سوره القصص (28) آیه 18

قرآن، سوره القصص (28) آیه 18

آیه پسین: سوره القصص (28) آیه 19
آیه پیشین: سوره القصص (28) آیه 17

عربی

فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خائِفاً يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالأَْمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قالَ لَهُ مُوسى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ

بدون حرکات عربی

فأصبح في المدينة خائفا يترقّب فإذا الّذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنّك لغويّ مبين

خوانش

Faasbaha fee almadeenati kha-ifan yataraqqabu fa-itha allathee istansarahu bial-amsi yastasrikhuhu qala lahu moosa innaka laghawiyyun mubeenun

آیتی

ديگر روز در شهر ترسان و چشم بر راه حادثه مي گرديد مردي که ديروز ازاو مدد خواسته بود باز هم از او مدد خواست موسي به او گفت : تو به آشکارا گمراه هستي

خرمشاهی

سپس بامدادان در شهر ترسان و نگران مى گشت، ناگهان همان كسى كه ديروز از او يارى خواسته بود، باز از او فرياددرسى خواست. موسى [برآشفت و] به او گفت تو واقعا ندانمكارى.

کاویانپور

و بحال ترس تا صبح در شهر بماند و مراقب بود (كه كسى او را نشناسد) ناگاه ديد شخصى كه ديروز وى را بيارى خواسته بود (با يكى ديگر درگير شده) باز كمك مى‏خواست. موسى به او گفت: تو واقعا شخص گمراهى.

انصاریان

پس [موسی آن شب را] در آن شهر با حالت بیم و نگرانی صبح کرد، در حالی که [آثار و عواقب حادثه اتفاق افتاده را] انتظار می کشید؛ پس ناگهان دید آنکه دیروز از او یاری خواسته بود، دوباره وی را به فریادرسی می خواند، [موسی به او] گفت: همانا تو گمراهی آشکار هستی، [و گمراهیت از اینکه بدون قدرت و نیرو با فرعونیان به زد و خورد می پردازی، پیداست.]

سراج

بامداد كرد موسى در آن شهر هراسان انتظار مى‏برد (كه او را بگيرند) پس ناگاه آن كسى كه يارى خواسته بود از موسى و ديروز ديگر باره طلب فريادرسى كرد از او گفت به آن بنى اسرائيل موسى بيگمان تو گمراه آشكارى

فولادوند

صبحگاهان در شهر، بيمناك و در انتظار [حادثه‏اى‏] بود. ناگاه همان كسى كه ديروز از وى يارى خواسته بود [باز] با فرياد از او يارى خواست. موسى به او گفت: «به راستى كه تو آشكارا گمراهى.»

پورجوادی

در آن شهر هر لحظه با ترس انتظار حادثه‏اى را مى‏كشيد، ناگاه همان كسى كه روز قبل خواستار ياريش شده بود، او را ديد. فرياد برآورد و از او كمك خواست. موسى به او گفت: «تو آشكارا گمراهى.»

حلبی

پس بامداد كرد در شهر ترسان چشم همى داشت، و آن گاه كسى كه ديروز از او يارى طلبيده بود، از او فرياد خواست، موسى گفت: او را بيگمان تو گمراه آشكارى.

اشرفی

پس گشت در آن شهر ترسان مترصد بود پس ناگاه آنكه بيارى طلبيده بود او را ديروز بفرياد خواست او را گفت او را موسى بدرستيكه تو هر آينه گمراهى آشكار

خوشابر مسعود انصاري

پس بيمناك [شب را] در شهر- چشم به راه- به بامداد رساند كه ناگهان [ديد] همان كسى كه ديروز از او يارى خواسته بود، او را به فرياد مى‏خواند. موسى به او گفت: بى گمان تو گمراهى آشكارى

مکارم

موسی در شهر ترسان بود و هر لحظه در انتظار حادثه‌ای (و در جستجوی اخبار)؛ ناگهان دید همان کسی که دیروز از او یاری طلبیده بود فریاد می‌زند و از او کمک می‌خواهد، موسی به او گفت: «تو آشکارا انسان (ماجراجو و) گمراهی هستی!»

