سوره القصص (28) آیه 35

قرآن، سوره القصص (28) آیه 35

آیه پسین: سوره القصص (28) آیه 36
آیه پیشین: سوره القصص (28) آیه 34

عربی

قالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَ نَجْعَلُ لَكُما سُلْطاناً فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُما بِآياتِنا أَنْتُما وَ مَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغالِبُونَ

بدون حرکات عربی

قال سنشدّ عضدك بأخيك و نجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما و من اتّبعكما الغالبون

خوانش

Qala sanashuddu AAadudaka bi-akheeka wanajAAalu lakuma sultanan fala yasiloona ilaykuma bi-ayatina antuma wamani ittabaAAakuma alghaliboona

آیتی

گفت : تو را به برادرت قويدست خواهيم کرد و برايتان حجتي قرار مي دهيم به سبب نشانه هايي که شما را داده ايم ، به شما دست نخواهند يافت شما و پيروانتان پيروز خواهيد بود

خرمشاهی

فرمود زودا كه تو را با [پيوستن] برادرت نيرومند سازيم و به شما دو تن سلطه دهيم كه با معجزات ما [كه همراه شماست] دستشان به شما نرسد. شما و هر كس از شما پيروى كند پيروزيد.

کاویانپور

خطاب شد: ما بازوى تو را با برادرت نيرومند خواهيم ساخت و به شما اقتدار مى‏بخشيم تا بر شما دست نيابند با اين آيات و معجزاتى كه به شما عطا كردم، شما و پيروان شما پيروز خواهيد شد.

انصاریان

[خدا] گفت: به زودی قدرت و نیرویت را به وسیله برادرت افزون کنم، و برای هر دوی شما به خاطر معجزات ما [که در اختیارتان نهاده ام] قدرتی قرار می دهم که آنان به شما دست نیابند، شما و آنان که از شما پیروی کنند، پیروزید.

سراج

خدا گفت بزودى قوى كنيم بازوى ترا به برادرت و قرار دهيم براى شما تسلطى (بر دشمنان) پس ايشان نرسند به شما بسبب معجزات ما (بر شما استيلاء نيابند) شما و هر كه پيروى شما كند غلبه كنندگانيد

فولادوند

فرمود: «به زودى بازويت را به [وسيله‏] برادرت نيرومند خواهيم كرد و براى شما هر دو، تسلطى قرار خواهيم داد كه با [وجود] آيات ما، به شما دست نخواهند يافت شما و هر كه شما را پيروى كند چيره خواهيد بود.»

پورجوادی

فرمود: «با برادرت بازوى تو را قوى مى‏كنيم و به شما سلطه و برترى مى‏دهيم تا به سبب آيات ما بر شما دست نيابند. شما و پيروانتان پيروزيد.»

حلبی

گفت: بزودى بازوى تو را ببرادرت استوار كنيم و قرار دهيم براى شما دو تن تسلّطى تا نتوانند به شما دو تن برسند به [سبب‏] آيت‏هاى روشن ما و شما و آن كس كه از شما پيروى كردند غالبان‏اند.

اشرفی

گفت بزودى قوى گردانيم بازوى ترا ببرادرت و قرار دهيم براى شما تسلطى پس نميرسند بشما بسبب آيتهاى ما شما و هر كه پيروى شما كند غالبيد

خوشابر مسعود انصاري

[خداوند] فرمود: با برادرت به تو توان خواهيم بخشيد و برايتان سلطه‏اى مقرر مى‏داريم. پس نمى‏توانند [براى آزار رساندن‏] به [خاطر] نشانه‏هاى ما به شما دست يابند. شما و كسانى كه از شما پيروى كنند پيروز خواهيد شد

مکارم

فرمود: «بزودی بازوان تو را بوسیله برادرت محکم (و نیرومند) می‌کنیم، و برای شما سلطه و برتری قرارمی‌دهیم؛ و به برکت آیات ما، بر شما دست نمی‌یابند؛ شما و پیروانتان پیروزید!»

مجتبوی

گفت: بزودى بازوى تو را به برادرت استوار سازيم و براى شما هر دو حجتى قرار دهيم پس به سبب نشانه‏هاى ما به شما دست نيابند شما و هر كه شما را پيروى كند پيروزيد.

مصباح زاده

گفت بزودى قوى گردانيم بازوى ترا ببرادرت و قرار دهيم براى شما تسلطى پس نميرسند بشما بسبب آيتهاى ما شما و هر كه پيروى شما كند غالبيد

معزی

گفت زود است استوار سازم بازوى تو را به برادرت و بدهم به شما فرمانروائى تا نرسند به شما به آيتهاى ما شما و هر كه پيروى كند شما را هستيد چيره آيندگان

قمشه ای

خدا به او فرمود که ما به همدستی برادرت (هارون) بسیار بازویت را قوی می‌گردانیم و به شما در عالم، قدرت و حکومتی می‌دهیم که هرگز دشمنان به شما دست نیابند، با این آیات و معجزات (که شما را عطا کردیم) شما و پیروانتان غالب خواهید بود.

رشاد خليفه

او گفت: ما تو را توسط برادرت تقويت خواهيم كرد و به هر دو شما اختياراتي آشكار خواهيم داد. بنابراين، آنها قادر نخواهند بود كه به هيچ يك از شما آسيب برسانند. شما دو نفر، همراه با كساني كه از شما پيروي مي ‌كنند، با معجزات ما پيروز خواهيد شد.

Literal

(He said): «We will strengthen/support your upper arm/assistance (give you confidence) with your brother, and We will make/put for you (B) power/control , so they do not reach to you (B), with Our verses/evidences/signs, you (B) and who followed you (B) (are) the defeators/conquerors.»

