سوره النمل (27) آیه 88

قرآن، سوره النمل (27) آیه 88

آیه پسین: سوره النمل (27) آیه 89
آیه پیشین: سوره النمل (27) آیه 87

عربی

وَ تَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَ هِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِما تَفْعَلُونَ

بدون حرکات عربی

و ترى الجبال تحسبها جامدة و هي تمرّ مرّ السّحاب صنع اللّه الّذي أتقن كلّ شي‏ء إنّه خبير بما تفعلون

خوانش

Watara aljibala tahsabuha jamidatan wahiya tamurru marra alssahabi sunAAa Allahi allathee atqana kulla shay-in innahu khabeerun bima tafAAaloona

آیتی

و کوهها را بيني ، پنداري که جامدند ، حال آنکه به سرعت ابر مي روند کار خداوند است که هر چيزي را به کمال پديد آورده است هر آينه او به هر چه مي کنيد آگاه است

خرمشاهی

و كوهها را بينى [و] آنها را ساكن انگارى، حال آنكه همانند حركت ابر، حركت دارد; [اين] آفرينش خداوند است كه هر چه را در كمال استوارى پديد آورده است; او به آنچه مى كنيد آگاه است.

کاویانپور

(يا پيامبر) وقتى بكوه‏ها بنگرى، تصور ميكنى كه آنها ثابت و بى‏حركتند در حالى كه آنها همانند ابرها درگذرند. ساخت خدايى است كه هر چه ساخت محكم ساخت. مسلما خدا از اعمال و كردار شما كاملا آگاه است.

انصاریان

و کوه ها را می بینی [و] آنها را [در جای خود] بی حرکت می پنداری، در حالی که آنها مانند ابر گذر می کنند. آفرینش خداست که [آفرینش] هر چیزی را محکم و استوار کرده است؛ یقیناً او به آنچه انجام می دهید، آگاه است.

سراج

و ببينى كوه‏ها را پندارى آنها را بر جاى ايستاده در حالى كه مى‏روند مانند رفتن ابر كرده است خدا اين كار را كردنى آن خدائى استوار كرد آفريدن هر چيزى را زيرا او آگاهست به آنچه مى‏كنيد

فولادوند

و كوهها را مى‏بينى [و] مى‏پندارى كه آنها بى‏حركتند و حال آنكه آنها ابرآسا در حركتند. [اين‏] صُنعِ خدايى است كه هر چيزى را در كمال استوارى پديد آورده است. در حقيقت، او به آنچه انجام مى‏دهيد آگاه است.

پورجوادی

كوه‏ها را بنگرى و آنها را بى‏حركت تصور كنى در صورتى كه مانند ابر در حركت هستند. اين صنع خداوندى است كه همه چيز را محكم ساخت، به راستى كه او از كارهايى كه انجام مى‏دهيد با خبر است.

حلبی

و [چون‏] به كوه‏ها نظر افكنى، آنها را بر جاى ايستاده پندارى، در حالى كه آنها مى‏گذرند [چون‏] گذشتن ابر. [اين است‏] قدرت خدايى كه هر چه كرد استوار كرد، بيگمان او آگاه است بدانچه انجام مى‏دهيد.

اشرفی

و مى‏بينى كوه‏ها را پندارى آنها را ساكن و آنها ميروند بروش ابر صنع خدائى كه درست ساخت همه چيز را بدرستيكه او آگاهست بآنچه ميكنيد

خوشابر مسعود انصاري

و كوه‏ها را بينى [و] آنها را ساكن مى‏پندارى حال آنكه آنها چون حركت ابر در گذرند. آفرينش آن خدايى كه همه چيز را در كمال استوارى پديد آورده است. بى گمان او از آنچه مى‏كنيد، با خبر است

مکارم

کوه‌ها را می‌بینی، و آنها را ساکن و جامد می‌پنداری، در حالی که مانند ابر در حرکتند؛ این صنع و آفرینش خداوندی است که همه چیز را متقن آفریده؛ او از کارهایی که شما انجام می‌دهید مسلّماً آگاه است!

مجتبوی

و كوه‏ها را بينى، پندارى كه بر جاى ايستاده‏اند و حال آنكه همچون ابر مى‏روند، كار خداست كه هر چيزى را استوار ساخته. همانا او بدانچه مى‏كنيد آگاه است.

مصباح زاده

و مى‏بينى كوه‏ها را پندارى آنها را ساكن و آنها ميروند بروش ابر صنع خدائى كه درست ساخت همه چيز را بدرستى كه او آگاهست بانچه ميكنيد

معزی

و بينى كوه ها را پنداريشان خشك بر جاى خود حالى كه مى گذرند همانند گذشتن ابر ساخت خدائى كه درست كرد همه چيز را همانا او آگاه است بدانچه مى كنيد

قمشه ای

و در آن هنگام کوهها را بنگری و جامد و ساکن تصور کنی در صورتی که مانند ابر (تند سیر) در حرکتند. صنع خداست که هر چیزی را در کمال اتقان و استحکام ساخته، که علم کامل او به افعال همه شما خلایق محیط است.

رشاد خليفه

هنگامي كه به كوه‌ها نگاه مي ‌كني، فكر مي ‌كني كه آنها بر جاي خود ايستاده‌اند. اما آنها مانند ابرها حركت مي ‌كنند. چنين است صنعت خدا، كه همه چيز را تكميل كرد. او كاملاً از تمام اعمالتان آگاه است.

Literal

And you see the mountains (that) you think/suppose it (is) hard/solid (motionless), and it passes the clouds› passage , God’s making/performing , who perfected every thing, that He truly is expert/experienced with (about) what you make/do.

