سوره القصص (28) آیه 32

قرآن، سوره القصص (28) آیه 32

آیه پسین: سوره القصص (28) آیه 33
آیه پیشین: سوره القصص (28) آیه 31

عربی

اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَ اضْمُمْ إِلَيْكَ جَناحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذانِكَ بُرْهانانِ مِنْ رَبِّكَ إِلى فِرْعَوْنَ وَ مَلاَئِهِ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ

بدون حرکات عربی

اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء و اضمم إليك جناحك من الرّهب فذانك برهانان من ربّك إلى فرعون و ملائه إنّهم كانوا قوما فاسقين

خوانش

Osluk yadaka fee jaybika takhruj baydaa min ghayri soo-in waodmum ilayka janahaka mina alrrahbi fathanika burhanani min rabbika ila firAAawna wamala-ihi innahum kanoo qawman fasiqeena

آیتی

دست خود در گريبان ببر تا بيرون آيد سفيد بي هيچ آسيبي و تا از، وحشت بيارامي دست خود در بغل کن اين دو از جانب پروردگارت حجتهاي تو براي فرعون و مهتران اوست ، که آنان مردمي نافرمانند

خرمشاهی

دستت را در گريبانت كن، تا سپيد و درخشان بدون هيچ بيمارى [پيسى] بيرون آيد، و بازوى خود را از ترس جمع كن، [بدان كه] اين دو، دو برهان از سوى پروردگارت هستند براى فرعون و بزرگان قومش، كه ايشان قومى نافرمان هستند.

کاویانپور

دست در بغل خود ببر تا سپيد درخشان و عارى از هر گونه خطرى بيرون آيد. دستهاى خود را (براى جلوگيرى) از ترس به خودت بچسبان و با اين دو دليل و معجزه پروردگارت برو بسوى فرعون و بزرگان قومش كه آنها جماعتى فاسق و بدكردارند.

انصاریان

دستت را در گریبانت ببر تا بدون هیچ عیبی سفید و درخشان بیرون آید، و برای [از بین رفتن] ترسی که دچارش شده ای دو دستت را بر سینه بگذار، پس این دو معجزه از ناحیه پروردگار توست به سوی فرعون و اشراف و سران او که همواره مردمی نافرمان هستند.

سراج

در آر دستت را در گريبان جامه خود تا برون آيد سفيد و درخشنده بدون علتى و جمع كن بسوى خويش بال خود را (دست بر دل نه تا تسكين يابى) از ترس پس اين دو (نشانه) ترا دو حجتند از پروردگارت بسوى فرعون و قومش البته ايشان گروهى هستند بيرون رفتگان

فولادوند

«دست خود را به گريبانت ببر تا سپيد بى‏گزند بيرون بيايد، و [براى رهايى ] از اين هراس بازويت را به خويشتن بچسبان. اين دو [نشانه‏] دو برهان از جانب پروردگار تو است [كه بايد] به سوى فرعون و سران [كشور] او [ببرى‏]، زيرا آنان همواره قومى نافرمانند.»

پورجوادی

دست خود در گريبانت فرو بر، تا سفيد و بى‏عيب و نقص برآيد. دستت را بر سينه‏ات بگذار تا وحشت و ترس از تو دور شود، اين دو حجت از جانب پروردگار تو براى فرعون و اطرافيان اوست كه آنها گروهى فاسقند.

حلبی

فرو بر دست خويش را در گريبانت، كه سپيد شده بيرون آيد بى‏پيسى و فراهم آر به سوى خويش عصايت را تا ترس‏ات برود، چه آن دو، [عصا و يد بيضا] دو برهان است از پروردگارت به سوى فرعون و بزرگان گروه او، بيگمان آنها گروهى تباهكارند.

اشرفی

در آر دستت را در گريبانت كه بيرون آيد سفيد نورانى بدون بدى و فراهم آر بخودت بال خود را از ترس پس ايندو دليلند از پروردگارت بسوى فرعون و جماعتش بدرستيكه ايشان بودند گروهى تبهكار

خوشابر مسعود انصاري

دستت را به گريبانت در آر تا سفيد بى عيب بيرون آيد و بازويت را [براى حذر] از ترس به سوى خود به هم آر. اين دو [پديده شگرف‏] دو برهان از سوى پروردگارت به فرعون و اشراف [قوم‏] اوست كه آنان گروهى بدكار بودند.

مکارم

دستت را در گریبان خود فروبر، هنگامی که خارج می‌شود سفید و درخشنده است بدون عیب و نقص؛ و دستهایت را بر سینه‌ات بگذار، تا ترس و وحشت از تو دور شود! این دو [= معجزه عصا و ید بیضا] برهان روشن از پروردگارت بسوی فرعون و اطرافیان اوست، که آنان قوم فاسقی هستند!»

