سوره الروم (30) آیه 46

قرآن، سوره الروم (30) آیه 46

آیه پسین: سوره الروم (30) آیه 47
آیه پیشین: سوره الروم (30) آیه 45

عربی

وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّياحَ مُبَشِّراتٍ وَ لِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

بدون حرکات عربی

و من آياته أن يرسل الرّياح مبشّرات و ليذيقكم من رحمته و لتجري الفلك بأمره و لتبتغوا من فضله و لعلّكم تشكرون

خوانش

Wamin ayatihi an yursila alrriyaha mubashshiratin waliyutheeqakum min rahmatihi walitajriya alfulku bi-amrihi walitabtaghoo min fadlihi walaAAallakum tashkuroona

آیتی

و از نشانه هاي قدرت او آنکه بادهاي مژده دهنده را مي فرستد ، تا رحمت خود را به شما بچشاند و تا کشتيها به فرمان او روان باشند و از فضل او روزي بجوييد باشد که سپاس گوييد

خرمشاهی

و از آيات او اين است بادها را بشارت دهنده [باران رحمت] مى فرستد تا به شما از رحمت خويش بچشاند، و تا كشتيها به امر او جريان يابند، و شما از فضل او در طلب روزى خود برآييد، باشد كه سپاس بگزاريد.

کاویانپور

از آيات قدرت اوست كه باد را پيشرو رحمت خود ميفرستد تا شما را از نعمت و رحمت خويش بچشاند و كشتى‏ها را به امر خود بحركت درمى‏آورد تا از فضل و بخشش او طلب روزى كنيد. باشد كه شكر نعمتش را بجا آوريد.

انصاریان

و از نشانه های [قدرت و ربوبیت] او این است که بادها را مژده دهنده می فرستد، و تا بخشی از [باران] رحمتش را به شما بچشاند، و تا کشتی ها [به وسیله بادها] به فرمان او حرکت کنند، و نیز برای اینکه از رزق و روزی او بجویید، و باشد که شما سپاس گزاری کنید.

سراج

و از نشانه‏هاى خدا آنست كه مى‏فرستد بادها را در حاليكه بشارت دهنده‏اند (به باران) و تا بچشاند به شما از رحمت خود (فراوانى) و تا روان شود (بوسيله بادها) كشتى بفرمان او و تا بجوئيد از فضل او (بسوار شدن در كشتى سودها را) و تا آنكه سپاسگزاريد

فولادوند

و از نشانه‏هاى او اين است كه بادهاى بشارت‏آور را مى‏فرستد، تا بخشى از رحمتش را به شما بچشاند و تا كشتى به فرمانش روان گردد، و تا از فضل او [روزى‏] بجوييد، و اميد كه سپاسگزارى كنيد.

پورجوادی

از نشانه‏هاى قدرت او اين است كه بادهاى مژده دهنده را مى‏فرستد تا شما را از رحمت خود بچشاند و كشتيها به فرمانش روان باشند و از فضل او روزى خود را بجوييد شايد شكرگزاريد.

حلبی

و از آيتهاى او است كه بادها را مژده دهنده مى‏فرستد تا شما را از رحمت خويش بچشاند و تا كشتيها به فرمان او بروند، و تا [شما] بجوييد از فضل او، باشد كه شما شكر گزاريد.

اشرفی

و از آيتهاى اوست كه ميفرستد بادها را مژده دهندگان و تا بچشاند شما را از رحمت خويش و تا جارى شود كشتى بامر او و تا بجوئيد از فضلش و باشد كه شما شكر گذار شويد

خوشابر مسعود انصاري

و از نشانه‏هاى او آن است كه بادها را مژده آور مى‏فرستد و تا از رحمت خود به شما بچشاند و تا كشتيها به فرمان او روان گردند و تا از فضل او [روزى‏] بجوييد و باشد كه شكر گزاريد

مکارم

و از آیات (عظمت) خدا این است که بادها را بعنوان بشارتگرانی می‌فرستد تا شما را از رحمتش بچشاند (و سیراب کند) و کشتیها بفرمانش حرکت کنند و از فضل او بهره گیرید؛ شاید شکرگزاری کنید.

