سوره الأحزاب (33) آیه 4

قرآن، سوره الأحزاب (33) آیه 4

آیه پسین: سوره الأحزاب (33) آیه 5
آیه پیشین: سوره الأحزاب (33) آیه 3

عربی

ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَ ما جَعَلَ أَزْواجَكُمُ اللاَّئِي تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهاتِكُمْ وَ ما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ ذلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْواهِكُمْ وَ اللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

بدون حرکات عربی

ما جعل اللّه لرجل من قلبين في جوفه و ما جعل أزواجكم اللاّئي تظاهرون منهنّ أمّهاتكم و ما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم و اللّه يقول الحقّ و هو يهدي السّبيل

خوانش

Ma jaAAala Allahu lirajulin min qalbayni fee jawfihi wama jaAAala azwajakumu alla-ee tuthahiroona minhunna ommahatikum wama jaAAala adAAiyaakum abnaakum thalikum qawlukum bi-afwahikum waAllahu yaqoolu alhaqqa wahuwa yahdee alssabeela

آیتی

خدا در درون هيچ مردي دو قلب ننهاده است و زنانتان را که مادر خود مي ، خوانيد مادرتان قرار نداد و فرزند خواندگانتان را فرزندانتان نساخت اينها چيزهايي است که به زبان مي گوييد و سخن حق از آن خداست و اوست که راه را مي نمايد

خرمشاهی

خداوند براى هيچ مردى دو دل در درونش ننهاده است; و همسرانتان را كه با آنان ظهار مى كنيد مادر [حقيقى] شما نگردانده است، و پسرخواندگانتان را نيز فرزند [حقيقى] شما نگردانده است. اين سخن شماست كه [ندانسته] به زبان مى آوريد، و خداوند حق را مى گويد و به راه [راس

کاویانپور

خدا براى هيچ مردى دو تا قلب درون سينه‏اش قرار نداده است. (اى مردم) هنگامى كه زنانتان را «ظهار» ميكنيد و آنها را مادر خطاب مينمائيد (و با گفتن اين كلمه آنها را طلاق ميدهيد) آنها را مادران شما قرار نداده و پسر خوانده‏تان را كه فرزند خود ميخوانيد، پسر شما قرار نداده است. اين گفتاريست كه شما بر زبان مى‏آوريد (و حقيقت ندارد) و خدا حق و حقيقت را براى شما بيان ميدارد و شما را براه راست هدايت ميكند.

انصاریان

خدا برای هیچ مردی در درونش دو قلب قرار نداده، و همسرانتان را که همواره با آنان « ظهار » می کنید [یعنی بر پایه فرهنگ جاهلی با خواندن صیغه ای خاص آنان را به منزله مادرانتان به شمار آورده بر خود حرام می نمایید] مادران شما نگردانیده، و پسر خواندگانتان را پسران [واقعی] شما ننموده است. این سخن [باطل و بی پایه] شماست که به زبان شما [جاری] است، و خدا همواره حق را می گوید، و همواره راه پسر [درست و راست که شما را به سعادت می رساند] می نمایاند.

سراج

نيافريده خدا براى هيچ مردى دو دل در اندرون وى و نگردانيده است خدا همسرانتان را كه ظهار مى‏كنند از ايشان مادران شما و نگردانيد خدا پسر خواندگان شما را پسرانتان اين (پسر خوانده را پسر حقيقى گفتن) گفتار شماست كه بزبان خويش مى‏گوئيد و خدا مى‏گويد سخن راست را و او راهنمائى مى‏كند (مردم را) براه راست

فولادوند

خداوند براى هيچ مردى در درونش دو دل ننهاده است، و آن همسرانتان را كه مورد «ظهار» قرار مى‏دهيد مادران شما نگردانيده، و پسرخواندگانتان را پسران [واقعى‏] شما قرار نداده است. اين، گفتار شما به زبان شماست، و[لى‏] خدا حقيقت را مى‏گويد، و او[ست كه‏] به راه راست هدايت مى‏كند.

پورجوادی

خداوند دو قلب در درون هيچ مردى قرار نداده است و نيز همسران ظهار كرده شما را مادرانتان قرار نداده است و پسر خوانده‏هاى شما را فرزندانتان نكرده است، اين حرفى است كه به زبان مى‏گوييد، خداوند حق مى‏گويد و به راه راست هدايت مى‏كند.

حلبی

خدا براى هيچ مردى دو دل در درون او قرار نداد، و زنانتان را- كه از آنها «ظهار» مى‏كنيد [مى‏گوييد: تو مرا مانند پشت مادرم هستى‏]- مادران شما قرار نداد [و] پسر خواندگان شما را پسران شما قرار نداد. اين گفتار شما به زبان‏هايتان است، و حال آنكه خدا حق را مى‏گويد و او به راه [راست‏] هدايت مى‏كند.