مجتبوی

دستت را در گريبانت بر تا سپيد، بى‏آسيبى،- بى‏پيسى-، بيرون آيد و دست خود را [براى آرامش و آسودگى‏] از بيم، به سوى خويش به هم آر اينها دو حجت روشن از پروردگار تو به سوى فرعون و مهتران اوست، كه آنان مردمى بدكار و نافرمانند.

مصباح زاده

در آر دستت را در گريبانت كه بيرون آيد سفيد نورانى بدون بدى و فراهم آر بخودت بال خود را از ترس پس ايندو دليلند از پروردگارت بسوى فرعون و جماعتش بدرستى كه ايشان بودند گروهى تبهكار

معزی

فرو بر دستت را در گريبان خويش تا برون آيد تابنده بى آزارى و بازگردان بسوى خود بال خود را از بيم پس اينها دو حجّتند از پروردگار تو بسوى فرعون و كسانش كه بودند ايشان همانا گروهى نافرمانان

قمشه ای

دست خود را در گریبان بر تا بی هیچ نقص (برص و) مرضی، سفید و روشن (چون ماه تابان) بیرون آید، و تا (به ظهور این معجزه) از وحشت و اضطراب بیاسایی باز دست به گریبان بر (تا به حال اول برگردد) . این دو (عصا و ید بیضا) از جانب خدایت دو برهان (کامل و دو معجز بزرگ الهی بر رسالت تو) است (اینک برو به رسالت) به سوی فرعون و فرعونیان که قومی فاسق و نابکارند.

رشاد خليفه

دستت را در جيب خود بگذار؛ آن سپيد و بدون لك و پيس بيرون خواهد آمد. آرام بگير و ترس خود را فرو نشان. اينها دو مدركي است از جانب پروردگار تو، تا به فرعون و بزرگان قومش نشان داده شود؛ آنها مردمي ستمكار بوده‌اند.

Literal

Enter/pass your hand in your collar/pocket , it emerges white from without evil/harm , and gather/join (fold) to you your wing/side from the terror/fright, so those two are two proofs/evidences from your Lord to Pharaoh, and his nobles/assembly , that they were a nation (of) debauchers .

Al-Hilali Khan

«Put your hand in your bosom, it will come forth white without a disease, and draw your hand close to your side to be free from fear (that which you suffered from the snake, and also by that your hand will return to its original state). these are two Burhan (signs, miracles, evidences, proofs) from your Lord to Firaun (Pharaoh) and his chiefs. Verily, they are the people who are Fasiqoon (rebellious, disobedient to Allah).

Arthur John Arberry

Insert thy hand into thy bosom, and it will come forth white without evil; and press to thee thy arm, that thou be not afraid. So these shall be two proofs from thy Lord to Pharaoh and his Council; for surely they are an ungodly people.›

Asad

«[And now] put thy hand into thy bosom: it will come forth [shining] white, without blemish. [See note on 7:108.] And [henceforth] hold thine arm close to thyself, free of all fear. [As pointed out by Zamakhshari, the above idiomatic sentence is a metonym recalling a well-known gesture of terror – the involuntary stretching-forth of one’s hands or arms when suddenly faced with something terrifying; conversely, the «holding of one’s arm [lit., «wing»] close to oneself» is expressive of freedom from fear. In the present instance, the phrase echoes the concluding words of verse 31 – «behold, thou art of those who are secure (in this world and in the next)».] «These, then, shall be the two signs [of thy bearing a message] from thy Sustainer [The «two signs» (burhanan) may be understood as Moses› ability to remain, by virtue of his certainty of God’s omnipresence, forever free of all physical or moral fear, as well as his ability to show that appearance and reality are not always identical.] unto Pharaoh and his great ones – for, behold, they are people depraved!»

Dr. Salomo Keyzer

Steek uwe hand in uwen boezem en zij zal wit weder daaruit komen, zonder eenig ongemak: trek uw hand tot u terug, welke gij uit vrees hebt uitgestoken. Dit zullen twee duidelijke teekens van uwen Heer wezen voor Pharao en zijn vorsten; want zij zijn zondaren.

Free Minds

"Place your hand into your pocket. It will come out white without any blemish, and fold your hand close to your side against fear. These are two proofs from your Lord, to Pharaoh and his leaders. They have been a wicked people."

Hamza Roberto Piccardo

Infila nel tuo seno la tua mano, la trarrai bianca senza male alcuno. Stringi il braccio al petto contro il terrore. Ecco due prove del tuo Signore per Faraone e per i suoi notabili: davvero è un popolo perverso!».

Hilali Khan

"Put your hand in your bosom, it will come forth white without a disease, and draw your hand close to your side to be free from fear (that which you suffered from the snake, and also by that your hand will return to its original state). these are two Burhan (signs, miracles, evidences, proofs) from your Lord to Firaun (Pharaoh) and his chiefs. Verily, they are the people who are Fasiqoon (rebellious, disobedient to Allah).

Kuliev E.

