سوره القصص (28) آیه 29

قرآن، سوره القصص (28) آیه 29

آیه پسین: سوره القصص (28) آیه 30
آیه پیشین: سوره القصص (28) آیه 28

عربی

فَلَمَّا قَضى مُوسَى الأَْجَلَ وَ سارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جانِبِ الطُّورِ ناراً قالَ لأَِهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ ناراً لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ

بدون حرکات عربی

فلمّا قضى موسى الأجل و سار بأهله آنس من جانب الطّور نارا قال لأهله امكثوا إنّي آنست نارا لعلّي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النّار لعلّكم تصطلون

خوانش

Falamma qada moosa al-ajala wasara bi-ahlihi anasa min janibi alttoori naran qala li-ahlihi omkuthoo innee anastu naran laAAallee ateekum minha bikhabarin aw jathwatin mina alnnari laAAallakum tastaloona

آیتی

چون موسي مدت را به سر آورد و با زنش روان شد ، از سوي طور آتشي ديد به ، کسان خود گفت : درنگ کنيد آتشي ديدم شايد از آن خبري يا پاره آتشي بياورم تا گرم شويد

خرمشاهی

و چون موسى مدت [مقرر] را به سر برد و خانواده اش را [همراه خود] برد، از جانب طور آتشى ديد، به خانواده اش گفت صبر كنيد، من [از دور] آتشى مى بينم، شايد از آنجا براى شما خبرى يا پاره آتشى بياورم، باشد كه گرم شويد.

کاویانپور

پس چون موسى اين مدت (ده سال) را بپايان رسانيد، با اهل بيتش (از مدين) حركت كرد (و در صحراى سينا شب هنگام) از جانب كوه آتشى ديد. به اهل بيتش گفت: شما قدرى تأمل كنيد كه از دور آتشى بنظرم رسيد، من ميروم تا خبرى از آن بياورم يا قدرى آتش بياورم تا شما گرم شويد.

انصاریان

چون موسی آن مدت را به پایان برد و با خانواده اش رهسپار [مصر] شد، از جانب طور آتشی دید، به خانواده اش گفت: درنگ کنید که من آتشی دیدم، [می روم] شاید خبری از آن برای شما بیاورم یا پاره ای از آتش را می آورم تا گرم شوید.

سراج

پس آن هنگام كه به پايان رسانيد موسى مدت (شبانى) را و ببرد خاندان خود را (در شب سرد) بديد از طرف كوه آتشى را گفت بخاندان خود (ساعتى) درنگ كنيد كه ديدم آتشى را شايد من بيارم براى شما از آن آتش خبرى يا پاره‏اى بيارم از آتش تا آنكه شما گرم شويد

فولادوند

و چون موسى آن مدت را به پايان رسانيد و همسرش را [همراه‏] برد، آتشى را از دور در كنار طور مشاهده كرد، به خانواده خود گفت: «[اينجا] بمانيد، كه من آتشى از دور ديدم، شايد خبرى از آن يا شعله‏اى آتش برايتان بياورم، باشد كه خود را گرم كنيد.»

پورجوادی

هنگامى كه موسى پيمان خود را به پايان رسانيد و همراه خانواده‏اش حركت كرد، از جانب طور آتشى ديد. به خانواده‏اش گفت: «درنگ كنيد كه من آتشى ديدم، شايد برايتان خبرى از آن يا شراره آتشى بياورم تا گرم شويد.»

حلبی

پس چون موسى مدت را بسر آورد و به سوى اهل [مادر و خواهر] خويش روان شد ديد از سمت «طور» آتشى، براى اهل خويش گفت: درنگ كنيد بيگمان من آتشى ديدم، باشد كه شما را از آن خبرى يا پاره‏اى از آتش بياورم، باشد كه شما گرم شويد.

اشرفی

پس چون بسر برد موسى مدت را و روان شد با اهلش ديد از جانب طور آتشى گفت اهلش را درنگ نمائيد بدرستيكه من ديدم آتشى را شايد كه آورم بشما از آن خبرى يا پاره از آتش باشد كه شما گرم شويد

خوشابر مسعود انصاري

پس چون موسى [آن‏] وقت معين را به پايان رساند و خانواده‏اش را [همراه‏] برد از سوى [كوه‏] طور آتشى ديد. به خانواده‏اش گفت: درنگ كنيد كه من آتشى ديده‏ام، اميدوارم از آنجا خبرى يا شعله‏اى از آتش برايتان بياورم، باشد كه گرم شويد

مکارم

هنگامی که موسی مدّت خود را به پایان رسانید و همراه خانواده‌اش (از مدین به سوی مصر) حرکت کرد، از جانب طور آتشی دید! به خانواده‌اش گفت: «درنگ کنید که من آتشی دیدم! (می‌روم) شاید خبری از آن برای شما بیاورم، یا شعله‌ای از آتش تا با آن گرم شوید!»

مجتبوی

پس چون موسى مدت را به پايان برد و با خانواده خويش روان گشت از سوى كوه طور آتشى بديد، به خانواده خود گفت: درنگ كنيد كه من آتشى ديدم شايد از آن خبرى آورم يا اخگرى از آتش، تا گرم شويد.

