سوره الفرقان (25) آیه 3

قرآن، سوره الفرقان (25) آیه 3

آیه پسین: سوره الفرقان (25) آیه 4
آیه پیشین: سوره الفرقان (25) آیه 2

عربی

وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَ هُمْ يُخْلَقُونَ وَ لا يَمْلِكُونَ لأَِنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَ لا نَفْعاً وَ لا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَ لا حَياةً وَ لا نُشُوراً

بدون حرکات عربی

و اتّخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا و هم يخلقون و لا يملكون لأنفسهم ضرّا و لا نفعا و لا يملكون موتا و لا حياة و لا نشورا

خوانش

Waittakhathoo min doonihi alihatan la yakhluqoona shay-an wahum yukhlaqoona wala yamlikoona li-anfusihim darran wala nafAAan wala yamlikoona mawtan wala hayatan wala nushooran

آیتی

سواي او خداياني ديگر گرفتند که هيچ چيز نمي آفرينند و خود مخلوقند، نه مالک زيان خود هستند و نه سود خود ، و مالک مرگ و زندگي و رستاخيز نيستند

خرمشاهی

و [مشركان] به جاى او خدايانى را به پرستش گرفته اند كه چيزى نيافريده اند و خود آفريده شده اند، و براى خود اختيار زيان و سودى ندارند و اختيار مرگ و زندگى و برانگيختن ندارند.

کاویانپور

مشركان بجاى پرستش خدا، معبودانى اتخاذ كردند كه چيزى را نيافريده‏اند و خودشان خلق شده‏اند و براى خود سود و زيانى ندارند و مالك مرگ و زندگى و تجديد حيات نيستند.

انصاریان

و [مشرکان] به جای او معبودانی اختیار کرده اند که چیزی را نمی آفرینند و خود آفریده می شوند، و برای خودشان مالک زیان و سودی نیستند، و قدرت و تسلطی بر مرگ و حیات و برانگیختن پس از مرگ ندارند،

سراج

و كافران برگرفتند بجز خدا معبودانى كه نيافرينند چيزى را و خود آفريده شده‏اند و مالك نيستند براى خويشتن زيانى را و نه سودى را و توانائى ندارند بر ميرانيدن كسى و نه بر زنده كردن كسى و نه برانگيختن كسى

فولادوند

و به جاى او خدايانى براى خود گرفته‏اند كه چيزى را خلق نمى‏كنند و خود خلق شده‏اند و براى خود نه زيانى را در اختيار دارند و نه سودى را، و نه مرگى را در اختيار دارند و نه حياتى و نه رستاخيزى را.

پورجوادی

آنها جز خدا براى خود معبودهايى برگزيدند كه قدرت آفرينش ندارند و خودشان مخلوقند و در سود و زيان و نيز مرگ و حيات و برانگيخته شدن كارى از دستشان ساخته نيست.

حلبی

و جز او معبودانى گرفتند كه نمى‏آفرينند چيزى را، و آنها آفريده شده‏اند و مالك نيستند براى خودشان زيانى را و سودى را، و مالك نيستند مرگى را و نه زندگانيى را و نه برانگيختنى را.

اشرفی

و فرا گرفتند از غير او الهانى كه نمى آفرينند چيزى را و آنها آفريده ميشوند و مالك نمى‏باشند براى خودهاشان ضررى و نه منفعتى و مالك نمى‏باشند مرگى را و نه زندگى را و نه حشرى را

خوشابر مسعود انصاري

و به جاى او معبودانى گرفتند كه چيزى نمى‏آفرينند و خود آفريده شده‏اند و براى خود اختيار زيانى و سودى ندارند و اختيار مرگ و زندگانى و برانگيختن ندارند

مکارم

آنان غیر از خداوند معبودانی برای خود برگزیدند؛ معبودانی که چیزی را نمی‌آفرینند، بلکه خودشان مخلوقند، و مالک زیان و سود خویش نیستند، و نه مالک مرگ و حیات و رستاخیز خویشند.

