سوره الفرقان (25) آیه 4

قرآن، سوره الفرقان (25) آیه 4

آیه پسین: سوره الفرقان (25) آیه 5
آیه پیشین: سوره الفرقان (25) آیه 3

عربی

وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذا إِلاَّ إِفْكٌ افْتَراهُ وَ أَعانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جاؤُ ظُلْماً وَ زُوراً

بدون حرکات عربی

و قال الّذين كفروا إن هذا إلاّ إفك افتراه و أعانه عليه قوم آخرون فقد جاؤ ظلما و زورا

خوانش

Waqala allatheena kafaroo in hatha illa ifkun iftarahu waaAAanahu AAalayhi qawmun akharoona faqad jaoo thulman wazooran

آیتی

و کافران گفتند که اين جز دروغي که خود بافته است و گروهي ديگر او را بر آن ياري داده اند ، هيچ نيست حقا آنچه مي گويند ستم و باطل است

خرمشاهی

و كافران گفتند اين [قرآن] جز افترايى نيست كه آن را برساخته است و گروهى ديگر بر آن ياريش داده اند; به راستى كه ستم و بهتانى در ميان آوردند.

کاویانپور

كافران گفتند: اين قرآن چيزى جز دروغ نيست، پيامبر آن را از خودش ساخته و گروهى نيز كمكش كرده‏اند. بطور قطع و يقين آنان بر سر ظلم آمده‏اند.

انصاریان

و کافران گفتند: این [قرآن] چیزی نیست جز دروغی که [پیامبر] آن را از پیش خود ساخته و دیگران او را بر ساختن آن یاری داده اند، بی تردید [با این نسبت ناروا] مرتکب ستمی سنگین و دروغی بزرگ [و تهمتی زشت] شده اند.

سراج

و گفتند آنانكه كفر ورزيدند نيست اين قرآن مگر دروغى كه خود بافته آنرا و يارى داده‏اند او را بر ساختن اين دروغ گروهى ديگر حقا كه كافران آمدند به ستم و بهتان

فولادوند

و كسانى كه كفر ورزيدند، گفتند: «اين [كتاب‏] جز دروغى كه آن را بربافته [چيزى‏] نيست، و گروهى ديگر او را بر آن يارى كرده‏اند.» و قطعاً [با چنين نسبتى‏] ظلم و بهتانى به پيش آوردند.

پورجوادی

كافران گفتند: «اين كتاب دروغى است كه از خود بافته است و ديگران كمكش كرده‏اند.» به راستى سخنشان باطل و نسبتى ناحق است.

حلبی

و گفتند: آن كسان كه كافر شدند: نيست اين [قرآن‏] مگر دروغى كه او [پيامبر] آن را بر بافته است، و يارى كرده‏اند او را بر آن گروهى ديگر [از جهودان‏] پس به يقين آن گروه ستم كردند و دروغ گفتند.

اشرفی

و گفتند آنان كه كافر شدند نيست اين مگر دروغى كه بر بافت آنرا و يارى دادند او را بر آن گروهى ديگران پس بحقيقت آمدند مر ستمى را و باطلى را

خوشابر مسعود انصاري

و كافران گفتند: اين [قرآن‏] جز دروغى نيست كه [خود] آن را بر ساخته است و بر آن [كار] گروهى ديگر او را يارى داده‏اند. پس ستم و دروغ در ميان آوردند.

مکارم

و کافران گفتند: «این فقط دروغی است که او ساخته، و گروهی دیگر او را بر این کار یاری داده‌اند.» آنها (با این سخن،) ظلم و دروغ بزرگی را مرتکب شدند.

مجتبوی

و كسانى كه كافر شدند گفتند: اين- قرآن- نيست مگر دروغى كه [محمد] بربافته است و گروهى ديگر او را بر آن يارى كرده‏اند. براستى كه ستم و دروغى ناروا آوردند.

مصباح زاده

و گفتند آنان كه كافر شدند نيست اين مگر دروغى كه بر بافت آنرا و يارى دادند او را بر آن گروهى ديگران پس بحقيقت آمدند مر ستمى را و باطلى را

معزی

و گفتند آنان كه كفر ورزيدند نيست اين مگر دروغى كه بست آن را و ياريش كردند بر آن گروهى دگران همانا آوردند ستم و ناروايى را

قمشه ای

و کافران گفتند این کتاب (که محمّد و حیش می‌شمرد) جز آنکه به دروغ از خود فرابافته و دیگران (از اهل کتاب) نیز (در قصص و احکام) به او کمک کرده‌اند بچیز دیگری نیست. و البته این سخن کافران ظلمی بزرگ (درباره قرآن الهی) و نسبتی نا حق (در حقّ پیغمبر خدا) است.

رشاد خليفه

کساني که ايمان نياوردند، گفتند: اين دروغي است که او با کمک بعضي مردم ديگر ساخته است. آنها کفر و ناروا گفته اند.

Literal

And those who disbelieved say: «That that (is) except lies/falsehood he fabricated/cut and split it, and a nation (of) others helped/assisted him on it.» So they had come unjustly/oppressively and falsely .

Al-Hilali Khan

Those who disbelieve say: «This (the Quran) is nothing but a lie that he (Muhammad SAW) has invented, and others have helped him at it, so that they have produced an unjust wrong (thing) and a lie.»

Arthur John Arberry

The unbelievers say, ‹This is naught but a calumny he has forged, and other folk have helped him to it.› So they have committed wrong and falsehood.