مصباح زاده

پس چون بسر برد موسى مدت را و روان شد با اهلش ديد از جانب طور آتشى گفت اهلش را درنگ نمائيد بدرستى كه من ديدم آتشى را شايد كه آورم بشما از آن خبرى يا پاره از آتش باشد كه شما گرم شويد

معزی

پس گاهى كه پايان آورد موسى سرآمد را و روان گشت با خاندان خويش دريافت از كنار طور آتشى را گفت به خاندان خويش درنگ كنيد كه من آتشى احساس كردم باشد بيارمتان از آن آگهيى يا گيرانه اخگرى شايد شما گرم شويد

قمشه ای

آن‌گاه که موسی عهد خدمت به پایان رسانیده و با اهل بیت خود (از حضور شعیب) رو به دیار خویش کرد (در راه) آتشی از جانب طور دید، به اهل بیت خود گفت: شما در اینجا مکث کنید که از دور آتشی به نظرم رسید (می‌روم تا) شاید از آن خبری بیاورم یا برای گرم شدن شما شعله‌ای برگیرم.

رشاد خليفه

هنگامي که او به تعهدات خود عمل کرد، همراه خانواده اش (به سوي مصر) سفر کرد. او از دامنه کوه سينا آتشي را ديد. او به خانواده اش گفت: همين جا بمانيد. من آتشي ديده ام. شايد بتوانم خبري برايتان بياورم، يا پاره اي از آتش که خود را گرم کنيد.

Literal

So when Moses accomplished the term/time, and he walked/moved/rode with his family , he perceived/ saw from the mountain’s side/direction a fire, he said to his family : «Wait/remain that I perceived/saw a fire, maybe/perhaps I come to you from it with news/information/knowledge, or a fire brand/burning ember from the fire, maybe/perhaps you warm (yourselves).»

Al-Hilali Khan

Then, when Moosa (Moses) had fulfilled the term, and was travelling with his family, he saw a fire in the direction of Toor (Mount). He said to his family: «Wait, I have seen a fire; perhaps I may bring to you from there some information, or a burning fire-brand that you may warm yourselves.»

Arthur John Arberry

So when Moses had accomplished the term and departed with his household, he observed on the side of the Mount a fire. He said to his household, ‹Tarry you here; I observe a fire. Perhaps I shall bring you news of it, or a faggot from the fire, that haply you shall warm yourselves.›

Asad

And when Moses had fulfilled his term and was wandering with his family [in the desert], he perceived a fire on the slope of Mount Sinai; [For an explanation of Moses› wanderings in the desert, see note on 20:10; for that of the allegory of the «fire», note on 27:7-8. Throughout this work, the noun at-tur («the mountain») is being rendered as «Mount Sinai», for it is to this and to no other mountain that the Quran invariably refers in the above term.] [and so] he said to his family: «Wait here. Behold, I perceive a fire [far away]; perhaps I may bring you from there some tiding, [Sc., «as to which way we are to pursue».] or [at least] a burning brand from the fire, so that you might warm yourselves.

Dr. Salomo Keyzer

En toen Mozes den bepaalden tijd had bereikt , en met zijn gezin naar Egypte reisde, zag hij vuur aan de zijde van den berg Sina. En hij zeide tot zijn gezin: Blijft gij hier; want ik zie vuur: misschien kan ik eenige tijding van den weg brengen, of wel een stuk brandend hout van het vuur, opdat gij verwarmd zoudt mogen worden.

Free Minds

So when Moses fulfilled his obligation, he was traveling with his family and he saw a fire from the slope of the mount. He said to his family: "Stay here. I have seen a fire. Perhaps I can bring to you news from there, or a portion of the fire to warm you."

Hamza Roberto Piccardo

Quando Mosè si mise in viaggio con la famiglia dopo aver concluso il periodo, scorse un fuoco sul fianco del Monte. Disse alla sua famiglia: «Aspettate, ho visto un fuoco. Forse vi porterò qualche notizia o un tizzone acceso, sì che possiate riscaldarvi.

Hilali Khan

Then, when Moosa (Moses) had fulfilled the term, and was travelling with his family, he saw a fire in the direction of Toor (Mount). He said to his family: "Wait, I have seen a fire; perhaps I may bring to you from there some information, or a burning fire-brand that you may warm yourselves."

Kuliev E.

Когда Муса (Моисей) отработал срок и двинулся в путь со своей семьей, он увидел со стороны горы огонь и сказал своей семье: «Оставайтесь здесь! Я увидел огонь. Возможно, я принесу вам оттуда известие или горящую головню, чтобы вы могли согреться».

M.-N.O. Osmanov

Когда Муса отработал свой срок и двинулся в путь со своей семьей, он увидел огонь на склоне горы [Синай]. Он сказал своим родным: «Подождите здесь: я увидел огонь. Возможно, мне удастся разузнать что-нибудь о нем или принести вам горящую головню, чтобы вы немного обогрелись».

