سوره الفرقان (25) آیه 19

قرآن، سوره الفرقان (25) آیه 19

آیه پسین: سوره الفرقان (25) آیه 20
آیه پیشین: سوره الفرقان (25) آیه 18

عربی

فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِما تَقُولُونَ فَما تَسْتَطِيعُونَ صَرْفاً وَ لا نَصْراً وَ مَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذاباً كَبِيراً

بدون حرکات عربی

فقد كذّبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا و لا نصرا و من يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا

خوانش

Faqad kaththabookum bima taqooloona fama tastateeAAoona sarfan wala nasran waman yathlim minkum nuthiqhu AAathaban kabeeran

آیتی

اينان آنچه را مي گفتيد دروغ مي خواندند و اکنون نتوانند عذابي را از، خود دور سازند يا خويشتن را ياري دهند و هر کس از شما که ستم کند عذابي بزرگش مي چشانيم

خرمشاهی

و به راستى گفته هاى [باطل] شما را تخطئه كردند، پس نه چاره اى توانيد و نه نصرتى يابيد، و هر كس از شما كه ستم [شرك] ورزيده باشد، به او عذابى سهمگين مى چشانيم.

کاویانپور

(اى مشركين اكنون معبودان شما) گفتار شما را تكذيب كردند. شما نمى‏توانيد عذاب را از خود باز گردانيد و براى شما يارى كننده‏اى نخواهد بود. از شما هر كه ستم روا داشت. عذابى بزرگ براى او خواهيم چشاند.

انصاریان

[خدا می گوید: این معبودان شما] گفته شما را که می گفتید [اینان به جای خدا معبودان ما هستند] تکذیب کردند، اکنون نه می توانید [عذاب را ازخود] دفع کنید، و نه می توانید [برای خود یاور و] یاری بیابید. و هر که از شما [در این دنیا] ستم کند، در قیامت عذابی بزرگ به او می چشانیم.

سراج

حقا خدايانتان تكذيب كردند شما را به آنچه مى‏گوئيد پس توانائى نداريد برگردانيدن عذاب را و نه يارى كردن خود را و هر كه ستم كند از شما بچشانيم بدو عذابى بزرگ

فولادوند

قطعاً [خدايانتان‏] در آنچه مى‏گفتيد، شما را تكذيب كردند؛ در نتيجه نه مى‏توانيد [عذاب را از خود] دفع كنيد و نه [خود را] يارى نماييد و هر كس از شما شرك ورزد عذابى سهمگين به او مى‏چشانيم.

پورجوادی

مسلما گفته‏هايتان را تكذيب كردند. اكنون قدرت نداريد عذاب را دور سازيد يا يارى دهيد. هر كس از شما شرك ورزد عذاب شديدى به او مى‏چشانيم.

حلبی

پس [خدا گويد مشركان بت پرست را] كه اكنون، شما را تكذيب كردند بدانچه مى‏گفتيد [كه اينان خدايان مايند و ما را گمراه كردند] و نمى‏توانند عذاب را از شما باز گردانند و نمى‏توانند ياريتان دهند. هر كس از شما ستم كند او را عذابى بزرگ بچشانيم.

اشرفی

پس بحقيقت تكذيب نمودند شما را بآنچه مى‏گوئيد پس نتوانيد گردانيدنى و نه يارى كردنى و هر كه ستم كند از شما مى‏چشانيمش عذابى بزرگ

خوشابر مسعود انصاري

[به آنان مى‏گوييم:] به راستى شما را در آنچه مى‏گوييد، تكذيب كردند، پس بر باز گرداندن [عذاب‏] و يارى دادن [خويش‏] توان نداريد و هر كس از شما كه ستم كرده باشد، عذابى بزرگ به او مى‏چشانيم

مکارم

(خداوند به آنان می‌گوید: ببینید) این معبودان، شما را در آنچه می‌گویید تکذیب کردند! اکنون نمی‌توانید عذاب الهی را برطرف بسازید، یا از کسی یاری بطلبید! و هر کس از شما ستم کند، عذاب شدیدی به او می‌چشانیم!