Asad

Moreover, those who are bent on denying the truth are wont to say, «This [Quran] is nothing but a lie, which he [himself] has devised with the help of other people, [Implying that the Quran, or most of it, is based on Judaeo-Christian teachings allegedly communicated to Muhammad by some unnamed foreigners (cf. 16:103 and the corresponding notes) or, alternatively, by various Arab converts to Judaism or Christianity; furthermore, that Muhammad had either deceived himself into believing that the Quran was a divine revelation, or had deliberately – knowing that it was not so – attributed it to God.] who thereupon have perverted the truth and brought a falsehood into being.» [Lit., «and thus, indeed, have they come with [or «brought»] a perversion of the truth» [which obviously is the meaning of zulm in this context] «and a falsehood». Whereas it is generally assumed that this clause constitutes a Quranic rebuttal of the malicious allegation expressed in the preceding clause, I am of the opinion that it forms part of that allegation, making the mythical «helpers» of Muhammad co-responsible, as it were, for the «invention» of the Quran.]

Dr. Salomo Keyzer

En de ongeloovigen zeggen: Deze Koran is niets anders dan eene door hem uitgedachte leugen, en anderen hebben hem daarin bijgestaan; maar zij spraken eene onrechtvaardige zaak en eene leugen uit.

Free Minds

And those who rejected said: "This is but a falsehood that he invented and other people have helped him with it; for they have come with what is wrong and fabricated."

Hamza Roberto Piccardo

I miscredenti dicono: «Tutto questo non è altro che menzogna che costui ha inventato con l’aiuto di un altro popolo». Hanno commesso ingiustizia e falsità.

Hilali Khan

Those who disbelieve say: "This (the Quran) is nothing but a lie that he (Muhammad SAW) has invented, and others have helped him at it, so that they have produced an unjust wrong (thing) and a lie."

Kuliev E.

Неверующие говорят: «Это – всего лишь ложь, которую он выдумал с помощью других людей». Воистину, они поступают несправедливо и лгут.

M.-N.O. Osmanov

Те, которые не уверовали, говорят: «Этот [Коран] -всего лишь ложь, которую он выдумал с помощью других людей». Тем самым они поступ
или несправедливо и солгали.

Mohammad Habib Shakir

And those who disbelieve say: This is nothing but a lie which he has forged, and other people have helped him at it; so indeed they have done injustice and (uttered) a falsehood.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Those who disbelieve say: This is naught but a lie that he hath invented, and other folk have helped him with it, so that they have produced a slander and a lie.

Palmer

And those who misbelieve say, ‹This is nothing but a lie which he has forged, and another people hath helped him at it;› but they have wrought an injustice and a falsehood.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Küfre batanlar dediler ki: «Bu, onun uydurduğu bir düzmeceden başka şey değildir. Ve bu düzmecede ona, başka bir topluluk da yardım etmiştir.» Yemin olsun ki, bunu söyleyenler bir zulüm, günah ve iftira sergilemişlerdir.

Qaribullah

The unbelievers say: ‹This is but a falsehood he has forged ? another nation has helped him. ‹ So they have come with wrong and falsehood.

QXP

Those who are bent on denying the Truth say, «This (Qur’an) is a lie that he has devised with the help of other people.» Wrong is what they do and falsehood is what they utter.

Reshad Khalifa

Those who disbelieved said, «This is a fabrication that he produced, with the help of some other people.» They have uttered a blasphemy and a falsehood.

Rodwell

And the infidels say, «This Koran is a mere fraud of his own devising, and others have helped him with it, who had come hither by outrage and lie.»

Sale

And the unbelievers say, this Koran is no other than a forgery which he hath contrived; and other people have assisted him therein: But they utter an unjust thing, and a falsehood.

Sher Ali

And those who disbelieve say, `It is naught but a lie which he has forged, and other people have helped him with it.› Indeed, they have perpetrated a great injustice and a great falsehood.

Unknown German

Jene, die ungläubig sind, sprechen: «Dies ist ja nichts als eine Züge, die er erdichtet hat, und andere Leute haben ihm dabei geholfen.» Zweifellos haben sie da Ungerechtigkeit und Lüge gebracht.

V. Porokhova

И говорят неверные: ■ «Все это – только ложь, что он измыслил, ■ И в этом помогли ему другие». ■ Но в это именно они ■ Ложь привнесли и злобную несправедливость.

Yakub Ibn Nugman

Имансызлар әйттеләр: «Ошбу Коръән һичнәрсә түгел, мәгәр аны Мухәммәд үзе уйлап чыгарды, аннары Аллаһудан килде дип ялганлады, һәм аңа башка кавем дә ярдәм итте», – дип. Тәхкыйк золым белән вә хакка ышанмау белән килделәр, Аллаһудан иңгән китапны әүвәлге китап әһелләреннән алды, диделәр.

جالندہری

اور کافر کہتے ہیں کہ یہ (قرآن) من گھڑت باتیں ہی جو اس (مدعی رسالت) نے بنالی ہیں۔ اور لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے۔ یہ لوگ (ایسا کہنے سے) ظلم اور جھوٹ پر (اُتر) آئے ہیں

طاہرالقادری

اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ (قرآن) محض افتراء ہے جسے اس (مدعئ رسالت) نے گھڑ لیا ہے اور اس (کے گھڑنے) پر دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے، بیشک کافر ظلم اور جھوٹ پر (اتر) آئے ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.