سوره القصص (28) آیه 19

قرآن، سوره القصص (28) آیه 19

آیه پسین: سوره القصص (28) آیه 20
آیه پیشین: سوره القصص (28) آیه 18

عربی

فَلَمَّا أَنْ أَرادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُما قالَ يا مُوسى أَ تُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَما قَتَلْتَ نَفْساً بِالأَْمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ جَبَّاراً فِي الأَْرْضِ وَ ما تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ

بدون حرکات عربی

فلمّا أن أراد أن يبطش بالّذي هو عدوّ لهما قال يا موسى أ تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلاّ أن تكون جبّارا في الأرض و ما تريد أن تكون من المصلحين

خوانش

Falamma an arada an yabtisha biallathee huwa AAaduwwun lahuma qala ya moosa atureedu an taqtulanee kama qatalta nafsan bial-amsi in tureedu illa an takoona jabbaran fee al-ardi wama tureedu an takoona mina almusliheena

آیتی

چون خواست مردي را که دشمن هر دو آنها بود بزند ، گفت : اي موسي ،، آيامي خواهي همچنان که ديروز يکي را کشتي مرا نيز بکشي ؟ تو مي خواهي که دراين سرزمين جباري باشي و نمي خواهي که از مصلحان باشي

خرمشاهی

و چون خواست به كسى كه دشمن هر دوشان بود حمله برد، گفت اى موسى مى خواهى مرا بكشى همان طور كه ديروز كسى را كشتى; نمى خواهى مگر اينكه زورگوى ستمگرى در اين سرزمين باشى; و نمى خواهى از نيكوكاران باشى.

کاویانپور

و چون موسى خواست از شخصى كه دشمن هر دوى آنها بود، انتقام بگيرد، او (با صداى بلند) گفت: يا موسى ميخواهى مرا بكشى، چنانچه ديروز يكى را كشتى؟ معلوم است كه تو در اين شهر قصدى جز آدم كشى و زورگويى ندارى و نميخواهى از صالحان باشى.

انصاریان

هنگامی که خواست با کسی که دشمن هر دوی آنان بود به سختی برخورد کند [و از آن بنی اسرائیلی مظلوم دفاع نماید، مرد ستمدیده با ارزیابی اشتباهش در حقّ موسی به تصور آنکه موسی قصد وی را دارد] گفت: ای موسی! آیا می خواهی مرا بکشی چنان که دیروز یک نفر را کشتی؟ تو می خواهی در این سرزمین فقط یاغی و سرکش باشی، ونمی خواهی از مصلحان به شمار آیی!

سراج

پس آن هنگام كه موسى خواست بگيرد آن بنى اسرائيلى را كه وى دشمن موسى و قبطى است بنى اسرائيلى گفت اى موسى آيا مى‏خواهى بكشى مرا همانگونه كه كشتى يكى را ديروز نمى‏خواهى تو مگر آنكه باشى گردنكشى در سرزمين مصر و نمى‏خواهى آنكه (ميان مردم) باشى از اصلاح كنندگان

فولادوند

و چون خواست به سوى آنكه دشمن هر دوشان بود حمله آورد، گفت: «اى موسى، آيا مى‏خواهى مرا بكشى چنانكه ديروز شخصى را كشتى؟ تو مى‏خواهى در اين سرزمين فقط زورگو باشى، و نمى‏خواهى از اصلاحگران باشى.»

پورجوادی

هنگامى كه خواست با دشمن مشتركشان بياويزد فرياد زد: «اى موسى مى‏خواهى مرا بكشى همانطور كه ديروز يكى را كشتى؟ تو فقط خيال ستمگرى در دنيا دارى و نمى‏خواهى مصلح باشى.»

حلبی

پس چون خواست كه حمله آورد بكسى كه او دشمن هر دو بود گفت: اى موسى آيا مى‏خواهى كه مرا بكشى چنان كه ديروز تنى را كشتى؟ نمى‏خواهى جز اينكه در زمين ستمكارى باشى و نمى‏خواهى كه از اصلاح كنندگان باشى.

اشرفی

پس چون خواست كه حمله كند بآنكه او دشمن بود بآندو گفت اى موسى آيا ميخواهى بكشى مرا همچنانكه كشتى كسى را ديروز نمى‏خواهى جز اينكه باشى ستمكار در زمين و نمى‏خواهى كه باشى از اصلاح كنندگان

خوشابر مسعود انصاري

پس چون [موسى‏] خواست به شخصى كه دشمن هر دوى آنان بود، حمله برد. [او] گفت: اى موسى، آيا مى‏خواهى مرا بكشى چنان كه ديروز كسى را كشتى؟ نمى‏خواهى مگر آنكه در اين سرزمين ستمگر باشى و نمى‏خواهى كه از نيكوكاران باشى

مکارم

و هنگامی که خواست با کسی که دشمن هر دوی آنها بود درگیر شود و با قدرت مانع او گردد، (فریادش بلند شد،) گفت: «ای موسی می‌خواهی! مرا بکشی همان گونه که دیروز انسانی را کشتی؟! تو فقط می‌خواهی جبّاری در روی زمین باشی، و نمی‌خواهی از مصلحان باشی!»

