سوره العنكبوت (29) آیه 17

قرآن، سوره العنكبوت (29) آیه 17

آیه پسین: سوره العنكبوت (29) آیه 18
آیه پیشین: سوره العنكبوت (29) آیه 16

عربی

إِنَّما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثاناً وَ تَخْلُقُونَ إِفْكاً إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَ اعْبُدُوهُ وَ اشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

بدون حرکات عربی

إنّما تعبدون من دون اللّه أوثانا و تخلقون إفكا إنّ الّذين تعبدون من دون اللّه لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند اللّه الرّزق و اعبدوه و اشكروا له إليه ترجعون

خوانش

Innama taAAbudoona min dooni Allahi awthanan watakhluqoona ifkan inna allatheena taAAbudoona min dooni Allahi la yamlikoona lakum rizqan faibtaghoo AAinda Allahi alrrizqa waoAAbudoohu waoshkuroo lahu ilayhi turjaAAoona

آیتی

شما ، سواي خداي يکتا بتاني را مي پرستيد و دروغهاي بزرگ مي پردازيد، آنهايي که سواي خداي يکتا مي پرستيد ، نمي توانند شما را روزي دهند ازخداي يکتا روزي بجوييد و او را عبادت کنيد و سپاس گوييد ، زيرا به سوي او بازگردانيده مي شويد

خرمشاهی

شما فقط بتهايى را به جاى خداوند مى پرستيد و بهتانى برساخته ايد; بيگمان كسانى كه به جاى خداوند مى پرستيد اختيار روزى شما را ندارند; پس روزى را نزد خداوند بجوييد و او را بپرستيد و او را سپاس بگزاريد، كه به سوى او بازگردانده مى شويد.

کاویانپور

آنچه را كه بجاى پرستش خدا ميپرستيد، بتهاى جامدى بيش نيستند كه ساخته و پرداخته خودتان است. بتها قادر بتأمين روزى شما نيستند و از خدا طلب روزى كنيد و او را بپرستيد و شكر نعمتهاى او را بجاى آوريد كه بسوى او بازگشت خواهيد نمود.

انصاریان

جز این نیست که شما به جای خدا بت هایی را می پرستید و [در نامگذاری آنها به آلهه و شفیع و مؤثر] دروغی را می سازید، بی تردید کسانی را که به جای خدا می پرستید، رزقی را برای شما مالک نیستند [تا آن را به شما برسانند] ، پس رزق را نزد خدا بجویید و او را بندگی کنید و او را شکر کنید که [فقط] به سوی او بازگردانده می شوید،

سراج

فقط مى‏پرستيد جز خدا بتانى را و برمى‏بافيد دروغى را (كه آنها را خدا نام مى‏نهيد) البته آنانكه مى‏پرستيد بجز خدا قادر نيستند براى شما روزى دادن را پس بجوئيد نزد خدا روزى را و بپرستيد او را (به يگانگى) و سپاس گزاريد او را تنها به سوى او باز گرديده خواهيد شد

فولادوند

واقعاً آنچه را كه شما سواى خدا مى‏پرستيد جز بتانى [بيش‏] نيستند و دروغى برمى‏سازيد. در حقيقت، كسانى را كه جز خدا مى‏پرستيد اختيار روزى شما را در دست ندارند. پس روزى را پيش خدا بجوييد و او را بپرستيد و وى را سپاس گوييد، كه به سوى او بازگردانيده مى‏شويد.

پورجوادی

شما به جاى خدا بتها را مى‏پرستيد و دروغ بزرگى مى‏سازيد، به راستى آنچه را غير خدا مى‏پرستيد قادر به روزى دادن به شما نيستند، پس روزى را از خدا طلب كنيد و او را بپرستيد و شكرش را به جاى آوريد كه به سوى او باز خواهيد گشت،

حلبی

شما به جز خدا بتانى مى‏پرستيد و دروغى مى‏سازيد بيگمان آنهايى كه جز خدا مى‏پرستيد مالك رزقى براى شما نيستند. پس روزى را نزد خدا بجوييد و او را بپرستيد و همو را شكر گزاريد كه [همه‏] به سوى او باز گردانيده مى‏شويد.

اشرفی

جز اين نيست كه مى‏پرستيد از غير خدا بتان را و مى‏بنديد دروغ بزرگ را بدرستيكه آنان كه مى‏پرستيد از غير خدا مالك نمى‏باشند براى شما روزى را پس بجوئيد نزد خدا روزى را و بپرستيد او را و شكر كنيد مر او را بسوى او باز مى‏گرديد

خوشابر مسعود انصاري

جز اين نيست كه به جاى خداوند بتها را مى‏پرستيد و دروغ آفرينى مى‏كنيد. بى گمان كسانى را كه به جاى خداوند مى‏پرستيد، نمى‏توانند به شما روزى دهند، پس از نزد خداوند روزى بجوييد. و او را بپرستيد و او را سپاس گزاريد، كه به سوى او بر گردانده مى‏شويد

مکارم

شما غیر از خدا فقط بتهایی (از سنگ و چوب) را می‌پرستید و دروغی به هم می‌بافید؛ آنهایی را که غیر از خدا پرستش می‌کنید، مالک هیچ رزقی برای شما نیستند؛ روزی را تنها نزد خدا بطلبید و او را پرستش کنید و شکر او را بجا آورید که بسوی او بازگشت داده می‌شوید!

