سوره القصص (28) آیه 59

قرآن، سوره القصص (28) آیه 59

آیه پسین: سوره القصص (28) آیه 60
آیه پیشین: سوره القصص (28) آیه 58

عربی

وَ ما كانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّها رَسُولاً يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِنا وَ ما كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرى إِلاَّ وَ أَهْلُها ظالِمُونَ

بدون حرکات عربی

و ما كان ربّك مهلك القرى حتّى يبعث في أمّها رسولا يتلوا عليهم آياتنا و ما كنّا مهلكي القرى إلاّ و أهلها ظالمون

خوانش

Wama kana rabbuka muhlika alqura hatta yabAAatha fee ommiha rasoolan yatloo AAalayhim ayatina wama kunna muhlikee alqura illa waahluha thalimoona

آیتی

پروردگار تو مردم قريه ها را هلاک نکرد تا آنگاه که از خودشان پيامبري بر آنها مبعوث داشت و او آيات ما را بر آنها بخواند و ما قريه ها رانابود نکرده ايم مگر آنکه مردمش ستمکار بوده اند

خرمشاهی

و پروردگار تو نابودگر شهرها نيست مگر آنكه در مركز آنها پيامبرى برانگيزد كه بر آنان آيات ما را بخواند; و ما نابودكنندگان شهرها نيستيم مگر آنكه اهالى آنها ستمگر [و مشرك] باشند.

کاویانپور

پروردگار تو مردم هيچ شهر و ديارى را تا در مركز آن منطقه پيامبر مبعوث نسازد كه آيات ما را بر آنان بازگو كند هرگز هلاك نميكند و ما، مردم هيچ شهر و ديارى را تا مردم آن ظالم و بيدادگر نباشند هلاك نميكنيم.

انصاریان

و پروردگارت بر آن نبوده است که شهرها را نابود کند، تا آنکه [پیش از نابودی] در مرکز آنها پیامبری برانگیزد که آیات ما را بر آنان بخواند، و ما [در هیچ حالی از احوال] نابودکننده شهرها نبوده ایم مگر در حالی که اهلش ستمکار بوده اند.

سراج

و نيست پروردگار تو نابود كننده مردم شهرها تا آنكه برانگيزد در معظم آن ديار فرستاده‏اى كه بخواند بر ايشان آيه‏هاى ما را و نيستيم خراب كننده شهرها مگر در حاليكه مردمش ستمكار باشند

فولادوند

و پروردگار تو [هرگز] ويرانگر شهرها نبوده است تا [پيشتر] در مركز آنها پيامبرى برانگيزد كه آيات ما را بر ايشان بخواند، و ما شهرها را -تا مردمشان ستمگر نباشند- ويران‏كننده نبوده‏ايم.

پورجوادی

پروردگار تو نابود كننده اين قريه‏ها نبود مگر بعد از آن كه رسولى به مركز آنها بفرستد كه آيات ما را بر آنان بخواند و ما هرگز قريه‏ها را نابود نكرديم مگر آن كه اهالى آن ستمكار بودند.

حلبی

و پروردگار تو هلاك كننده قريه‏ها نباشد تا وقتى كه در مركز آن فرستاده‏اى بر انگيزد تا بر خواند به آنها آيت‏هاى ما را، و ما هلاك كنندگان قريه‏ها نيستيم مگر وقتى كه اهل آن ستمكار باشند.

اشرفی

و نباشد پروردگارت كه هلاك كند قريه‏ها را تا آنكه برانگيزد در مركز آنها رسولى كه بخواند برايشان آيت‏هاى ما را و نيستيم هلاك كننده قريه‏ها مگر كه اهل آنها باشند ظالمان

خوشابر مسعود انصاري

و پروردگارت هرگز نابود كننده شهرها نيست مگر آنكه در كانون آن [ديار] رسولى بفرستد كه آيات ما را بر آنان بخواند و هرگز نابود كننده شهرها نيستيم مگر در حالى كه مردمانش ستمكار باشند.

