سوره النمل (27) آیه 36

قرآن، سوره النمل (27) آیه 36

آیه پسین: سوره النمل (27) آیه 37
آیه پیشین: سوره النمل (27) آیه 35

عربی

فَلَمَّا جاءَ سُلَيْمانَ قالَ أَ تُمِدُّونَنِ بِمالٍ فَما آتانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ

بدون حرکات عربی

فلمّا جاء سليمان قال أ تمدّونن بمال فما آتاني اللّه خير ممّا آتاكم بل أنتم بهديّتكم تفرحون

خوانش

Falamma jaa sulaymana qala atumiddoonani bimalin fama ataniya Allahu khayrun mimma atakum bal antum bihadiyyatikum tafrahoona

آیتی

چون قاصد نزد سليمان آمد ، سليمان گفت : آيا مي خواهيد به مال مرا، ياري کنيد ؟ آنچه خدا به من داده از آنچه به شما داده بهتر است نه ، شما به هديه خويش شادمان هستيد

خرمشاهی

و چون [پيك] نزد سليمان آمد، [سليمان هديه را ديد و] گفت آيا به من مدد مالى مى رسانيد؟ بدانيد كه آنچه خداوند به من بخشيده است، از آنچه به شما بخشيده است بهتر است، آرى [مى بينم كه] شما به هديه تان دلخوشيد.

کاویانپور

و چون فرستادگان ملكه سبا بحضور سليمان رسيدند، سليمان گفت: آيا شما مرا با مالى ناچيز كمك ميكنيد؟ در حالى كه آنچه خدا بمن عطا فرموده خيلى بهتر و بيشتر از آنست كه بهمه شما بخشيده است و اين شما هستيد كه به هديه و متاع ناقابلى خوشحال ميشويد.

انصاریان

هنگامی که [فرستاده ملکه سبا] نزد سلیمان آمد، [سلیمان] گفت: آیا مرا با مالی [اندک و ناچیز] یاری می دهید؟ آنچه خدا [از نبوّت و حکومت و ثروت] به من عطا کرده، بهتر است از آنچه به شما داده [هدیه شما برای من شادی آور نیست] ، این شمایید که با هدیه خود شادمانی می کنید،

سراج

و چون آن فرستاده آمد به نزد سليمان (و هديه آورد) وى گفت آيا مدد دهيدم بمال پس آنچه داده است به من خدا بهتر است از آنچه داده به شما بلكه شما به هديه خود شاد مى‏شويد

فولادوند

و چون [فرستاده‏] نزد سليمان آمد، [سليمان‏] گفت: «آيا مرا به مالى كمك مى‏دهيد؟ آنچه خدا به من عطا كرده، بهتر است از آنچه به شما داده‏است. [نه،] بلكه شما به ارمغان خود شادمانى مى‏نماييد.

پورجوادی

چون به حضور سليمان آمدند، سليمان گفت: «آيا با مال و مكنت ياورم خواهيد بود، در حالى كه آنچه خداوند به من بخشيده است بهتر است از آنچه به شما داده است. گويا شما از هديه خود خشنوديد.

حلبی

و چون [رسول بلقيس‏] آمد، [سليمان او را] گفت: آيا شما مرا به مالى مدد مى‏كنيد، در حالى كه آنچه خدا مرا داد بهتر از آن [چيزى‏] است كه شما را داد، بلكه [اين شما هستيد كه‏] به هديه [هاى دنيوى‏] خويش شاد مى‏شويد.

اشرفی

پس چون آمدند بر سليمان گفت آيا مدد ميكنيد مرا بمال پس آنچه داده مرا خدا بهتر است از آنچه داده شما را بلكه شما بهديه خود شاد ميباشيد

خوشابر مسعود انصاري

پس چون [فرستاده‏] به نزد سليمان آمد، [سليمان به او] گفت: آيا مرا به مالى مدد مى‏رسانيد؟ بدانيد كه آنچه خداوند به من بخشيده است از آنچه به شما داده بهتر است. آرى [مى‏بينم‏] شما به هديه‏تان شادمان مى‏گرديد

مکارم

هنگامی که (فرستاده ملکه سبا)ا نزد سلیمان آمد، گفت: «می‌خواهید مرا با مال کمک کنید (و فریب دهید)؟! آنچه خدا به من داده، بهتر است از آنچه به شما داده است؛ بلکه شما هستید که به هدیه‌هایتان خوشحال می‌شوید!

