سوره الأحزاب (33) آیه 22

قرآن، سوره الأحزاب (33) آیه 22

آیه پسین: سوره الأحزاب (33) آیه 23
آیه پیشین: سوره الأحزاب (33) آیه 21

عربی

وَ لَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الأَْحْزابَ قالُوا هذا ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ ما زادَهُمْ إِلاَّ إِيماناً وَ تَسْلِيماً

بدون حرکات عربی

و لمّا رأ المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا اللّه و رسوله و صدق اللّه و رسوله و ما زادهم إلاّ إيمانا و تسليما

خوانش

Walamma raa almu/minoona al-ahzaba qaloo hatha ma waAAadana Allahu warasooluhu wasadaqa Allahu warasooluhu wama zadahum illa eemanan watasleeman

آیتی

و چون مؤمنان آن گروهها را ديدند ، گفتند : اين همان چيزي است که خدا وپيامبرش به ما وعهد داده اند و خدا و پيامبرش راست گفته اند و جز به ايمان و تسليمشان نيفزود

خرمشاهی

و چون مؤمنان [هجوم] گروه مشركان همدست را ديدند، گفتند اين همان است كه خداوند و پيامبرش به ما وعده داده بودند و خداوند و پيامبر او [در اميد بخشيدن به م] راست گفته اند; و [در نهايت] جز بر ايمان و تسليم آنان نيفزايد.

کاویانپور

همين كه مؤمنين سپاه كفار را ديدند گفتند: اينست آنچه خدا و رسول او به ما وعده دادند. خدا و رسول او راست ميگفتند و جز بر ايمان و اطاعت آنان نيفزود.

انصاریان

هنگامی که مؤمنان [در نبرد خندق] گروه های دشمن را دیدند، گفتند: این است آنچه خدا وپیامبرش به ما وعده داده اند [که ثواب و پاداش عظیم روز بازپسین بدون تحمل سختی ها و سرافراز بیرون آمدن از آزمایش ها، میسر نیست] و خدا و پیامبرش راست گفته اند، و [جنگ خندق] جز بر ایمان و تسلیم آنان نیفزود.

سراج

و آن هنگام كه ديدند مؤمنان احزاب را (كه در برابر لشكر اسلام صف كشيدند) گفتند اين است آنچه وعده داده بود ما را خدا و رسولش و راست گفت خدا و فرستاده وى و مشاهده دشمن نيفزود مؤمنان را مگر باور داشتن و فرمانبردارى را

فولادوند

و چون مؤمنان دسته‏هاى دشمن را ديدند، گفتند: «اين همان است كه خدا و فرستاده‏اش به ما وعده دادند و خدا و فرستاده‏اش راست گفتند»، و جز بر ايمان و فرمانبردارى آنان نيفزود.

پورجوادی

مؤمنان با ديدن احزاب گفتند: «اين همان است كه خدا و رسولش به ما وعده داده‏اند و گفته خدا و رسولش راست بود.» و اين امر جز بر ايمان و تسليمشان نيفزود.

حلبی

و چون مؤمنان گروه‏هاى [كافران‏] را ديدند، گفتند: اين است آنچه ما را خدا و پيامبر او [از امتحان‏] وعده كردند و خدا و رسول او راست گفتند، و آنان را جز ايمان و اطاعت نيفزود.

اشرفی

و چون ديدند مؤمنان آنگروه دشمن را گفتند اينست آنچه وعده داده ما را خدا و رسولش و راست گفته خدا و رسولش و نيفزوده ايشانرا جز ايمان و انقياد

خوشابر مسعود انصاري

و چون مؤمنان لشكرها [ى كافران‏] را ديدند، گفتند: اين است آنچه خداوند و رسولش به ما وعده داده بودند. و خداوند و رسولش راست خداوند گفتند. و در حق آنان جز ايمان و تسليم نيفزود

مکارم

(امّا) مؤمنان وقتی لشکر احزاب را دیدند گفتند: «این همان است که خدا و رسولش به ما وعده داده، و خدا و رسولش راست گفته‌اند!» و این موضوع جز بر ایمان و تسلیم آنان نیفزود.

مجتبوی

و چون مؤمنان آن لشكرها را ديدند گفتند: اين است آنچه خدا و پيامبرش ما را وعده داده‏اند و خدا و پيامبرش راست گفتند، و [ديدن آن لشكرها] ايشان را جز باورداشتن و گردن‏نهادن نيفزود.

مصباح زاده

و چون ديدند مؤمنان آنگروه دشمن را گفتند اينست آنچه وعده داده ما را خدا و رسولش و راست گفته خدا و رسولش و نيفزوده ايشان را جز ايمان و انقياد

معزی

و هنگامى كه ديدند مؤمنان احزاب را گفتند اين است آنچه وعده داد به ما خدا و پيمبرش و راست گفت خدا و پيمبرش و نيفزود ايشان را مگر ايمان و تسليمى

قمشه ای

و مؤمنان چون لشکر و نیروهای کفار را به چشم دیدند گفتند: این همان (جنگی) است که خدا و رسول (از پیش) ما را وعده دادند و خدا و رسول راست گفتند، و این دیدار دشمن جز بر ایمان و تسلیمشان نیفزود.

رشاد خليفه

هنگامي که مؤمنان واقعي گروه ها را ( آماده حمله ) ديدند، گفتند: اين همان است که خدا و رسولش به ما وعده داده اند و خدا و رسولش راستگو هستند. اين (موقعيت خطرناک) فقط ايمان آنها را قوي تر کرد و بر ميزان تسليم بودنشان افزود.

Literal

And when the believers saw/understood the groups/parties, they said: «That (is) what God promised us and His messenger, and God was/is truthful and His messenger.» And (it) did not increase them except belief and submission/surrender.

