سوره الشعراء (26) آیه 49

قرآن، سوره الشعراء (26) آیه 49

آیه پسین: سوره الشعراء (26) آیه 50
آیه پیشین: سوره الشعراء (26) آیه 48

عربی

قالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لأَُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَ لأَُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ

بدون حرکات عربی

قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنّه لكبيركم الّذي علّمكم السّحر فلسوف تعلمون لأقطّعنّ أيديكم و أرجلكم من خلاف و لأصلّبنّكم أجمعين

خوانش

Qala amantum lahu qabla an athana lakum innahu lakabeerukumu allathee AAallamakumu alssihra falasawfa taAAlamoona laoqattiAAanna aydiyakum waarjulakum min khilafin walaosallibannakum ajmaAAeena

آیتی

گفت : آيا پيش از آنکه شما را رخصت دهم ايمان آورديد ؟ هر آينه آن مرد ، بزرگ شماست که شما را جادو آموخته است خواهيد ديد اکنون دستهاو پاهايتان از چپ و راست خواهم بريد و همه تان را بر دار خواهم کرد

خرمشاهی

[فرعون] گفت آيا پيش از آنكه به شما اجازه دهم به او ايمان آورديد، بيشك او بزرگتر [و آموزگار] شماست كه به شما جادوگرى آموخته است. به زودى خواهيد دانست; دستان و پاهايتان را در خلاف جهت همديگر خواهم بريد، سپس همگيتان را به دار خواهم زد.

کاویانپور

فرعون (خشمگين شد و) گفت: قبل از اينكه بشما اجازه دهم به موسى ايمان آورديد؟ حتما او در تعليم جادوگرى استاد شما بوده است. بزودى ميفهميد (كه چگونه شما را مجازات خواهم كرد) دست و پاى شما را بر خلاف هم قطع ميكنم و بعد همه را بچوبه دار ميكشم.

انصاریان

فرعون گفت: پیش از آنکه به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید، حتماً او بزرگ شماست که جادوگری را به شما آموخته است، پس به زودی خواهید دانست که مسلماً دست ها و پاهای شما را یکی از راست و یکی از چپ قطع خواهم کرد، و یقیناً همه شما را به دار خواهم آویخت.

سراج

فرعون گفت ايمان آورديد بموسى پيش از آنكه دستورى دهم به شما قطعا او مهتر شماست كه آموخته به شما جادو را بزودى بدانيد قسم خوردم كه مى‏برم دستها و پاهاى شما را به خلاف يكديگر (دست راست و پاى چپ) و بردار كنم همه شما (جادوگران) را

فولادوند

گفت: « [آيا] پيش از آنكه به شما اجازه دهم به او ايمان آورديد؟ قطعاً او همان بزرگ شماست كه به شما سحر آموخته است. به زودى خواهيد دانست. حتماً دستها و پاهاى شما را از چپ و راست خواهم بريد و همه‏تان را به دار خواهم آويخت.»

پورجوادی

(فرعون) گفت: «پيش از آن كه به شما اجازه دهم به او ايمان آورديد؟ مسلما او بزرگتر شماست كه سحر را به شما ياد داده است، اما به زودى خواهيد ديد، دست و پايتان را به عكس يكديگر قطع مى‏كنم و همه شما را به دار مى‏آويزم.»

حلبی

گفت: ايمان آورديد به او پيش از آنكه شما را رخصت دهم، بى‏گمان او بزرگ شما است، آن كس كه شما را جادويى آموخت پس زود باشد كه [عقوبت خود را] بدانيد، البتّه ببرّم دستهاى شما و پاهاى شما را به خلاف و البتّه همگى شما را بردار كنم.

اشرفی

گفت آيا ايمان آورديد باو پيش از آنكه دستور دهيم شما را بدرستيكه او هر آينه بزرگ شما است كه آموخته است شما را سحر پس هر آينه زود باشد كه بدانيد هر آينه مى‏برم دستهاتان و پاهاتان را از خلاف يكديگر و هر آينه بدارخواهم كرد شما را همگى

خوشابر مسعود انصاري

[فرعون‏] گفت: آيا پيش از آنكه به شما اجازه دهم به او ايمان آورديد؟ بى گمان او [همان‏] بزرگترتان است كه به شما جادو آموخته است. پس خواهيد دانست. دستانتان و پاهايتان را بر خلاف جهت همديگر مى‏برّم و همه شما را به دار خواهم كشيد

مکارم

(فرعون) گفت: «آیا پیش از اینکه به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟! مسلّماً او بزرگ و استاد شماست که به شما سحر آموخته (و این یک توطئه است)! امّا بزودی خواهید دانست! دستها و پاهای شما را بعکس یکدیگر قطع می‌کنم، و همه شما را به دار می‌آویزم!»