مجتبوی

و از نشانه‏هاى او آن است كه بادها را مژده‏دهنده مى‏فرستد- كه شما را مژدگان باشد- و تا شما را از رحمت خويش- يعنى باران- بجشاند و تا كشتى‏ها به فرمان او روان شوند و تا از فزون‏بخشى او- روزى- بجوييد و تا سپاس [نعمتهاى او] گزاريد.

مصباح زاده

و از آيتهاى اوست كه ميفرستد بادها را مژده دهندگان و تا بچشاند شما را از رحمت خويش و تا جارى شود كشتى بامر او و تا بجوئيد از فضلش و باشد كه شما شكرگزار شويد

معزی

و از آيتهايش آنكه بفرستد بادها را مژده دهندگان و تا چشاندتان از رحمتش و تا روان شود كشتى به فرمانش و تا جوئيد روزى را از فضلش و شايد سپاسگزاريد

قمشه ای

و از جمله آیات (قدرت) او آن است که بادهای بشارت آور می‌فرستد (تا شما را مژده آرد) و تا شما را به چیزی از رحمت (بی‌انتهای) خود بهره‌مند گرداند و تا کشتی به فرمان او روان گردد و تا از فضل و کرمش (انواع نعمتها) تحصیل کنید، و باشد که شکر (نعمتش) به جای آرید.

رشاد خليفه

در ميان مدرك‌هاي او بادهاي نويدبخشي است كه او مي ‌فرستد تا باران رحمتش را بر شما بباراند و اجازه دهد كه كشتي ‌ها طبق فرمان او و براي شما در دريا حركت كنند تا (از طريق بازرگاني) در طلب نعمت‌هايش باشيد، باشد كه سپاسگزار باشيد.

Literal

And from His evidences/signs that He sends the winds/breezes announcers of good news, and to make you taste/experience from His mercy, and the ship/ships to flow/pass with His order/command, and ask/wish/desire from His grace/favour/blessing, and maybe/perhaps you thank/be grateful.

Al-Hilali Khan

And among His Signs is this, that He sends the winds as glad tidings, giving you a taste of His Mercy (i.e. rain), and that the ships may sail at His Command, and that you may seek of His Bounty, in order that you may be thankful.

Arthur John Arberry

And of His signs is that He looses the winds, bearing good tidings and that He may let you taste of His mercy, and that the ships may run at His commandment, and that you may seek His bounty; haply so you will be thankful.

Asad

for among His wonders is this: He sends forth [His messages as He sends forth] the winds that bear glad tidings, [The mention of God’s messages, interpolated by me between brackets, is justified by the verses which precede and follow this passage. Moreover, it is only by means of such an interpolation that the symbolic purport of the above reference to «the winds that bear glad tidings» can be made fully obvious.] so that He might give you a taste of His grace [through life-giving rains], and that ships might sail at His behest, and that you might go about in quest of some of His bounties, and that you might have cause to be grateful.

Dr. Salomo Keyzer

Onder zijne teekenen is er een: dat hij de winden zendt, welkome tijding dragende van regen, opdat hij u van zijne genade zou mogen doen proeven en opdat de schepen op zijn bevel mogen zeilen, en gij dankbaar wezen zoudt.

Free Minds

And from His signs is that He sends the winds with glad tidings, and to give you a taste of His mercy, and so that the ships may sail by His command, and that you may seek of His bounty; perhaps you will be thankful.

Hamza Roberto Piccardo

E fa parte dei Suoi segni mandare i venti come nunzi per farvi gustare la Sua misericordia e far navigare la nave al Suo comando, sì che possiate procurarvi la Sua grazia. Forse sarete riconoscenti.

Hilali Khan

And among His Signs is this, that He sends the winds as glad tidings, giving you a taste of His Mercy (i.e. rain), and that the ships may sail at His Command, and that you may seek of His Bounty, in order that you may be thankful.

Kuliev E.

Среди Его знамений – то, что Он посылает ветры добрыми вестниками, чтобы дать вам вкусить от Его милости, чтобы корабли плыли по Его воле и чтобы вы искали Его милость, – быть может, вы будете благодарны.

