سوره السجدة (32) آیه 12

قرآن، سوره السجدة (32) آیه 12

آیه پسین: سوره السجدة (32) آیه 13
آیه پیشین: سوره السجدة (32) آیه 11

عربی

وَ لَوْ تَرى إِذِ الْمُجْرِمُونَ ناكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنا أَبْصَرْنا وَ سَمِعْنا فَارْجِعْنا نَعْمَلْ صالِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ

بدون حرکات عربی

و لو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤسهم عند ربّهم ربّنا أبصرنا و سمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنّا موقنون

خوانش

Walaw tara ithi almujrimoona nakisoo ruoosihim AAinda rabbihim rabbana absarna wasamiAAna faarjiAAna naAAmal salihan inna mooqinoona

آیتی

تو را عبرت است آنگاه که مجرمان را در نزد پروردگارشان سرافکنده بيني ، گويند : اي پروردگار ما ، ديديم و شنيديم اکنون ما را بازگردان تا کاري شايسته کنيم ، که اينک به يقين رسيده ايم

خرمشاهی

و چون گناهكاران را نزد پروردگارشان سرافكنده بينى [كه گويند] پروردگارا چشم بينا و گوش شنوا يافتيم پس ما را باز گردان كه كارى شايسته پيشه كنيم، ما [ديگر] اهل يقينيم.

کاویانپور

(يا پيامبر) اگر ببينى كه مجرمين و جنايتكاران در پيشگاه پروردگارشان چگونه سر بزير افكنده و ميگويند: پروردگارا، ديديم و شنيديم. ما را بدنيا بازگردان تا اعمال صالح انجام دهيم. اكنون ما يقين حاصل كرديم. (بحال آنها تأسف خواهى خورد).

انصاریان

و اگر ببینی زمانی که [این] می رمان [منکر قیامت] نزد پروردگارشان سرهایشان را به زیر افکنده اند [می بینی که می گویند:] پروردگارا! [به آنچه ما را وعده داده بودی] بینا شدیم و [به دعوت حق] شنوا گشتیم، پس ما را به دنیا برگردان تا کار شایسته انجام دهیم، بی تردید ما باور کننده [همه حقایق] هستیم.

سراج

و اگر ببينى آنگه كه منكرين معاد بزير افكنده باشند سرهاى خود را نزد پروردگارشان (گويند) پروردگارا ديديم و شنيديم پس برگردان ما را (بدنيا) تا بكنيم كارى شايسته زيرا ما به يقين دارنده‏ايم

فولادوند

و كاش هنگامى را كه مجرمان پيش پروردگارشان سرهاشان را به زير افكنده‏اند مى‏ديدى [كه مى‏گويند:] «پروردگارا، ديديم و شنيديم؛ ما را بازگردان تا كار شايسته كنيم، چرا كه ما يقين داريم.»

پورجوادی

اگر شاهد زمانى باشى كه مجرمان در پيشگاه پروردگارشان سر به زير افكنده‏اند.- «پروردگارا! ديديم و شنيديم، ما را باز گردان تا كار شايسته انجام دهيم كه اكنون به يقين رسيده‏ايم.»

حلبی

و اگر [آن روز بنگرى‏] ببينى كه گناهكاران سرهاى خود را بزير افكنده باشند در پيشگاه پروردگارشان، [و بگويند]: پروردگار ما! ما ديديم [آنچه وعده كرده بودى‏] و شنيديم، پس ما را بازگردان، تا كار شايسته كنيم، و ما اكنون يقين آورديم.

اشرفی

و اگر به بينى آنگاه كه گناهكاران بزير افكنند سرهاشان را نزد پروردگارشان پروردگارا ديديم و شنيديم پس برگردان ما را تا كنيم كار شايسته بدرستيكه ما يقين كنندگانيم

خوشابر مسعود انصاري

و اگر بنگرى، هنگامى كه گناهكاران نزد پروردگارشان سرهايشان را [به زير] افكنده باشند، [شگفت زده مى‏شوى. گويند:] پروردگارا، ديديم و شنيديم پس ما را باز گردان تا كار شايسته انجام دهيم، بى گمان ما يقين كرده‏ايم

مکارم

و اگر ببینی مجرمان را هنگامی که در پیشگاه پروردگارشان سر به زیر افکنده، می‌گویند: «پروردگارا! آنچه وعده کرده بودی دیدیم و شنیدیم؛ ما را بازگردان تا کار شایسته‌ای انجام دهیم؛ ما (به قیامت) یقین داریم!»

