سوره العنكبوت (29) آیه 32

قرآن، سوره العنكبوت (29) آیه 32

آیه پسین: سوره العنكبوت (29) آیه 33
آیه پیشین: سوره العنكبوت (29) آیه 31

عربی

قالَ إِنَّ فِيها لُوطاً قالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيها لَنُنَجِّيَنَّهُ وَ أَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ

بدون حرکات عربی

قال إنّ فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجّينّه و أهله إلاّ امرأته كانت من الغابرين

خوانش

Qala inna feeha lootan qaloo nahnu aAAlamu biman feeha lanunajjiyannahu waahlahu illa imraatahu kanat mina alghabireena

آیتی

گفت : لوط در آنجاست گفتند : ما بهتر مي دانيم چه کسي در آنجاست او و خاندانش را جز زنش را که در همان جا خواهد ماند نجات مي دهيم

خرمشاهی

[ابراهيم] گفت در آنجا لوط هم هست. گفتند ما به كسانى كه در آنجا هستند آگاهتريم، او و خانواده اش جز همسرش را كه از واپس ماندگان [در عذاب] است، نجات مى دهيم.

کاویانپور

ابراهيم گفت: لوط در آنجاست. فرستادگان گفتند، ما به كسانى كه در آنجا ساكن هستند آگاهى داريم البته او و كسانش را نجات خواهيم داد غير از همسرش كه از باقى ماندگان (در عذاب) خواهد بود.

انصاریان

گفت: لوط در آنجاست. گفتند: ما به کسانی که در آنجا هستند، داناتریم، حتماً او و خانواده اش را نجات می دهیم، مگر همسرش را که از باقی ماندگان خواهد بود،

سراج

ابراهيم (بفرشتگان) گفت البته در آن شهر لوط است فرشتگان گفتند ما داناتريم به كسانيكه در زنند بخدا سوگند برهانيم لوط و خاندانش را مگر همسرش را كه باشد او از باقيماندگان (در عذاب)

فولادوند

گفت: «لوط [نيز] در آنجاست.» گفتند: «ما بهتر مى‏دانيم چه كسانى در آنجا هستند؛ او و كسانش را -جز زنش كه از باقى ماندگان [در خاكستر آتش‏] است- حتماً نجات خواهيم داد.»

پورجوادی

گفت: «لوط هم در آنجاست.» گفتند: «ما بهتر مى‏دانيم چه كسانى آنجا هستند. ما او و خانواده‏اش را نجات مى‏دهيم، جز همسرش را كه باقى خواهد ماند.»

حلبی

[ابراهيم‏] گفت: بيگمان لوط در آنجاست گفتند: ما داناتريم بدانكس كه در آنجاست البته او را و كسان او را برهانيم، مگر زن او را كه از هلاك شدگان باشد.

اشرفی

گفت بدرستيكه در آن لوط است گفتند ما داناتريم بآنكه در آنست هر آينه نجات دهيم او و اهلش را مگر زنش كه باشد از باز ماندگان

خوشابر مسعود انصاري

[ابراهيم‏] گفت: به راستى لوط در آنجاست. گفتند ما به هر كس كه در آنجاست، داناتريم. بى گمان او و خانواده‏اش را رهايى مى‏بخشيم مگر زنش را كه از بازماندگان خواهد بود

مکارم

(ابراهیم) گفت: «در این آبادی لوط است!» گفتند: «ما به کسانی که در آن هستند آگاهتریم! او و خانواده‌اش را نجات می‌دهیم؛ جز همسرش که در میان قوم (گنهکار) باقی خواهد ماند.»

مجتبوی

گفت: در آنجا لوط است گفتند: ما به هر كس كه در آنجاست داناتريم هر آينه او و خاندان او را برهانيم مگر آنش را كه از بازماندگان- هلاك‏شوندگان- خواهد بود.

مصباح زاده

گفت بدرستى كه در آن لوط است گفتند ما داناتريم بآنكه در آنست هر آينه نجات دهيم او و اهلش را مگر زنش كه باشد از بازماندگان

معزی

گفت همانا در آن است لوط گفتند ما داناتريم بدانكه در آن است هر آينه نجاتش دهيم او و خاندانش را مگر زنش را كه بوده است از گذشتگان

قمشه ای

ابراهیم به فرشتگان گفت: لوط هم (که بنده صالح موحد پاکی است) در این دیار است!پاسخ دادند که ما به احوال آن که در این دیار است بهتر آگاهیم، ما او را با همه اهل بیتش غیر زن وی که در میان اهل هلاکت باقی ماند البته نجات خواهیم داد.

رشاد خليفه

او گفت: ولي لوط آنجا زندگي مي کند. آنها گفتند: ما از يکايک کساني که در آنجا زندگي مي کنند، کاملاً آگاهيم. البته او و خانواده اش را نجات خواهيم داد، جز زنش را؛ او محکوم به فناست.

Literal

He said: «That (E) in it (is) Lot.» They said: «We are more knowledgeable with who (is) in it, we will save/rescue him (E) and his family/people except his woman (wife) was from the remaining behind.»

Al-Hilali Khan

Ibrahim (Abraham) said: «But there is Lout (Lot) in it.» They said:»We know better who is there, we will verily save him (Lout (Lot)) and his family, except his wife, she will be of those who remain behind (i.e. she will be destroyed along with those who will be destroyed from her folk).»

