سوره النمل (27) آیه 10

قرآن، سوره النمل (27) آیه 10

آیه پسین: سوره النمل (27) آیه 11
آیه پیشین: سوره النمل (27) آیه 9

عربی

وَ أَلْقِ عَصاكَ فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ كَأَنَّها جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَ لَمْ يُعَقِّبْ يا مُوسى لا تَخَفْ إِنِّي لا يَخافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ

بدون حرکات عربی

و ألق عصاك فلمّا رآها تهتزّ كأنّها جانّ ولّى مدبرا و لم يعقّب يا موسى لا تخف إنّي لا يخاف لديّ المرسلون

خوانش

Waalqi AAasaka falamma raaha tahtazzu kaannaha jannun walla mudbiran walam yuAAaqqib ya moosa la takhaf innee la yakhafu ladayya almursaloona

آیتی

عصايت را بيفکن چون ديدش که همانند ماري مي جنبد ، گريزان بازگشت وبه ، عقب ننگريست اي موسي ، مترس پيامبران نبايد که در نزد من بترسند

خرمشاهی

و عصايت را بينداز; آنگاه كه آن را جنبان ديد گويى كه مارى است، روى برتافته باز گشت و برنگشت. [گفته شد] اى موسى مترس كه پيامبران در پيشگاه من نمى ترسند.

کاویانپور

عصايت را بينداز (موسى عصايش را انداخت) ناگهان ديد آن اژدهايى شد كه بهر سو مى‏جهيد. موسى بسرعت برگشت و پشت سر خود نيز نگاه نكرد. (خطاب شد) يا موسى نترس، پيامبران در حضور من (از غير من) نمى‏ترسند.

انصاریان

و عصایت را بیفکن. پس وقتی آن را دید که تند و شتابان حرکت می کند، گویا ماری باریک و تیزرو است، پشت کنان رو به فرار گذاشت و به پشت برنگشت. [ندا رسید:] ای موسی! نترس که پیامبران [به سبب دارا بودن مقام عصمت و پاکی از گناه،] نزد من نمی ترسند،

سراج

و بيفكن عصاى پس آندم كه موسى ديد عصا را كه حركت مى‏كند گويا آن ماريست كوچك تيزرو روى بگردانيد در حاليكه وى گريزان بود و به پشت بازنگشت (ندا رسيد) اى موسى مترس بيگمان منم كه نمى‏ترسند در پيشگاه من پيامبران

فولادوند

و عصايت را بيفكن. پس چون آن را همچون مارى ديد كه مى‏جنبد، پشت گردانيد و به عقب بازنگشت. «اى موسى، مترس كه فرستادگان پيش من نمى‏ترسند.

پورجوادی

عصايت را بيفكن.» چون ديد كه همانند مارى مى‏جنبد، گريزان شد و واپس ننگريست.- اى موسى، نترس! رسولان در پيشگاه من نمى‏ترسند

حلبی

و [تو] عصايت را بيفكن و چون موسى آن را [بيفگند] ديد كه چون مارى مى‏جنبد برگشت و پشت گردانيد ولى بازنگشت [پس خدا گفت‏] اى موسى مترس كه پيغمبران در پيشگاه من نترسند.

اشرفی

و بينداز عصايت را پس چون ديد آنرا كه حركت ميكند گويا كه آن ماريست باريك برگشت باز پس رونده و التفات ننمود اى موسى مترس بدرستيكه نمى‏ترسد نزد من پيامبران مرسل

خوشابر مسعود انصاري

و عصاى خود را بيفكن، پس چون آن را ديد كه مى‏جنبد، گويى كه آن مارى است. روى به پشت كرد و باز نگشت [فرموديم:] اى موسى، مترس. كه رسالت يافتگان در نزد من نمى‏ترسند

مکارم

و عصایت را بیفکن! -هنگامی که (موسی) به آن نگاه کرد، دید (با سرعت) همچون ماری به هر سو می‌دود (ترسید و) به عقب برگشت، و حتی پشت سر خود را نگاه نکرد- ای موسی! نترس، که رسولان در نزد من نمی‌ترسند!