Mohammad Habib Shakir

So when Musa had fulfilled the term, and he journeyed with his family, he perceived on this side of the mountain a fire. He said to his family: Wait, I have seen a fire, maybe I will bring to you from it some news or a brand of fire, so that you may warm yourselves.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Then, when Moses had fulfilled the term, and was travelling with his housefolk, he saw in the distance a fire and said unto his housefolk: Bide ye (here). Lo! I see in the distance a fire; peradventure I shall bring you tidings thence, or a brand from the fire that ye may warm yourselves.

Palmer

And when Moses had fulfilled the appointed time, and was journeying with his people, he perceived from the side of the mountain a fire; said he to his people, ‹Tarry ye here; verily, I have perceived a fire, haply I may bring you good news therefrom, or a brand of fire that haply ye may be warmed.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Mûsa süreyi bitirip ailesiyle yola çıkınca, Tûr tarafından bir ateş fark etti. Ailesine dedi ki: «Bekleyin, bir ateş fark ettim. Belki ondan size bir haber getiririm, belki bir ateş koru getiririm de ısınırsınız.»

Qaribullah

And when Moses had fulfilled the term and departed with his household, he saw from far away on the side of the Tor a fire. He said to his household: ‹Stay here, for I can see a fire. Perhaps I can bring you news, or a flame from the fire so that you can warm yourselves. ‹

QXP

And when Moses had fulfilled his term, and was traveling with his family, he saw a fire on the slope of Mount Toor of Sinai. He said to his family, «Stay here. Behold, I have seen a fire. I hope to bring you some information from there, or a burning torch, that you may warm yourselves.»

Reshad Khalifa

When he had fulfilled his obligation, he traveled with his family (towards Egypt). He saw from the slope of Mount Sinai a fire. He said to his family, «Stay here. I have seen a fire. Maybe I can bring to you news, or a portion of the fire to warm you.»

Rodwell

And when Moses had fulfilled the term, and was journeying with his family, he perceived a fire on the mountain side. He said to his family, «Wait ye, for I perceive a fire. Haply I may bring you tidings from it, or a brand from the fire to warm you.»

Sale

And when Moses had fulfilled the term, and was journeying with his family towards Egypt, he saw fire on the side of mount Sinai. And he said unto his family, tarry ye here; for I see fire: Peradventure I may bring you thence some tidings of the way, or at least a brand out of the fire, that ye may be warmed.

Sher Ali

And when Moses had fulfilled the term, and set forth with his family, he perceived a fire in the direction of the Mount. He said to his family, `Wait, I perceive a fire; haply I may bring you some useful information therefrom, or a burning brand from the fire that you may warm yourselves.›

Unknown German

Als Moses nun die Frist erfüllt hatte und mit seinen Angehörigen reiste, gewahrte er in der Richtung des Berges ein Feuer. Er sprach zu den Seinen: «Bleibt zurück, ich gewahre ein Feuer; vielleicht kann ich euch eine Kunde davon bringen oder einen Feuerbrand, so daß ihr euch wärmen könnt.»

V. Porokhova

Когда же Муса завершил свой срок, ■ Он со своей семьей отправился в дорогу. ■ (В пути) он вдруг на стороне горы огонь заметил. ■ Он молвил: ■ «Оставайтесь здесь! Я чувствую присутствие огня. ■ Я принесу оттуда вам ■ Какую-либо весть иль головешку, ■ Чтоб вы могли согреться (у костра)».

Yakub Ibn Nugman

Муса өстенә алган мөддәтне үтәгәч, Шөґәебнең кызына никахланып, Шөґәебнең рөхсәтеннән соң хатыны белән Мысырга барырга чыкты, Тур тавы янында ут күрде һәм хатынына әйтте: «Шул җирдә торыгыз, мин ут күрдем, шаять ут янындагы кешеләрдән юлны сорашып килермен яки ут алып килермен, шаять ут ягып җылынырсыз.» Чөнки алар юлдан адашкан иделәр.

جالندہری

جب موسٰی نے مدت پوری کردی اور اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر چلے تو طور کی طرف سے آگ دکھائی دی تو اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ تم یہاں ٹھیرو۔ مجھے آگ نظر آئی ہے شاید میں وہاں سے (رستے کا) کچھ پتہ لاؤں یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم تاپو

طاہرالقادری

پھر جب موسٰی (علیہ السلام) نے مقررہ مدت پوری کر لی اور اپنی اہلیہ کو لے کر چلے (تو) انہوں نے طور کی جانب سے ایک آگ دیکھی (وہ شعلۂ حسنِ مطلق تھا جس کی طرف آپ کی طبیعت مانوس ہوگئی)، انہوں نے اپنی اہلیہ سے فرمایا: تم (یہیں) ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے۔ شاید میں تمہارے لئے اس (آگ) سے کچھ (اُس کی) خبر لاؤں (جس کی تلاش میں مدتوں سے سرگرداں ہوں) یا آتشِ (سوزاں) کی کوئی چنگاری (لادوں) تاکہ تم (بھی) تپ اٹھو،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.