اشرفی

قرار نداده خدا براى هيچ مردى دو دل در درونش و نگردانيده جفت‏هاى شما را كه ظهار ميكنيد از ايشان مادرانتان و نه گردانيده پسر خوانده هايتان را پسرانتان آن گفته‏هاى شما است بدهن هاتان و خدا مى‏گويد راست و او هدايت ميكند راه را

خوشابر مسعود انصاري

خداوند براى هيچ شخصى در درونش دو دل ننهاده و آن زنانتان را كه مورد ظهار قرار مى‏دهيد مادرانتان قرار نداده است. و پسر خواندگانتان را پسران شما نگردانده است. اين سخن شما به زبانتان است و خداوند سخن حقّ مى‏گويد. و او [به‏] راه [راست‏] رهنمون مى‏شود

مکارم

خداوند برای هیچ کس دو دل در درونش نیافریده؛ و هرگز همسرانتان را که مورد «ظهار» قرارمی‌دهید مادران شما قرار نداده؛ و (نیز) فرزندخوانده‌های شما را فرزند حقیقی شما قرارنداده است؛ این سخن شماست که به دهان خود می‌گویید (سخنی باطل و بی‌پایه)؛ امّا خداوند حقّ را می‌گوید و او به راه راست هدایت می‌کند.

مجتبوی

خدا براى هيچ مردى دو دل در درون او ننهاده است و زنانتان را كه آنان را ظهار مى‏كنيد مادرانتان نگردانيده و پسرخواندگانتان را پسرانتان نساخته است، اين گفتار شماست كه به دهان خويش مى‏گوييد: و خدا راست و درست مى‏گويد و اوست كه راه مى‏نمايد.

مصباح زاده

قرار نداده خدا براى هيچ مردى دو دل در درونش و نگردانيده جفت‏هاى شما را كه ظهار ميكنيد از ايشان مادرانتان و نه گردانيده پسر خوانده هايتان را پسرانتان آن گفته‏هاى شما است بدهن هاتان و خدا ميگويد راست و او هدايت ميكند راه را

معزی

ننهاد خدا براى مردى دودل در اندرونش و نگردانيد خدا همسران شما را آنان كه ظهار كنيد از ايشان مادران شما و نگردانيد پسرخواندگان شما را فرزندان شما اين گفتار شما است با دهانهاى شما و خدا گويد حقّ را و او است هدايت كننده به راه

قمشه ای

خدا در درون یک مرد دو قلب (و دو مبدأ ادراک و اراده) قرار نداده و نیز زنانتان را که مادر بخوانید مادر شما و پسر دیگری را که فرزند بخوانید پسر شما قرار نداده، این گفتار شما زبانی و غیر واقع است، و خدا سخن به حقّ می‌گوید و اوست که (شما را) به راه حقیقت راهنمایی می‌کند.

رشاد خليفه

خدا در سينه هيچ مردي دو قلب قرار نداد. و زنان شما را كه (طبق رسومات خود) از آنها دوري مي كنيد، مادرانتان قرار نداد. و نه فرزندخواندگانتان را فرزندان ژنتيکي شما قرار داد. اينها همه سخناني است كه از خود ساخته ايد. خدا حقيقت را بيان مي كند و در راه (راست) هدايت مي نمايد.

Literal

God did not make/put to a man from two hearts in his interior/inside, and He did not make/create your wives which (F) you declare them as forbidden for you (Pre-Islamic form of divorce in which the husband declares his wife as forbidden to him as his mother) from them (F) (as) your mothers, and He did not make/create those named after you but not your children by birth/your adopted children your sons, that (is) your word/opinion and belief with your mouths, and God says the truth and He guides (to) the path/way .

Al-Hilali Khan

Allah has not put for any man two hearts inside his body. Neither has He made your wives whom you declare to be like your mothers backs, your real mothers. (AzZihar is the saying of a husband to his wife, «You are to me like the back of my mother» i.e. You are unlawful for me to approach.), nor has He made your adopted sons your real sons. That is but your saying with your mouths. But Allah says the truth, and He guides to the (Right) Way.

Arthur John Arberry

God has not assigned to any man two hearts within his breast; nor has He made your wives, when you divorce, saying, ‹Be as my mother’s back,› truly your mothers, neither has He made your adopted sons your sons in fact. That is your own saying, the words of your mouths; but God speaks the truth, and guides on the way.