مجتبوی

و [مشركان‏] به جاى او- خداى يكتا- خدايانى گرفتند كه هيچ چيز نمى‏آفرينند و خود آفريده مى‏شوند، و زيان و سودى براى خويشتن در توان و اختيار ندارند، و نه مرگى و نه زندگانيى و نه برانگيختنى به دست آنهاست.

مصباح زاده

و فرا گرفتند از غير او الهانى كه نمى آفرينند چيزى را و آنها آفريده ميشوند و مالك نمى‏باشند براى خودهاشان ضررى و نه منفعتى و مالك نمى‏باشند مرگى را و نه زندگى را و نه حشرى را

معزی

و برگرفتند جز وى خدايانى كه نيافرند چيزى را و خود آفريده شوند و ندارند براى خويشتن زيان و نه سودى را و ندارند مرگ و نه زندگى و نه برانگيختنى را

قمشه ای

و (مشرکان نادان) خدا را که مبدأ کل و مرجع همه امور عالم است فراموش کرده و غیر او (یعنی بتهای بی اثر) را به خدایی برگرفتند و حال آنکه آن بتان هیچ چیزی نتوانند آفرید و خودشان هم مخلوقند و نه هیچ بر نفع و ضرر خود قادرند و نه امر موت و حیات و بعث به دست آنهاست.

رشاد خليفه

با اين همه، آنها خداياني در كنار او قرار مي ‌دهند كه هيچ چيز خلق نمي ‌كنند- خود آنها خلق شده‌اند- و قدرتي ندارند كه حتي به خودشان ضرر يا منفعتي برسانند و هيچ قدرتي در كنترل مرگ و حيات يا رستاخيز ندارند.

Literal

And they took from other than Him gods, they do not create a thing, and they are being created, and they do not own/possess to themselves harm, and nor benefit/usefulness , and they do not own/possess death/lifelessness, and nor life , and nor revival/resurrection.

Al-Hilali Khan

Yet they have taken besides Him other aliha (gods) that created nothing but are themselves created, and possess neither hurt nor benefit for themselves, and possess no power (of causing) death, nor (of giving) life, nor of raising the dead.

Arthur John Arberry

Yet they have taken to them gods, apart from Him, that create nothing and themselves are created, and have no power to hurt or profit themselves, no power of death or life or raising up.

Asad

And yet, some choose to worship, instead of Him, imaginary deities that cannot create anything but are themselves created, [I.e., whether they be inanimate «representations» of imaginary deities, or personified forces of nature, or deified human beings, or simply figments of the imagination.] and have it not within their power to avert harm from, or bring benefit to, themselves, and have no power over death, nor over life, nor over resurrection!

Dr. Salomo Keyzer

Zij hebben buiten hem andere goden gekozen, die niets hebben geschapen, maar zelven geschapen zijn. En die noch in staat zijn het kwaad van zich af te weren, noch zich het goede te verschaffen, en die noch over den dood, noch over het leven bevelen, noch de kracht bezitten, waardoor de dooden weder worden opgewekt.

Free Minds

And they took besides Him gods that do not create anything and are themselves created! And they do not possess for themselves any harm or benefit, nor do they possess death or life, nor resurrection.

Hamza Roberto Piccardo

E invece si sono presi, all’infuori di Lui, divinità che, esse stesse create, nulla creano, e che non sono in grado neanche di fare il male o il bene a loro stesse, che non son padrone né della morte, né della vita, né della Resurrezione.

Hilali Khan

Yet they have taken besides Him other aliha (gods) that created nothing but are themselves created, and possess neither hurt nor benefit for themselves, and possess no power (of causing) death, nor (of giving) life, nor of raising the dead.

Kuliev E.

Они стали поклоняться вместо Него другим божествам, которые ничего не создают, хотя сами были сотворены. Они не властны принести вред или пользу даже самим себе и не распоряжаются ни
смертью, ни жизнью, ни воскрешением.