مجتبوی

و اگر ببينى آنگاه كه اين بزهكاران سرهاى خويش نزد خداوندشان [به خوارى و شرم‏] در پيش افكنده باشند [گويند:] بار خدايا، ديديم و شنيديم، ما را بازگردان تا كارى نيك و شايسته كنيم، كه ما بى‏گمان باوردارنده‏ايم.

مصباح زاده

و اگر به بينى آنگاه كه گناهكاران بزير افكنند سرهاشان را نزد پروردگارشان پروردگارا ديديم و شنيديم پس برگردان ما را تا كنيم كار شايسته بدرستى كه ما يقين كنندگانيم

معزی

و اگر بينى هنگامى كه گنهكاران سرافكندگانند نزد پروردگارشان پروردگارا ديديم و شنيديم پس برگردان ما را تا بكنيم كارى شايسته همانا مائيم يقين دارندگان

قمشه ای

و اگر تو حال بدکاران را (در قیامت) ببینی که چگونه در حضور خدای خود سر به زیر و ذلیلند (و با آه و ناله حسرت) گویند: پروردگارا، اینک (عذاب تو را) به چشم دیدیم و (سخن رسولانت را) به گوش گرفتیم، پس ما را (به دنیا) باز گردان تا صالح و نیکوکار شویم که اکنون (وعده تو را) به چشم یقین مشاهده کردیم!

رشاد خليفه

اگر فقط مي توانستي مجرمان را هنگامي كه نزد پروردگارشان سرافكنده مي شوند، ببيني: پروردگار ما، اكنون ما ديده ايم و شنيده ايم. ما را بازگردان و ما از پرهيزكاران خواهيم بود. اكنون ما به يقين رسيده ايم.

Literal

And if you see/understand when the criminals/sinners (are) putting down their heads/tops at their Lord: «Our Lord, we saw/understood , and we heard/listened, so return us, we make/do correct/righteous deeds, that we are sure/certain.»

Al-Hilali Khan

And if you only could see when the Mujrimoon (criminals, disbelievers, polytheists, sinners, etc.) shall hang their heads before their Lord (saying): «Our Lord! We have now seen and heard, so send us back (to the world), we will do righteous good deeds. Verily! We now believe with certainty.»

Arthur John Arberry

Ah, if thou couldst see the guilty hanging their heads before their Lord! ‹Our Lord, we have seen and heard; now return us, that we may do righteousness, for we have sure faith.›

Asad

If thou couldst but see [how it will be on Judgment Day], when those who are lost in sin will hang their heads before their Sustainer, [saying:] «O our Sustainer! [Now] we have seen, and we have heard! Return us, then, [to our earthly life] that we may do good deeds: for [now], behold, we are certain [of the truth]!»

Dr. Salomo Keyzer

Indien gij het zoudt kunnen aanschouwen, als de zondaren hunne hoofden voor hunnen Heer zullen nederbuigen, zeggende: O Heer! wij hebben gezien en wij hebben gehoord; sta ons dus toe in de wereld terug te keeren en wij zullen doen wat recht is, nu wij zeker zijn van de waarheid van hetgeen ons werd gepredikt, dan zoudt gij een verbazend gezicht zien.

Free Minds

And if only you could see the criminals when they bow down their heads before their Lord: "Our Lord, we have now seen and we have heard, so send us back and we will do good work. Now we have attained certainty!"

Hamza Roberto Piccardo

Se allora potessi vedere i malvagi, [dire col] capo chino davanti al loro Signore: «Nostro Signore, abbiamo visto e sentito, lasciaci tornare, sì che possiamo fare il bene; [ora] crediamo con certezza».

Hilali Khan

And if you only could see when the Mujrimoon (criminals, disbelievers, polytheists, sinners, etc.) shall hang their heads before their Lord (saying): "Our Lord! We have now seen and heard, so send us back (to the world), we will do righteous good deeds. Verily! We now believe with certainty."

Kuliev E.

Если бы ты видел, как грешники опустят головы перед своим Господом: «Господь наш! Мы увидели и услышали. Пошли нас обратно, и мы будем поступать праведно. Воистину, мы обрели убежденность».

