سوره الروم (30) آیه 48

قرآن، سوره الروم (30) آیه 48

آیه پسین: سوره الروم (30) آیه 49
آیه پیشین: سوره الروم (30) آیه 47

عربی

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّياحَ فَتُثِيرُ سَحاباً فَيَبْسُطُهُ فِي السَّماءِ كَيْفَ يَشاءُ وَ يَجْعَلُهُ كِسَفاً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ فَإِذا أَصابَ بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

بدون حرکات عربی

اللّه الّذي يرسل الرّياح فتثير سحابا فيبسطه في السّماء كيف يشاء و يجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون

خوانش

Allahu allathee yursilu alrriyaha fatutheeru sahaban fayabsutuhu fee alssama-i kayfa yashao wayajAAaluhu kisafan fatara alwadqa yakhruju min khilalihi fa-itha asaba bihi man yashao min AAibadihi itha hum yastabshiroona

آیتی

خداست که بادها را مي فرستد تا ابرها را برانگيزد و چنان که خواهد بر، آسمان بگسترد ، و آن را پاره پاره کند و بيني که باران از خلال ابرها بيرون مي آيد و چون باران را به هر که خواهد از بندگانش برساند شادمان شوند،

خرمشاهی

خداوند كسى است كه بادها را مى فرستد كه ابرها را برمى انگيزد، و آن را در آسمان هر گونه كه بخواهد مى گستراند، و آن را پاره پاره مى كند، و باران درشت قطره را بينى كه از لابه لاى آن مى تراود، و چون آن را به هر يك از بندگانش كه بخواهد برساند، آنگاه است كه شادى

کاویانپور

خداست كه بادها را ميفرستد و ابرها را بحركت در مى آورد و آنها را هر طورى كه بخواهد در آسمان پخش مينمايد و متراكم ميسازد. آن گاه مى‏بينى كه قطرات باران از ميان آنها بيرون ميآيد و آن را بكشتزار و مراتع هر قومى از بندگانش كه بخواهد ميفرستد و آنان را خوشحال و مسرور ميشوند.

انصاریان

خداست که بادها را می فرستد تا ابری را برمی انگیزد، پس آن را در آسمان آن گونه که بخواهد می گستراند و به صورت بخش بخش و پاره های مختلف در می آورد، پس باران را می بینی که از لابه لای آن بیرون می آید و چون آن را به هرکس از بندگانش که بخواهد می رساند، آن گاه شادمان و خوشحال می شوند.

سراج

خداى آنست كه مى‏فرستد بادها را پس برانگيزاند بادها ابر را پس خدا بگستراند ابر را (و بهم پيوندد) در جهت آسمان چنانچه خواهد و گرداند آنرا پاره پاره (هر قطعه‏اى به يك سو) و مى‏بينى باران را كه بيرون آيد از شكافهاى ابر و چون برساند باران را بديار هر كه خواهد از بندگانش آنگاه ايشان شادمان شوند (چه آن ماده حيات هر موجودى است)

فولادوند

خدا همان كسى است كه بادها را مى‏فرستد و ابرى برمى‏انگيزد و آن را در آسمان -هر گونه بخواهد- مى‏گستراند و انبوهش مى‏گرداند، پس مى‏بينى باران از لابلاى آن بيرون مى‏آيد. و چون آن را به هر كس از بندگانش كه بخواهد، رسانيد، بناگاه آنان شادمانى مى‏كنند.

