سوره السجدة (32) آیه 3

قرآن، سوره السجدة (32) آیه 3

آیه پسین: سوره السجدة (32) آیه 4
آیه پیشین: سوره السجدة (32) آیه 2

عربی

أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أَتاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ

بدون حرکات عربی

أم يقولون افتراه بل هو الحقّ من ربّك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلّهم يهتدون

خوانش

Am yaqooloona iftarahu bal huwa alhaqqu min rabbika litunthira qawman ma atahum min natheerin min qablika laAAallahum yahtadoona

آیتی

آيا مي گويند دروغي است که خود به هم بافته ؟ نه ، سخني است بر حق ازجانب پروردگارت ، تا مردمي را که پيش از تو بيم دهنده اي نداشته اند بيم دهي شايد به راه هدايت افتند

خرمشاهی

يا گويند كه آن را برساخته است، نه بلكه حق است و از سوى پروردگار توست تا قومى را كه [پيامبر] هشداردهنده پيش از تو به سراغشان نيامده بود، بيم دهى، باشد كه به راه آيند.

کاویانپور

آيا ميگويند كه پيامبر (آن را از پيش خود ساخته و) بر خدا افترا بسته است (نه) بلكه قرآن حقيقتى است از جانب پروردگارت، تا جماعتى را كه قبل از تو پيامبرى براى هدايت آنان نيامده است، از عذاب خدا بترسانى. باشد كه هدايت يابند.

انصاریان

آیا [مشرکان لجوج] می گویند: [پیامبر] آن را از نزد خود ساخته و پرداخته [و به خدا نسبت داده است؟ چنین نیست] بلکه آن [کتابی] حق و درست است [که] از سوی پروردگارت [نازل شده است] ، تا به مردمی که پیش از تو هیچ بیم دهنده ای برای آنان نیامده است بیم دهی تا هدایت یابند.

سراج

آيا مى‏گويند كه محمد (ص) بربافته آن را (نه چنين است) بلكه قرآن حقست از پروردگارت تا بيم كنى گروهى را كه نيامده است بسويشان هيچ بيم كننده‏اى پيش از تو تا آنكه ايشان (بوسيله انذار تو) راه يابند

فولادوند

آيا مى‏گويند: «آن را بربافته است»؟ [نه چنين است‏] بلكه آن حقّ و از جانب پروردگار توست، تا مردمى را كه پيش از تو بيم‏دهنده‏اى براى آنان نيامده است هشدار دهى، اميد كه راه يابند.

پورجوادی

ولى آنها مى‏گويند آن را به دروغ بافته است، بلكه آن حق است و از جانب پروردگار توست تا گروهى را هشدار دهى كه پيش از تو بيم رسانى براى‏شان نيامده است، شايد هدايت شوند.

حلبی

آيا مى‏گويند كه [محمد] آن را بدروغ بربافته؟ [نه‏]، بلكه آن راست است از جانب پروردگارت تا بيم دهى قومى را كه بيم دهنده‏اى پيش از تو برايشان نيامد، باشد كه ايشان هدايت يابند.

اشرفی

آيا ميگويند بدروغ بست آنرا بلكه آن حقست از پروردگارت تا بيم دهى گروهى را كه نيامده ايشانرا هيچ بيم دهنده پيش از تو باشد كه ايشان راه يابند

خوشابر مسعود انصاري

آيا مى‏گويند: آن را بر ساخته است؟ [نه‏] بلكه آن حق [و] از سوى پروردگارت آمده است تا قومى را كه هشدار دهنده‏اى پيش از تو به نزد آنان نيامده است، هشدار دهى. باشد كه آنان راه يابند

مکارم

ولی آنان می‌گویند: «(محمّد) آن را بدروغ به خدا بسته است»، امّا این سخن حقّی است از سوی پروردگارت تا گروهی را انذار کنی که پیش از تو هیچ انذارکننده‌ای برای آنان نیامده است، شاید (پند گیرند و) هدایت شوند!

مجتبوی

بلكه مى‏گويند اين را خود فرابافته است، [نه چنين است،] بلكه آن [سخن‏] راست و درست است از پروردگار تو تا مردمى را بيم كنى كه هيچ بيم‏كننده‏اى پيش از تو بديشان نيامده است، شايد راه يابند.

مصباح زاده

آيا ميگويند بدروغ بست آنرا بلكه آن حقست از پروردگارت تا بيم دهى گروهى را كه نيامده ايشان را هيچ بيم دهنده پيش از تو باشد كه ايشان راه يابند

معزی

يا گويند دروغ بست آن را بلكه آن است حقّ از پروردگارت تا بترسانى گروهى را كه نيامدستشان بيم دهنده اى پيش از تو شايد ايشان رهبرى شوند

قمشه ای

بلکه کافران می‌گویند قرآن را او از پیش خود (بی‌مدد وحی خدا) فرابافته. (چنین نیست) بلکه آن به حقّ و راستی از جانب خدا فرستاده شده تا تو قومی را که رسولی پیش از تو به سوی آنان نیامده (از معصیت خدا) بترسانی، باشد که راه هدایت پیش گیرند.

رشاد خليفه

آنها گفتند: او آن را از خود ساخته است. مسلماً، اين حقيقتي است از جانب پروردگار تو، تا به مردمي هشدار دهي كه هرگز پيش از تو هشداردهنده اي نداشتند، باشد كه هدايت شوند.

Literal

Or they say: «He fabricated/cut and split it.» But it is the truth from your Lord to warn/give notice (to) a nation, none from a warner/giver of notice did come to them from before you, maybe/perhaps they be guided.

