سوره الأحزاب (33) آیه 55

قرآن، سوره الأحزاب (33) آیه 55

آیه پسین: سوره الأحزاب (33) آیه 56
آیه پیشین: سوره الأحزاب (33) آیه 54

عربی

لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَ لا أَبْنائِهِنَّ وَ لا إِخْوانِهِنَّ وَ لا أَبْناءِ إِخْوانِهِنَّ وَ لا أَبْناءِ أَخَواتِهِنَّ وَ لا نِسائِهِنَّ وَ لا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ وَ اتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْ‏ءٍ شَهِيداً

بدون حرکات عربی

لا جناح عليهنّ في آبائهنّ و لا أبنائهنّ و لا إخوانهنّ و لا أبناء إخوانهنّ و لا أبناء أخواتهنّ و لا نسائهنّ و لا ما ملكت أيمانهنّ و اتّقين اللّه إنّ اللّه كان على كلّ شي‏ء شهيدا

خوانش

La junaha AAalayhinna fee aba-ihinna wala abna-ihinna wala ikhwanihinna wala abna-i ikhwanihinna wala abna-i akhawatihinna wala nisa-ihinna wala ma malakat aymanuhunna waittaqeena Allaha inna Allaha kana AAala kulli shay-in shaheedan

آیتی

زنان را گناهي نيست اگر در نزد پدر و پسر و برادر و برادرزاده و، خواهرزاده و زنان همدين و يا کنيزان خود بي حجاب باشند و بايد از خدا بترسندکه خدا بر هر چيزي ناظر است

خرمشاهی

[ولى] بر آنان [در مورد فرو گذاشتن حجاب] در مورد پدرانشان، و پسرانشان ، و برادرانشان، و پسران برادرشان، و پسران خواهرشان، و نيز زنان همنشينشان و ملك يمينهايشان گناهى نيست; و از خداوند پروا كنيد كه خدا بر هر چيزى گواه است.

کاویانپور

براى زنان گناهى نيست كه بر پدر و فرزندان و برادران و برادر و خواهر زادگان و زنان مسلمان و كنيزان ملكى و بى‏حجاب درآيند (در مقابل غير اينها بايد حجاب داشته باشند) و از خدا بترسيد كه خدا بر همه چيز شاهد و ناظر است.

انصاریان

همسران پیامبر را نزد پدرانشان و پسرانشان و برادرانشان و پسران برادرانشان و پسران خواهرانشان و زنان هم کیششان و بردگانشان [در ترک پوشش و حجاب] گناهی نیست؛ و از خدا پروا کنید که خدا به هر چیزی گواه است.

سراج

هيچ گناهى نيست بر آنان در روى نمودن به پدران خود و نه به پسران خود و نه به برادران خود و نه به پسران برادران خود و نه به پسران خواهران خود و نه به آنان (هم كيش) خود و نه به آنچه مالك است دستهاى ايشان اى آنان بترسيد از خدا (و پرده حيا را از پيش مداريد) زيرا خدا پيوسته بر همه چيز گواه است

فولادوند

بر زنان در مورد پدران و پسران و برادران و پسران برادران و پسران خواهران و زنان [همكيش‏] و بردگانشان گناهى نيست [كه ديده شوند]؛ و بايد از خدا پروا بداريد كه خدا همواره بر هر چيزى گواه است.

پورجوادی

زنان را گناهى نيست اگر در نزد پدر، پسر، برادر، برادر زاده، خواهر زاده، زنان مسلمان و يا مملوكان خود بدون حجاب باشند، از خدا بترسيد كه او بر هر چيز ناظر است.

حلبی

بر زنان گناهى نيست كه در مقابل پدرانشان و پسرانشان و پسران برادرانشان و پسران خواهرانشان و زنان آنها و آنچه به عنوان بنده مالك شده‏اند [حجابى نداشته باشند] و [شما زنان‏] بترسيد از خدا، كه خدا بر همه چيز گواه است.

اشرفی

نيست گناهى بر ايشان در پدرانشان و نه پسرانشان و نه برادرانشان و نه پسران برادرانشان و نه پسران خواهرانشان و نه زنانشان و نه آنچه مالك باشد يمينهاشان و بترسيد از خدا بدرستيكه خدا باشد بر همه چيز گواه

خوشابر مسعود انصاري

بر آنان در [نزد] پدرانشان و پسرانشان و برادرانشان و پسران برادرانشان و پسران خواهرانشان و زنان [هم كيش‏] خودشان و ملك يمينهايشان [در ترك حجاب‏] گناهى نيست. و [اى زنان پيامبر] از خداوند پروا كنيد كه خداوند بر همه چيز گواه است

مکارم

بر آنان [= همسران پیامبر] گناهی نیست در مورد پدران و فرزندان و برادران و فرزندان برادران و فرزندان خواهران خود و زنان مسلمان و بردگان خویش (که بدون حجاب و پرده با آنها تماس بگیرند)؛ و تقوای الهی را پیشه کنید که خداوند نسبت به هر چیزی شاهد و آگاه است.