مجتبوی

پس چون [فرستاده‏] نزد سليمان آمد، [سليمان‏] گفت: آيا مرا به مال يارى مى‏كنيد؟! آنچه خداى مرا داده بهتر است از آنچه شما را داده است، بلكه شما به پيشكش خود شادمانيد.

مصباح زاده

پس چون آمدند بر سليمان گفت آيا مدد ميكنيد مرا بمال پس آنچه داده مرا خدا بهتر است از آنچه داده شما را بلكه شما بهديه خود شاد ميباشيد

معزی

پس هنگامى كه بيامد سليمان را گفت آيا كمك كنيدم به مال همانا آنچه داد مرا خدا بهتر است از آنچه داد شما را بلكه شما خود را به پيشكش خويشيد شادمان

قمشه ای

چون فرستاده بلقیس حضور سلیمان رسید (به هدیه او اعتنایی نکرد) گفت: شما خواهید که مرا به مال دنیا مدد کنید؟آنچه خدا به من (از ملک و مال بی‌شمار) عطا فرموده بسیار بهتر از این مختصر هدیه شماست که به شما داده، بلکه شما مردم دنیا خود بدین هدایا شاد می‌شوید.

رشاد خليفه

هنگامي که هدهد نزد سليمان بازگشت (اخبار را به او داد) و او (به مردم سبا) پاسخ گفت: آيا به من پول مي دهيد؟ آنچه خدا به من داده است، بسيار بهتر است از آنچه به شما داده است. اين شماييد که با چنين هدايايي خوشنود مي شويد.

Literal

So when (he) came (to) Soliman, he said: «Do you extend/spread me with property/wealth ? So what God gave me, (is) better than what He gave you, but you with your present, you be happy .»268

Al-Hilali Khan

So when (the messengers with the present) came to Sulaiman (Solomon), he said: «Will you help me in wealth? What Allah has given me is better than that which He has given you! Nay, you rejoice in your gift!»

Arthur John Arberry

But when he came to Solomon he said, ‹What, would you succour me with wealth, and what God gave me is better than what He has given you? Nay, but instead you rejoice in your gift!

Asad

Now when [the Queen’s messenger] came unto Solomon, he said: «Do you people mean to add to my wealth? But that which God has given me [I.e., not only worldly wealth but also faith, wisdom and an insight into realities normally hidden from other men.] is [so much] better than all that He has given you! Nay, it is [only such as] you [I.e., people who prize only material things and have no inkling of spiritual values.] that would rejoice in this gift of yours!

Dr. Salomo Keyzer

En toen de gezant der koningin tot Salomo kwam, zeide de vorst: Wilt gij mij met rijkdommen beschenken? Waarlijk, hetgeen God mij heeft gegeven, is beter dan hetgeen hij u heeft geschonken. Uwe geschenken maken u ijdel.

Free Minds

So when they came to Solomon he said: "Are you providing me with wealth? What God has provided for me is far better than what He has given you. Now you are happy with your gift!"

Hamza Roberto Piccardo

Quando giunsero presso Salomone, [egli] disse: «Volete forse lusingarmi con le ricchezze? Ciò che Allah mi ha concesso è meglio di quello che ha concesso a voi. No, siete voi che vi gloriate del vostro dono.

Hilali Khan

So when (the messengers with the present) came to Sulaiman (Solomon), he said: "Will you help me in wealth? What Allah has given me is better than that which He has given you! Nay, you rejoice in your gift!"

Kuliev E.

Когда они прибыли к Сулейману (Соломону), он сказал: «Неужели вы можете помочь мне богатством? То, что даровал мне Аллах, лучше того, что Он даровал вам. Нет, это вы радуетесь преподнесенным вам дарам.

