سوره الفرقان (25) آیه 21

قرآن، سوره الفرقان (25) آیه 21

آیه پسین: سوره الفرقان (25) آیه 22
آیه پیشین: سوره الفرقان (25) آیه 20

عربی

وَ قالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ أَوْ نَرى رَبَّنا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَ عَتَوْا عُتُوًّا كَبِيراً

بدون حرکات عربی

و قال الّذين لا يرجون لقاءنا لو لا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربّنا لقد استكبروا في أنفسهم و عتوا عتوّا كبيرا

خوانش

Waqala allatheena la yarjoona liqaana lawla onzila AAalayna almala-ikatu aw nara rabbana laqadi istakbaroo fee anfusihim waAAataw AAutuwwan kabeeran

آیتی

کساني که به ديدار ما اميد ندارند ، گفتند : چرا فرشتگان بر ما نازل ، نمي شوند ؟ يا ، چرا پروردگار خود را نمي بينيم ؟ به راستي که خود را بزرگ شمردند و طغيان کردند ، طغياني بزرگ

خرمشاهی

و كسانى كه به لقاى ما اميد ندارند گويند چرا فرشتگان بر ما نازل نمى شوند; يا چرا پروردگارمان را نمى بينيم؟ در دلشان استكبارى ورزيدند و سركشى بزرگى كردند.

کاویانپور

كسانى كه اميد به لقاى ما ندارند گفتند: چرا فرشتگانى بخود ما نازل نميشود؟ يا چرا پروردگار خود را بچشم نمى‏بينيم؟ آنها در واقع خودشان را خيلى بزرگ و مهم پنداشتند و سخت بسركشى و نافرمانى پرداختند.

انصاریان

و آنان که به دیدار [قیامت و محاسبه اعمال به وسیله] ما امید ندارند، گفتند: چرا بر ما فرشتگانی نازل نشد، یا [چرا] پروردگارمان را نمی بینیم؟ به راستی که خودشان را در درون خود بزرگ شمردند و دچار سرکشی بزرگی شدند.

سراج

و گفتند آنانكه اميد ندارند ديدار ما را (منكر معاداند) چرا نازل نمى‏شوند بر ما فرشتگان يا چرا نمى‏بينيم پروردگار خود را بعزتم سوگند برترى جستند در خود و سركشى كردند سركشى كردنى بزرگ

فولادوند

و كسانى كه به لقاى ما اميد ندارند، گفتند: «چرا فرشتگان بر ما نازل نشدند يا پروردگارمان را نمى‏بينيم؟» قطعاً در مورد خود تكبر ورزيدند و سخت سركشى كردند.

پورجوادی

آنان كه اميد به ديدار ما ندارند گفتند: «چرا فرشتگان بر ما نازل نمى‏شوند؟ و يا چرا پروردگارمان را نمى‏بينيم؟» به راستى آنها خود را بزرگ پنداشتند و طغيان بزرگى كردند.

حلبی

و آن كسان كه لقاى ما را اميد نمى‏دارند گفتند: چرا فرشتگان بر ما نازل نمى‏شوند، يا چرا ما خدا را به چشم نمى‏بينيم؟ به تحقيق تكبّر كردند در حقّ خودشان، و سركشى بزرگ كردند.

اشرفی

و گفتند آنان كه اميد ندارند ملاقات ما را چرا فرو فرستاده نشد بر ما ملائكه يا چرا نمى‏بينيم پروردگارمان را بتحقيق زياده طلب شدند در نفسهاشان و تمرد كردند تمردى بزرگ

خوشابر مسعود انصاري

و كسانى كه به لقاى ما اميد ندارند، گفتند: چرا بر ما فرشتگان فرستاده نشدند يا [چرا] پروردگارمان را نمى‏بينيم؟ به راستى درباره خويش به كبر گرفتار آمدند. و سخت سركشى كردند

مکارم

و کسانی که امیدی به دیدار ما ندارند (و رستاخیز را انکار می‌کنند) گفتند: «چرا فرشتگان بر ما نازل نشدند و یا پروردگارمان را با چشم خود نمی‌بینیم؟!» آنها درباره خود تکبّر ورزیدند و طغیان بزرگی کردند!