مجتبوی

[خداى به پرستندگان فرمايد:] آنها آنچه را شما مى‏گوييد دروغ شمردند، پس نتوانيد عذاب را از خويشتن بگردانيد و نه [خود را] يارى دهيد و هر كه از شما- پرستندگان و پرستيدگان- كه ستم كند او را عذابى بزرگ بچشانيم.

مصباح زاده

پس بحقيقت تكذيب نمودند شما را بانچه ميگوئيد پس نتوانيد گردانيدنى و نه يارى كردنى و هر كه ستم كند از شما ميچشانيمش عذابى بزرگ

معزی

پس به درست شما را تكذيب كردند بدانچه گويند پس نتوانيد گردانيدنى و نه يارى كردن را و آنكه ستم كند از شما چشانيمش شكنجه اى بزرگ

قمشه ای

پس آن معبودان، شما مشرکان را در آنچه گویید تکذیب کردند (و در اثر آن به عذاب ما گرفتار شدید) پس نه شما توانید آن عذاب را برطرف گردانید و نه یاری خود توانید کرد، و هر کسی از شما بندگان (با شرک آوردن) ظلم و ستم نماید ما او را به عذابی بزرگ گرفتار می‌گردانیم.

رشاد خليفه

آنها به پيامي كه شما به آنها داده‌ايد، كافر شده‌اند و درنتيجه، شما نمي ‌توانيد آنها را از عذابي كه سزاوار آن شده‌اند، محافظت كنيد و نمي توانيد هيچ گونه ياري شان دهيد. هر کس در ميان شما مرتكب كار پليدي شود، او را به عذابي شديد گرفتار خواهيم كرد.

Literal

So they had denied you because (of) what you say, so you do not be able (of) diversion and nor a victory/aid , and who causes injustice/oppresses from you, We make him taste/experience a great torture.

Al-Hilali Khan

Thus they (false gods all deities other than Allah) will give you (polytheists) the lie regarding what you say (that they are gods besides Allah), then you can neither avert (the punishment), nor get help. And whoever among you does wrong (i.e. sets up rivals to Allah), We shall make him taste a great torment.

Arthur John Arberry

the Remembrance, and were a people corrupt.› So they cried lies touching the things you say, and you can neither turn it aside, nor find any help. Whosoever of you does evil, We shall let him taste a great chastisement.

Asad

[Thereupon God will say:] «And now, they [whom you regarded as divine] have given the lie to all your [past] assertions, and you can neither ward off [your punishment] nor obtain any succour! For, whoever of you has committed [such] evil, him shall We cause to taste great suffering!»

Dr. Salomo Keyzer

En God zal tot hunne aanbidders zeggen: Thans hebben deze u van leugen overtuigd in hetgeen gij zegt. Zij kunnen noch uwe straf afwenden, noch u eenige ondersteuning schenken. En dengenen van u die aan onrechtvaardigheid schuldig zal zijn zullen wij eene gestrenge pijniging doen ondergaan.

Free Minds

They have refuted what you claimed, so you will not find any excuse nor any victor. And whosoever has done wrong among you, We will let him taste a great retribution.

Hamza Roberto Piccardo

«Già hanno smentito quello che dite. Non potrete sfuggire [al castigo], né avrete soccorso alcuno. A tutti gli ingiusti daremo un grande castigo».

Hilali Khan

Thus they (false gods all deities other than Allah) will give you (polytheists) the lie regarding what you say (that they are gods besides Allah), then you can neither avert (the punishment), nor get help. And whoever among you does wrong (i.e. sets up rivals to Allah), We shall make him taste a great torment.

Kuliev E.

Они опровергли то, что вы говорите, и вы не можете ни отвратить наказание, ни помочь себе. Тем из вас, кто поступал несправедливо, Мы дадим вкусить великие мучения.

M.-N.O. Osmanov

[Тогда Аллах скажет много
божникам]: «[Боги] отреклись от того, что вы говорили, и вы не можете ни отвратить [от себя наказания], ни помочь [себе]. А тому из вас, кто творил беззаконие, Мы дадим вкусить великое мучение».

