه بود] آفرید، پس گروهی از آنها بر شکمشان راه می روند، و برخی از آنها به روی دو پا حرکت می کنند، و بعضی از آنها به روی چهار پا راه می روند. خدا آنچه را بخواهد می آفریند؛ مسلماً خدا بر هر کاری تواناست.

سراج

و خدا آفريده هر جنبنده‏اى را از آبى پس بعضى از آنها آنند كه مى‏رود بر شكم خود و برخى از آنها آنند كه مى‏رود بر دو پاى و بعضى از آنها آنند كه مى‏رود بر چهار پاى مى‏آفريند خداى هر چه مى‏خواهد زيرا خدا بر همه چيز تواناست

فولادوند

و خداست كه هر جنبنده‏اى را [ابتدا] از آبى آفريد. پس پاره‏اى از آنها بر روى شكم راه مى‏روند و پاره‏اى از آنها بر روى دو پا و بعضى از آنها بر روى چهار [پا] راه مى‏روند. خدا هر چه بخواهد مى‏آفريند. در حقيقت، خدا بر هر چيزى تواناست.

پورجوادی

خداوند همه جنبندگان را از آب آفريد، گروهى بر شكم مى‏خزند و گروهى بر دو پا و گروهى بر چهار پا راه مى‏روند. خداوند هر چه را بخواهد مى‏آفريند، زيرا بر همه چيز قادر است.

حلبی

و خدا هر جنبنده‏اى را از آب بيافريد پس از آنها برخى بر شكم راه مى‏روند و از ايشان برخى بر دو پا راه مى‏روند و از ايشان برخى هستند بر چهار پا راه مى‏روند. مى‏آفريند خدا آنچه را كه مى‏خواهد، بى‏گمان خدا بر همه چيز تواناست.

اشرفی

و خدا آفريد هر جنبنده را از آب پس بعضى از آنها است كه راه ميرود بشكمش و بعضى از آنها است كه راه ميرود بدو پاى و بعضى از آنهاست كه راه ميرود بچهارپاى مى‏آفريند خدا آنچه ميخواهد بدرستيكه خدا بر هر چيزى توانا است

خوشابر مسعود انصاري

و خداوند هر جانورى را از آب آفريده است كه برخى از آنهاست كه بر شكم خويش مى‏خزند و برخى از آنهاست كه بر روى دو پا راه مى‏روند. و برخى از آنهاست كه بر روى چهارپا راه مى‏روند. خداوند هر چه مى‏خواهد مى‏آفريند. بى گمان خداوند بر هر كارى تواناست

مکارم

و خداوند هر جنبنده‌ای را از آبی آفرید؛ گروهی از آنها بر شکم خود راه می‌روند، و گروهی بر دو پای خود، و گروهی بر چهار پا راه می‌روند؛ خداوند هر چه را بخواهد می‌آفریند، زیرا خدا بر همه چیز تواناست!

مجتبوی

و خداوند هر جنبنده‏اى را از آب آفريد. پس برخى از آنها بر شكم خود مى‏روند و برخى از آنها بر دو پا مى‏روند و برخى از آنها بر چهار پا مى‏روند خداى آنچه خواهد مى‏آفريند، كه خدا بر هر چيزى تواناست.

مصباح زاده

و خدا آفريد هر جنبنده را از آب پس بعضى از آنها است كه راه ميرود بشكمش و بعضى از آنها است كه راه ميرود بدو پاى و بعضى از آنهاست كه راه ميرود بچهار پاى ميافريند خدا آنچه ميخواهد بدرستى كه خدا بر هر چيزى توانا است

معزی

و خدا آفريد هر جنبنده را از آب پس از ايشان است آنكه مى رود بر شكم خود و از ايشان است آنكه مى رود بر دو پا و از ايشان است آنكه مى رود بر چهار بيافرد خدا هر چه خواهد همانا خدا است بر همه چيز توانا

قمشه ای

و خدا هر حیوانی را از آب آفرید، که بعضی (مانند مارها) بر شکم روند و برخی (مانند انسان) بر دو پا و برخی (چون اسب و گاو و شتر) بر چهار پا حرکت کنند. و خدا هر چه خواهد بیافریند که خدا بر همه کار تواناست.

رشاد خليفه

و خدا هر موجود زنده اي را از آب آفريد. بعضي از آنها روي شکم خود راه مي روند، بعضي روي دو پا راه مي روند و بعضي روي چهار پا راه مي روند. خدا هرچه بخواهد، مي آفريند. خداست قادر مطلق.

Literal

And God created every/each walker/creeper/crawler from water, so from them who walks (moves) on its belly , and from them who walks on two feet, and from them who walks on four, God creates what He wills/wants , that truly God (is) on every thing capable/powerful .

Al-Hilali Khan

Allah has created every moving (living) creature from water. Of them there are some that creep on their bellies, some that walk on two legs, and some that walk on four. Allah creates what He wills. Verily! Allah is Able to do all things.

Arthur John Arberry

God has created every beast of water, and some of them go upon their bellies, and some of them go upon two feet, and some of them go upon four; God creates whatever He will; God is powerful over everything.

Asad

And it is God who has created all animals out of water; [See note on 21:30. The term dabbah denotes every corporeal being endowed with both life and spontaneous movement; hence, in its widest sense, it comprises the entire animal world, including man.] and [He has willed that] among them are such as crawl on their bellies, and such as walk on two legs, and such as walk on four. God creates what He will: for, verily, God has the power to will anything.