Al-Hilali Khan

And when the believers saw AlAhzab (the Confederates), they said: «This is what Allah and His Messenger (Muhammad SAW) had promised us, and Allah and His Messenger (Muhammad SAW) had spoken the truth, and it only added to their faith and to their submissiveness (to Allah).

Arthur John Arberry

When the believers saw the Confederates they said, ‹This is what God and His Messenger promised us, and God and His Messenger have spoken truly.› And it only increased them in faith and surrender.

Asad

And [so,] when the believers saw the Confederates [advancing against them], they said, «This is what God and His Apostle have promised us!»- and, «Truly spoke God and His Apostle !» [These seem to be allusions to 29:2 (which may have been one of the last Meccan revelations) as well as to 2:155 and 214 (i.e., verses of the first surah of the Medina period).] — and all this but increased their faith and their readiness to surrender themselves unto God.

Dr. Salomo Keyzer

Toen de ware geloovigen de verbondenen zagen, zeiden zij: Dit is wat God en zijn profeet ons hebben voorspeld. God en zijn profeet hebben de waarheid gesproken, en het vermeerdert slechts hun geloof en hunne onderwerping aan God.

Free Minds

And when the believers saw the opponents, they said: "This is what God and His messenger have promised us, and God and His messenger are truthful." This only increased their faith and their surrender.

Hamza Roberto Piccardo

Quando i credenti videro i coalizzati, dissero: «Ciò è quanto Allah e il Suo Messaggero ci avevano promesso: Allah e il Suo Messaggero hanno detto la verità». E ciò non fece che accrescere la loro fede e la loro sottomissione.

Hilali Khan

And when the believers saw AlAhzab (the Confederates), they said: "This is what Allah and His Messenger (Muhammad SAW) had promised us, and Allah and His Messenger (Muhammad SAW) had spoken the truth, and it only added to their faith and to their submissiveness (to Allah).

Kuliev E.

Когда верующие увидели союзников, они сказали: «Это – то, что обещали нам Аллах и Его Посланник. Аллах и Его Посланник сказали правду». Это приумножило в них лишь веру и покорность.

M.-N.O. Osmanov

Когда верующие увидели сонмы [противников], они сказали: «Это – то, что предсказали нам Аллах и Его Посланник. И Аллах, и Его Посланник говорили правду». И это только приумножило у них веру и преданность [Аллаху].

Mohammad Habib Shakir

And when the believers saw the allies, they said: This is what Allah and His Messenger promised us, and Allah and His Messenger spoke the truth; and it only increased them in faith and submission.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And when the true believers saw the clans, they said: This is that which Allah and His messenger promised us. Allah and His messenger are true. It did but confirm them in their faith and resignation.

Palmer

And when the believers saw the confederates they said, ‹This is what God and His Apostle promised us; God and His Apostle are true!› and it only increased them in faith and resignation.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Müminler, düşman hizipleri gördüklerinde şöyle demişlerdir: «Allah’ın ve resulünün bize vaat ettiği işte budur. Ve Allah da resulü de doğru sözlüdür.» Bu onların sadece iman ve teslimiyetlerini artırdı.

Qaribullah

When the believers saw the confederates they said: ‹This is what Allah and His Messenger have promised us. Surely, Allah and His Messenger have spoken in truth. ‹ And this did not increase them except in belief and submission.

QXP

And when the believers saw the clans, they said, «This is what Allah and His Messenger promised us. Truly spoke Allah and His Messenger!» And it only added to their faith and their zeal in submission.

Reshad Khalifa

When the true believers saw the parties (ready to attack), they said, «This is what GOD and His messenger have promised us, and GOD and His messenger are truthful.» This (dangerous situation) only strengthened their faith and augmented their submission.

Rodwell

And when the faithful saw the confederates, they said, «This is what God and His Apostle promised us, and God and His Apostle spoke truly:» and it only increased their faith and self-devotion.

Sale

When the true believers saw the confederates, they said, this is what God and his Apostle have foretold us; and God and his Apostle have spoken the truth: And it only increased their faith and resignation.

Sher Ali

And when the believers saw the Confederates, they said, `This is what ALLAH and HIS Messenger promised us; and ALLAH and HIS Messenger spoke the truth.› And it only added to their faith and submission.

Unknown German

Als die Gläubigen die Verbündeten sahen, da sprachen sie: «Das ist’s, was Allah und Sein Gesandter uns verheißen haben; und Allah und Sein Gesandter sprachen wahr.» Und es mehrte sie nur an Glauben und Ergebung.

V. Porokhova

Когда ж увидели союзников своих ■ Те, кто уверовал (в Аллаха), ■ Они сказали: «Это – то, ■ Что обещал Аллах нам и Его посланник, – ■ Правдив Аллах, и правду говорит ■ Его посланник!» ■ И это увеличило их веру и покорность.

Yakub Ibn Nugman

Мөэминнәр кәфер гаскәренең килгәнен күрсәләр, «ошбу көн Аллаһ һәм Аның расүле вәгъдә иткән сынау көне вә ярдәм ирешәчәк көндер, Аллаһ да вә Аның расүле дә вәгъдәләрендә тордылар», – дип. Кәфер гаскәренең алар өстенә килүе, мөэминнәрнең фәкать иманнарын һәм Аллаһ әмеренә риза булуны гына арттырды.

جالندہری

اور جب مومنوں نے (کافروں کے) لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا خدا اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور خدا اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا۔ اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہوگئی

طاہرالقادری

اور جب اہلِ ایمان نے (کافروں کے) لشکر دیکھے تو بول اٹھے کہ یہ ہے جس کا اﷲ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا اور اﷲ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا ہے، سو اس (منظر) سے ان کے ایمان اور اطاعت گزاری میں اضافہ ہی ہوا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.