مجتبوی

جز اين نيست كه به جاى خداى يكتا بتانى را مى‏پرستيد و دروغى مى‏سازيد- كه آنها را معبود يا خدايان مى‏ناميد-. آنان كه به جاى خداى يكتا مى‏پرستيد شما را توان روزى‏دادن ندارند، پس روزى را از نزد خدا بخواهيد و او را بپرستيد و او را سپاس گزاريد، كه به سوى او بازگردانده مى‏شويد.

مصباح زاده

جز اين نيست كه ميپرستيد از غير خدا بتان را و مى بنديد دروغ بزرگ را بدرستى كه آنان كه ميپرستيد از غير خدا مالك نمى‏باشند براى شما روزى را پس بجوئيد نزد خدا روزى را و بپرستيد او را و شكر كنيد مر او را بسوى او باز ميگرديد

معزی

جز اين نيست كه مى پرستيد جز خدا بتانى را و مى آفريد دروغى را (مى پردازيد) همانا آنان كه مى پرستيد جز خدا دارا نيستند براى شما روزيى پس بجوئيد نزد خدا روزى را و او را پرستش كنيد و شكرش گزاريد بسوى او بازگردانيده مى شويد

قمشه ای

و بدانید که شما به جای خدا بتهایی (جماد و بی‌اثر) را می‌پرستید و دروغی می‌سازید (که نام خدا بر آنها می‌نهید، اینک بدانید که) آنچه را جز خدا می‌پرستید قادر بر رزق شما نیستند، پس روزی را از نزد خدا طلبید و او را پرستید و شکر (نعمت) وی به جای آرید (و بدانید که باز) رجوع شما به سوی اوست.

رشاد خليفه

آنچه به جاي خدا مي ‌پرستيد، معبوداني بي قدرت هستند؛ شما از خود دروغ ساخته‌ايد. معبوداني كه در كنار خدا مي پرستيد، هيچ گونه رزق و روزي براي شما ندارند. بنابراين، فقط از خدا طلب روزي كنيد. فقط او را عبادت كنيد و از او سپاسگزار باشيد؛ بازگشت نهايي شما به سوي اوست.

Literal

But/truly you worship from other than God (except) idolized statues/idols, and you create lies/falsehood, that those who you worship from other than God do not own/possess for you a provision , so wish/desire at God the provision , and worship Him, and thank/be grateful to Him, to Him you are being returned.

Al-Hilali Khan

«You worship besides Allah only idols, and you only invent falsehood. Verily, those whom you worship besides Allah have no power to give you provision, so seek your provision from Allah (Alone), and worship Him (Alone), and be grateful to Him. To Him (Alone) you will be brought back.

Arthur John Arberry

You only serve, apart from God, idols and you create a calumny; those you serve, apart from God, have no power to provide for you. So seek after your provision with God, and serve Him, and be thankful to Him; unto Him you shall be returned.

Asad

You worship only [lifeless] idols instead of God, and [thus] you give visible shape to a lie! [Lit., you create a lie».] Behold, those [things and beings] that you worship instead of God have it not in their power to provide sustenance for you: seek, then, all [your] sustenance from God, and worship Him [alone] and be grateful to Him: [for] unto Him you shall be brought back!

Dr. Salomo Keyzer

Gij aanbidt slechts afgoden naast God en denkt leugens uit. Waarlijk, zij welke gij naast God vereert, zijn niet in staat u het noodige te geven. Zoekt dus het noodige bij God, dient hem, en weest dankbaar; tot hem zult gij terugkeeren.

Free Minds

"You are worshipping nothing but idols besides Him, and you are creating fabrications. Those that you worship besides God do not possess for you any provisions, so seek with God the provision and serve Him and be thankful to Him; to Him you will return."

Hamza Roberto Piccardo

Voi adorate idoli in luogo di Allah e inventate una menzogna. Coloro che adorate all’infuori di Allah, non sono in grado di provvedere a voi in nulla. Cercate provvidenza presso Allah, adorateLo e siateGli riconoscenti: a Lui sarete ricondotti.

Hilali Khan

"You worship besides Allah only idols, and you only invent falsehood. Verily, those whom you worship besides Allah have no power to give you provision, so seek your provision from Allah (Alone), and worship Him (Alone), and be grateful to Him. To Him (Alone) you will be brought back.

Kuliev E.