M.-N.O. Osmanov

Когда [посланец царицы] прибыл к Сулайману, ц
арь сказал: «Неужели вы хотите ублаготворить меня богатством? То, что Даровал мне Аллах, лучше того, что даровал вам. Да, вы гордитесь своими дарами.

Mohammad Habib Shakir

So when he came to Sulaiman, he said: What! will you help me with wealth? But what Allah has given me is better than what He has given you. Nay, you are exultant because of your present;

Mohammed Marmaduke William Pickthall

So when (the envoy) came unto Solomon, (the King) said: What! Would ye help me with wealth? But that which Allah hath given me is better than that which He hath given you. Nay it is ye (and not I) who exult in your gift.

Palmer

And when he came to Solomon, he said, ‹Do ye proffer me wealth, when what God has given me is better than what He has given you? nay, ye in your gifts rejoice!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Elçi, Süleyman’a geldiğinde, o dedi ki: «Siz bana bir mal ile mi destek veriyorsunuz? Allah’ın bana verdiği, size verdiğinden daha kıymetlidir. Sizin hediyenizle, benden çok siz ferahlarsınız.»

Qaribullah

But when he came to Solomon, he said: ‹Is it wealth that you would give me, when Allah has given me that which is better than He has given to you? No, but instead you rejoice in your gift!

QXP

The envoys reached Solomon with the gift and a letter from the Queen. Solomon said, «What! Do you want to please me with a gift of vanity? Allah has given me better than what He has given you (material wealth and Guidance). Nay, it is you who may exult in your gift.» (Historically, the gift was studded with precious jewels and diamonds. Solomon, being a Prophet of God and a powerful emperor expected the Queen to denounce her hostile intentions in the region and to reflect about the One True God).

Reshad Khalifa

When the hoopoe returned to Solomon (he told him the news), and he responded (to Sheba’s people): «Are you giving me money? What GOD has given me is far better than what He has given you. You are the ones to rejoice in such gifts.»

Rodwell

And when the messenger came to Solomon, he said, «Aid ye me with riches? But what God hath given to me is better than what he hath given you: yet ye glory in your gifts:

Sale

And when the queen’s embassador came unto Solomon, that prince said, will ye present me with riches? Verily that which God hath given me, is better than what he hath given you: But ye do glory in your gifts.

Sher Ali

So when the Queen’s envoy came to Solomon, he said, `Do you presume to help me with your wealth ? But that which ALLAH has given me is better than that which HE has given you. Nay, you take pride in your gift;

Unknown German

Als nun (ihr Botschafter) zu Salomo kam, sprach (dieser): «Schüttet ihr Reichtümer über mich aus? Jedoch was Allah mir gegeben hat, ist besser als das, was Er euch gegeben. Nein, ihr seid es, die sich ihrer Gabe freuen.

V. Porokhova

Когда ж (ее посланец) к Сулейману прибыл, ■ Он сказал: ■ «Ужель хотите (подкупить) меня богатством? ■ Ведь то, что было мне даровано Аллахом, ■ Лучше того, что вам Он дал. ■ О да! Лишь вы способны тешиться подобными дарами!

Yakub Ibn Nugman

Илчеләр бүләкләре белән Сөләйман хозурына килгәч, Сөләйман әйтте: «Миңа мал белән ярдәм итәсезме, Аллаһуның миңа биргән пәйгамбәрлек вә патшалык сезгә биргән малдан хәерлерәктер, бәлки сез ошбу бүләкләрегез белән үзегез мактанырсыз.»

جالندہری

جب (قاصد) سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو، جو کچھ خدا نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش ہوتے ہوگے

طاہرالقادری

سو جب وہ (قاصد) سلیمان (علیہ السلام) کے پاس آیا (تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے) فرمایا: کیا تم لوگ مال و دولت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو۔ سو جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے اس (دولت) سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں عطا کی ہے بلکہ تم ہی ہو جو اپنے تحفہ سے فرحاں (اور) نازاں ہو،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.