مکارم

و پروردگار تو هرگز شهرها و آبادیها را هلاک نمی‌کرد تا اینکه در کانون آنها پیامبری مبعوث کند که آیات ما را بر آنان بخواند؛ و ما هرگز آبادیها و شهرها را هلاک نکردیم مگر آنکه اهلش ظالم بودند!

مجتبوی

و پروردگار تو نابودكننده شهرها و آباديها نيست مگر تا آنكه در مركز آنها پيامبرى برانگيزد كه آيات ما را بر آنان بخواند و ما نابودكننده شهرها نبوديم مگر آنكه مردم آنها ستمكار بودند.

مصباح زاده

و نباشد پروردگارت كه هلاك كند قريه‏ها را تا آنكه بر انگيزد در مركز آنها رسولى كه بخواند بر ايشان آيت‏هاى ما را و نيستيم هلاك كننده قريه‏ها مگر كه اهل آنها باشند ظالمان

معزی

و نيست پروردگار تو نابودكننده شهرها تا برانگيزد در مادر آنها پيمبرى كه خواند بر ايشان آيتهاى ما را و نيستيم ما نابودكننده شهرها مگر و مردم آنهايند ستمگران

قمشه ای

و پروردگار تو بر آن نیست که اهل هیچ شهر و دیاری را تا در مرکز آن رسولی نفرستد که آیات ما را بر آنها تلاوت کند هلاک کند، و ما هیچ دیاری را هلاک نکنیم مگر آنکه اهلش ظالم و بیدادگر باشند.

رشاد خليفه

زيرا پروردگار تو هرگز هيچ جامعه‌اي را نابود نمي ‌كند، بدون آنكه رسولي در ميانشان بفرستد تا آيات ما را براي آنها بخواند. ما هرگز هيچ جامعه‌اي را نابود نمي ‌كنيم، مگر آنكه مردمش ستمكار باشند.

Literal

And your Lord was not perishing/destroying the villages/urban cities, until He sends in its origin a messenger, he reads/recites on (to) them Our verses/evidences/signs, and We were not destroying the villages/urban cities, except and (while) its people (are) unjust/oppressive .

Al-Hilali Khan

And never will your Lord destroy the towns (populations) until He sends to their mother town a Messenger reciting to them Our Verses. And never would We destroy the towns unless the people thereof are Zalimoon (polytheists, wrong-doers, disbelievers in the Oneness of Allah, oppressors and tyrants).

Arthur John Arberry

Yet thy Lord never destroyed the cities until He sent in their mother-city a Messenger, to recite Our signs unto them; and We never destroyed the cities, save that their inhabitants were evildoers.

Asad

Yet, withal, thy Sustainer would never destroy a community without having [first] raised in its midst an apostle who would convey unto them Our messages; [Sc., «and thus make them aware of the meaning of right and wrong»: cf. 6:130 – 132 and the corresponding notes.] and never would We destroy a community unless its people are wont to do wrong [to one another]. [Cf. in this connection note on 11:117. All the three passages referred to in this as well as the preceding note (i.e., 6:130 -132, 11:117 and 28:59) are interdependennt and must, therefore, be read side by side. The present passage connects with verse 58 above and its reference to «wanton wealth and ease of life», for the sake of which people so often wrong one another.]

Dr. Salomo Keyzer

Maar uw Heer verwoestte deze steden niet, dan nadat hij een profeet naar de hoofdstad had gezonden, om hun onze teekenen te herinneren. Ook verwoestten wij die steden niet, dan nadat de inwoners hunnen profeet hadden mishandeld.

Free Minds

And your Lord never annihilates any community without sending a messenger to its capital, to recite Our revelations to them. And We never annihilate any community, unless its people are wicked.

Hamza Roberto Piccardo

Non si addice al tuo Signore distruggere una comunità prima di aver suscitato nella Madre [delle città] un inviato che recitasse loro i Nostri segni. Noi distruggiamo le città solo quando i suoi abitanti sono ingiusti.

Hilali Khan

And never will your Lord destroy the towns (populations) until He sends to their mother town a Messenger reciting to them Our Verses. And never would We destroy the towns unless the people thereof are Zalimoon (polytheists, wrong-doers, disbelievers in the Oneness of Allah, oppressors and tyrants).