Сунь свою руку за пазуху, и она выйдет белой, без следов болезни. Прижми к себе руку, чтобы избавиться от страха. Это – два доказательства от твоего Господа для Фараона и его знати. Воистину, они являются людьми нечестивыми».

M.-N.O. Osmanov

Сунь свою руку за пазуху, и, когда вынешь, она будет белой, без пятен [проказы. А теперь] скрести руки на груди без страха. Оба эти [действия] – доказательства [твоей пророческой миссии] от твоего Господа для Фир’ауна и его приближенных. Воистину, они – грешные люди».

Mohammad Habib Shakir

Enter your hand into the opening of your bosom, it will come forth white without evil, and draw your hand to yourself to ward off fear: so these two shall be two arguments from your Lord to Firon and his chiefs, surely they are a transgressing people.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Thrust thy hand into the bosom of thy robe it will come forth white without hurt. And guard thy heart from fear. Then these shall be two proofs from your Lord unto Pharaoh and his chiefs. Lo! they are evil-living folk.

Palmer

Thrust thy hand into thy bosom, it shall come out white, without hurt; and then fold again thy wing, that thou dost now stretch out through dread; for those are two signs from thy Lord to Pharaoh and his chiefs; verily, they are a people who work abomination!›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

«Elini koynuna sok, lekesiz bembeyaz çıkıversin. Korkudan açılan kollarını kendine çek. İşte bunlar, Firavun ve kodamanlarına karşı Rabbinden sana güçlü iki kanıttır. Firavun ve yardakçıları yoldan çıkmış bir güruhtur.»

Qaribullah

Put your hand in the neck (of your shirt), it will come out luminous, unharmed, and draw your arm to you so that you are not afraid. These are two signs from your Lord to Pharaoh and his Assembly. Surely, they were an impious nation.›

QXP

«The Guidance enshrined in your heart will shine unblemished when you present it with confidence. And guard your heart against all fear. Then these two shall be your evidences from your Lord to Pharaoh and his chiefs, (the Divine Truth and your confident presentation). Verily, they are people drifting away from Moral Values.»

Reshad Khalifa

«Put your hand into your pocket; it will come out white without a blemish. Fold your wings and settle down from your fear. These are two proofs from your Lord, to be shown to Pharaoh and his elders; they have been wicked people.»

Rodwell

Put thy hand into thy bosom; it shall come forth white, but unharmed: and draw back thy hand to thee without fear. These shall be two signs from thy Lord to Pharaoh and his nobles; for they are a perverse people.»

Sale

Put thy hand into thy bosom, and it shall come forth white, without any hurt: And draw back thy hand unto thee which thou stretchest forth for fear. These shall be two evident signs from thy Lord, unto Pharaoh and his princes; for they are a wicked people.

Sher Ali

Insert thy hand into thy bosom; it will come forth white without evil effect, and draw back thy arm toward thyself in order to still thy fear. So these shall be two proofs from thy Lord to Pharaoh and his chiefs. Surely, they are a rebellious people.

Unknown German

Stecke deine Hand in deinen Busen; sie wird weiß hervorkommen ohne Übel, und ziehe deinen Arm ohne Furcht an dich. Das sollen nun zwei Beweise von deinem Herrn für Pharao und seine Häupter sein, denn sie sind ein frevelndes Volk.»

V. Porokhova

Теперь за пазуху ты руку положи, ■ И она выйдет, белизной сверкая, ■ Без всякого вреда тебе. ■ Теперь, оставив страх, ■ Прижми к себе свое крыло. ■ (Твой посох и рука) от Бога твоего ■ Двумя свидетельствами будут ■ Для Фараона и его вельмож, – ■ Они, поистине, народ распутный».

Yakub Ibn Nugman

Кулыңны култыгыңа кием астына керт, аннан зарарсыз хәлдә ак нурлы булып чыгар, әгәр кулың яктырганнан курыксаң, култык астына тык әүвәлге хәленә кайтыр. Таяк һәм агара торган кулың, Фиргаунгә вә кавеменә ике могҗизадыр, тәхкыйк алар фасыйк кавем булдылар.»

جالندہری

اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو تو بغیر کسی عیب کے سفید نکل آئے گا اور خوف دور ہونے (کی وجہ) سے اپنے بازو کو اپنی طرف سیکڑلو۔ یہ دو دلیلیں تمہارے پروردگار کی طرف سے ہیں (ان کے ساتھ) فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جاؤ کہ وہ نافرمان لوگ ہیں

طاہرالقادری

اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمک دار ہوکر نکلے گا اور خوف (دور کرنے کی غرض) سے اپنا بازو اپنے (سینے کی) طرف سکیڑ لو، پس تمہارے رب کی جانب سے یہ دو دلیلیں فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف (بھیجنے اور مشاہدہ کرانے کے لئے) ہیں، بیشک وہ نافرمان لوگ ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.