پورجوادی

خداست كه بادها را براى به حركت درآوردن ابرها مى‏فرستد و بعد آن را در آسمان آن گونه كه بخواهد مى‏گستراند و پاره پاره مى‏كند و مى‏بينى كه دانه‏هاى باران از لابلاى آن خارج مى‏شود تا به هر كس از بندگانش كه بخواهد فرو ريزد و شادمان شوند،

حلبی

خدا است كه بادها را مى‏فرستد، و ابر را بر مى‏انگيزد و آن را در آسمان مى‏گستراند چنان كه مى‏خواهد و آن را پاره پاره [و پراكنده‏] مى‏كند، پس باران را مى‏بينى كه از ميان آن بيرون مى‏آيد. و چون آن را به هر گروه از بندگان خويش كه خواهد برساند، ايشان شادى كنند

اشرفی

خدا آنست كه فرستد بادها را پس برمى‏انگيزد ابر را پس پهنش ميكند در آسمان هر گونه كه خواهد و ميگرداندش پاره پاره پس مى‏بينى باران را كه بيرون آيد از رخنه هايش پس چون برساند بآن آنرا كه خواهد از بندگانش آنگاه ايشان شادى ميكنند

خوشابر مسعود انصاري

خداوند كسى است كه بادها را مى‏فرستد، آن گاه ابر را بر مى‏انگيزد، سپس آن [ابر] را در آسمان چنان كه خواهد، مى‏گستراند و آن را پاره پاره مى‏گرداند، و مى‏بينى كه از لابه‏لاى آن قطره [هاى درشت‏] باران بيرون مى‏آيند. پس چون آن را به آن بندگانش رساند كه مى‏خواهد آن گاه است كه آنان شادمان مى‏شوند

مکارم

خداوند همان کسی است که بادها را می‌فرستد تا ابرهایی را به حرکت در آورند، سپس آنها را در پهنه آسمان آن گونه که بخواهد می‌گستراند و متراکم می‌سازد؛ در این هنگام دانه‌های باران را می‌بینی که از لا به لای آن خارج می‌شود،هنگامی که این (باران حیاتبخش) را به هر کس از بندگانش که بخواهد می‌رساند، ناگهان خوشحال می‌شوند…

مجتبوی

خداست آن كه بادها را مى‏فرستد كه ابر را بر مى‏انگيزانند پس آن را در آسمان آنگونه كه خواهد بگستراند و پاره پاره‏اش گرداند، پس باران را بينى كه از خلال آن بيرون مى‏آيد، و چون آن (باران) را به هر كس از بندگانش كه خواهد برساند آنگاه شادمان مى‏شوند.

مصباح زاده

خدا آنست كه فرستد بادها را پس بر ميانگيزد ابر را پس پهنش ميكند در آسمان هر گونه كه خواهد و ميگرداندش پاره پاره پس مى‏بينى باران را كه بيرون آيد از رخنه هايش پس چون برساند بان آنرا كه خواهد از بندگانش آنگاه ايشان شادى ميكنند

معزی

خدا است آنكه مى فرستد بادها را پس برانگيزد ابرى پس پهن سازدش در آسمان هر گونه خواهد و بگرداندش پاره هائى و بينى باران را برون آيد از شكافهايش تا گاهى كه رساندش به هر كه خواهد از بندگان خويش ناگاه ايشانند شادمانى كنان

قمشه ای

خدا آن کسی است که بادها را می‌فرستد که ابر را در فضا برانگیزد پس به هر گونه که مشیّتش تعلق گیرد در اطراف آسمان متصل و منبسط کند و باز متفرق گرداند، آن گاه باران را بنگری که قطره قطره از درونش بیرون ریزد، و چون آن را به (کشتزار و صحرای) هر قومی از بندگانش که بخواهد فرو بارد به یک لحظه آن قوم مسرور و شادمان گردند.

رشاد خليفه

خداست که بادها را مي فرستد تا ابرها را به جنبش آورد، تا به خواست او در سراسر آسمان پراکنده شوند. سپس ابرها را بر فراز هم انباشته مي کند، آنگاه مي ببيني که از آن باران فرو مي ريزد. هنگامي كه آن بر هريك از بندگانش كه برگزيند، فرو ريزد، شادمان مي ‌شوند.