مجتبوی

پس در آن شهر ترسان و نگران و انديشناك- از اينكه خبر آشكار شود و او را بگيرند و بكشند- مى‏گشت كه ناگاه همان كه ديروز از او يارى خواسته بود باز هم از او فرياد خواست، موسى به او گفت: همانا تو آشكارا گمراهى- كه هر روز با كسى نزاع مى‏كنى-.

مصباح زاده

پس گشت در آن شهر ترسان مترصد بود پس ناگاه آنكه بيارى طلبيده بود او را ديروز بفرياد خواست او را گفت او را موسى بدرستى كه تو هر آينه گمراهى آشكار

معزی

پس بامداد كرد در شهر هراسانى چشم به راه ناگهان آنى كه ياريش كرده بود ديروز به ياريش مى طلبيد گفت بدو موسى توئى همانا گمراهى آشكار

قمشه ای

موسی (پس از کشته شدن قبطی و نجات سبطی) از توقف به شهر مصر بیمناک شد و مراقب دشمن بود، ناگاه همان کس که روز گذشته از او یاری جسته بود باز او را به داد خواهی خواند. موسی به او گفت: پیداست تو سخت گمراهی!

رشاد خليفه

صبحگاهان، در شهر، هراسان و مراقب بود. شخصي که روز پيش از او ياري خواسته بود، باز هم از او تقاضاي کمک نمود. موسي به او گفت: تو واقعاً مايه دردسري.

Literal

So he became in the city/town afraid/frightened, observing/guarding , so then who seeked victory/aid from him at the yesterday/past, he cries out/screams for his help, Moses said to him: «That you are a misguider/lurer (E) clear/evident .»

Al-Hilali Khan

So he became afraid, looking about in the city (waiting as to what will be the result of his crime of killing), when behold, the man who had sought his help the day before, called for his help (again). Moosa (Moses) said to him: «Verily, you are a plain misleader!»

Arthur John Arberry

Now in the morning he was in the city, fearful and vigilant; and behold, the man who had sought his, succour on the day before cried out to him again. Moses said to him, ‹Clearly thou art, a quarreller.›

Asad

And next morning he found himself in the city, looking fearfully about him, when lo! the one who had sought his help the day before [once again] cried out to him [for help (Sc., «against another Egyptian».) whereupon] Moses said unto him: «Behold, thou art indeed, most clearly, deeply in the wrong! [Lit., «lost in grievous error» or «deviating from what is right».]

Dr. Salomo Keyzer

En den volgenden ochtend was hij bevreesd in de stad, en toen zag hij om zich heen, als vreesde hij gevaar; en ziet, hij dien hij den vorigen dag had bijgestaan, riep hem toe hem ten tweeden male te helpen. Maar Mozes zeide tot hem: Gij zijt een krakeelzuchtige.

Free Minds

So he spent the night in the city, afraid and watchful. Then the one who sought his help yesterday, was asking again for his help. Moses said to him: "You are clearly a trouble maker."

Hamza Roberto Piccardo

L’indomani era nella città timoroso e guardingo, ed ecco che colui che il giorno prima gli aveva chiesto aiuto, di nuovo lo chiamò a gran voce. Gli disse Mosè: «Davvero sei un provocatore evidente!».

Hilali Khan

So he became afraid, looking about in the city (waiting as to what will be the result of his crime of killing), when behold, the man who had sought his help the day before, called for his help (again). Moosa (Moses) said to him: "Verily, you are a plain misleader!"

Kuliev E.

Утром он отправился в город, оглядываясь со страхом, и вдруг тот, кто попросил его о помощи накануне, вновь позвал его на помощь. Муса (Моисей) сказал ему: «Ты являешься явным заблудшим».

M.-N.O. Osmanov

На другой день утром он вышел в город, с опаской оглядываясь [по сторонам], как вдруг тот, кто попросил у него помощи накануне, вновь воззвал о подмоге. Но Муса только ответил: «Ты явно сошел с пути истины».