مجتبوی

و كسانى كه ديدار ما- يعنى رستاخيز- را باور و اميد ندارند گويند: چرا بر ما فرشتگان فرو فرستاده نشدند يا چرا پروردگار خود را نمى‏بينيم؟ هر آينه درباره خويشتن بزرگ‏منشى نمودند و سركشى كردند، سركشى بزرگ.

مصباح زاده

و گفتند آنان كه اميد ندارند ملاقات ما را چرا فرو فرستاده نشد بر ما ملائكه يا چرا نمى‏بينيم پروردگارمان را بتحقيق زياده طلب شدند در نفسهاشان و تمرد كردند تمردى بزرگ

معزی

و گفتند آنان كه اميد ندارند ملاقات ما را چرا فرود نشود بر ما فرشتگان يا بينيم پروردگار خويش را همانا برترى جستند در دلهاشان و سركشى كردند سركشى بزرگ

قمشه ای

و آنان که امید لقای ما را ندارند (و به قیامت معتقد نیستند) گویند: چرا فرشتگان بر ما نازل نشدند؟یا چرا ما خدا را به چشم نمی‌بینیم (تا در ایمان، به رسول محتاج نباشیم) ؟همانا آنان در حق خویش راه تکبر و نخوت پیش گرفتند و به سرکشی و طغیانی شدید شتافتند.

رشاد خليفه

كساني كه انتظار ملاقات با ما را ندارند، گفتند: اي كاش فرشتگان بر ما پايين مي ‌آمدند، يا مي ‌توانستيم پروردگارمان را ببينيم (در آن صورت باور مي ‌كرديم)! حقيقتاً، آنها بسيار متكبر شده‌اند و كفر بزرگي ساخته‌اند.

Literal

And those who do not hope/expect meeting Us said: «If only angels were descended on (to) us, or we see our Lord.» They had become arrogant in themselves, and they became arrogant/disobedient, great arrogance/disobedience.

Al-Hilali Khan

And those who expect not for a Meeting with Us (i.e. those who deny the Day of Resurrection and the life of the Hereafter), say: «Why are not the angels sent down to us, or why do we not see our Lord?» Indeed they think too highly of themselves, and are scornful with great pride.

Arthur John Arberry

Say those who look not to encounter Us, ‹Why have the angels not been sent down on us, or why see we not our Lord?› Waxed proud they have within them, and become greatly disdainful.

Asad

But those who do not believe that they are destined to meet Us are wont to say, [lit., «who do not hope for [i.e., expect] a meeting with Us»: the implication being that they do not believe in resurrection and consequently, do not expect to be judged by God in after-life.] «Why have no angels been sent down to us?» – or, «Why do we not see our Sustainer?» Indeed, they are far too proud of themselves, having rebelled [against God’s truth] with utter disdain!

Dr. Salomo Keyzer

Zij die niet hopen ons bij de opstanding te ontmoeten, zeggen: Zoolang de engelen niet tot ons worden nedergezonden, of wij zelven onzen Heer niet zien, zullen wij niet gelooven. Waarlijk, zij gedragen zich overmoedig en hebben op vreeselijke wijze gezondigd.

Free Minds

And those who do not expect to meet Us said: "If only the Angels were sent down upon him, or that we see our Lord." They have become arrogant in their souls, and they have produced a great blasphemy!

Hamza Roberto Piccardo

E coloro che non sperano di incontrarCi dicono: «Perché non sono stati fatti scendere angeli su di noi, [perché] non vediamo il nostro Signore?» Hanno riempito di orgoglio le anime loro e travalicato i limiti dell’arroganza».

Hilali Khan

And those who expect not for a Meeting with Us (i.e. those who deny the Day of Resurrection and the life of the Hereafter), say: "Why are not the angels sent down to us, or why do we not see our Lord?" Indeed they think too highly of themselves, and are scornful with great pride.

Kuliev E.

