سوره القصص (28) آیه 79

قرآن، سوره القصص (28) آیه 79

آیه پسین: سوره القصص (28) آیه 80
آیه پیشین: سوره القصص (28) آیه 78

عربی

فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا يا لَيْتَ لَنا مِثْلَ ما أُوتِيَ قارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

بدون حرکات عربی

فخرج على قومه في زينته قال الّذين يريدون الحياة الدّنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنّه لذو حظّ عظيم

خوانش

Fakharaja AAala qawmihi fee zeenatihi qala allatheena yureedoona alhayata alddunya ya layta lana mithla ma ootiya qaroonu innahu lathoo haththin AAatheemin

آیتی

آراسته به زيورهاي خود به ميان مردمش آمد آنان که خواستار زندگي دنيوي بودند گفتند : اي کاش آنچه به قارون داده شده ما را نيز مي بود، که اوسخت برخوردار است

خرمشاهی

آنگاه [قارون] با تجملش در ميان قومش آشكار شد; و كسانى كه خواهان زندگانى دنيا بودند گفتند اى كاش ما نيز مانند آنچه به قارون داده شده است داشتيم، چرا كه او داراى بهره [و مال و منال] كلانى است.

کاویانپور

روزى قارون با تجمل و شكوه بسيار (براى خودنمايى) به قوم خويش بيرون آمد. آنان كه بزندگانى دنيا دلبستگى و علاقه بخصوصى داشتند، گفتند: (خوشا بحال قارون) اى كاش همانند آنچه كه به قارون از مال دنيا داده‏اند بما نيز ميدادند (كاش بجاى او بوديم) كه بهترين لذات دنيا مال اوست.

انصاریان

[قارون] در میان آرایش و زینت خود بر قومش درآمد؛ آنانکه خواهان زندگی دنیا بودند، گفتند: ای کاش مانند آنچه به قارون داده اند برای ما هم بود، واقعاً او دارای بهره بزرگی است.

سراج

پس بيرون آمد قارون بر قوم خود با آرايش خود گفتند آنانكه مى‏خواستند زندگانى دنيا را اى كاش مى‏بود ما را آن بختى كه داده‏اند به قارون زيرا او داراى بهره‏اى بزرگ است

فولادوند

پس [قارون‏] با كوكبه خود بر قومش نمايان شد؛ كسانى كه خواستار زندگى دنيا بودند گفتند: «اى كاش مثل آنچه به قارون داده شده به ما [هم‏] داده مى‏شد، واقعاً او بهره بزرگى [از ثروت‏] دارد.»

پورجوادی

با آرايش تمام در برابر قومش حضور يافت، خواستاران زندگى دنيا گفتند: «كاش نظير آنچه به قارون داده شده است ما نيز داشتيم چرا كه او نصيب بزرگى برده است.»

حلبی

پس بيرون آمد بر گروه خويش در زينت خود، گفتند: آن كسان كه مى‏خواستند زندگانى دنيا را اى كاش ما را بود مانند آنچه داده شد قارون بيگمان او صاحب بهره‏اى بسيار [از نعمت دنيا] است.

اشرفی

پس بيرون آمد بر قومش در آراستگى خود گفتند آنانكه ميخواستند زندگانى دنيا را ايكاش بود براى ما مانند آنچه داده شده به قارون بدرستيكه او هر آينه صاحب بهره عظيمست

خوشابر مسعود انصاري

پس [آراسته‏] به زينت خويش بر قومش بيرون آمد. كسانى كه زندگانى دنيا را مى‏خواستند، گفتند: اى كاش ما [نيز] مانند آنچه به قارون داده شده است، داشته باشيم. به راستى او بر خوردار از بهره‏اى بزرگ است

مکارم

(روزی قارون) با تمام زینت خود در برابر قومش ظاهر شد، آنها که خواهان زندگی دنیا بودند گفتند: «ای کاش همانند آنچه به قارون داده شده است ما نیز داشتیم! به راستی که او بهره عظیمی دارد!»

مجتبوی

پس بر قوم خود در آرايش خويش بيرون آمد كسانى كه خواستار زندگانى اين جهان بودند گفتند: اى كاش مانند آنچه به قارون داده شده ما را مى‏بود، كه همانا او داراى بهره‏اى بزرگ است.

مصباح زاده

پس بيرون آمد بر قومش در آراستگى خود گفتند آنانكه ميخواستند زندگانى دنيا را ايكاش بود براى ما مانند آنچه داده شده به قارون بدرستى كه او هر آينه صاحب بهره عظيمست

معزی

پس برون شد بر قومش در زيور خويش گفتند آنان كه خواهند زندگانى دنيا را كاش ما را مى بود مانند آنچه داده شده است قارون همانا او است داراى بهره گران

قمشه ای

آن‌گاه قارون (روزی) با زیور و تجمل بسیار بر قومش در آمد، مردم دنیا طلب (که او را دیدند) گفتند: ای کاش همان قدر که به قارون از مال دنیا دادند به ما هم عطا می‌شد که او بهره بزرگ و حظّ وافری را داراست.

رشاد خليفه

روزي، او با زينت هاي فراوان به ميان قومش آمد. كساني كه زندگي اين دنيا را ترجيح مي ‌دادند، گفتند: آه، اي كاش ما آنچه را كه قارون به دست آورده است، مي ‌داشتيم. واقعاً كه او خيلي خوشبخت است.

Literal

So he got out/emerged on (to) his nation in his decoration/beauty/ornament, those who want the life the present/worldly life said: «Oh, if only for us similar/equal (to) what Qaroon/Korah was given/brought to, that he truly is of great luck/fortune.»