Asad

NEVER has God endowed any man with two hearts in one body: [Lit., «within him». In the first instance, this connects with the preceding passage, implying that man cannot be truly conscious of God and at the same time defer to the views of «the deniers of the truth and the hypocrites» (Razi). Beyond this, however, the above sentence forms a conceptual link with the sequence, which states that it is against the God-willed laws of nature – and, therefore, unreasonable and morally inadmissible – to attribute to one and the same person two mutually incompatible roles within the framework of human relationships (Zamakhshari).] and [just as] He has never made your wives whom you may have declared to be «as unlawful to you as your mothers› bodies» [truly] your mothers, [This is a reference to the pre-Islamic Arabian custom called zihar, whereby a husband could divorce his wife by simply declaring, «Thou art [henceforth as unlawful] to me as my mother’s back», the term zahr («back») being in this case a metonym for «body». In pagan Arab society, this mode of divorce was considered final and irrevocable; but a woman thus divorced was not allowed to remarry, and had to remain forever in her former husband’s custody. As is evident from the first four verses of surah 58 (Al-Mujadalah) – which was revealed somewhat earlier than the present surah – this cruel pagan custom had already been abolished by the time of the revelation of the above verse, and is mentioned here only as an illustration of the subsequent dictum that the «figures of speech [lit., «your sayings»] which you utter with your mouths» do not necessarily coincide with the reality of human relations.] so, too, has He never made your adopted sons [truly] your sons: [I.e., in the sense of blood relationship: hence, the marriage restrictions applying to real sons – and, by obvious implication, daughters as well – do not apply to adoptive children. This statement has a definite bearing on verses 37 ff. below.] these are but [figures of] speech uttered by your mouths – whereas God speaks the [absolute] truth: [Sc., by bringing into being the factual, biological relationship of parent and child in distinction from all man-made, social relationships like husband and wife, or foster-parent and adoptive child. In this connection it should be borne in mind that the Quran frequently uses the metaphor of God’s «speech» to express His creative activity.] and it is He alone who can show [you] the right path.

Dr. Salomo Keyzer

God heeft den mensch geene twee harten gegeven; ook heeft hij uwe vrouwen (van welke sommigen uwer zich scheiden, haar daarna als hunne moeders aanziende) niet tot uwe ware moeders gemaakt, ook heeft hij uwe aangenomen zonen niet tot uwe ware zonen gemaakt. Dit zijn slechts de woorden die in uwen monden zijn; maar God spreekt de waarheid, en hij leidt op den rechten weg.

Free Minds

God did not make any man with two hearts in his body. Nor did He make your wives whom you estrange to be as your mothers. Nor did He make your adopted children to be your sons. Such is what you claim with your mouths, but God speaks the truth, and He guides to the path.

Hamza Roberto Piccardo

Allah non ha posto due cuori nel petto di nessun uomo, né ha fatto vostre madri le spose che paragonate alla schiena delle vostre madri, e neppure ha fatto vostri figli i figli adottivi. Tutte queste non son altro che parole delle vostre bocche; invece Allah dice la verità, è Lui che guida sulla [retta] via.

Hilali Khan

Allah has not put for any man two hearts inside his body. Neither has He made your wives whom you declare to be like your mothers backs, your real mothers. (AzZihar is the saying of a husband to his wife, "You are to me like the back of my mother" i.e. You are unlawful for me to approach.), nor has He made your adopted sons your real sons. That is but your saying with your mouths. But Allah says the truth, and He guides to the (Right) Way.

Kuliev E.

Аллах не даровал человеку двух сердец в одном теле. Он не сделал вашими матерями тех ваших жен, которых вы объявляете запретными для себя, и не сделал ваших приемных сыновей вашими сыновьями. Это – всего лишь слова из ваших уст. Аллах же глаголет истину и наставляет на прямой путь.

M.-N.O. Osmanov

Никому Аллах не даровал двух сердец в теле, не сделал вашими матерями тех ваших жен, с которыми вы разводитесь согласно обряду, и не сделал ваших приемных сыновей вашими [кровными] сыновьями. [Одно дело] – это ваши слова из ваших уст, Аллах же вещает [только] истину, и Он наставляет на прямой путь.

Mohammad Habib Shakir

Allah has not made for any man two hearts within him; nor has He made your wives whose backs you liken to the backs of your mothers as your mothers, nor has He made those whom you assert to be your sons your real sons; these are the words of your mouths; and Allah speaks the truth and He guides to the way.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Allah hath not assigned unto any man two hearts within his body, nor hath He made your wives whom ye declare (to be your mothers) your mothers, nor hath He made those whom ye claim (to be your sons) your sons. This is but a saying of your mouths. But Allah saith the truth and He showeth the way.

Palmer

God has not made for any man two hearts in his inside; nor has He made your wives,- whom you back away from,- your real mothers; nor has He made your adopted sons your real sons. That is what ye speak with your mouths; but God speaks the truth and He guides to the path!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah, bir adamın göğüs boşluğunda iki kalp yaratmamıştır. Zıhar yaptığınız eşlerinizi sizin anneniz yapmamıştır, evlatlıklarınızı da sizin oğullarınız kılmamıştır. Bu konularda söylediğiniz sözler, ağızlarınızın bir lakırdısıdır. Allah, hakkı söyler ve O, gerçek yola kılavuzlar.