Arthur John Arberry

He said, ‹Lot is in it.› They said, ‹We know very well who is in it; assuredly We shall deliver him and his family, except his wife; she has become of those that tarry.›

Asad

[And when Abraham] exclaimed, «But Lot lives there!» – they answered: We know fully well who is there; most certainly we shall save him and his household – all but his wife: she will indeed be among those that stay behind.» [See notes on 7:83 and 11:81. In the present instance, as well as in the next verse, the past-tense auxiliary verb kanat is meant to stress the inevitability of the future event referred to; hence, «she will indeed be…», etc.]

Dr. Salomo Keyzer

Abraham antwoordde: Waarlijk, Lot woont daar. Zij hernamen: Wij weten wel wie daarin woont; wij zullen hem en zijn gezin zekerlijk bevrijden behalve zijne vrouw: zij zal eene van degenen zijn, die achterblijven.

Free Minds

He said: "But Lot is in it!" They said: "We are fully aware of who is in it. We will save him and his family, except his wife; she is of those doomed."

Hamza Roberto Piccardo

Disse: «Ma colà abita Lot!». Risposero: «Ben conosciamo chi vi abita. Lo salveremo, lui e la sua famiglia, eccetto sua moglie che sarà tra coloro che rimarranno indietro».

Hilali Khan

Ibrahim (Abraham) said: "But there is Lout (Lot) in it." They said:"We know better who is there, we will verily save him (Lout (Lot)) and his family, except his wife, she will be of those who remain behind (i.e. she will be destroyed along with those who will be destroyed from her folk)."

Kuliev E.

Он сказал: «Но ведь там Лут (Лот)!» Они сказали: «Нам лучше знать, кто там! Мы непременно спасем его и его семью, кроме его жены, которая будет в числе оставшихся позади».

M.-N.O. Osmanov

[Ибрахим] возразил: «Но в нем [живет] Лут». Они ответили: «Нам лучше знать, кто в нем живет]! Мы непременно пощадим его и всю его семью, кроме жены. Она будет в числе погибших».

Mohammad Habib Shakir

He said: Surely in it is Lut. They said: We know well who is in it; we shall certainly deliver him and his followers, except his wife; she shall be of those who remain behind.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

He said: Lo! Lot is there. They said: We are best aware of who is there. We are to deliver him and his household, all save his wife, who is of those who stay behind.

Palmer

Said he, ‹Verily, in it is Lot;› they said, ‹We know best who is therein; we shall of a surety save him and his people, except his wife, who is of those who linger.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

İbrahim dedi: «Ama orada Lût var.» Dediler: «Orada kim olduğunu biz daha iyi biliyoruz. Elbette ki onu ve ailesini kurtaracağız. Karısı hariç. O, geride kalanlardan olacak.»

Qaribullah

He said: ‹Lot is in it. ‹ They replied: ‹We know who are in it, we shall save him and his family, except his wife, she has become of those that shall remain behind. ‹

QXP

Abraham said, «But Lot is also there.» They said, «We know fully well who dwell there. We will certainly save him, his household and his followers – all but his wife – she will be of those that stay behind (since she has stayed behind in belief).» (‹Ahl› of a Prophet includes his household and his followers. (7:80-84), (11:70-89), (15:59), (21:71-76), (26:161-167), (27:54-56), (66:10))

Reshad Khalifa

He said, «But Lot is living there.» They said, «We are fully aware of everyone who lives in it. We will of course save him and his family, except his wife; she is doomed.»

Rodwell

He said, «Lot is therein.» They said, «We know full well who therein is. Him and his family will we save, except his wife; she will be of those who linger.

Sale

Abraham answered, verily Lot dwelleth there. They replied, we well know who dwelleth therein: we will surely deliver him and his family, except his wife; she shall be one of those who remain behind.

Sher Ali

He said, `But Lot is there !› They said, `We know very well who is there. We will surely, save him and his family, except his wife, who is of those who remain behind.›

Unknown German

Er sprach: «Doch Lot ist dort.» Sie sprachen: «Wir wissen recht wohl, wer dort ist. Gewiß, wir werden ihn und die Seinen erretten, bis auf seine Frau, die zu denen gehört, die zurückbleiben.»

V. Porokhova

Им (Ибрахим) ответил: ■ «Там же Лут!» ■ «Нам лучше знать, кто там, – они сказали. – ■ Спасем его мы и его семью, ■ Кроме жены его, (что не уверовала в Бога), ■ Которой (надлежит) остаться там».

Yakub Ibn Nugman

Ибраһим әйтте: «Бит ул шәһәрдә Лут пәйгамбәр бар». Фәрештәләр әйттеләр: «Без ул шәһәрдә кемнәр барлыгын яхшы беләбез, әлбәттә, без Лутны вә аңа ияргән мөэминнәрне коткарачакбыз, мәгәр хатынын коткармабыз, чөнки ул ґәзабта калучылар җөмләсеннән булды.

جالندہری

ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں (رہتے) ہیں ہمیں سب معلوم ہیں۔ ہم اُن کو اور اُن کے گھر والوں کو بچالیں گے بجز اُن کی بیوی کے وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی

طاہرالقادری

ابراہیم (علیہ السلام) نے کہا: اس (بستی) میں تو لوط (علیہ السلام بھی) ہیں، انہوں نے کہا: ہم ان لوگوں کوخوب جانتے ہیں جو (جو) اس میں (رہتے) ہیں ہم لوط (علیہ السلام) کو اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی عورت کے ضرور بچالیں گے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.