Mohammad Habib Shakir

So they shall indeed give you the lie in what you say, then you shall not be able to ward off or help, and whoever among you is unjust, We will make him taste a great chastisement.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Thus they will give you the lie regarding what ye say, then ye can neither avert (the doom) nor obtain help. And whoso among you doeth wrong, We shall make him taste great torment.

Palmer

And now have they proved you liars for what ye say, and they cannot ward off or help. And he of you who does wrong we will make him taste great torment.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

İşte,haklarında söz söyledikleriniz de sizi yalanladılar. Artık ne azabı savabilirsiniz ne de yardımcı bulabilirsiniz. Zulmedenlerinize zorlu bir azap tattıracağız.

Qaribullah

So they belie what you say, and you can neither turn it aside, nor find any help. Those of you who have done evil, We let them taste a great punishment.

QXP

It will be said to the idolaters of all forms, «Now your idols have proved you liars in what you say. So you cannot avert your penalty nor get help.» And whoever among you wrongs others and thus wrongs himself, We shall make him taste of the great torment!

Reshad Khalifa

They have disbelieved in the message you have given them, and, consequently, you can neither protect them from the retribution they have incurred, nor can you help them in any way. Anyone among you who commits evil, we will commit him to severe retribution.

Rodwell

Then will God say to the Idolaters, «Now have they made you liars in what ye say, and they have no power to avert your doom, or to succour you.» whosoever of you thus offendeth, we will make him taste a great punishment.

Sale

And God shall say unto their worshippers, now have these convinced you of falsehood, in that which ye say: They can neither avert your punishment, nor give you any assistance. And whoever of you shall be guilty of injustice, him will We cause to taste a grievous torment.

Sher Ali

Then WE shall say to their worshippers, `They have given you the lie regarding what you said, so you cannot avert the punishment, neither can you get help. And whosoever among you does wrong, WE shall make him taste a grievous punishment.

Unknown German

«Nun haben sie euch Lügen gestraft für das, was ihr sagtet, und ihr könnt weder (die Strafe) abwenden noch (euch) helfen.» Und wer von euch Unrecht tut, den werden Wir eine harte Strafe kosten lassen.

V. Porokhova

(Аллах ответит нечестивым): ■ «Они во лжи вас обвинили ■ Касательно того, что говорите вы. ■ И вы не можете теперь ■ Ни отвратить (Господней кары), ■ Ни помощи (себе снискать). ■ Того же, кто неправеден из вас, ■ Заставим Мы вкусить мучительную кару».

Yakub Ibn Nugman

Аллаһ мөшрикләргә әйтер: «Ий мөшрикләр, менә бүген сынымнарыгыз сезне сөйләгән ялган сүзләрегез белән гаеплиләр, ягъни алар без Илаһәбез, безгә гыйбадәт кылыгыз, дип һич тә әйтмәгәннәр, Илаһәбез дип хыялланган сынымнарыгызның көчләре җитмәс сездән ґәзабны җибәрергә һәм ярдәм итәргә? Ий кешеләр, сездән берәү мөшрик булып үзенә золым итсә, ул кешегә Без олугъ ґәзабны татытырбыз.

جالندہری

تو (کافرو) انہوں نے تو تم کو تمہاری بات میں جھٹلا دیا۔ پس (اب) تم (عذاب کو) نہ پھیر سکتے ہو۔ نہ (کسی سے) مدد لے سکتے ہو۔ اور جو شخص تم میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو بڑے عذاب کا مزا چکھائیں گے

طاہرالقادری

سو (اے کافرو!) انہوں نے (تو) ان باتوں میں تمہیں جھٹلا دیا ہے جو تم کہتے تھے پس (اب) تم نہ تو عذاب پھیرنے کی طاقت رکھتے ہو اور نہ (اپنی) مدد کی، اور (سن لو!) تم میں سے جو شخص (بھی) ظلم کرتا ہے ہم اسے بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.