Al-Hilali Khan

Or say they: «He (Muhammad SAW) has fabricated it?» Nay, it is the truth from your Lord, that you may warn a people to whom no warner has come before you (O Muhammad SAW), in order that they may be guided.

Arthur John Arberry

Or do they say, ‹He has forged it›? Say: ‹Not so; it is the truth from thy Lord that thou mayest warn a people to whom no warner came before thee, that haply so they may be guided.

Asad

and yet, [Cf. note on 10:38.] they [who are bent on denying the truth] assert, «[Muhammad] has invented it!» Nay, but it is the truth from thy Sustainer, enabling thee to warn [this] people to whom no warner has come before thee, so that they might follow the right path.

Dr. Salomo Keyzer

Zullen zij zeggen: Mahomet heeft het uitgedacht? Neen, Mahomet! het is de waarheid van uwen Heer, opdat gij zoudt prediken voor een volk, tot hetwelk vr u geen prediker werd gezonden; opdat zij ten goede geleid mochten worden.

Free Minds

Or do they Say: "He fabricated it!" No, it is the truth from your Lord, so that you may warn a people who never received a warner before you, in order that they may be guided.

Hamza Roberto Piccardo

Diranno: «L’ha inventato»? E› invece una verità che

Hilali Khan

Or say they: "He (Muhammad SAW) has fabricated it?" Nay, it is the truth from your Lord, that you may warn a people to whom no warner has come before you (O Muhammad SAW), in order that they may be guided.

Kuliev E.

Или же они скажут: «Он измыслил его»? Нет, оно является истиной от твоего Господа, чтобы ты предостерег людей, к которым до тебя не приходил предостерегающий увещеватель, – быть может, они последуют прямым путем.

M.-N.O. Osmanov

Неужели о нем скажут: «Он измыслил его»? Да нет, это – истина от Господа твоего, чтобы ты увещевал людей, к которым до тебя не приходил увещеватель, – быть может, они станут на прямой путь.

Mohammad Habib Shakir

Or do they say: He has forged it? Nay! it is the truth from your Lord that you may warn a people to whom no warner has come before you, that they may follow the right direction.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Or say they: He hath invented it? Nay, but it is the Truth from thy Lord, that thou mayst warn a folk to whom no warner came before thee, that haply they may walk aright.

Palmer

Do they say, ‹He has forged it?› Nay! it is the truth from thy Lord, that thou mayest warn a people, to whom no warner has come before thee, haply they may be guided.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yoksa «Onu uydurdu» mu diyorlar?! Hayır, haktır o; senin Rabbindendir; senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmemiş bir toplumu uyarman içindir. Umulur ki, doğruya ve güzele kılavuzlanırlar.

Qaribullah

Or do they say: ‹He has forged it himself? ‹ Say: ‹No, it is the truth from your Lord so that you can warn a nation to whom none has warned before you, in order that they are guided.

QXP

And yet they assert, «He has invented it.» Nay, it is but the Truth from your Lord, for you to warn a folk to whom no Warner has come before you, and so that they might get the Right Guidance. (Prophet Ishmael was the ancestor of, and not a Prophet to, the Arabs who became a community long after he passed on. See note (2:125), (28:46), (36:6). And the Message is to fan out from Arabia to all mankind (2:185), (3:3), (3:137), (6:19), (6:91), (10:2), (14:1), (25:1), (30:58), (39:41), (68:52)).

Reshad Khalifa

They said, «He fabricated it.» Indeed, this is the truth from your Lord, to warn people who never received a warner before you, that they may be guided.

Rodwell

Will they say, He hath forged it? Nay, it is the truth from thy Lord that thou mayest warn a people to whom no warner hath come before thee, that haply they may be guided.

Sale

Will they say, Mohammed hath forged it? Nay, it is the truth from thy Lord, that thou mayest preach to a people, unto whom no preacher hath come before thee; peradventure they will be directed.

Sher Ali

Do they say, `He has forged it ?› Nay, it is the truth from thy Lord, that thou mayest warn a people to whom no Warner has come before thee, that they may be guided.

Unknown German

Sagen sie: «Er hat es erdichtet»? Nein, es ist die Wahrheit von deinem Herrn, auf daß du ein Volk warnen mögest, zu dem vor dir kein Warner gekommen ist, damit sie dem rechten Weg folgen mögen.

V. Porokhova

Иль они скажут: ■ «Он его измыслил!» ■ О нет! Сие есть Истина, ■ Пришедшая от Бога твоего, ■ Чтоб ею ты увещевал людей, ■ К которым до тебя не приходил наставник, ■ Чтобы могли они идти прямой стезею.

Yakub Ibn Nugman

Югыйсә Мухәммәд аны үзеннән чыгарып Аллаһуга ифтира итте диярләрме, бәлки аның Раббыңнан булуы хактыр, синнән элек аларга куркытучы пәйгамбәр килмәгән кавемне Аллаһ ґәзабы белән куркытмаклыгың өчен сиңа Коръән иңдерелде, шаять Коръән белән вәгазьләнеп, туры юлга күнәрләр.

جالندہری

کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو از خود بنا لیا ہے (نہیں) بلکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے تاکہ تم ان لوگوں کو ہدایت کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تاکہ یہ رستے پر چلیں

طاہرالقادری

کیا کفار و مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اسے اس (رسول) نے گھڑ لیا ہے۔ بلکہ وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈر سنائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تاکہ وہ ہدایت پائیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.