Kuliev E.

Твой Господь не уничтожал селения, пока не отправлял в важнейшее из них посланника, который читал им Наши аяты. Мы не уничтожали селения, если только их жители не были беззаконниками.

M.-N.O. Osmanov

Твой Господь не разрушал городов, пока не посылал в главный из них посланника, который возглашал им Наши знамения. И Мы подвергали разрушению только те поселения, жители которых были нечестивцами.

Mohammad Habib Shakir

And your Lord never destroyed the towns until He raised in their metropolis a messenger, reciting to them Our communications, and We never destroyed the towns except when their people were unjust.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And never did thy Lord destroy the townships, till He had raised up in their mother(-town) a messenger reciting unto them Our revelations. And never did We destroy the townships unless the folk thereof were evil-doers.

Palmer

But thy Lord would never destroy cities until He sent to the metropolis thereof an apostle, to recite to them our signs; nor would we destroy cities unless their people were unjust.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Senin Rabbin, memleketleri/medeniyetleri, ana merkezlerinde kendilerine ayetlerimizi okuyan bir resul göndermedikçe helâk etmez. Biz; ülkeleri/medeniyetleri, halkları zulme sapmadıkları sürece helâk etmeyiz.

Qaribullah

Nor did your Lord destroy the villages until He had sent a Messenger to its mother village reciting to them Our verses. We never destroyed villages unless their inhabitants were harmdoers.

QXP

Yet, your Lord never destroyed townships unless He sent a Messenger in their midst (the big city) who conveyed Our Commands to them. And never did We destroy the townships unless the people thereof violated human rights.

Reshad Khalifa

For your Lord never annihilates any community without sending a messenger in the midst thereof, to recite our revelations to them. We never annihilate any community, unless its people are wicked.

Rodwell

But thy Lord did not destroy the cities till He had sent an apostle to their mother-city to rehearse our signs to its people: nor did we destroy the cities unless its people were unjust.

Sale

But thy Lord did not destroy those cities, until He had sent unto their capital an Apostle, to rehearse our signs unto them: Neither did We destroy those cities, unless their inhabitants were injurious to their Apostle.

Sher Ali

And thy Lord would never destroy the towns until HE has raised in the mother-town thereof a Messenger, reciting unto them Our Signs; nor would WE destroy the towns unless the people thereof were wrongdoers.

Unknown German

Und dein Herr würde nie die Städte zerstören, Er hätte denn zuvor in derer Mutterstadt einen Gesandten erweckt, ihnen Unsere Zeichen vorzutragen; noch zerstören Wir Städte, ohne daß ihre Bewohner voll Ungerechtigkeit sind.

V. Porokhova

Не погубил Господь твой ни единого селенья, ■ Пока к ним в главное скопление людей ■ Не был направлен Наш посланник, ■ Читающий знаменья Наши. ■ Мы не губили ни единого селенья без того, ■ Чтоб обитатели его неправедными были.

Yakub Ibn Nugman

Синең Раббың һичбер шәһәрне һәлак итәр булмады, хәтта ул шәһәрләрнең зурысына бер пәйгамбәр җибәрмичә, ул пәйгамбәр аларга Безнең аятьләребезне укыр, Без шәһәр кешеләрен һәлак итәр булмадык, мәгәр залим булганнары өчен һәлак иттек.

جالندہری

اور تمہارا پروردگار بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتا۔ جب تک اُن کے بڑے شہر میں پیغمبر نہ بھیج لے جو اُن کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتے مگر اس حالت میں کہ وہاں کے باشندے ظالم ہوں

طاہرالقادری

اور آپ کا رب بستیوں کو تباہ کرنے والا نہیں ہے یہاں تک کہ وہ اس کے بڑے مرکزی شہر میں پیغمبر بھیج دے جو ان پر ہماری آیتیں تلاوت کرے، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں مگر اس حال میں کہ وہاں کے مکین ظالم ہوں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.