مجتبوی

و عصايت را بيفكن، پس چون آن را ديد كه مى‏جنبد گويى مارى سبكخيز است، [از بيم‏] پشت كرده گريخت و واپس ننگريست. [ندا آمد:] اى موسى، مترس كه به نزد من فرستادگان نترسند

مصباح زاده

و بينداز عصايت را پس چون ديد آنرا كه حركت ميكند گويا كه آن ماريست باريك برگشت باز پس رونده و التفات ننمود اى موسى مترس بدرستى كه نمى‏ترسد نزد من پيامبران مرسل

معزی

و بيفكن عصاى خويش را پس گاهى كه نگريستش مى جنبد گوئيا مارى زبر و سبكخيز است بازگشت پشت كننده و به پشت برنگشت اى موسى نترس همانا نترسد نزد من فرستادگان

قمشه ای

و تو عصای خود بیفکن، چون موسی (عصا افکند و ناگاه) بر آن نگریست که به جنبش و هیجان در آمد چنانکه اژدهایی مهیب گردید، رو به فرار نهاد و دیگر واپس نگردید، (در آن حال بدو خطاب شد) ای موسی مترس که پیغمبران در حضور من هرگز نمی‌ترسند.

رشاد خليفه

چوب دست خود را بيفکن. و چون ديد که آن مانند ماري در حرکت است، پشت کرد و گريخت. اي موسي، نترس. رسولان من نبايد بترسند.

Literal

And throw/throw away your stick/cane, so when he saw it , it shakes/moves as if it is a Jinn he turned away giving his back, and he did not follow/succeed/track: «You Moses, do not fear, that I, the messengers do not fear at/by/near Me.»

Al-Hilali Khan

«And throw down your stick!» But when he saw it moving as if it were a snake, he turned in flight, and did not look back. (It was said): «O Moosa (Moses)! Fear not, verily! The Messengers fear not in front of Me.

Arthur John Arberry

Cast down thy staff.› And when he saw it quivering like a serpent he turned about, retreating, and turned not back. ‹Moses, fear not; surely the Envoys do not fear in My presence,

Asad

[And then He said:] «Now throw down thy staff!» [Cf. 20:17-20.] But when he saw it move rapidly, as if it were a serpent, he drew back [in terror], and did not [dare to] return. [For a tentative explanation of the symbolism underlying the miracle of the staff, see note on 20:20-21.] [And God spoke to him again:] O Moses! Fear not – for, behold, no fear need the message-bearers have in My Presence,

Dr. Salomo Keyzer

Werp thans uwen staf neder. En toen hij zag dat deze zich bewoog als ware die eene slang, week hij achteruit en vlood, en keerde zich niet om. En God zeide: O Mozes! vrees niet; want mijne gezanten hebben niets van mij te duchten.

Free Minds

"And throw down your staff." So when he saw it vibrate as if it were a Jinn, he ran away and would not turn back. "O Moses, do not fear, for My messengers shall have no fear from Me."

Hamza Roberto Piccardo

Getta il tuo bastone!». Quando lo vide contorcersi come fosse un serpente, volse le spalle, ma non tornò sui suoi passi. «Non aver paura, Mosè. Gli Inviati non hanno niente da temere nei Miei confronti.

Hilali Khan

"And throw down your stick!" But when he saw it moving as if it were a snake, he turned in flight, and did not look back. (It was said): "O Moosa (Moses)! Fear not, verily! The Messengers fear not in front of Me.

Kuliev E.

Брось свой посох!» Когда он увидел, как тот извивается, словно змея, он бросился бежать назад и не вернулся (или не обернулся). Аллах сказал: «О Муса (Моисей)! Не бойся, ибо предо Мною не боятся посланники.

M.-N.O. Osmanov

А ты брось свой посох!» Когда Муса [бросил и] увидел, что посох извивается, словно змея, он бросился назад без оглядки. [Аллах сказал]: «О Муса! Не бойся, ибо предо Мною не следует бояться посланникам.