مجتبوی

بر آنان باكى و گناهى نيست در [نداشتن حجاب‏] پيش پدرانشان و پسرانشان و برادرانشان و پسران برادرانشان و پسران خواهرانشان و زنان [همكيش‏] شان و آنچه دستهاشان مالك آن است- بردگان-، و [اى آنان‏] از خداى پروا داشته باشيد، كه خدا بر هر چيزى گواه است.

مصباح زاده

نيست گناهى بر ايشان در پدرانشان و نه پسرانشان و نه برادرانشان و نه پسران برادرانشان و نه پسران خواهرانشان و نه زنانشان و نه آنچه مالك باشد يمينهاشان و بترسيد از خدا بدرستى كه خدا باشد بر همه چيز گواه

معزی

پروائى نيست بر آن زنان در پدران ايشان و نه فرزندان ايشان و نه برادران ايشان و نه برادرزادگان ايشان و نه خواهرزادگان ايشان و نه زنان ايشان و نه آنچه دارا است دستهاى ايشان و بترسيد اى زنان خدا را كه خدا است بر همه چيز گواه

قمشه ای

و زنان را باکی نیست که بر پدران و فرزندان و برادران و برادرزادگان و خواهر زادگان و زنان مسلمان و کنیزان ملکی (و نابالغ غلامان بی‌ریبه) بی‌حجاب در آیند (و از غیر اینها باید احتجاب کنند) و (ای بانوان) از خدا (در خیانت و زشتی پنهان) بترسید، که خدا بر همه چیز کاملا گواه و آگاه است.

رشاد خليفه

زنان مي توانند در حضور پدرانشان، پسرانشان، برادرانشان، برادرزاده هايشان، خواهرزاده هايشان، زنان ديگر و خدمتكاران (مؤنث) خود، (اصول لباس پوشيدن را) كمتر رعايت كنند. آنها بايد هيبت و حرمت خدا را ارج نهند. خدا بر همه چيز شاهد است.

Literal

No offense/guilt/sin (is) on them in their (F) fathers, and nor their (F) sons, and nor their (F) brothers, and nor their (F) brother’s sons, and nor their sisters› (F) sons, and nor their women (F), and nor what their (F) rights (hands) owned/possessed, and fear and obey God, that truly God was/is on every thing a witness/testifier .

Al-Hilali Khan

It is no sin on them (the Prophets wives, if they appear unveiled) before their fathers, or their sons, or their brothers, or their brothers sons, or the sons of their sisters, or their own (believing) women, or their (female) slaves, and keep your duty to Allah. Verily, Allah is Ever AllWitness over everything.

Arthur John Arberry

There is no fault in the Prophet’s wives touching their fathers, their sons, their brothers, their brothers› sons, their sisters› sons, their women, and what their right hands own. And fear you God; surely God is witness of everything.

Asad

[However,] it is no sin for them [I.e., the wives of the Prophet (connecting with the injunction, in verse 53 above, that they should be spoken to «from behind a screen»).] [to appear freely] before their fathers, or their sons, or their brothers, or their brothers› sons, or their sisters› sons, or their womenfolk, or such [male slaves] as their right hands may possess. But [always, O wives of the Prophet,] [This interpolation is conditioned by the feminine gender of the subsequent plural imperative ittaqina.] remain conscious of God – for, behold, God is witness unto everything.

Dr. Salomo Keyzer

Er zal geene misdaad in liggen, noch voor hare vaders, noch hare zoons, noch hare broeders, of hare broeders zonen, of hunne vrouwen, of de slaven welke hare rechterhand zal bezitten, met haar te spreken, terwijl zij ongesluierd zijn. Vreest God ; want God is getuige van alle dingen.

Free Minds

There is no sin upon them before their fathers, or their sons, or their brothers, or the sons of their brothers, or the sons of their sisters, or their offspring yet to come, or their women, or those who are still their dependants. And be aware of God, for God is witness over all things.

Hamza Roberto Piccardo

Nessuna colpa [per le spose del Profeta, se si mostreranno] ai loro padri, ai loro figli, ai figli dei loro fratelli, ai figli delle loro sorelle, alle loro donne o alle loro schiave. E temano Allah, Allah è testimone di ogni cosa.

Hilali Khan

It is no sin on them (the Prophets wives, if they appear unveiled) before their fathers, or their sons, or their brothers, or their brothers sons, or the sons of their sisters, or their own (believing) women, or their (female) slaves, and keep your duty to Allah. Verily, Allah is Ever AllWitness over everything.

Kuliev E.

На них (женах Пророка) не будет греха, если они будут без покрывала перед их отцами, их сыновьями, их братьями, сыновьями их братьев, сыновьями их сестер, своими женщинами и невольниками, которыми овладели их десницы. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах – Свидетель всякой вещи.

M.-N.O. Osmanov

[Жены Пророка] не совершат греха, если [будут без покрывала] перед их отцами, сыновьями, братьями, сыновьями братьев, сыновьями сестер, [верующими] женщинами и своими невольницами. Вы [, жены Пророка,] бойтесь Аллаха, ибо Аллах видит воочию все сущее.