M.-N.O. Osmanov

[Неверные] стали вместо Него поклоняться [другим] богам, которые ничего не создают, но сами сотворены. Даже для самих себя им не подвластны ни вред, ни польза, им не подвластны ни смерть, ни жизнь, ни воскресение.

Mohammad Habib Shakir

And they have taken besides Him gods, who do not create anything while they are themselves created, and they control not for themselves any harm or profit, and they control not death nor life, nor raising (the dead) to life.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Yet they choose beside Him other gods who create naught but are themselves created, and possess not hurt nor profit for themselves, and possess not death nor life, nor power to raise the dead.

Palmer

And they take beside Him gods who create not aught, but are themselves created, and cannot control for themselves harm or profit, and cannot control death, or life, or resurrection.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Böyleyken O’nun dışında bir takım ilahlar edindiler. Hiçbir şey yaratamaz bunlar. Kendileri yaratılmışlardır zaten… Kendi benlikleri için bile ne bir zarara güç yetirebilirler ne bir yarara. Ne bir ölüme güçleri yeter ne bir dirime ne de kabirden çıkarıp hesap sormaya.

Qaribullah

Yet they worship, other than Him, gods which cannot create anything and were themselves created. They own neither harm nor benefit for themselves, neither do they own death nor life, nor a resurrection.

QXP

And yet, there are people who, instead of Him, choose deities and masters that create nothing and are themselves created. And they have it not within their power to avert harm or cause benefit even to themselves. They have no control over death and life, nor can they raise the dead (people and nations).

Reshad Khalifa

Yet, they set up beside Him gods who do not create anything – they themselves are created – and who possess no power to even harm or benefit themselves, nor do they possess any power to control life, or death, or resurrection.

Rodwell

Yet have they adopted gods beside Him which have created nothing, but were themselves created: And no power have they over themselves for evil or for good, nor have they power of death, or of life, or of raising the dead.

Sale

Yet have they taken other gods besides Him; which have created nothing, but are themselves created: And are able neither to avert evil from, nor to procure good unto themselves; and have not the power of death, or of life, or of raising the dead.

Sher Ali

Yet they have taken beside HIM gods, who create nothing but are themselves created, and who have no power to harm or benefit themselves, nor have they any power over death or life or Resurrection.

Unknown German

Doch haben sie sich Götter genommen neben Ihm, die nichts erschaffen, sondern selbst erschaffen sind, und die für sich selber keine Macht haben über Schaden oder Nutzen, noch haben sie Macht über Leben und Tod und Erweckung.

V. Porokhova

И все ж они, опричь Него, ■ Других богов себе призвали, ■ Что ничего не могут сотворить, ■ И сами созданы (другими). ■ Самим себе они не могут ■ Ни причинить вреда, ни пользы принести. ■ Не властвуют они над смертью, ■ Над жизнью не властвуют они, ■ Они не властны и над воскрешеньем.

Yakub Ibn Nugman

Мөшрикләр, һичнәрсәне бар итәргә көче җитмәгән, бәлки үзләре агач таштан юнып ясалган сынымнарны Илаһә тоттылар Аллаһудан башка, дәхи ул сынымнар үзләренә файданы китерергә вә үзләреннән зарарны җибәрергә кадир булмаслар, вә бер кешене үтерергә, вә бер кешене тергезергә, һәм кабердән бер кешене кубарырга көчләре җитмәс.

جالندہری

اور (لوگوں نے) اس کے سوا اور معبود بنا لئے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کرسکتے اور خود پیدا کئے گئے ہیں۔ اور نہ اپنے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے اور نہ جینا اور نہ مر کر اُٹھ کھڑے ہونا

طاہرالقادری

اور ان (مشرکین) نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لئے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کئے گئے ہیں اور نہ ہی وہ اپنے لئے کسی نقصان کے مالک ہیں اور نہ نفع کے اور نہ وہ موت کے مالک ہیں اور نہ حیات کے اور نہ (ہی مرنے کے بعد) اٹھا کر جمع کرنے کا (اختیار رکھتے ہیں)،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.