M.-N.O. Osmanov

Из Его знамений – то, что Он посылает ветры добрыми вестниками, дабы вы вкусили Его милостей, дабы плавали корабли по Его воле, дабы вы жаждали Его щедрот. Тогда, быть может, вы будете благодарны.

Mohammad Habib Shakir

And one of His signs is that He sends forth the winds bearing good news, and that He may make your taste of His mercy, and that the ships may run by His command, and that you may seek of His grace, and that you may be grateful.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And of His signs is this: He sendeth herald winds to make you taste His mercy, and that the ships may sail at His command, and that ye may seek his favour, and that haply ye may be thankful.

Palmer

And of His signs is this, that He sends forth the winds with glad tidings, to make you taste of His mercy, and to make the ships go on at His bidding, and that ye may crave of His grace, and haply ye may give thanks.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

O’nun ayetlerindendir ki, size rahmetinden tattırsın; gemiler, buyruğu ile akıp gitsin. Lütfundan nasip arayasınız ve şükredebilesiniz diye, rüzgârları müjdeciler olarak gönderir.

Qaribullah

And of His signs is that He looses the winds as bearers of glad tidings, so that He lets you taste His Mercy and that the ships may sail at His command in order that you can seek His bounty and be thankful.

QXP

And of His Signs is this: He sends forth the winds that bear glad tiding, so that He might give you a taste of His Grace. And that ships might sail at His Command and so that you might go about seeking His Bounty, and that you might have cause to be grateful.

Reshad Khalifa

Among His proofs is that He sends the winds with good omen, to shower you with His mercy, and to allow the ships to run in the sea in accordance with His rules, and for you to seek His bounties (through commerce), that you may be appreciative.

Rodwell

And one of his signs is that He sendeth the winds with glad tidings of rain, both that He may cause you to taste his mercy, and that ships may sail at his command, that out of his bounties ye may seek wealth, and that haply ye may render thanks.

Sale

Of his signs one is, that He sendeth the winds, bearing welcome tidings of rain, that He may cause you to taste of his mercy; and that ships may sail at his command, that ye may seek to enrich your selves of his abundance by commerce; and that ye may give thanks.

Sher Ali

And of HIS Signs is that HE sends the winds as bearers of glad tidings and that HE may make you taste of HIS mercy, and that the ships may sail at HIS command, and that you may seek of HIS bounty, and that you may be grateful.

Unknown German

Und unter Seinen Zeichen ist dies, daß Er die Winde entsendet mit froher Botschaft, auf daß Er euch von Seiner Barmherzigkeit kosten lasse, und daß die Schiffe segeln auf Sein Geheiß, und daß ihr nach Seiner Gnadenfülle trachtet, und daß ihr dankbar seiet.

V. Porokhova

И из Его знамений – то, ■ Что благовестниками шлет Он ветры, ■ Чтоб дать вкусить вам Свою милость, ■ Чтоб плыли корабли велением Его ■ И чтобы вы даров Его искали и были благодарными Ему.

Yakub Ibn Nugman

Дәхи Аллаһуның могҗизасыннандыр яңгыр белән шатландыручы җилне җибәрүе, вә рәхмәте белән яңгырдан үстергән ризыкларны таратуы, вә Аның әмере илә диңгезләрдә көймәләрнең йөрүе, вә төрле эшләр, сәүдәләр белән Аллаһуның фазълыннан ризык кәсеп итүегез, шаять болар өчен шөкер итәрсез.

جالندہری

اور اُسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ خوشخبری دیتی ہیں تاکہ تم کو اپنی رحمت کے مزے چکھائے اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں اور تاکہ اس کے فضل سے (روزی) طلب کرو عجب نہیں کہ تم شکر کرو

طاہرالقادری

اور اس کی نشانیوں میں سے یہ (بھی) ہے کہ وہ (بارش کی) خوشخبری سنانے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے تاکہ تمہیں (بارش کے ثمرات کی صورت میں) اپنی رحمت سے بہرہ اندوز فرمائے اور تاکہ (ان ہواؤں کے ذریعے) جہاز (بھی) اس کے حکم سے چلیں۔ اور (یہ سب) اس لئے ہے کہ تم اس کا فضل (بصورتِ زراعت و تجارت) تلاش کرو اور شاید تم (یوں) شکرگزار ہو جاؤ،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.