Literal

God is who sends the winds/breezes so it spreads/agitates clouds, so He spreads/extends it in the sky how He wills/wants, and He makes it pieces, so you see the rain appears/emerges from in between and around it, so when He struck with it whom He wills/wants from His worshippers/slaves , then they are announcing good news/cheerful .

Al-Hilali Khan

Allah is He Who sends the winds, so they raise clouds, and spread them along the sky as He wills, and then break them into fragments, until you see rain drops come forth from their midst! Then when He has made them fall on whom of His slaves as He will, lo! they rejoice!

Arthur John Arberry

God is He that looses the winds, that stir up clouds; and He spreads them in heaven how He will, and shatters them; then thou seest the rain issuing out of the midst of them, and when He smites with it whomsoever of His servants He will, lo, they rejoice,

Asad

It is God who sends forth the winds [of hope], [As in verse 46 above, the reference to «the winds» has here a symbolic significance, namely, spiritual life and hope; hence my interpolation.] so that they raise a cloud – whereupon He spreads it over the skies as He wills, and causes it to break up so that thou seest rain issue from within it: and as soon as He causes it to fall upon whomever He wills of His servants – lo! they rejoice,

Dr. Salomo Keyzer

Het is God die de winden zendt, en de wolken doet oprijzen, deze naar zijn welbehagen in den hemel uitspreidt en naderhand verdrijft; en gij kunt den regen uit haar midden zien voortkomen, en als hij dien op degenen zijner dienaren uitgiet welke hem behagen, worden zij met vreugde vervuld.

Free Minds

God Who sends the winds, so they raise clouds, and He spreads them in the sky as He wishes, then He turns them into joined pieces, then you see the rain drops come forth from their midst. Then when He makes them fall on whomever He wills of His servants, they rejoice!

Hamza Roberto Piccardo

Allah è Colui che invia i venti che sollevano una nuvola; la distende poi nel cielo come vuole e la frantuma, e vedi allora le gocce uscire da suoi recessi. Quando poi ha fatto sì che cadano su chi vuole tra i Suoi servitori, questi ne traggono lieta novella,

Hilali Khan

Allah is He Who sends the winds, so they raise clouds, and spread them along the sky as He wills, and then break them into fragments, until you see rain drops come forth from their midst! Then when He has made them fall on whom of His slaves as He will, lo! they rejoice!

Kuliev E.

Аллах – Тот, Кто посылает ветры, которые поднимают облака. Он простирает их по небу, как пожелает, и разрывает их в клочья. Потом ты видишь, как из их расщелин льется дождь. Стоит Ему пролить его на тех из Своих рабов, на кого Он пожелает, как они радуются,

M.-N.O. Osmanov

Это Аллах нагоняет ветры, а они гонят тучи. Он простирает их по небу, как Ему заблагорассудится, и разрывает в клочья. А потом ты видишь, как из них льется дождь. А когда Он изливает дождь на Своих рабов – из тех, кого изберет, – то они ликуют,

Mohammad Habib Shakir

Allah is he Who sends forth the winds so they raise a cloud, then He spreads it forth in the sky as He pleases, and He breaks it up so that you see the rain coming forth from inside it; then when He causes it to fall upon whom He pleases of His servants, lo! they are joyful

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Allah is He Who sendeth the winds so that they raise clouds, and spreadeth them along the sky as pleaseth Him, and causeth them to break and thou seest the rain downpouring from within them. And when He maketh it to fall on whom He will of His bondmen, lo! they rejoice;

Palmer

God it is who sends forth the winds to stir up clouds; then He spreads them forth over the sky as he pleases; and He breaks them up and ye see the rain come forth from amongst them; and when He causes it to fall upon whom He pleases of His servants, behold they hail it with joy,

Prof. Yasar Nuri Ozturk

O Allah’tır ki, rüzgârları gönderir de onlar, bulutu savurur. Sonra Allah o bulutu gökte dilediği gibi yayıp döşer, onu parça parça eder. Nihayet sen onun arasından yağmurun çıktığını görürsün. Sonra onu kullarından dilediğine ulaştırdığında onlar, müjde almış gibi sevinirler.