مجتبوی

[فرعون‏] گفت: آيا پيش از آنكه شما را اجازه دهم او را باور داشتيد- به او گرويديد-؟ همانا او بزرگ شماست كه شما را جادو آموخته. پس بزودى خواهيد دانست، هر آينه دستها و پاهايتان را بر خلاف يكديگر مى‏برم و همه شما را بردار مى‏كنم.

مصباح زاده

گفت آيا ايمان آورديد باو پيش از آنكه دستور دهم شما را بدرستى كه او هر آينه بزرگ شما است كه آموخته است شما را سحر پس هر آينه زود باشد كه بدانيد هر آينه ميبرم دستهاتان و پاهاتان را از خلاف يكديگر و هر آينه بدار خواهم كرد شما را همگى

معزی

گفت ايمان آورديد بدو پيش از آنكه دستورتان دهم همانا او بزرگ شما است كه آموخت به شما جادوگرى را پس زود است بدانيد همانا سخت ببرّم دستها و پايهاى شما را از برابر و هر آينه به دارتان كشم همگى

قمشه ای

فرعون به ساحران گفت: چرا بی‌اجازه من ایمان به موسی آوردید؟همانا معلوم است که این استاد بزرگ شماست که شما را ساحری آموخته!پس به زودی کیفر خود را خواهید دید، دست و پای شما را به اختلاف (دو طرف چپ و راست) قطع می‌کنم آن گاه همه را به دار می‌کشم.

رشاد خليفه

او گفت: آيا پيش از آنكه من به شما اجازه دهم با او ايمان آورديد؟ او بايد معلم شما باشد كه به شما شعبده بازي آموخت. شما مطمئناً خواهيد فهميد. من دست‌ها و پاهايتان را خلاف جهت يكديگر قطع خواهم كرد. من همگي شما را به صليب خواهم كشيد.

Literal

He said: «You believed to him before that I permit/allow for you, that he truly is your greatest/teacher and leader (E) who taught/instructed you the magic/sorcery, so you will/shall (E) know I will cut off/sever (E) your hands and your feet from opposites (sides), and I will crucify you/place you on crosses (E) all/all together.»

Al-Hilali Khan

(Firaun (Pharaoh)) said: «You have believed in him before I give you leave. Surely, he indeed is your chief, who has taught you magic! So verily, you shall come to know. Verily, I will cut off your hands and your feet on opposite sides, and I will crucify you all.»

Arthur John Arberry

Said Pharaoh, ‹You have believed him before I gave you leave. Why, he is the chief of you, the same that taught you sorcery; now you shall know! I shall assuredly cut off alternately your hands and feet, then I shall crucify you all together.›

Asad

Said [Pharaoh]: «Have you come to believe in him [See note on 7:123.] ere I have given you permission? Verily, he must be your master who has taught you magic! [I.e., he is so superior a sorcerer that he could be your teacher».] But in time you shall come to know [my revenge]: most certainly shall I cut off your hands and your feet in great numbers, because of [your] perverseness, and shall most certainly crucify you in great numbers, all together!» [See notes on 5:33, and note on 7:24, which explain the repeated stress on «great numbers» in the above sentence.]

Dr. Salomo Keyzer

Pharao zeide tot hen: Hebt gij in hem geloofd, voor ik u verlof heb gegeven? Waarlijk hij is uw hoofd, die u de tooverij heeft geleerd; maar later zult gij zeker mijne kracht kennen. Ik zal uwe handen en uwe voeten aan de tegenovergestelde zijden afsnijden, en ik zal u allen doen kruisigen.

Free Minds

He said: "Have you believed to him before I permitted you? He is surely your great one who has taught you magic. So you shall come to know. I will cut-off your hands and feet from alternate sides, and I will crucify you all."

Hamza Roberto Piccardo

Dis
se [Faraone]: «Crederete in Lui prima che io ve lo permetta? In verità è lui il vostro gran maestro, colui che vi ha insegnato la magia! Presto imparerete [a vostre spese]: vi farò tagliare mani e piedi alternati e vi farò crocifiggere tutti quanti».

Hilali Khan

(Firaun (Pharaoh)) said: "You have believed in him before I give you leave. Surely, he indeed is your chief, who has taught you magic! So verily, you shall come to know. Verily, I will cut off your hands and your feet on opposite sides, and I will crucify you all."

Kuliev E.

Он сказал: «Неужели вы поверили ему до того, как я позволил вам? Воистину, он -старший из вас, который научил вас колдовству! Но скоро вы узнаете! Я отрублю вам руки и ноги накрест и распну вас всех!»