Mohammad Habib
Shakir

And cast down your staff. So when he saw it in motion as if it were a serpent, he turned back retreating and did not return: O Musa! fear not; surely the messengers shall not fear in My presence;

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And throw down thy staff! But when he saw it writhing as it were a demon, he turned to flee headlong; (but it was said unto him): O Moses! Fear not! the emissaries fear not in My presence,

Palmer

throw down thy staff!› and when he saw it quivering, as though it were a snake, he turned back fleeing, and did not return. ‹O Moses! fear not; verily, as for me – apostles fear not with me;

Prof. Yasar Nuri Ozturk

«Asanı bırak!» Bunun üzerine Mûsa, asayı çevik bir yılan gibi titreyip kıvrılır görünce gerisin geri kaçtı ve arkasına bakmadı. «Korkma ey Mûsa, benim. Benim huzurumda, elçi olarak gönderilenler korkmaz.»

Qaribullah

Cast down your staff. ‹ And when he saw it writhing like a serpent, he turned about retreating, and did not turn back. ‹Moses, do not fear, indeed the Messengers do not fear (when they are) with Me,

QXP

Allah (revealed Guidance to Moses and) said, «Now rehearse the Truth.» When Moses did that, he felt that he had the vibrant Force of Truth in hand. Yet he was awe-struck by the uphill task before him, like grabbing a huge dragon. God said, «O Moses! Fear not – behold, the Messengers fear not in My Presence.» (Please note ‹kaannaha jann› = as if it was a dragon, concerning the ‹asa› or staff in (27:10). Additional Tasreef: (7:108), (20:17-24), (26:10-15), (26:32-33), (28:31-32)).

Reshad Khalifa

«Throw down your staff.» When he saw it moving like a demon, he turned around and fled. «O Moses, do not be afraid. My messengers shall not fear.

Rodwell

Throw down now thy staff.» And when he saw that it moved itself as though it were a serpent, he retreated backward and returned not. «O Moses, fear not; for the Sent Ones fear not in my presence,

Sale

Cast down now thy rod. And when he saw it, that it moved, as though it had been a serpent, he retreated and fled, and returned not. And God said, O Moses, fear not; for my messengers are not disturbed with fear in my sight:

Sher Ali

`Throw down thy rod.› And when he saw it move as though it were a serpent, he turned back retreating and did not look back, whereupon WE said, `O Moses, fear not. Verily, I am the One in Whose presence the Messengers need have no fear;

Unknown German

Wirf deinen Stab hin.» Doch da er ihn sich regen sah, als wäre er eine Schlange, da wandte er sich zur Flucht und schaute nicht zurück. «O Moses, fürchte dich nicht. Wahrlich, Ich – in Meiner Gegenwart brauchen die Gesandten keine Furcht zu hegen;

V. Porokhova

Брось посох свой!» ■ Когда увидел он, ■ Что взвился его посох змеем, ■ Отпрянул он назад ■ И не вернулся, (чтобы взять его). ■ (И тут вновь голос прозвучал): ■ «О Муса! Не бойся, – ведь в присутствии Моем ■ Все посланные Мною не испытывают страха.

Yakub Ibn Nugman

Таягыңны җиргә ташлагыл, таягының елан булып хәрәкәтләнгәнен күргәч, таяк янына килмәде, артка китте, ий Муса, курыкмагыл, тәхкыйк Минем хозурымда пәйгамбәрләрнең курыкмаклыклары лаек түгелдер.

جالندہری

اور اپنی لاٹھی ڈال دو۔ جب اُسے دیکھا تو (اس طرح) ہل رہی تھی گویا سانپ ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا (حکم ہوا کہ) موسیٰ ڈرو مت۔ ہمارے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے

طاہرالقادری

اور (اے موسٰی!) اپنی لاٹھی (زمین پر) ڈال دو، پھر جب (موسٰی نے لاٹھی کو زمین پر ڈالنے کے بعد) اسے دیکھا کہ سانپ کی مانند تیز حرکت کر رہی ہے تو (فطری رد ِعمل کے طور پر) پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر (بھی) نہ دیکھا، (ارشاد ہوا): اے موسٰی! خوف نہ کرو بیشک پیغمبر میرے حضور ڈرا نہیں کرتے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.