Al-Hilali Khan

Allah said: «We will strengthen your arm through your brother, and give you both power, so they shall not be able to harm you, with Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.), you two as well as those who follow you will be the victors.»

Arthur John Arberry

Said He, ‹We will strengthen thy arm by means of thy brother, and We shall appoint. to you an authority, so that they shall not reach you because of Our signs; you, and whoso follows you, shall be the victors.›

Asad

Said He: «We shall strengthen thine arm through thy brother, and endow both of you with power, so that they will not be able to touch you: [Lit., «so that they will not reach you».] by virtue of Our messages shall you two, and all who follow you, prevail!»

Dr. Salomo Keyzer

God zeide: Wij zullen door uwen broeder uwen arm sterken, en wij zullen ieder van u buitengewone macht geven, zoodat zij nimmer in onze teekenen tegen u zullen opmogen. Gij beiden en zij, die u zullen volgen, zullen de overwinnaars zijn.

Free Minds

He said: "We will strengthen you with your brother, and We will provide you both with authority. Thus, they will not be able to touch either one of you. With Our signs, the two of you, along with those who follow you, will be the victors."

Hamza Roberto Piccardo

Disse [Allah]: «Rafforzeremo il tuo braccio con tuo fratello e daremo ad entrambi autorità: non potranno toccarvi grazie ai Nostri segni. Voi due e quelli che vi seguiranno sarete vittoriosi».

Hilali Khan

Allah said: "We will strengthen your arm through your brother, and give you both power, so they shall not be able to harm you, with Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.), you two as well as those who follow you will be the victors."

Kuliev E.

Он сказал: «Мы укрепим твою руку посредством твоего брата и одарим вас доказательством (или силой). Они не смогут навредить вам. Благодаря Нашим знамениям вы и те, кто последует за вами, станете победителями».

M.-N.O. Osmanov

[Аллах] сказал: «Мы укрепим твою десницу твоим братом, и Мы даруем вам победу, и они не смогут причинить вам вреда благодаря Нашим знамениям. Вы оба и те, кто последует за вами, одержите верх».

Mohammad Habib Shakir

He said: We will strengthen your arm with your brother, and We will give you both an authority, so that they shall not reach you; (go) with Our signs; you two and those who follow you shall be uppermost.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

He said: We will strengthen thine arm with thy brother, and We will give unto you both power so that they cannot reach you for Our portents. Ye twain, and those who follow you, will be the winners.

Palmer

Said He, ‹We will strengthen thine arm with thy brother; and we will make for you both authority, and they shall not reach you in our signs; ye two and those who follow you shall gain the upper hand.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah buyurdu: «Pazunu kardeşinle kuvvetlendireceğiz; size öyle bir güç/kanıt vereceğiz ki size ulaşamayacaklar. Ayetlerimize yemin olsun ki, siz ve size uyanlar, galip gelenler olacaksınız.»

Qaribullah

He said: ‹We will strengthen your arm with your brother, and appoint for you both an authority so that they shall not reach you. With our signs you and those who follow you shall be the victors.

QXP

God said, «We shall strengthen your abilities with your brother, and We will give both of you power that they will not be able to touch you. By Our Commands! You shall triumph, – you two as well as those who follow you.»

Reshad Khalifa

He said, «We will strengthen you with your brother, and we will provide you both with manifest authority. Thus, they will not be able to touch either one of you. With our miracles, the two of you, together with those who follow you, will be the victors.»

Rodwell

He said, «We will strengthen thine arm with thy brother, and we will give power unto you both, and they shall not equal you in our signs. Ye twain and they who shall follow you, shall gain the day.»

Sale

God said, We will strengthen thine arm by thy brother, and We will give each of you extraordinary power, so that they shall not come up to you, in our signs. Ye two, and whoever shall follow you, shall be the conquerors.

Sher Ali

God said, `We will strengthen thine arm with thy brother, and WE will give power to you both so that they shall not reach you. So go with Our Signs. You two and those who follow you will prevail.›

Unknown German

Er sprach: «Wir wollen deinen Arm stärken mit deinem Bruder, und Wir wollen euch beiden Macht geben, so daß sie euch nicht erreichen werden. (Gehet nun) mit Unseren Zeichen. Ihr beide und die, welche euch folgen, werden die Sieger sein.»

V. Porokhova

Мы твою силу (силой) брата подкрепим, – ■ (Господь ему) ответил. – ■ И вам дадим такую власть, ■ Что никогда они достичь не смогут ■ (Возможностей) знамений Наших. ■ Восторжествуют только вы и те, ■ Которые последуют за вами.

Yakub Ibn Nugman

Аллаһ әйтте: «Әлбәттә, кардәшең белән кул һәм йөрәк мускулларыңны куәтләрбез һәм сезне өстен кылырбыз, алар сезгә ирешә алмаслар, могҗизаларыбыз илә аларга барыгыз. Сез һәм сезгә ияргән мөэминнәр аларны җиңәчәксез.

جالندہری

(خدا نے) فرمایا ہم تمہارے بھائی سے تمہارے بازو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے تو ہماری نشانیوں کے سبب وہ تم تک پہنچ نہ سکیں گے (اور) تم اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی غالب رہو گے

طاہرالقادری

ارشاد فرمایا: ہم تمہارا بازو تمہارے بھائی کے ذریعے مضبوط کر دیں گے۔ اور ہم تم دونوں کے لئے (لوگوں کے دلوں میں اور تمہاری کاوشوں میں) ہیبت و غلبہ پیدا کئے دیتے ہیں۔ سو وہ ہماری نشانیوں کے سبب سے تم تک (گزند پہنچانے کے لئے) نہیں پہنچ سکیں گے، تم دونوں اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے غالب رہیں گے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.