Mohammad Habib Shakir

There is no blame on them in respect of their fathers, nor their brothers, nor their brothers› sons, nor their sisters› sons nor their own women, nor of what their right hands possess; and be careful of (your duty to) Allah; surely Allah is a witness of all things.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

It is no sin for them (thy wives) to converse freely) with their fathers, or their sons, or their brothers, or their brothers› sons, or the sons of their sisters or of their own women, or their slaves. O women! Keep your duty to Allah. Lo! Allah is ever Witness over all things.

Palmer

There is no crime against them, (if they speak unveiled) to their fathers, or their sons, or their brothers, or their brothers sons, or their sisters sons, or their women, or what their right hands possess; but let them fear God,- verily, God is witness over all.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Peygamber’in hanımlarına; babaları, oğulları, kardeşleri,erkek kardeşlerinin oğulları, kızkardeşlerinin oğulları, hizmetindeki kadınlar ve anlaşmalarıyla sahip olduklarından ötürü hiçbir günah yoktur. Allah’tan korkun, ey Peygamber hanımları! Kuşkusuz, Allah her şeye tanıklık etmektedir.

Qaribullah

It shall be no offense for them (to be seen unveiled) by their fathers, their sons, their brothers, their brothers› sons, their sisters› sons, their women, and those whom their right hands possess. And fear Allah, for Allah is witness of everything.

QXP

There is no blame on women to relax their privacy with their fathers, their sons, their brothers, sons of their brothers, sons of their sisters, their womenfolk or their servants. But, O Women! Be mindful of Allah – for, behold, Allah is Witness to everything. (24:31).

Reshad Khalifa

The women may relax (their dress code) around their fathers, their sons, their brothers, the sons of their brothers, the sons of their sisters, the other women, and their (female) servants. They shall reverence GOD. GOD witnesses all things.

Rodwell

No blame shall attach to them (your wives) for speaking to their fathers unveiled, or to their sons, or to their brothers, or to their brothers› sons, or to their sisters› sons, or to their women, or to the slaves whom their right hands hold. And fear ye God: for God witnesseth all things.

Sale

It shall be no crime in them as to their fathers, or their sons, or their brothers, or their brothers sons, or their sisters sons, or their women, or the slaves which their right hands possess, if they speak to them unvailed: And fear ye God; for God is witness of all things.

Sher Ali

There is no blame on them in this respect with regard to their fathers or their sons or their brothers, or the sons of their brothers, or the sons of their sisters, or their womenfolk or those whom their right hands possess. And fear ALLAH, O wives of the Prophet. Verily, ALLAH is a Witness over all things.

Unknown German

Es ist kein Vergehen von ihnen (sich zu zeigen) ihren Vätern oder ihren Söhnen oder ihren Brüdern oder den Söhnen ihrer Brüder oder den Söhnen ihrer Schwestern oder ihren Frauen oder denen, die ihre Rechte besitzt. Und fürchtet Allah; wahrlich, Allah ist Zeuge aller Dinge.

V. Porokhova

И (на твоих супругах) нет греха, ■ (Когда они не полностью покрыты) ■ Пред их отцами, сыновьями, братьями своими, ■ Пред сыновьями своих братьев и сестер, ■ При женщинах или пред теми, ■ Которыми владеют правы руки. ■ Страшитесь Господа, – ■ Ведь Он – свидетель всякого деянья.

Yakub Ibn Nugman

Пәйгамбәр г-м хатыннарына һәм башка мөселман хатыннарына гөнаһ юктыр аталарыннан, вә балаларыннан, ир туганнарыннан, һәм аларның балаларыннан, һәм кыз туганнарының балаларыннан качмауда, дәхи мөселман хатыннардан һәм үзләренең колларыннан, кәнизәкләреннән качмауларында аларга гөнаһ юктыр, ий хатыннар тәнегезне капларга тиешле җирдә каплагыз, Аллаһудан куркыгыз, бит Аллаһ һәрнәрсәне белүче шаһит булды.

جالندہری

عورتوں پر اپنے باپوں سے (پردہ نہ کرنے میں) کچھ گناہ نہیں اور نہ اپنے بیٹوں سے اور نہ اپنے بھائیوں سے اور نہ اپنے بھتیجوں سے اور نہ اپنے بھانجوں سے نہ اپنی (قسم کی) عورتوں سے اور نہ لونڈیوں سے۔ اور (اے عورتو) خدا سے ڈرتی رہو۔ بےشک خدا ہر چیز سے واقف ہے

طاہرالقادری

ان پر (پردہ نہ کرنے میں) کوئی گناہ نہیں اپنے (حقیقی) آباء سے، اور نہ اپنے بیٹوں سے اور نہ اپنے بھائیوں سے، اور نہ اپنے بھتیجوں سے اور نہ اپنے بھانجوں سے اور نہ اپنی (مسلِم) عورتوں اور نہ اپنی مملوک باندیوں سے، تم اللہ کا تقوٰی (برقرار) رکھو، بیشک اللہ ہر چیز پر گواہ و نگہبان ہے،

1 نظر برای “سوره الأحزاب (33) آیه 55

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.