Al-Hilali Khan

So he went forth before his people in his pomp. Those who were desirous of the life of the world, said: «Ah, would that we had the like of what Qaroon (Korah) has been given? Verily! He is the owner of a great fortune.»

Arthur John Arberry

So he went forth unto his people in his adornment. Those who desired the present life said, ‹Would that we possessed the like of that Korah has been given! Surely he is a man of mighty fortune.

Asad

And so he went forth before his people in all his pomp; [and] those who cared only for the life of this world would say, «Oh, if we but had the like of what Qarun has been given! Verily, with tremendous good fortune is he endowed!»

Dr. Salomo Keyzer

En Karoen ging met zijne pracht onder zijn volk voort. En zij die het tegenwoordig leven beminden, zeiden: O! hadden wij denzelfden rijkdom, als die aan Karoen werd gegeven. Waarlijk, hij is meester van groote schatten.

Free Minds

Then he came out among his people draped in his ornaments. Those who preferred this worldly life said: "Oh, if only we were given similar to what Qaaroon has been given. Indeed, he is very fortunate."

Hamza Roberto Piccardo

Poi uscì, [mostrandosi] al suo popolo in tutta la sua pompa. Coloro che bramavano questa vita dissero: «Disgraziati noi, se avessimo quello che è stato dato a Qarûn! Gli è stata certo data immensa fortuna!».

Hilali Khan

So he went forth before his people in his pomp. Those who were desirous of the life of the world, said: "Ah, would that we had the like of what Qaroon (Korah) has been given? Verily! He is the owner of a great fortune."

Kuliev E.

Он вышел к своему народу в своих украшениях. Те, которые желали мирской жизни, сказали: «Вот если бы у нас было то, что даровано Каруну (Корею)! Воистину, он обладает великой долей».

M.-N.O. Osmanov

[Карун] вышел к своему народу во всем великолепии. Те, которые жаждут [благ] этого мира, сказали: «О, если бы и нам было даровано то же, что Каруну! Воистину, у него – великий удел!»

Mohammad Habib Shakir

So he went forth to his people in his finery. Those who desire this world’s life said: O would that we had the like of what Qaroun is given; most surely he is possessed of mighty good fortune.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Then went he forth before his people in his pomp. Those who were desirous of the life of the world said: Ah, would that we had the like of what hath been given unto Korah! Lo! he is lord of rare good fortune.

Palmer

And he went out amongst the people in his ornaments; those who desired the life of this world said, ‹0 would that we had the like of what Korah has been given! verily, he is endowed with mighty fortune!›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Karun, süsü-püsü içinde toplumunun karşısına çıktı. Şu iğreti dünya hayatını amaçlayanlar dediler ki: «Ah, Karun’a verilenin bir benzeri bize de verilseydi. Gerçekten o, çok nasipli bir adam!»

Qaribullah

So he went out in all his finery among his nation, those who desired this life said: ‹Would that we had the like of that Korah has been given! He has indeed a mighty fortune. ‹

QXP

And so once he came out to his people in all his pomp. And those who cared only for the life of this world said, «Ah, we wish we had the like of what Qaroon has been given. Indeed, he is extremely fortunate.»

Reshad Khalifa

One day, he came out to his people in full splendor. Those who preferred this worldly life said, «Oh, we wish that we possessed what Qaaroon has attained. Indeed, he is very fortunate.»

Rodwell

And Korah went forth to his people in his pomp. Those who were greedy for this present life said, «Oh that we had the like of that which hath been bestowed on Korah! Truly he is possessed of great good fortune.»

Sale

And Karun went forth unto his people, in his pomp. And they who loved this present life, said, oh that we had the like wealth, as hath been given unto Karun! Verily he is master of a great fortune.

Sher Ali

So he went forth before his people in all his pomp. Those who were desirous of the life of this world said, `Would that we had the like of what Korah has been given ! Truly, he is the master of great fortune.›

Unknown German

So ging er denn hinaus zu seinem Volk in seinem Schmuck. Jene nun, die nach dem Leben in dieser Welt begierig waren, sprachen: «O daß wir doch das gleiche besäßen wie das, was Korah gegeben ward! Fürwahr, er ist der Herr gewaltigen Glückes.»

V. Porokhova

И важно шествовал (К’арун) ■ Среди людей своей (общины) ■ Во (всей красе) своих убранств, ■ И восклицали те, (которые в невежестве своем) ■ Желали благ земного мира: ■ «О, если б нам было дано ■ То, что даровано К’аруну! ■ Он, истинно, великого надела обладатель».

Yakub Ibn Nugman

Карун бер көнне йөгән-иярләре алтын белән зиннәтләнгән атка атланып кавеменә чыкты, дөнья тереклеген генә теләүчеләр әйттеләр: «Карунга бирелгән байлык кеби безгә дә бирелгән булса, нинди яхшы булыр иде, ул Карун дөньяга олуг насыйп иясе», – дип.

جالندہری

تو (ایک روز) قارون (بڑی) آرائش (اور ٹھاٹھ) سے اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کہ جیسا (مال ومتاع) قارون کو ملا ہے کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے۔ وہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے

طاہرالقادری

پھر وہ اپنی قوم کے سامنے (پوری) زینت و آرائش (کی حالت) میں نکلا۔ (اس کی ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کر) وہ لوگ بول اٹھے جو دنیوی زندگی کے خواہش مند تھے: کاش! ہمارے لئے (بھی) ایسا (مال و متاع) ہوتا جیسا قارون کو دیا گیا ہے، بیشک وہ بڑے نصیب والا ہے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.