مجتبوی

و چون خواست تا به آن كه دشمن هر دوشان بود دست دراز كند، [فرياد خواه‏] گفت: اى موسى، آيا مى‏خواهى مرا بكشى چنانكه ديروز يكى را كشتى؟ تو جز اين نمى‏خواهى كه در زمين ستمگرى باشى و نمى‏خواهى از شايسته‏كاران باشى.

مصباح زاده

پس چون خواست كه حمله كند بانكه او دشمن بود باندو گفت اى موسى آيا ميخواهى بكشى مرا همچنانكه كشتى كسى را ديروز نمى‏خواهى جز اينكه باشى ستمكار در زمين و نمى‏خواهى كه باشى از اصلاح كنندگان

معزی

پس گاهى كه خواست خشم آرد بدانكه او دشمن هر دو بود گفت اى موسى آيا خواهى مرا كشى چنانكه كشتى تنى را ديروز تو همانا نخواهى جز آنكه ستمگرى باشى در زمين و نخواهى كه باشى از اصلاح كنندگان

قمشه ای

و چون خواست دست به قبطی دشمن دراز کند (قبطی) فریاد کرد: ای موسی مرا هم می‌خواهی مانند شخص دیروز به قتل رسانی؟معلوم است که تو در این سرزمین قصدی جز گردنکشی و جباری نداری و هیچ نخواهی مشفق و مصلح باشی.

رشاد خليفه

پيش از آنكه او بخواهد به دشمن مشتركشان ضربه بزند، او گفت: اي موسي، آيا مي ‌خواهي مرا بكشي، مانند مردي كه ديروز كشتي؟ ظاهراً، تو مي ‌خواهي در زمين ستمگري مستبد باشي؛ تو نمي ‌خواهي پرهيزکار باشي.

Literal

So when that he wanted/intended that he attacks violently with who he is an enemy to them (B) he said: «You Moses, do you intend/want that you kill me, as you killed a self at the yesterday/past, that you want/intend except that you be a tyrant/oppressor in the earth/Planet Earth, and you do not want that you be from the correcting/reconciliating .»

Al-Hilali Khan

Then when he decided to seize the man who was an enemy to both of them, the man said: «O Moosa (Moses)! Is it your intention to kill me as you killed a man yesterday? Your aim is nothing but to become a tyrant in the land, and not to be one of those who do right.»

Arthur John Arberry

But when he would have assaulted the man who was an enemy to them both, the man said, ‹Moses, dost thou› desire to slay me, even as thou slewest a living ‹soul yesterday? Thou only desirest to be a tyrant in the land; thou desirest not to be of them that put things right.›

Asad

But then [Sc., «swayed once again by his feeling of kinship with the Israelite», as indicated in the subsequent reference to the Egyptian as «their [common] enemy».] as soon as he was about to lay violent hands on the man who was their [common] enemy, the latter exclaimed: «O Moses, dost thou intend to slay me as thou didst slay another man yesterday? Thy sole aim is to become a tyrant in this land, for thou dost not care to be of those who would set things to rights!»

Dr. Salomo Keyzer

En toen hij hem, die een vijand van hen beide was, trachtte te grijpen, zeide hij: O Mozes! wilt gij mij dooden, zooals gij gisteren een man hebt gedood? Gij tracht slechts een verdrukker op aarde te wezen, en zoekt niet een bijlegger van twisten te zijn.

Free Minds

But when he was about to strike their common enemy, he said: "O Moses, do you want to kill me, as you killed that person yesterday? Obviously, you wish to be a tyrant on Earth; you do not wish to be of the righteous."

Hamza Roberto Piccardo

Quando poi stava per colpire quello che era avversario di entrambi, questi disse: «O Mosè, vuoi uccidermi come l’uomo che uccidesti ieri? Non vuoi essere altro che un tiranno sulla terra, non vuoi essere uno dei conciliatori».

Hilali Khan

Then when he decided to seize the man who was an enemy to both of them, the man said: "O Moosa (Moses)! Is it your intention to kill me as you killed a man yesterday? Your aim is nothing but to become a tyrant in the land, and not to be one of those who do right."

Kuliev E.

Когда же он захотел схватить того, кто был их врагом, тот сказал: «О Муса (Моисей)! Неужели ты хочешь убить меня, как убил человека вчера? Ты лишь хочешь стать тираном на земле и не хочешь быть в числе тех, кто примиряет людей».