Al-Hilali Khan

And you will see the mountains and think them solid, but they shall pass away as the passing away of the clouds. The Work of Allah, Who perfected all things, verily! He is Well-Acquainted with what you do.

Arthur John Arberry

and thou shalt see the mountains, that thou supposest fixed, passing by like clouds — God’s handiwork, who has created everything very well. He is aware of the things you do.

Asad

And thou wilt see the mountains, which [now] thou deemest so firm, pass away as clouds pass away: a work of God, who has ordered all things to perfection! [I.e., in perfect consonance with the purpose for which He has created them: which is the approximate meaning of the verb atqana. In this particular instance, stress is laid on the God-willed transitory nature of the world, as we know it, (cf. 14:48 and 20:105 – 107, and the corresponding notes) in contrast with the lasting reality of the life to come.] Verily, He is fully aware of all that you do!

Dr. Salomo Keyzer

En gij zult de bergen zien, en gij zult u verbeelden dat zij stevig zijn bevestigd; maar zij zullen voorbijgaan evenals de wolken voorbijgaan. Dit zal het werk van God zijn, die alle dingen goed geschikt heeft, en hij is wel bekend met hetgeen gij doet.

Free Minds

And you see the mountains, you think they are solid, while they are passing by like the clouds. The making of God who perfected everything. He is Expert over what you do.

Hamza Roberto Piccardo

E vedrai le montagne, che ritieni immobili, passare come fossero nuvole. Opera di Allah, Che rende perfetta ogni cosa. Egli è ben informato di quello che fate!

Hilali Khan

And you will see the mountains and think them solid, but they shall pass away as the passing away of the clouds. The Work of Allah, Who perfected all things, verily! He is Well-Acquainted with what you do.

Kuliev E.

И ты увидишь, что горы, которые ты считал неподвижными, придут в движение, словно облака. Таково творение Аллаха, Который выполнил все в совершенстве. Воистину, Он ведает о том, что вы делаете.

M.-N.O. Osmanov

И ты увидишь, что горы, которые ты считал неколебимыми, движутся, словно [легкие] облака, сотворенные Аллахом, который исполнил все в совершенстве. Воистину, Он ведает о том, что вы вершите.

Mohammad Habib Shakir

And you see the mountains, you think them to be solid, and they shall pass away as the passing away of the cloud– the handiwork of Allah Who has made every thing thoroughly; surely He is Aware of what you do.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And thou seest the hills thou deemest solid flying with the flight of clouds: the doing of Allah Who perfecteth all things. Lo! He is Informed of what ye do.

Palmer

And thou shalt see the mountains, which thou dost deem solid, pass away like the passing of the clouds;- the work of God who orders all things; verily, He is well aware of what ye do!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Sen dağlara bakar da onları donuk-durgun görürsün. Oysaki onlar, bulutların dolaştığı gibi dolaşmaktadır. Her şeyi güzel ve yerli yerinde yapan Allah’ın sanatıdır bu! Yaptıklarınızdan gereğince haberdardır O!

Qaribullah

And you will see the mountains which you think to be firm pass by like clouds. (Such is the) making of Allah, who has created everything well. He is Aware of the things you do.

QXP

And the powerful elite that you deem firm as mountains, will float around like weightless clouds. Such is the Design of Allah Who disposes off all things in perfect order. Verily, He is fully Aware of what you do.

Reshad Khalifa

When you look at the mountains, you think that they are standing still. But they are moving, like the clouds. Such is the manufacture of GOD, who perfected everything. He is fully Cognizant of everything you do.

Rodwell

And thou shalt see the mountains, which thou thinkest so firm, pass away with the passing of a cloud! ‹Tis the work of God, who ordereth all things! of all that ye do is He well aware.

Sale

And thou shalt see the mountains, and shalt think them firmly fixed; but they shall pass away, even as the clouds pass away. This will be the work of God, who hath rightly disposed all things: And He is well acquainted with that which ye do.

Sher Ali

And thou seest the mountains, which thou thinkest to be firmly fixed, pass away as the clouds pass away – the handiwork of ALLAH Who has made everything perfect. Verily, HE is full Aware of what you do.

Unknown German

Und du siehst die Berge, die du festgegründet glaubst, doch sie bewegen sich wie die Bewegung der Wolken: das Wirken Allahs, Der alles vollendet hat. Wahrlich, Er weiß wohl, was ihr tut.

V. Porokhova

И ты увидишь, что громады гор, ■ В недвижности которых ты был так уверен, ■ Пойдут, как ходят облака, ■ По мановению Аллаха, ■ Кто учредил во всем (порядок) совершенный, – ■ Поистине, Он сведущ обо всем, что делаете вы.

Yakub Ibn Nugman

Син урыннарында таза торалар дип уйлаган тауларны ул көндә күрерсең, болытлар кеби күктә очып йөрерләр, бу эш һәр эшне мәхкәм кылучы Аллаһ ишедер. Аллаһ сезнең кылган эшләрегездән, әлбәттә, хәбәрдардыр.

جالندہری

اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو خیال کرتے ہو کہ (اپنی جگہ پر) کھڑے ہیں مگر وہ (اس روز) اس طرح اُڑے پھریں گے جیسے بادل۔ (یہ) خدا کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا۔ بےشک وہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے

طاہرالقادری

اور (اے انسان!) تو پہاڑوں کو دیکھے گا تو خیال کرے گا کہ جمے ہوئے ہیں حالانکہ وہ بادل کے اڑنے کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ (یہ) اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو (حکمت و تدبیر کے ساتھ) مضبوط و مستحکم بنا رکھا ہے۔ بیشک وہ ان سب (کاموں) سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.