M.-N.O. Osmanov

Если бы ты видел, как грешники, понурив головы перед своим Господом, [говорят]: «Господи наш! Мы видели и слышали. Пошли же нас обратно, чтобы мы творили добрые дела. Теперь мы убедились[в истинности веры] «.

Mohammad Habib Shakir

And could you but see when the guilty shall hang down their heads before their Lord: Our Lord! we have seen and we have heard, therefore send us back, we will do good; surely (now) we are certain.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Couldst thou but see when the guilty hang their heads before their Lord, (and say): Our Lord! We have now seen and heard, so send us back; we will do right, now we are sure.

Palmer

And couldst thou see when the sinners hang down their heads before their Lord, ‹O Lord! we have seen and we have heard; send us back then and we will do right. Verily, we are sure!›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Günahkârları, Rablerinin huzurunda başlarını eğmiş olarak şöyle derken bir görsen: «Rabbimiz; gördük, duyduk, geri gönder bizi ki, barışa/hayra yönelik iyi iş yapalım. Artık kesin olarak inanıyoruz.»

Qaribullah

Would that you could see the wrongdoers when they lower their heads before their Lord! They will say: ‹Our Lord, we have now seen and heard. Send us back and we will do righteous deeds, we are certain. ‹

QXP

If only you could see the guilty when they bend low their heads before their Lord, «Our Lord! We have now seen and heard. Return us, then, that we may do good works, for, now we are sure.» (33:99-100).

Reshad Khalifa

If only you could see the guilty when they bow down their heads before their Lord: «Our Lord, now we have seen and we have heard. Send us back and we will be righteous. Now we have attained certainty.»

Rodwell

Couldst thou but see when the guilty shall droop their heads before their Lord, and cry, «O our Lord! we have seen and we have heard: return us then to life: we will do that which is right. Verily we believe firmly!»

Sale

If thou couldest see, when the wicked shall bow down their heads before their Lord, saying, O Lord, we have seen, and have heard: Suffer us therefore to return into the world, and we will work that which is right; since we are now certain of the truth of what hath been preached to us: Thou wouldst see an amazing sight.

Sher Ali

If only thou couldst see when the guilty ones will hang down their heads before their Lord, and say, `Our Lord, we have seen and we have heard, so send us back that we may do good works; for now we are convinced of the truth of what we were told.›

Unknown German

Könntest du nur sehen, wie die Schuldigen ihre Köpfe hängen lassen werden vor ihrem Herrn: «Unser Herr, nun haben wir gesehen und gehört, so sende uns zurück, daß wir Gutes tun; denn nun sind wir gewiß.»

V. Porokhova

И если б мог ты только видеть, ■ Как головы (в бесчестье) склонят ■ Преступные пред Господом своим: ■ «Господь наш! Видели и слышали мы то, ■ (О чем нас на земле предупреждали). ■ Верни (на землю) нас, ■ Чтоб мы могли творить благое, – ■ Теперь же в Истине Твоей ■ Убеждены мы всей душой».

Yakub Ibn Nugman

Әгәр кәферләрне кыямәт көнне күрсәң, Раббылары хозурында оялып башларын иеп әйтерләр: «Ий Раббыбыз, безгә вәгъдә иткән ґәзабыңны күрдек, безгә җибәрелгән пәйгамбәрләрнең хаклыгын Синнән ишеттек, инде безне дөньяга кайтар, изге гамәлләр кылыр идек, тәхкыйк без хәзер нәрсә файдалы икәнен белдек», – дип.

جالندہری

اور تم (تعجب کرو) جب دیکھو کہ گنہگار اپنے پروردگار کے سامنے سرجھکائے ہوں گے (اور کہیں گے کہ) اے ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا تو ہم کو (دنیا میں) واپس بھیج دے کہ نیک عمل کریں بیشک ہم یقین کرنے والے ہیں

طاہرالقادری

اور اگر آپ دیکھیں (تو ان پر تعجب کریں) کہ جب مُجرِم لوگ اپنے رب کے حضور سر جھکائے ہوں گے اور (کہیں گے:) اے ہمارے رب! ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سُن لیا، پس (اب) ہمیں (دنیا میں) واپس لوٹا دے کہ ہم نیک عمل کر لیں بیشک ہم یقین کرنے والے ہیں،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.