M.-N.O. Osmanov

И когда [Муса] захотел наброситься на их общего врага, тот сказал: «О Муса! Неужели ты хочешь убить меня, как убил человека вчера? Воистину, ты хочешь только бесчинствовать на земле, а не хочешь быть в числе тех, кто творит благое дело».

Mohammad Habib Shakir

So when he desired to seize him who was an enemy to them both, he said: O Musa! do you intend to kill me as you killed a person yesterday? You desire nothing but that you should be a tyrant in the land, and you do not desire to be of those who act aright.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And when he would have fallen upon the man who was an enemy unto them both, he said: O Moses! Wouldst thou kill me as thou didst kill a person yesterday. Thou wouldst be nothing but a tyrant in the land, thou wouldst not be of the reformers.

Palmer

And when he wished to assault him who was the enemy to them both, he said, ‹O Moses! dost thou desire to kill me as thou didst kill a person yesterday? thou dost only desire to be a tyrant in the earth; and thou dost not desire to be of those who do right!›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Mûsa, ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince o şöyle dedi: «Dün bir adamı öldürdüğün gibi, bugün de beni mi öldürmek istiyorsun? Sen yeryüzünde zorba olmaktan başka bir şey istemiyorsun. Barışseverlerden olmak gibi bir niyetin yok.»

Qaribullah

And when Moses was about to seize he who was the enemy of both of them, he said: ‹Moses, would you kill me as you killed a living soul yesterday? You desire only to be a tyrant in the land, and you do not want to be among the reformers! ‹

QXP

But then, as soon as he was about to lay his hands on their enemy the man said, «O Moses! Would you kill me as you killed a person yesterday? Your aim is to become a tyrant in the land, for you care not to be of those who set things right.»

Reshad Khalifa

Before he attempted to strike their common enemy, he said, «O Moses, do you want to kill me, as you killed the other man yesterday? Obviously, you wish to be a tyrant on earth; you do not wish to be righteous.»

Rodwell

And when he would have laid violent hands on him who was their common foe, he said to him, «O Moses, dost thou desire to slay me, as thou slayedst a man yesterday? Thou desirest only to become a tyrant in this land, and desirest not to become a peacemaker.»

Sale

And when he sought to lay hold on him who was an enemy unto them both, he said, O Moses, dost thou intend to kill me, as thou killedst a man yesterday? Thou seekest only to be an oppressor in the earth, and seekest not to be a reconciler of quarrels.

Sher Ali

And when he made up his mind to lay hold of the man who was an enemy to both of them, he said, `O Moses, dost thou intend to kill me even as thou didst kill a person yesterday ? Thou only desirest to be a tyrant in the land, and thou desirest not to be a peace-maker.›

Unknown German

Und da er sich entschloß, Hand an den Mann zu legen, der ihrer beider Feind war, sprach er: «O Moses, willst du mich töten, wie du gestern einen Menschen getötet hast? Du suchst nur ein Tyrann im Land zu werden, und du willst nicht ein Friedensstifter sein.»

V. Porokhova

И все ж, когда он захотел ■ Своею силой усмирить врага для них обоих, ■ (Ему) сказал (задира соплеменник): ■ «Не хочешь ли теперь меня ты погубить, о Муса, ■ Как погубил вчера (другую) душу? ■ Ты хочешь только быть тираном на земле, ■ А быть добротворящим, видимо, не хочешь».

Yakub Ibn Nugman

Мусага да вә Мусадан ярдәм сораучыга да дошман булган кыбтыйны, Муса тотарга теләгәч, кыбтый әйтте: «Ий Муса, мине үтерергә телисеңме, бит кичә бер кешене үтергән идең, син Мысыр җирендә кеше үтереп залим булырга телисең, әмма төзәтүчеләрдән булырга теләмисең».

جالندہری

جب موسٰی نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا پکڑ لیں تو وہ (یعنی موسٰی کی قوم کا آدمی) بول اُٹھا کہ جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا اسی طرح چاہتے ہو کہ مجھے بھی مار ڈالو۔ تم تو یہی چاہتے ہو کہ ملک میں ظلم وستم کرتے پھرو اور یہ نہیں چاہتے ہو کہ نیکو کاروں میں ہو

طاہرالقادری

سو جب انہوں نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو پکڑیں جو ان دونوں کا دشمن ہے تو وہ بول اٹھا: اے موسٰی! کیا تم مجھے (بھی) قتل کرنا چاہتے ہو جیسا کہ تم نے کل ایک شخص کو قتل کر ڈالا تھا۔ تم صرف یہی چاہتے ہو کہ ملک میں بڑے جابر بن جاؤ اور تم یہ نہیں چاہتے کہ اصلاح کرنے والوں میں سے بنو،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.