Mohammad Habib Shakir

And he was in the city, fearing, awaiting, when lo! he who had asked his assistance the day before was crying out to him for aid. Musa said to him: You are most surely one erring manifestly.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And morning found him in the city, fearing, vigilant, when behold! he who had appealed to him the day before cried out to him for help. Moses said unto him: Lo! thou art indeed a mere hothead.

Palmer

And on the morrow he was afraid in the city, expectant. And behold, he whom he had helped the day before cried (again) to him for aid. Said Moses to Him, ‹Verily, thou art obviously quarrelsome.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Kentte, korku içinde sabahladı, göz-kulak kesiliyordu. Bir de baktı ki, dün ondan yardım isteyen adam yine onu yardıma çağırıyor. Mûsa ona dedi ki: «Anlaşıldı, sen, tam azmış bir adamsın.»

Qaribullah

In the morning, he was in the city, fearful and vigilant, then he whom he had helped the day before cried out to him again for help. ‹Clearly, ‹ said Moses, ‹you are quarrelsome. ‹

QXP

And next morning he was in the city, fearful and vigilant when, behold! The man who had asked him the day before cried out to him for help. Moses said to him, «You are indeed one erring manifestly.»

Reshad Khalifa

In the morning, he was in the city, afraid and watchful. The one who sought his help yesterday, asked for his help again. Moses said to him, «You are really a trouble maker.»

Rodwell

And in the city at noon he was full of fear, casting furtive glances round him: and lo! the man whom he had helped the day before, cried out to him again for help. Said Moses to him, «Thou art plainly a most depraved person.»

Sale

And the next morning he was afraid in the city, and looked about him, as one apprehensive of danger: And behold, he whom he had assisted the day before, cried out unto him for help a secong time. But Moses said unto him, thou art plainly a quarrelsome fellow.

Sher Ali

And morning found him in the city, apprehensive, watchful; and lo ! he who had sought his help the day before cried out to him again for help. Moses said to him, `Verily, thou art manifestly a misguided fellow.›

Unknown German

Und der Morgen fand ihn in der Stadt, furchtsam, auf der Hut; und siehe, jener, der ihn tags zuvor zu Hilfe gerufen hatte, schrie (wiederum) zu ihm um Beistand. Da sprach Moses zu ihm: «Du bist fürwahr ein Irregegangener.»

V. Porokhova

Наутро (вновь) отправился он в город, ■ Объятый страхом и пугливо озираясь. ■ Вдруг тот, кто накануне звал его на помощь, ■ Вновь громким криком стал его на помощь звать. ■ «(Я вижу), ты задирист и сварлив», – ответил Муса.

Yakub Ibn Nugman

Соңра Муса Мысыр шәһәрендә курыккан хәлдә миңа ни була инде Дип хөкем көтеп калды, кичә кыбтый белән сугышканда Мусадан ярдәм сораган кеше, бүген дә бер кыбтый белән сугышып, янә Мусадан ярдәм сорады. Муса ярдәм сораучыга әйтте: «Син ачык бер азгын кеше икәнсең, кичә бер кешене миннән үтерттең, бүген дәхи үтертмәкче буласыңмы?»

جالندہری

الغرض صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے کہ دیکھیں (کیا ہوتا ہے) تو ناگہاں وہی شخص جس نے کل اُن سے مدد مانگی تھی پھر اُن کو پکار رہا ہے۔ موسٰی نے اس سے کہا کہ تُو تو صریح گمراہ ہے

طاہرالقادری

پس موسٰی (علیہ السلام) نے اس شہر میں ڈرتے ہوئے صبح کی اس انتظار میں (کہ اب کیا ہوگا؟) تو دفعتًہ وہی شخص جس نے آپ سے گزشتہ روز مدد طلب کی تھی آپ کو (دوبارہ) امداد کے لئے پکار رہا ہے تو موسٰی (علیہ السلام) نے اس سے کہا: بیشک تو صریح گمراہ ہے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.