Qaribullah

It is Allah who looses the winds that stir the clouds. He spreads them as He will in heaven and disperses them, so that you can see the rain falling from their midst. When He smites with it whom He will of His worshipers they rejoice,

QXP

(Divine Guidance is a blessing for humanity just as) it is Allah Who sends forth the winds that raise clouds, and then spreads them along the high atmosphere according to His Laws. And causes them to pile up and then break and you see the rain pouring down from within them. And when He makes it to fall on His servants by His Laws, behold, they rejoice.

Reshad Khalifa

GOD is the One who sends the winds, to stir up clouds, to be spread throughout the sky in accordance with His will. He then piles the clouds up, then you see the rain coming down therefrom. When it falls on whomever He chooses from among His servants, they rejoice.

Rodwell

It is God who sendeth the winds and uplifteth the clouds, and, as He pleaseth, spreadeth them on high, and breaketh them up; and thou mayest see the rain issuing from their midst; and when He poureth it down on such of his servants as He pleaseth, lo! they are filled with joy,

Sale

It is God who sendeth the winds, and raiseth the clouds, and spreadeth the same in the heaven, as He pleaseth; and afterwards disperseth the same: And thou mayest see the rain issuing from the midst thereof; and when He poureth the same down on such of his servants as He pleaseth, behold, they are filled with joy;

Sher Ali

It is ALLAH Who sends the winds so that they raise the vapours in the form of a cloud. Then HE spreads it in the sky as HE pleases, and then HE spreads it into fragments, and thou seest the rain issuing forth from its midst. And when HE causes it to fall on whom HE pleases of HIS servants, behold ! they rejoice;

Unknown German

Allah ist es, Der die Winde entsendet, so daß sie eine Wolke hochtreiben. Dann breitet Er sie am Himmel aus, wie Er will, und häuft sie auf, Schicht auf Schicht, und du siehst den Regen hervorbrechen aus ihrer Mitte. Und wenn Er ihn fallen läßt auf wen Er will von Seinen Dienern, siehe, dann jauchzen sie,

V. Porokhova

Аллах есть Тот, Кто посылает ветры. ■ Они вздымают в тучу (облака), ■ И Он ее угодою Своей по небу простирает ■ И на куски ее дробит – ■ И видишь ты, как из ее расщелин льется дождь. ■ И вот когда Он тучу шлет ■ На тех из Своих слуг, кого (порадовать) желает, – ■ Гляди! ■ Их ликованью (нет конца).

Yakub Ibn Nugman

Аллаһ җилләрне җибәрер вә алар белән болытларны күтәрер, вә ул болытларны үзе теләгәнчә бер-берсенә кушып туплар, вә кисәкләргә бүләр, күрерсең яңгырны болытлар арасыннан чыгар, әгәр ул болытларны үзе теләгән бәндәләренә ирештереп яңгыр яудырса, шулвакытта алар шатланырлар.

جالندہری

خدا ہی تو ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے تو وہ بادل کو اُبھارتی ہیں۔ پھر خدا اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا اور تہ بتہ کر دیتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ میں سے مینھہ نکلنے لگتا ہے پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اُسے برسا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں

طاہرالقادری

اﷲ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہیں پھر وہ اس (بادل) کو فضائے آسمانی میں جس طرح چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے پھر اسے (متفرق) ٹکڑے (کر کے تہ بہ تہ) کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش اس کے درمیان سے نکلتی ہے، پھر جب اس (بارش) کو اپنے بندوں میں سے جنہیں چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے تو وہ فوراً خوش ہو جاتے ہیں،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کنترل هرزنامه از Akismet استفاده می‌کند. در مورد نحوهٔ پردازش اطلاعات دیدگاه‌های خود بیشتر بدانید.