M.-N.O. Osmanov

[Фир’аун] спросил: «Так вы уверовали в Него, прежде чем я разрешил вам? Он (т. е. Муса), несомненно, – ваш предводитель, который обучил вас колдовству! Но скоро вы узнаете [последствия вашего своеволия]: я велю четвертовать и распять вас всех!»

Mohammad Habib Shakir

Said he: You believe in him before I give you permission; most surely he is the chief of you who taught you the magic, so you shall know: certainly I will cut off your hands and your feet on opposite sides, and certainly I will crucify you all.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

(Pharaoh) said: Ye put your faith in him before I give you leave. Lo! he doubtless is your chief who taught you magic! But verily ye shall come to know. Verily I will cut off your hands and your feet alternately, and verily I will crucify you every one.

Palmer

Said he, ‹Do ye believe in Him ere I give you leave? Verily, he is your chief who has taught you sorcery, but soon ye shall know. I will surely cut off your hands and your feet from opposite sides, and I will crucify you all together!›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Firavun haykırdı: «Ben size izin vermeden ona inandınız ha! Anlaşıldı, o sizin hepinize sihirbazlığı öğreten büyüğünüz. Yakında bileceksiniz. Yemin olsun, ellerinizi, ayaklarınızı çaprazlamasına keseceğim ve yemin olsun sizi toptan asacağım.»

Qaribullah

He (Pharaoh) said: ‹You have believed him before I have given you permission. He is the chief of you who has taught you sorcery. But you shall know. I will surely cut off on opposite sides a hand and a foot, and crucify you all.›

QXP

Pharaoh said, «You believe in him before I grant my permission? He is surely your chief who has taught you spellbinding eloquence. You shall find out soon. I will cut off your hands and feet alternately and verily I will crucify you everyone.»

Reshad Khalifa

He said, «Did you believe with him before I give you permission? He must be your teacher, who taught you magic. You will surely find out. I will sever your hands and feet on alternate sides. I will crucify you all.»

Rodwell

Said Pharaoh, «Have ye then believed on him ere I gave you leave? He truly is your master who hath taught you magic. But bye and bye ye shall surely know my power. I will cut off your hands and feet on opposite sides, and I will have you all crucified.»

Sale

Pharaoh said unto them, have ye believed on him, before I have given you permission? Verily he is your chief, who hath taught you magic: But hereafter ye shall surely know my power. I will cut off your hands and your feet, on the opposite sides, and I will crucify you all.

Sher Ali

Pharaoh said, `You have believed in him before I gave you leave ? He is surely your chief who has taught you sorcery. But you shall know the consequences thereof. I will most surely cut off your hands and your feet on account of your disobedience and I will most surely crucify you all.›

Unknown German

(Pharao) sprach: «Glaubt ihr an ihn, bevor ich es euch erlaube? Er ist sicher euer Meister, der euch die Zauberei gelehrt hat. Aber bald sollt ihr es erfahren. Wahrhaftig, für den Ungehorsam will ich euch Hände und Füße abhauen, und wahrhaftig, ich will euch alle ans Kreuz schlagen.»

V. Porokhova

Но Фараон сказал: ■ «В Него уверовали раньше, ■ Чем я согласие свое на это дал? ■ Конечно, он – над вами старший ■ И обучил вас колдовству, ■ Но вы узнаете, (что я намерен сделать): ■ Я накрест руки ваши отсеку и ноги ■ И (на кресте) распну вас всех!»

Yakub Ibn Nugman

Фиргаун әйтте: «Әйә сез мин рөхсәт бирүдән элек Мусага иман китерәсезме, ул сихер белемендә сезнең олугыгыздыр, сезгә аз гына өйрәткән шуның өчен ул сезне җиңде, бәс минем җәзамны тиз белерсез, әлбәттә, сезнең уң кулыгызны вә сул аякларыгызны кисәрмен һәм барчаларыгызны да асармын», – дип.

جالندہری

فرعون نے کہا کیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بےشک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ سو عنقریب تم (اس کا انجام) معلوم کرلو گے کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں اطراف مخالف سے کٹوا دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھوا دوں گا

طاہرالقادری

(فرعون نے) کہا: تم اس پر ایمان لے آئے ہو قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، بیشک یہ (موسٰی علیہ السلام) ہی تمہارا بڑا (استاد) ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تم جلد ہی (اپنا انجام) معلوم کر لو گے، میں ضرور ہی تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں الٹی طرف سے کاٹ ڈالوں گا اور تم سب کو یقیناً سولی پر چڑھا دوں گا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.