Те, которые не надеются на встречу с Нами, говорят: «Почему к нам не ниспосланы ангелы? И почему мы не видим нашего Господа?» Они надменно возго
дились собой и совершили великое преступление.

M.-N.O. Osmanov

Те, которые надеются, что не предстанут перед Нами, говорят: «Почему к нам не ниспосланы ангелы? Почему мы не видим нашего Господа?» Они, несомненно, возгордились в сердце и подняли великий бунт [против Аллаха].

Mohammad Habib Shakir

And those who do not hope for Our meeting, say: Why have not angels been sent down upon us, or (why) do we not see our Lord? Now certainly they are too proud of themselves and have revolted in great revolt.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And those who look not for a meeting with Us say: Why are angels not sent down unto us and (Why) do we not see our Lord! Assuredly they think too highly of themselves and are scornful with great pride.

Palmer

And those who do not hope to meet us say, ‹Unless the angels be sent down to us, or we see our Lord….!› They are too big with pride in their souls and they have exceeded with a great excess!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Bize kavuşmayı ummayanlar dediler ki: «Üstümüze melekler inse, yahut Rabbimizi görsek olmaz mı?» Yemin olsun ki, kendi benliklerinde büyüklük kuruntusuna düştüler ve korkunç bir biçimde azdılar.

Qaribullah

Those who do not hope to meet Us ask: ‹Why have no angels been sent to us? Why can we not see our Lord? ‹ How proud they are within themselves, and have become greatly disdainful.

QXP

Those who do not believe that they are destined to meet Us, say, «Why do not angels come down to us, or why do we not see our Lord?» Assuredly, they think too highly of themselves and they are uttering a gross insult.

Reshad Khalifa

Those who do not expect to meet us said, «If only the angels could come down to us, or we could see our Lord (we would then believe)!» Indeed, they have committed a gross arrogance, and have produced a gross blasphemy.

Rodwell

They who look not forward to meet Us say, «If the angels be not sent down to us, or unless we behold our Lord. . . .» Ah! they are proud of heart, and exceed with great excess!

Sale

They who hope not to meet Us at the resurrection say, unless the angels be sent down unto us, or we see our Lord Himself, we will not believe. Verily they behave themselves arrogantly; and have transgressed with an enormous transgression.

Sher Ali

And those, who do not expect a meeting with US, say, `Why are not angels sent down to us ? Or, why do we not see our Lord ?› Surely, they are too proud of themselves and have gone far in rebellion.

Unknown German

Und diejenigen, die nicht auf die Begegnung mit Uns harren, sprechen: «Warum werden nicht Engel zu uns herniedergesandt? Oder wir sollten unseren Herrn schauen.» Wahrlich, sie denken zu hoch von sich und haben die Schranken arg überschritten.

V. Porokhova

И те, кто в сретение с Нами не поверил, говорят: ■ «Что же к нам ангелы (Господни) не сошли ■ Иль не увидели мы (лик) Владыки своего?» ■ В них – величание и дерзость, ■ И надмеваются они надмением великим.

Yakub Ibn Nugman

Безгә яхшылык белән юлыгырга теләмәгән имансызлар әйттеләр: «Ни булыр иде, әгәр безгә фәрештәләр иңеп Мухәммәднең расүл икәнлеген әйтсәләр, яки Раббыбызны күрсәк, Мухәммәднең расүл икәнлеген әйтсә», – дип. Тәхкыйк алар шул сүзләре белән нәфесләрендә тәкәбберләнделәр һәм золымда чиктән уздылар.

جالندہری

اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے۔ کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہ نازل کئے گئے۔ یا ہم اپنی آنکھ سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں۔ یہ اپنے خیال میں بڑائی رکھتے ہیں اور (اسی بنا پر) بڑے سرکش ہو رہے ہی

طاہرالقادری

اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے یا ہم اپنے رب کو (اپنی آنکھوں سے) دیکھ لیتے (تو پھر ضرور ایمان لے آتے)، حقیقت میں یہ لوگ اپنے دِلوں میں (اپنے آپ کو) بہت بڑا سمجھنے لگے ہیں اور حد سے بڑھ کر سرکشی کر رہے ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.