Вы поклоняетесь вместо Аллаха идолам и измышляете ложь. Воистину, те, кому вы поклоняетесь вместо Аллаха, не способны даровать вам пропитание. Ищите же пропитание у Аллаха, поклоняйтесь Ему и благодарите Его. К Нему вы будете возвращены».

M.-N.O. Osmanov

Вы поклоняетесь вместо Аллаха идолам и утверждаете ложь. Воистину, те, кому вы поклоняетесь вместо Аллаха, не властны даровать вам пропитание. Так ищите же пропитания у Аллаха, поклоняйтесь Ему и будьте Ему благодарны. К Нему вы будете возвращены».

Mohammad Habib Shakir

You only worship idols besides Allah and you create a lie surely they whom you serve besides Allah do not control for you any sustenance, therefore seek the sustenance from Allah and serve Him and be grateful to Him; to Him you shall be brought back.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Ye serve instead of Allah only idols, and ye only invent a lie. Lo! those whom ye serve instead of Allah own no provision for you. So seek your provision from Allah, and serve Him, and give thanks unto Him, (for) unto Him ye will be brought back.

Palmer

Ye only serve beside God idols and do create a lie; verily, those whom ye serve beside God cannot control for themselves provision; then crave provision with God, and serve Him, and give thanks to Him; unto Him shall ye return!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

«Allah’ın berisinden; bir takım putlara tapıyorsunuz, yalan/iftira üretiyorsunuz. Sizin Allah dışında kulluk/kölelik ettikleriniz size hiçbir rızık veremezler. Rızkı Allah katında arayın; O’na kulluk edin, O’na şükredin. O’na döndürüleceksiniz.»

Qaribullah

You only worship, other than Allah, idols and invent falsehoods. Those whom you worship, other than Allah, have no power to give you provision. Therefore seek the provision of Allah, and worship Him. Give thanks to Him, to Him you shall return. ‹

QXP

You worship idols instead of Allah and spread false news about their powers. Behold, those you worship instead of Allah (such as the priesthood of the temple), do not own your provision. (If you establish the Divine System), Allah will guarantee honorable provision for you. Then, serve Him alone and be grateful by sharing His bounties with others. Unto Him you shall be brought back.

Reshad Khalifa

«What you worship instead of GOD are powerless idols; you have invented a lie.» The idols you worship beside GOD do not possess any provisions for you. Therefore, you shall seek provisions only from GOD. You shall worship Him alone, and be appreciative of Him; to Him is your ultimate return.

Rodwell

Ye only worship idols beside God, and are the authors of a lie. Those whom ye worship beside God can give you no supplies: seek, then, your supplies from God; and serve Him and give Him thanks. To Him shall ye return.

Sale

Ye only worship idols besides God, and forge a lie. Verily those which ye worship, besides God, are not able to make any provision for you: Seek therefore your provision from God; and serve Him, and give thanks unto Him; unto Him shall ye return.

Sher Ali

`You only worship idols beside ALLAH, and you invent a lie. Those, whom you worship beside ALLAH, have no power to provide sustenance for you. Then seek sustenance from ALLAH, and worship HIM, and be Grateful to HIM. Unto HIM will you be brought back.›

Unknown German

Ihr verehret nur Götzen statt Allah, und ihr ersinnt eine Lüge. Jene, die ihr statt Allah verehrt, vermögen euch nicht zu versorgen. Suchet darum Versorgung bei Allah und verehret Ihn und seid Ihm dankbar. Zu Ihm werdet ihr zurückgebracht werden.

V. Porokhova

Вы чтите идолов с Аллахом наравне, ■ Выдумывая ложь (при этом), ■ Они ж – кого вы наравне с Аллахом чтите – ■ Для вас ничем потребным (в этой жизни) не владеют. ■ А потому потребное себе ■ Испрашивайте вы лишь у Аллаха ■ И благодарствуйте (в молитвах) лишь Его – ■ К Нему лежит и ваше возвращенье».

Yakub Ibn Nugman

«Аллаһудан башка сынымнарга гыйбадәт кыласыз, вә сынымнарыгызны Аллаһ дип ялган сөйлисез, бит Аллаһудан башка гыйбадәт кыла торган сынымнарыгыз сезгә ризык бирергә кадир түгелләр, һәм ризыкны Аллаһудан сорагыз вә Аңа гына гыйбадәт кылыгыз һәм Аңа шөкер итегез, чөнки хөкем ителергә Аллаһуга кайтасыз», – диде.

جالندہری

تو تم خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے اور طوفان باندھتے ہو تو جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے پس خدا ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے

طاہرالقادری

تم تو اللہ کے سوا بتوں کی پوجا کرتے ہو اور محض جھوٹ گھڑتے ہو، بیشک تم اللہ کے سوا جن کی پوجا کرتے ہو وہ تمہارے لئے رزق کے مالک نہیں ہیں پس تم اللہ کی بارگاہ سے رزق طلب کیا کرو اور اسی کی عبادت کیا کرو اور اسی کا شکر بجا لایا کرو، تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.