Qaribullah

Allah has never made any man with two hearts inside him. Nor has He made your wives, when you divorce, saying: ‹Be as my mother’s back, ‹ your mothers. Neither has He made your fostered sons as your own sons. These are your own sayings, words which you utter with your mouths; but Allah speaks the truth and guides to the Path.

QXP

Allah did not give any man two hearts in his chest. (You cannot be a believer and a disbeliever at the same time). And He never regards your wives as your mothers because of your senseless utterances, such as your declaring them as your mothers. (2:226), (58:2-4). Nor does He regard your adopted sons as your biological sons. These are mere words that you utter with your mouths, but Allah declares the Truth and shows the Way.

Reshad Khalifa

GOD did not give any man two hearts in his chest. Nor did He turn your wives whom you estrange (according to your custom) into your mothers. Nor did He turn your adopted children into genetic offspring. All these are mere utterances that you have invented. GOD speaks the truth, and He guides in the (right) path.

Rodwell

God hath not given a man two hearts within him; neither hath he made your wives whom ye divorce to be as your mothers; nor hath he made your adopted sons to be as your own sons. Such words are indeed in your mouths; but God speaketh the truth, and in the right way He guideth.

Sale

God hath not given a man two hearts within him; neither hath he made your wives — some of whom ye divorce, regarding them thereafters as your mothers — your true mothers; nor hath he made your adopted sons your true sons. This is your saying in your mouths: But God speaketh the truth ; and he directeth the right way.

Sher Ali

ALLAH has not made for any man two hearts in his breast; nor has HE made those of your wives from whom you keep away by calling them mothers, your mothers in fact, nor has HE made those whom you adopt as sons, your sons in fact. These are merely the words of your mouths; but ALLAH declares the truth, and HE guides to the right path.

Unknown German

Allah hat keinem Manne zwei Herzen in seinem Innern gegeben, noch hat Er jene unter euren Frauen, die ihr Mütter nennt, zu euren Müttern gemacht, noch hat Er eure angenommenen Söhne zu euren Söhnen gemacht.Das ist Gerede aus euren Mündern; Allah aber spricht die Wahrheit, und Er zeigt den Weg.

V. Porokhova

Аллах не поместил в одной груди два сердца, ■ Не сделал ваших жен, отвергнутых зихар(ом), ■ Матерями вам; ■ Приемных сыновей ■ Вам сыновьями не назначил, – ■ Это – лишь ваша речь из ваших уст. ■ Аллах же Истину глаголет, ■ По верному пути ведет.

Yakub Ibn Nugman

Аллаһ һичнинди ирнең күкрәк эчендә ике калеб халык итмәде, чөнки кайбер мөшрикләр минем ике калбем бар дип мактанырлар иде. Дәхи хатыннарыгызның әгъзасын аналарыгызның әгъзасына охшату белән ул хатыннарыгызны сезгә ана кылмады, «Хатынның гаурәт әгъзаларын ананың гаүрәт әгъзаларына охшату турында сүз бара. Мәсәлән: ир хатынына синең аркаң анамның, аркасына охшаган, яки синең корсагың анам корсагына, синең ботларың анамның ботларына охшаган дип әйтү яки охшату хәрамдер. Хатыннарыгызның әгъзасын аналарыгызныкына охшату белән генә хатыннарыгыз сезгә ана була алмыйдыр, охшатмагыз димәкдер». Вә дәхи угыллыкка алган асрау ир балаларны сезгә хакыйкый угыл кыйлмады, ягъни алар үз угылларыгыз кеби түгелләр, ий сез яһүд вә монафикълар, сезнең Мухәммәд г-м үзенең угълының хатынына өйләнде дип әйтүегез авызыгыздан чыккан буш сүздер. Мухәммәд г-м Харис угълы Зәедне асрауга алып тәрбияләде, соңра Зәеднең талак ителмеш хатыны Зәйнәпне никахлап алды. Шуның белән пәйгамбәрне яһүдләр вә монафикълар гаепләмәкче булдылар. Аллаһ хакны сөйләр һәм туры юлга да күндерер.

جالندہری

خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے۔ اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا۔ یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ اور خدا تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے

طاہرالقادری

اللہ نے کسی آدمی کے لئے اس کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے، اور اس نے تمہاری بیویوں کو جنہیں تم ظِہار کرتے ہوئے ماں کہہ دیتے ہو تمہاری مائیں نہیں بنایا، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے (حقیقی) بیٹے بنایا، یہ سب تمہارے منہ کی اپنی باتیں ہیں، اور اللہ حق بات فرماتا ہے، اور وہی (سیدھا) راستہ دکھاتا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.