Dr. Salomo Keyzer

En God heeft ieder dier van water geschapen; het eene kruipt op den buik, terwijl een ander op twee voeten en een ander weder op vier voeten gaat. God schept naar zijn welbehagen; want God is almachtig.

Free Minds

And God created every moving creature from water. So some of them move on their bellies, and some walk on two legs, and some walk on four. God creates whatever He wills. God is capable of all things.

Hamza Roberto Piccardo

Dall’acqua Allah ha creato tutti gli animali. Alcuni di loro strisciano sul ventre, altri camminano su due piedi e altri su quattro. Allah crea ciò che vuole. In verità Allah è onnipotente.

Hilali Khan

Allah has created every moving (living) creature from water. Of them there are some that creep on their bellies, some that walk on two legs, and some that walk on four. Allah creates what He wills. Verily! Allah is Able to do all things.

Kuliev E.

Аллах сотворил все живые существа из воды. Среди них есть такие, ко
торые ползают на брюхе, такие, которые ходят на двух ногах, и такие, которые ходят на четырех. Аллах творит то, что пожелает. Воистину, Аллах способен на всякую вещь.

M.-N.O. Osmanov

Аллах сотворил всех животных из воды. Среди них есть такие, которые ползают на брюхе, такие, которые ходят на двух ногах, и такие, которые ходят на четырех. Аллах творит то, что пожелает, и, воистину, Аллах над всем сущим властен.

Mohammad Habib Shakir

And Allah has created from water every living creature: so of them is that which walks upon its belly, and of them is that which walks upon two feet, and of them is that which walks upon four; Allah creates what He pleases; surely Allah has power over all things.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Allah hath created every animal of water. Of them is (a kind) that goeth upon its belly and (a kind) that goeth upon two legs and (a kind) that goeth upon four. Allah createth what He will. Lo! Allah is Able to do all things.

Palmer

And God created every beast from water, and of them is one that walks upon its belly, and of them one that walks upon two feet, and of them one that walks upon four. God creates what He pleases; verily, God is mighty over all!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah, tüm canlıları sudan yarattı. Onlardan kimileri karnı üzerinde yürür, kimileri iki ayak üstünde yürür, kimileri de dört ayak üstünde… Allah dilediğini yaratıyor, Allah her şeye kadirdir.

Qaribullah

Allah created everything that walks from water. Some creep upon their bellies, others walk on two feet, and others walk on four. Allah creates whatever He will. Allah is Powerful over everything.

QXP

And Allah has created every living creature from water. (Life began in water 21:30). Some of them crawl on their bellies, some walk on two legs, and some walk on four. Allah creates things with a Purpose and according to His Laws. He has Supreme control over all things and events and verily, Allah is the Appointer of due measure of all things.

Reshad Khalifa

And GOD created every living creature from water. Some of them walk on their bellies, some walk on two legs, and some walk on four. GOD creates whatever He wills. GOD is Omnipotent.

Rodwell

And God hath created every animal of water. Some go upon the belly; some go upon two feet; some go upon four feet. God hath created what He pleased. Aye, God hath power over all things.

Sale

And God hath created every animal of water; one of them goeth on his belly, and another of them walketh upon two feet, and another of them walketh upon four feet: God createth that which he pleaseth; for God is almighty.

Sher Ali

And ALLAH has created every animal from water. Of them are some that go upon their bellies, and of them are some that go upon two feet, and among them are some that go upon four. ALLAH creates what HE pleases. Surely, ALLAH has the power to do all that HE pleases.

Unknown German

Und Allah hat jedes Lebewesen aus Wasser erschaffen. Unter ihnen sind manche, die auf ihren Bäuchen gehen, und unter ihnen sind manche, die auf zwei Beinen gehen, und unter ihnen sind manche, die auf vieren gehn. Allah schafft, was Er will. Wahrlich, Allah hat Macht über alle Dinge.

V. Porokhova

И сотворил Аллах всю живность из воды; ■ Одни из них передвигаются на брюшке, ■ На двух ногах другие ходят, ■ Иные же – на четырех. ■ (И мудростью Господней Воли) ■ Творит Аллах, что пожелает, – ■ Ведь мощен Он над всем и вся!

Yakub Ibn Nugman

Аллаһ җир йөзендә булган барча җан иясен судан халык кылды, ул хайваннарның кайберләре корсагы өстендә йөрер, вә кайберләре ике аяк өстендә йөрерләр, вә кайберләре дүрт аяк өстендә йөрерләр, Аллаһ үзе теләгән мәхлукларны халык кылыр, бит Аллаһуның һәрнәрсәгә көче җитә.

جالندہری

اور خدا ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ تو اس میں بعضے ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ خدا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بےشک خدا ہر چیز پر قادر ہے

طاہرالقادری

اور اللہ نے ہر چلنے پھرنے والے (جاندار) کی پیدائش (کی کیمیائی ابتداء) پانی سے فرمائی، پھر ان میں سے بعض وہ ہوئے جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں اور ان میں سے بعض وہ ہوئے جو دو پاؤں پر چلتے ہیں، اور ان میں سے بعض وہ ہوئے جو چار (پیروں) پر چلتے ہیں، اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا رہتا ہے، بیشک اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.